شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

۱
 ١٣٦٨/٠٧/١٥
٧٠١

نافذ

 
۲
 ١٣٦٨/٠٧/١٥
٧٠١
ملغی  
۳
 ١٣٦٨/٠٧/٣٠
٧٠٢
ملغی  
۴
 ١٣٦٨/٠٧/٣٠
٧٠٢
ملغی  
۵
 ١٣٦٨/٠٧/٣٠
٧٠٢
ملغی  
۶
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
٧٠٣
ملغی  
۷
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
٧٠٣
ملغی  
۸
 ١٣٦٨/٠٨/١٥
٧٠٣
ملغی  
۹
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۰
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۱
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۲
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
نافذ  
۱۳
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۴
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۵
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۶
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۱۷
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
نافذ  
۱۸
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
نافذ  
۱۹
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
نافذ  
۲۰
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۲۱
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۲۲
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۲۳
 ١٣٦٨/٠٨/٣٠
٧٠٤
ملغی  
۲۴
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۲۵
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۲۶
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۲۷
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۲۸
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۲۹
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۰
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۱
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۲
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۳۳
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۳۴
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۵
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۶
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۷
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
نافذ  
۳۸
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۳۹
 ١٣٦٨/٠٩/١٥
٧٠٥
ملغی  
۴۰
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۱
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۲
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۳
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۴
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۵
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۶
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
نافذ  
۴۷
 ١٣٦٨/٠٩/٣٠
٧٠٦
ملغی  
۴۸
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
ملغی  
۴۹
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
نافذ  
۵۰
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
نافذ  
۵۱
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
نافذ  
۵۲
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
نافذ  
۵۳
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
ملغی  
۵۴
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
ملغی  
۵۵
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
ملغی  
۵۶
 ١٣٦٨/١٠/١٦
٧٠٧
ملغی  
۵۷
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
٧٠٨
ملغی  
۵۸
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
٧٠٨
ملغی  
۵۹
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
٧٠٨
ملغی  
۶۰
 ١٣٦٨/١٠/٢٨
٧٠٨
ملغی  
۶۱
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۲
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۳
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۴
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۵
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۶
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۷
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۸
 ١٣٦٨/١١/١٥
٧٠٩
ملغی  
۶۹
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
ملغی  
۷۰
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
ملغی  
۷۱
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
ملغی  
۷۲
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
نافذ  
۷۳
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
نافذ  
۷۴
 ١٣٦٨/١١/٣٠
٧١٠
ملغی  
۷۵
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
ملغی  
۷۶
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
نافذ  
۷۷
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
نافذ  
۷۸
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
نافذ  
۷۹
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
نافذ  
۸۰
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
نافذ  
۸۱
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
ملغی  
۸۲
 ١٣٦٨/١٢/١٥
٧١١
ملغی  
۸۳
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
٧١٢
ملغی  
۸۴
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
٧١٢
ملغی  
۸۵
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
٧١٢
ملغی  
۸۶
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
٧١٢
ملغی  
۸۷
 ١٣٦٨/١٢/٣٠
٧١٢
ملغی  
۸۸
 ١٣٦٩/٠١/١٥
٧١٣
ملغی  
۸۹
 ١٣٦٩/٠١/١٥
٧١٣
نافذ  
۹۰
 ١٣٦٩/٠١/١٥
٧١٣
نافذ  
۹۱
 ١٣٦٩/٠١/١٥
٧١٣
ملغی  
۹۲
 ١٣٦٩/٠١/١٥
٧١٣
ملغی  
۹۳
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۴
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۵
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۶
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۷
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۸
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۹۹
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۱۰۰
 ١٣٦٩/٠١/٣٠
٧١٤
ملغی  
۱۰۱
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
٧١٥
نافذ  
۱۰۲
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
٧١٥
ملغی  
۱۰۳
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
٧١٥
ملغی  
۱۰۴
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
٧١٥
ملغی  
۱۰۵
 ١٣٦٩/٠٢/١٥
٧١٥
ملغی  
۱۰۶
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغی  
۱۰۷
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغی  
۱۰۸
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغی  
۱۰۹
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغیپ  
۱۱۰
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغی  
۱۱۱
 ١٣٦٩/٠٢/٣١
٧١٦
ملغی  
۱۱۲
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
٧١٧
ملغی  
۱۱۳
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
٧١٧
ملغی  
۱۱۴
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
٧١٧
نافذ  
۱۱۵
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
٧١٧
نافذ  
۱۱۶
 ١٣٦٩/٠٣/١٥
٧١٧
ملغی  
۱۱۷
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۱۸
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۱۹
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۲۰
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۲۱
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۲۲
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
نافذ  
۱۲۳
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
نافذ د کانتینتال هوټل د سهامی شرکت په اساسنامه کی د تعدیل طرحه، په ۷۸۱ ګڼه رسمی جریده کی
۱۲۴
 ١٣٦٩/٠٣/٣١
٧١٨
ملغی  
۱۲۵
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۲۶
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۲۷
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۲۸
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۲۹
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۳۰
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۳۱
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۳۲
 ١٣٦٩/٠٤/١٦
٧١٩
ملغی  
۱۳۳
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
نافذ  
۱۳۴
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
نافذ  
۱۳۵
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
نافذ  
۱۳۶
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
نافذ  
۱۳۷
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
ملغی  
۱۳۸
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
ملغی  
۱۳۹
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
ملغی  
۱۴۰
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
ملغی  
۱۴۱
 ١٣٦٩/٠٤/٣١
٧٢٠
ملغی  
۱۴۲
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۴۳
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۴۴
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۴۵
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
نافذ  
۱۴۶
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
نافذ  
۱۴۷
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۴۸
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۴۹
 ١٣٦٩/٠٥/١٥
٧٢١
ملغی  
۱۵۰
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
٧٢٢
نافذ  
۱۵۱
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
٧٢٢
نافذ  
۱۵۲
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
٧٢٢
نافذ  
۱۵۳
 ١٣٦٩/٠٥/٣١
٧٢٢
نافذ د مدنی محاکماتو د اصولو د قانون د یوسلونهه او یایمې مادې تعدیل، په ۱۱۲۸ ګڼه رسمی جریده کی
۱۵۴
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
٧٢٣
نافذ  
۱۵۵
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
٧٢٣
نافذ  
۱۵۶
 ١٣٦٩/٠٦/١٥
٧٢٣
نافذ  
۱۵۷
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
ملغی  
۱۵۸
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
ملغی  
۱۵۹
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۰
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۱
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۲
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۳
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۴
 ١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
نافذ  
۱۶۵
١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
ملغی  
۱۶۶
١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
ملغی  
۱۶۷
١٣٦٩/٠٦/٣١
٧٢٤
ملغی  
۱۶۸
١٣٦٩/٠٧/٠١
٧٢٥
نافذ  
۱۶۹
١٣٦٩/٠٧/٠١
٧٢٥
نافذ  
۱۷۰
١٣٦٩/٠٧/٠١
٧٢٥
نافذ  
۱۷۱
١٣٦٩/٠٧/٠١
٧٢٥
ملغی  
۱۷۲
١٣٦٩/٠٧/١٥
٧٢٦
ملغی  
۱۷۳
١٣٦٩/٠٧/١٥
٧٢٦
ملغی  
۱۷۴
١٣٦٩/٠٧/١٥
٧٢٦
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
٧٢٦
ملغی  
۱۷۶
 ١٣٦٩/٠٧/١٥
٧٢٦
ملغی  
۱۷۷
 ١٣٦٩/٠٧/٣٠
٧٢٧
نافذ  
۱۷۸
 ١٣٦٩/٠٧/٣٠
٧٢٧
نافذ  
۱۷۹
 ١٣٦٩/٠٧/٣٠

٧٢٧

ملغی  
۱۸۰
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
٧٢٨
ملغی  
۱۸۱
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
٧٢٨
ملغی  
۱۸۲
 ١٣٦٩/٠٨/١٥
٧٢٨
ملغی  
۱۸۳
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۸۴
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۸۵
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۸۶
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۸۷
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۸۸
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
نافذ  
۱۸۹
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۹۰
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۹۱
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
نافذ  
۱۹۲
 ١٣٦٩/٠٨/٣٠
٧٢٩
ملغی  
۱۹۳
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۱۹۴
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۱۹۵
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۱۹۶
 ١٣٦٩/٠٩/١٥

٧٣٠

ملغی  
۱۹۷
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۱۹۸
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۱۹۹
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۲۰۰
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۲۰۱
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
نافذ  
۲۰۲
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
نافذ  
۲۰۳
 ١٣٦٩/٠٩/١٥
٧٣٠
ملغی  
۲۰۴
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
نافذ  
۲۰۵
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۰۶
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۰۷
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۰۸
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۰۹
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۰
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۱
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
نافذ  
۲۱۲
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
نافذ  
۲۱۳
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
نافذ  
۲۱۴
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
نافذ  
۲۱۵
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۶
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۷
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۸
 ١٣٦٩/٠٩/٢٩
٧٣١
ملغی  
۲۱۹
 ١٣٦٩/١٠/١٥
٧٣٢
ملغی  
۲۲۰
 ١٣٦٩/١٠/١٥
٧٣٢
ملغی  
۲۲۱
 ١٣٦٩/١٠/١٥
٧٣٢
ملغی  
۲۲۲
 ١٣٦٩/١٠/١٥
٧٣٢
ملغی  
۲۲۳
 ١٣٦٩/١٠/١٥
٧٣٢
ملغی  
۲۲۴
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۲۵
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۲۶
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۲۷
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۲۸
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۲۹
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۰
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۱
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۲
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۳
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۴
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۵
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۶
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
نافذ  
۲۳۷
 ١٣٦٩/١٠/٢٩
٧٣٣
ملغی  
۲۳۸
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
نافذ  
۲۳۹
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۰
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۱
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۲
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۳
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۴
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۵
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۶
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۷
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۸
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۴۹
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۵۰
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۵۱
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۵۲
 ١٣٦٩/١١/١٥
٧٣٤
ملغی  
۲۵۳
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۴
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۵
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۶
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۷
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۸
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۵۹
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۰
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
نافذ  
۲۶۱
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
نافذ  
۲۶۲
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۳
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۴
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۵
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۶
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
نافذ  
۲۶۷
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
نافذ  
۲۶۸
 ١٣٦٩/١١/٣٠
٧٣٥
ملغی  
۲۶۹
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۰
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۱
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۲
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۳
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۴
 ١٣٦٩/١٢/١٥
٧٣٦
ملغی  
۲۷۵
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۷۶
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۷۷
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۷۸
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۷۹
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۰
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۱
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۲
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۳
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۴
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۵
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۶
 ١٣٦٩/١٢/٣٠
٧٣٧
ملغی  
۲۸۷
 ١٣٧٠/٠١/١٠
٧٣٨
ملغی  
۲۸۸
 ١٣٧٠/٠١/١٠
٧٣٨
ملغی  
۲۸۹
 ١٣٧٠/٠١/١٠
٧٣٨
ملغی  
۲۹۰
 ١٣٧٠/٠١/١١
٧٣٩
ملغی  
۲۹۱
 ١٣٧٠/٠١/١١
٧٣٩
ملغی  
۲۹۲
 ١٣٧٠/٠١/١١
٧٣٩
ملغی  
۲۹۳
 ١٣٧٠/٠١/١٥
٧٤٠
نافذ  
۲۹۴
 ١٣٧٠/٠١/١٥
٧٤٠
نافذ  
۲۹۵
 ١٣٧٠/٠١/٣١
٧٤١
ملغی  
۲۹۶
 ١٣٧٠/٠١/٣١
٧٤١
ملغی  
۲۹۷
 ١٣٧٠/٠١/٣١
٧٤١
ملغی  
۲۹۸
 ١٣٧٠/٠١/٣١
٧٤١
ملغی  
۲۹۹
 ١٣٧٠/٠١/٣١
٧٤١
ملغی  
۳۰۰
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۱
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۲
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۳
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۴
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۵
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۶
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۷
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۸
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۰۹
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۱۰
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۱۱
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۱۲
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۱۳
 ١٣٧٠/٠٢/١٥
٧٤٢
ملغی  
۳۱۴
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
٧٤٣
نافذ  
۳۱۵
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
٧٤٣
ملغی  
۳۱۶
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
٧٤٣
ملغی  
۳۱۷
 ١٣٧٠/٠٢/٣١
٧٤٣
ملغی  
۳۱۸
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۱۹
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۰
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۱
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۲
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۳
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۴
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۵
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۶
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۷
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۸
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۲۹
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۰
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۱
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۲
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۳
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۴
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۵
 ١٣٧٠/٠٣/١٥
٧٤٤
ملغی  
۳۳۶
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
ملغی  
۳۳۷
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
ملغی  
۳۳۸
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
ملغی  
۳۳۹
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
ملغی  
۳۴۰
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
ملغی  
۳۴۱
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
نافذ  
۳۴۲
 ١٣٧٠/٠٣/٣٠
٧٤٥
نافذ  
۳۴۳
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۴۴
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۴۵
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۴۶
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۴۷
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۴۸
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
نافذ  
۳۴۹
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
نافذ  
۳۵۰
 ١٣٧٠/٠٤/١٥
٧٤٦
ملغی  
۳۵۱
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
٧٤٧
ملغی  
۳۵۲
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
٧٤٧
نافذ  
۳۵۳
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
٧٤٧
نافذ  
۳۵۴
 ١٣٧٠/٠٤/٣٠
٧٤٧
ملغی  
۳۵۵
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۵۶
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
نافذ  
۳۵۷
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
نافذ  
۳۵۸
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۵۹
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۰
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۱
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۲
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۳
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۴
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
نافذ  
۳۶۵
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
نافذ  
۳۶۶
 ١٣٧٠/٠٥/١٥
٧٤٨
ملغی  
۳۶۷
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۶۸
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۶۹
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۰
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۱
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۲
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۳
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۴
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۵
 ١٣٧٠/٠٥/٣١
٧٤٩
ملغی  
۳۷۶
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۷۷
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۷۸
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۷۹
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۰
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۱
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۲
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۳
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۴
 ١٣٧٠/٠٦/١٦
٧٥٠
ملغی  
۳۸۵
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۸۶
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۸۷
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۸۸
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۸۹
١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۰
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۱
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۲
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۳
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
نافذ  
۳۹۴
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
نافذ  
۳۹۵
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۶
 ١٣٧٠/٠٦/٣١
٧٥١
ملغی  
۳۹۷
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
٧٥٢
ملغی  
۳۹۸
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
٧٥٢
نافذ  
۳۹۹
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
٧٥٢
سکوت  
۴۰۰
 ١٣٧٠/٠٧/٠١
٧٥٢
ملغی  
۴۰۱
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
٧٥٣
ملغی  
۴۰۲
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
٧٥٣
ملغی  
۴۰۳
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
٧٥٣
ملغی  
۴۰۴
 ١٣٧٠/٠٧/١٥
٧٥٣
ملغی  
۴۰۵
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۰۶
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۰۷
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۰۸
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۰۹
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۱۰
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۱۱
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۱۲
 ١٣٧٠/٠٧/٣٠
٧٥٤
ملغی  
۴۱۳
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۴
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۵
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۶
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۷
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۸
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۱۹
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۲۰
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۲۱
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
نافذ  
۴۲۲
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
نافذ  
۴۲۳
 ١٣٧٠/٠٨/١٥
٧٥٥
ملغی  
۴۲۴
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۲۵
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۲۶
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
نافذ  
۴۲۷
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
نافذ  
۴۲۸
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
نافذ  
۴۲۹
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
نافذ  
۴۳۰
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۳۱
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۳۲
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۳۳
 ١٣٧٠/٠٨/٣٠
٧٥٦
ملغی  
۴۳۴
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
٧٥٧
نافذ  
۴۳۵
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
٧٥٧
نافذ  
۵۳۶
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
٧٥٧
نافذ  
۴۳۷
 ١٣٧٠/٠٩/١٦
٧٥٧
نافذ  
۴۳۸
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۳۹
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۰
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۱
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۲
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
نافذ  
۴۴۳
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
نافذ  
۴۴۴
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۵
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۶
 ١٣٧٠/٠٩/٣٠
٧٥٨
ملغی  
۴۴۷
 ١٣٧٠/١٠/١٥
٧٥٩
نافذ  
۴۴۸
 ١٣٧٠/١٠/١٥
٧٥٩
نافذ  
۴۴۹
 ١٣٧٠/١٠/١٥
٧٥٩
نافذ  
۴۵۰
 ١٣٧٠/١٠/١٥
٧٥٩
نافذ  
۴۵۱
 ١٣٧٠/١٠/١٥
٧٥٩
ملغی  
۴۵۲
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۵۳
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۵۴
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۵۵
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۵۶
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
نافذ  
۴۵۷
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
نافذ  
۴۵۸
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۵۹
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۶۰
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
نافذ  
۴۶۱
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
نافذ  
۴۶۲
 ١٣٧٠/١٠/٣٠
٧٦٠
ملغی  
۴۶۳
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۴
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۵
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۶
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۷
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۸
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۶۹
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
نافذ  
۴۷۰
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۱
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
نافذ  
۴۷۲
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۳
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۴
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۵
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۶
 ١٣٧٠/١١/١٥
٧٦١
ملغی  
۴۷۷
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۷۸
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۷۹
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۰
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۱
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۲
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۳
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۴
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۵
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۶
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
نافذ  
۴۸۷
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
نافذ  
۴۸۸
 ١٣٧٠/١١/٣٠
٧٦٢
ملغی  
۴۸۹
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۰
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۱
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۲
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
نافذ  
۴۹۳
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
نافذ  
۴۹۴
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۵
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۶
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
نافذ  
۴۹۷
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
نافذ  
۴۹۸
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۴۹۹
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۵۰۰
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۵۰۱
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۵۰۲
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۵۰۳
 ١٣٧٠/١٢/١٧
٧٦٣
ملغی  
۵۰۴
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
ملغی  
۵۰۵
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
ملغی  
۵۰۶
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
ملغی  
۵۰۷
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
نافذ  
۵۰۸
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
نافذ  
۵۰۹
 ١٣٧٠/١٢/٢٩
٧٦٤
ملغی  
۵۱۰
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۱
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۲
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۳
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۴
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۱۵
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۱۶
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۷
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۸
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۱۹
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۲۰
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۲۱
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۲۲
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
نافذ  
۵۲۳
 ١٣٧١/٠١/١٧
٧٦٥
ملغی  
۵۲۴
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
٧٦٦
ملغی  
۵۲۵
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
٧٦٦
ملغی  
۵۲۶
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
٧٦٦
نافذ  
۵۲۷
 ١٣٧٢/٠٥/١٦
٧٦٦
ملغی  
۵۲۸
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۲۹
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۰
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۱
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۲
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۳
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۴
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۵
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۶
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۷
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۸
 ١٣٧٢/٠٥/٣١
٧٦٧
ملغی  
۵۳۹
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
٧٦٨
ملغی  
۵۴۰
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
٧٦٨
ملغی  
۵۴۱
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
٧٦٨
ملغی  
۵۴۲
 ١٣٧٣/٠٦/٣١
٧٦٨
ملغی  
۵۴۳
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
٧٦٩
ملغی  
۵۴۴
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
٧٦٩
ملغی  
۵۴۵
 ١٣٧٣/٠٧/١٦
٧٦٩
ملغی  
۵۴۶
 ١٣٧٣/٠٨/١٦
٧٧٠
ملغی  
۵۴۷
 ١٣٧٣/٠٨/١٦
٧٧٠
ملغی  
۵۴۸
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
ملغی  
۵۴۹
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
ملغی  
۵۵۰
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
ملغی  
۵۵۱
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
ملغی  
۵۵۲
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
نافذ  
۵۵۳
 ١٣٧٣/٠٨/١٥
٧٧١
ملغی  
۵۵۴
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۵۵
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۵۶
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۵۷
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۵۸
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۵۹
 ١٣٧٤/٠١/١٥
٧٧٢
ملغی  
۵۶۰
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۱
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۲
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۳
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣

ملغی

 
۵۶۴
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۵
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۶
 ١٣٧٤/٠١/٣١
٧٧٣
ملغی  
۵۶۷
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
٧٧٤
ملغی  
۵۶۸
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
٧٧٤
ملغی  
۵۶۹
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
٧٧٤
ملغی  
۵۷۰
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
٧٧٤
ملغی  
۵۷۱
 ١٣٧٤/٠٢/١٦
٧٧٤
ملغی  
۵۷۲
١٣٧٤
٧٧٥
ملغی  
۵۷۳
١٣٧٤
٧٧٦
ملغی  
۵۷۴
١٣٧٤
٧٧٧
ملغی  
۵۷۵
١٣٧٤
٧٧٨
ملغی  
۵۷۶
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
٧٧٩
نافذ  
۵۷۷
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
٧٧٩
ملغی  
۵۷۸
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
٧٧٩
ملغی  
۵۷۹
 ١٣٧٤/٠٤/٣١
٧٧٩
ملغی  
۵۸۰
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
٧٨٠
ملغی  
۵۸۱
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
٧٨٠
ملغی  
۵۸۲
د افغانستان د اسلامی دولت د جمهور رئیس ٢٠٣٣ ګڼه او ‫١٣٧٤/٤/١٩ نیټی فرمان د قانون جوړولو او د علمی حقوقی څیړنو د چارو د انستیتوت د علمی کادر د غړو د حقوقو او امتیازاتو د قانون د دریمی مادی د بیا تعدیل په هکله
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
٧٨٠
ملغی  
۵۸۳
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
٧٨٠
نافذ  
۵۸۴
 ١٣٧٤/٠٥/١٥
٧٨٠
نافذ  
۵۸۵
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۸۶
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۸۷
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۸۸
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۸۹
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۰
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۱
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۲
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۳
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۴
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
نافذ  
۵۹۵
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۶
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
نافذ  
۵۹۷
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۸
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
ملغی  
۵۹۹
 ١٣٧٤/٠٥/٣٠
٧٨١
نافذ  
۶۰۰
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
نافذ  
۶۰۱
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
ملغی  
۶۰۲
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
ملغی  
۶۰۳
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
ملغی  
۶۰۴
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
نافذ  
۶۰۵
 ١٣٧٥/٠١/١٥
٧٨٢
   
۶۰۶
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۰۷
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۰۸
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۰۹
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۰
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۱
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۲
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۳
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۴
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۵
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۶
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۷
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۸
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۱۹
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۰
 ١٣٧٦
٧٨٣
   
۶۲۱
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۲
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۳
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۴
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۵
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۶
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۷
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۸
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۲۹
 ١٣٧٦
٧٨٣
   
۶۳۰
 ١٣٧٦
٧٨٣
   
۶۳۱
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۳۲
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۳۳
 ١٣٧٦
٧٨٣
ملغی  
۶۳۴
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۳۵
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۳۶
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۳۷
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۳۸
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۳۹
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۴۰
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۴۱
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۴۲
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۴۳
 ١٣٧٦
٧٨٤
ملغی  
۶۴۴
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۴۵
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۴۶
 ١٣٧٦
٧٨٥
نافذ  
۶۴۷
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۴۸
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۴۹
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۵۰
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۵۱
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۵۲
 ١٣٧٦
٧٨٥
ملغی  
۶۵۳
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۵۴
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۵۵
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۵۶
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۵۷
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
نافذ  
۶۵۸
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
نافذ د عریضو د څېړنې د قانون د اوولسمی مادی تعدیل په ۸۲۲ ګڼه رسمی جریده کی
۶۵۹
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۰
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۱
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢

٧٨٦

ملغی  
۶۶۲
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۳
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۴
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۵
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۶
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۷
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۸
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۶۹
 ١٤٢٠/٠٤/٢٢
٧٨٦
ملغی  
۶۷۰
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۱
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۲
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۳
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
نافذ  
۶۷۴
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۵
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۶
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۷
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤

٧٨٧

ملغی  
۶۷۸
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۷۹
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۸۰
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۸۱
 ١٤٢٠/٠٥/٢٤
٧٨٧
ملغی  
۶۸۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۸۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی ملغی  
۶۹۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۶۹۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۰۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۱۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۲۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۳۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۴۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۵۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۶۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۲
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۳
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۴
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۵
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۶
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۷
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۸
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۷۹
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۸۰
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۸۱
 ١٤٢٠/٠٦/٠٥
٧٨٨
ملغی  
۷۸۲
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
ملغی  
۷۸۳
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
نافذ  
۷۸۴
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
نافذ  
۷۸۵
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
نافذ د معتمدینو د تضمین د ډول د مقررې په ځینو موادو کې د تعدیل به ۷۹۴ ګڼه رسمی جریده کی
۷۸۶
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
نافذ  
۷۸۷
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
ملغی  
۷۸۸
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
ملغی  
۷۸۹
 ١٤٢٠/٠٦/٢٢
٧٨٩
نافذ  
۷۹۰
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
٧٩٠
ملغی  
۷۹۱
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
٧٩٠
ملغی  
۷۹۲
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
٧٩٠
نافذ  
۷۹۳
 ١٤٢٠/٠٧/٢٢
٧٩٠
نافذ د دولت د مامورینو د قانون د څلیرویشتمی مادی تعدیل، په ۸۰۲ ګڼه رسمی جریده کی
۷۹۴
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۷۹۵
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۷۹۶
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۷۹۷
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۷۹۸
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۷۹۹
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۰۰
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۱
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۲
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۳
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۴
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۵
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۰۶
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۷
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۰۸
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۰۹
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۱۰
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۱
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۲
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۳
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۱۴
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۵
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۶
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
ملغی  
۸۱۷
 ١٤٢٠/١١/٠٩
٧٩١
نافذ  
۸۱۸
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۱۹
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۲۰
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۲۱
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۲۲
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۲۳
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۲۴
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۲۵
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
   
۸۲۶
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
   
۸۲۷
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۲۸
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
   
۸۲۹
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۳۰
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۳۱
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۳۲
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۳۳
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۳۴
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۳۵
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۳۶
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۳۷
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
نافذ  
۸۳۸
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۳۹
 ١٤٢١/٠٣/٢٦
٧٩٢
ملغی  
۸۴۰
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۴۱
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۴۲
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د ځینو مادو تعدیل او حذف په ۱۲۵۶ ګڼه رسمی جریده کی
۸۴۳
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۴۴
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۴۵
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۴۶
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۴۷
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۴۸
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۴۹
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۵۰
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۵۱
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۵۲
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۵۳
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۵۴
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۵۵
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۵۶
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
نافذ  
۸۵۷
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۵۸
 ١٤٢١/٠٥/٢٠
٧٩٣
ملغی  
۸۵۹
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۰
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
ملغی  
۸۶۱
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ د ښاري خدمتونو د محصول د قانون (۴) ګڼه ضمیم، په ۱۱۳۶ ګڼه رسمی جریده کی

د ښاری خدمتونو د محصول د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی ( د تهجایی محصول) تعدیل، په ۱۱۴۰ ګڼه رسمی جریده کی

د ښاری خدمتونو د محصول د قانون د (۱) ګڼی ضمیمی تعدیل، په ۱۱۵۲ ګڼه رسمی جریده کی

۸۶۲
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
ملغی  
۸۶۳
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
ملغی  
۸۶۴
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۵
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۶
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۷
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۸
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۶۹
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۷۰
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۷۱
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۷۲
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
ملغی  
۸۷۳
 ١٤٢١/٠٧/١٠
٧٩٤
نافذ  
۸۷۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۷۵
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۷۶
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۷۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۷۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۷۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۸۰
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۸۱
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۲
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۳
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۵
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۶
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۸۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۹۰
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
نافذ  
۸۹۱
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۲
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۳
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۴
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۵
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۶
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۷
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۸
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۸۹۹
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۹۰۰
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۹۰۱
 ١٤٢١/١٠/١٢
٧٩٥
ملغی  
۹۰۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
ملغی  
۹۰۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
ملغی  
۹۰۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۰۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۰۶
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۰۷
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۰۸
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۰۹
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۰
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۱
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ د تالیف او ترجمې ریاست د علمی کادر د مقرری په پنځلسمه، شپاړسمه او اتلسمه ماده کې  تعدیل، ایزاد او حذف او د دری دیرشمې مادې د ایزاد، په ۸۳۳ ګڼه رسمی جریده کی
۹۱۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۶
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۷
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۸
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۱۹
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
ملغی  
۹۲۰
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۲۱
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۲۲
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۲۳
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۲۴
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
ملغی  
۹۲۵
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
نافذ  
۹۲۶
 ١٤٢٢/٠١/٢٩
٧٩٦
ملغی  
۹۲۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۲۸
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۲۹
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۳۰
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۳۱
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۳۲
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۳۳
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۳۴
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۳۵
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۳۶
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
ملغی  
۹۳۷
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ د نښانونو او مډالونو (علامه) د قانون (۷) ګڼه‌ ضمیمه -- د نښانونو او مډالونو(علامه) د قانون (۸) ګڼه ‌ضمیمه په ۱۲۷۷ ګڼه رسمی جریده کی
۹۳۸
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۳۹
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۴۰
 ١٤٢٢/٠٢/٠٨
٧٩٧
نافذ  
۹۴۱