شماره
عنوان سند تقنینی
تاریخ نشر
شماره مسلسل
حالت
ملاحظات
در صورت نبودن اسناد تقنینی مورد نظر شما در این صفحه، لطف نموده History کمپیوتر خویش را با فشار دادن کلیدهای Ctrl+Shift+Del  حذف نمائید و دوباره صفحه را باز نمائید
۱
١٣۹۲/٠۱/۱۰
۱۱۰۱
ملغی

 

۲
۱۳۹۲/۰۱/۲۰
۱۱۰۲
نافذ
۳
۱۳۹۲/۰۱/۲۵
۱۱۰۳
نافذ
۴
۱۱۰۴
نافذ
۵
۱۳۹۲/٠۲/۰۴
۱۱۰۵
نافذ
۶
۱۱۰۶
نافذ
۷
۱۳۹۲/٠۳/۱۱
۱۱۰۷
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۶۴ نافذ میباشد
۸
۱۱۰۸
نافذ
۹
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
۱۱۰۹
نافذ
۱۰
۱۳۹۲/۰۴/۱۲
۱۱۱۰
نافذ
۱۱
۱۱۱۱
نافذ
۱۲
۱۳۹۲/۰۵/۱۵
۱۱۱۲
ملغی
در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۶ نافذ میباشد
۱۳
۱۱۱۳
نافذ
۱۴
۱۳۹۲/۰۶/۱۰
۱۱۱۴
نافذ
۱۵
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۱۱۵
نافذ
تعدیل وحذف بعضی از مواد قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه ج.ا.ا، ملغی میباشد
۱۶
۱۱۱۶
نافذ
۱۷
۱۳۹۲/۰۷/۱۵
۱۱۱۷
نافذ
۱۸
۱۳۹۲/۰۷/۲۸
۱۱۱۸
نافذ
۱۹
۱۱۱۹
نافذ
۲۰
۱۳۹۲/۰۸/۰۱
۱۱۲۰
نافذ
۲۱
۱۳۹۲/۰۸/۰۸
۱۱۲۱
نافذ
۲۲
۱۱۲۲
نافذ
۲۳
۱۳۹۲/۰۹/۲۰
۱۱۲۳
نافذ
۲۴
۱۳۹۲/۱۰/۲۰
۱۱۲۴
نافذ
۲۵
۱۱۲۵
نافذ
۲۶
۱۳۹۲/۱۱/۲۰
۱۱۲۶
نافذ
۲۷
١٣٨۹/۰۳/۳۱
۱۱۲۷
نافذ
۲۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۶
۱۱۲۸
نافذ
۲۹
۱۳۹۲/۱۲/۲۸
۱۱۲۹
نافذ
۳۰
۱۳۹۳/۰۱/۲۳
۱۱۳۰
نافذ
۳۱
۱۳۹۳/۱/۳۱
۱۱۳۱
نافذ
۳۲
۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۱۱۳۲
نافذ
۳۳
۱۳۹۳/۰۲/۲۰
۱۱۳۳
ملغی
نافذ در ۱۲۷۲
۳۴
۱۳۹۳/۰۲/۲۴
۱۱۳۴
نافذ
۳۵
۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۱۳۵
نافذ
۳۶
۱۳۹۳/۰۳/۱۴
۱۱۳۶
نافذ
۳۷
۱۳۹۳/۰۳/۱۹
۱۱۳۷
نافذ
مقررۀ کنترول وسایط نقلیه باربری بلند توناژ، ملغی میباشد
۳۸
۱۳۹۳/۰۳/۲۵
۱۱۳۸
نافذ
۳۹
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۱۱۳۹
نافذ
۴۰
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
۱۱۴۰
نافذ
۴۱
۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۱۴۱
نافذ
۴۲
۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۱۴۲
نافذ
۴۳
۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۱۱۴۳
ملغی
تعدیل در جریده شماره مسلسل ۱۳۱۵
۴۴
۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۱۱۴۴
نافذ
۴۵
۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۱۴۵
نافذ
۴۶
۱۳۹۳/۰۶/۱۷
۱۱۴۶
نافذ
۴۷
۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۱۴۷
نافذ
۴۸
۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۱۱۴۸
نافذ
۴۹
۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۱۱۴۹
نافذ
۵۰
۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۱۵۰
نافذ
۵۱
۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۱۱۵۱
نافذ
۵۲
۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۱۱۵۲
نافذ
۵۳
۱۳۹۳/۰۸/۲۸
۱۱۵۳
نافذ
۵۴
۱۳۹۳/۰۹/۲۹
۱۱۵۴
نافذ
۵۵
۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱۱۵۵
نافذ
۵۶
۱۳۹۳/۱۰/۰۲
۱۱۵۶
ملغی
۵۷
۱۳۹۳/۱۰/۱۵
۱۱۵۷
نافذ
۵۸
۱۳۹۳/۱۰/۲۸
۱۱۵۸
نافذ
۵۹
۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۱۱۵۹
نافذ
۶۰
۱۳۹۳/۱۱/۰۸
۱۱۶۰
نافذ
۶۱
۱۳۹۳/۱۱/۱۵
۱۱۶۱
نافذ
۶۲
۱۳۹۳/۱۱/۲۸
۱۱۶۲
نافذ
۶۳
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۱۶۳
نافذ
۶۴
۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۱۶۴
نافذ
۶۵
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱۶۵
نافذ
۶۶
۱۳۹۳/۱۲/۱۶

۱۱۶۶
نافذ
۶۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۰
۱۱۶۷
نافذ
۶۸
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۱۱۶۸
نافذ
ایزاد فقره (2) در ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات دولتی ، در جریده رسمی شماره ۱۱۸۱

تعدیل وحذف برخی ازمواد قانون تدارکات، ملغی میباشد، قانون تدارکات در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۲۳ نافذ است

تعدیل وایزاد دربرخی ازمواد قانون معادن، ملغی میباشد

۶۹
۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۱۶۹
نافذ
۷۰
۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۱۱۷۰
نافذ
۷۱
١٣۹۳/۰۱/۳۱
۱۱۷۱
نافذ
۷۲
۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۱۱۷۲
نافذ
۷۳
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۱۱۷۳
نافذ
۷۴
۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۱۱۷۴
نافذ
۷۵
۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱۱۷۵
نافذ
۷۶
۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱۱۷۶
نافذ
۷۷
۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱۱۷۷
نافذ
۷۸
۱۳۹۴/۰۵/۲۶
۱۱۷۸
نافذ
۷۹
۱۳۹۴/۰۵/۲۶
۱۱۷۹
نافذ
۸۰
۱۳۹۴/۰۶/۱۷
۱۱۸۰
نافذ
قانون تنظیم خدمات انرژی برق، ملغی میباشد، در جریده ۱۲۳۱ نافذ است
۸۱
۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۱۱۸۱
نافذ
قانون محصول خدمات مخابراتی، ملغی میباشد. به جریده رسمی شماره ۱۲۰۶ مراجعه شود
۸۲
۱۳۹۴/۰۶/۳۰
۱۱۸۲
ملغی
نافذ در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۴۳ می باشد
۸۳
۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۱۸۳
 نافذ
۸۴
۱۳۹۴/۰۷/۰۷
۱۱۸۴
ملغی
۸۵
۱۳۹۴/۰۷/۱۱
۱۱۸۵
نافذ
تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان، در جریده رسمی شماره مسلسل۱۳۰۲

 مقرره منع آزار و اذیت زنان، ملغی میباشد، نافذ آن در جریده رسمی شماره ۱۲۸۰ میباشد

۸۶

۱۳۹۴/۰۷/۱۵

۱۱۸۶

ملغی

۸۷

۱۳۹۴/۰۷/۱۸

۱۱۸۷

نافذ

۸۸

۱۳۹۴/۰۷/۲۱

۱۱۸۸

ملغی

۸۹

۱۳۹۴/۰۷/۲۵

۱۱۸۹

ملغی

در جریده رسمی شماره مسلسل ۱۲۳۸ نافذ میباشد
۹۰

۱۳۹۴/۰۷/۲۷

۱۱۹۰

نافذ

قانون آفت کش های زراعتی، ملغی میباشد
۹۱

۱۳۹۴/۰۷/۲۸

۱۱۹۱

نافذ

۹۲

۱۳۹۴/۰۷/۲۹

۱۱۹۲

نافذ

۹۳

۱۳۹۴/۰۸/۰۳

۱۱۹۳

نافذ

۹۴

۱۳۹۴/۰۸/۰۵

۱۱۹۴

نافذ

۹۵

۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۱۱۹۵

نافذ

۹۶

۱۳۹۴/۰۸/۱۶

۱۱۹۶

نافذ

۹۷

۱۳۹۴/۰۸/۲۰

۱۱۹۷

نافذ

۹۸

۱۳۹۴/۰۸/۲۷

۱۱۹۸

نافذ

در نسخه چاپی این قانون غلطی های ذیل موجود میباشد و در سافت کاپی آن که نشر ویب سایت  است این غلطی ها تصحیح گردیده است: 

۱- در فقره (۳) مادۀ چهلم در متن پشتو و دری، مادۀ سی و سوم به سی و چهارم تصحیح شود. ۲- در فقرۀ (۶) مادۀ چهل و پنجم در متن پشتو و دری ، مادۀ بیست و ششم به بیست و هفتم، در فقرۀ (۸) آن مادۀ بیست و هفتم به بیست و ششم و در فقرۀ (۱۰) آن مادۀ پنجاه و سوم به پنجاه و چهارم تصحیح شود.

۹۹
۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۱۱۹۹
   نافذ
۱۰۰
۱۳۹۴/۰۹/۳۰
۱۲۰۰
   نافذ

تاریخ تجدید صفحه : (٢٠۱۵/۱۰/۳۱) ١٣۹۴/۰۹/۰۹