شمیره د تقنینی سند عنوان د خپریدو نیټه ګڼه حالت کتنی
۱
(١٩٦٨/٠٣/٢٠) ١٣٤٦/١٢/٢٩
ملغی  
۲
(١٩٦٨/٠٣/٢٠) ١٣٤٦/١٢/٢٩
ملغی  
۳
(١٩٦٨/٠٤/٠٤) ١٣٤٧/٠١/١٥
ملغی  
۴
(١٩٦٨/٠٤/٠٤) ١٣٤٧/٠١/١٥
ملغی  
۵
(١٩٦٨/٠٤/٢٠) ١٣٤٧/٠١/٣١
ملغی  
۶
(١٩٦٨/٠٤/٢٠) ١٣٤٧/٠١/٣١
ملغی  
۷
(١٩٦٨/٠٥/٠٥) ١٣٤٧/٠٢/١٥
ملغی  
۸
(١٩٦٨/٠٥/٠٥) ١٣٤٧/٠٢/١٥
ملغی  
۹
(١٩٦٨/٠٥/٢١) ١٣٤٧/٠٢/٣١
ملغی  
۱۰
(١٩٦٨/٠٥/٢١) ١٣٤٧/٠٢/٣١
ملغی  
۱۱
(١٩٦٨/٠٦/٠٥) ١٣٤٧/٠٣/١٥
ملغی  
۱۲
(١٩٦٨/٠٦/٠٥) ١٣٤٧/٠٣/١٥
ملغی  
۱۳
(١٩٦٨/٠٦/٢٠) ١٣٤٧/٠٣/٣٠
ملغی  
۱۴
(١٩٦٨/٠٦/٢٠) ١٣٤٧/٠٣/٣٠
ملغی  
۱۵
(١٩٦٨/٠٧/٠٦) ١٣٤٧/٠٤/١٥
ملغی  
۱۶
(١٩٦٨/٠٧/٠٦) ١٣٤٧/٠٤/١٥
ملغی  
۱۷
(١٩٦٨/٠٧/٢٢) ١٣٤٧/٠٤/٣١
ملغی  
۱۸
(١٩٦٨/٠٧/٢٢) ١٣٤٧/٠٤/٣١
ملغی  
۱۹
(١٩٦٨/٠٧/٢٢) ١٣٤٧/٠٤/٣١
نافذ  
۲۰
(١٩٦٨/٠٧/٢٢) ١٣٤٧/٠٤/٣١
ملغی  
۲۱
(١٩٦٨/٠٨/٠٦) ١٣٤٧/٠٥/١٥
ملغی  
۲۲
(١٩٦٨/٠٨/٠٦) ١٣٤٧/٠٥/١٥
ملغی  
۲۳
(١٩٦٨/٠٨/٠٦) ١٣٤٧/٠٥/١٥
ملغی  
۲۴
(١٩٦٨/٠٨/٢٢) ١٣٤٧/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵
(١٩٦٨/٠٨/٢٢) ١٣٤٧/٠٥/٣١
ملغی  
۲۶
(١٩٦٨/٠٨/٢٢) ١٣٤٧/٠٥/٣١
ملغی  
۲۷
(١٩٦٨/٠٨/٢٢) ١٣٤٧/٠٥/٣١
ملغی  
۲۸
(١٩٦٨/٠٨/٢٢) ١٣٤٧/٠٥/٣١
ملغی  
۲۹
(١٩٦٨/٠٩/٠٧) ١٣٤٧/٠٦/١٦
نافذ  
۳۰
(١٩٦٨/٠٩/٠٧) ١٣٤٧/٠٦/١٦
ملغی  
۳۱
(١٩٦٨/٠٩/٠٧) ١٣٤٧/٠٦/١٦
ملغی  
۳۲
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۳
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۴
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
نافذ  
۳۵
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۶
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۷
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۸
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۳۹
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۴۰
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۴۱
(١٩٦٨/٠٩/٢٢) ١٣٤٧/٠٦/٣١
ملغی  
۴۲
(١٩٦٨/٠٩/٢٨) ١٣٤٧/٠٧/٠٦
ملغی  
۴۳
(١٩٦٨/١٠/٠٧) ١٣٤٧/٠٧/١٥
ملغی  
۴۴
(١٩٦٨/١٠/٠٧) ١٣٤٧/٠٧/١٥
ملغی  
۴۵
(١٩٦٨/١٠/٠٧) ١٣٤٧/٠٧/١٥
ملغی  
۴۶
(١٩٦٨/١٠/٠٧) ١٣٤٧/٠٧/١٥
ملغی  
۴۷
(١٩٦٨/١٠/٢٢) ١٣٤٧/٠٧/٣٠
ملغی  
۴۸
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۴۹
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۰
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۱
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۲
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۳
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۴
(١٩٦٨/١١/٠٦) ١٣٤٧/٠٨/١٥
ملغی  
۵۵
(١٩٦٨/١١/٢٠) ١٣٤٧/٠٨/٢٩
ملغی  
۵۶
(١٩٦٨/١٢/٠٧) ١٣٤٧/٠٩/١٦
ملغی  
۵۷
(١٩٦٨/١٢/٠٧) ١٣٤٧/٠٩/١٦
ملغی  
۵۸
(١٩٦٨/١٢/٣٠) ١٣٤٧/١٠/٠٢
ملغی  
۵۹
(١٩٦٩/٠١/٠٥) ١٣٤٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۰
(١٩٦٩/٠١/٢٠) ١٣٤٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۱
(١٩٦٩/٠١/٢٠) ١٣٤٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۲
(١٩٦٩/٠١/٢٠) ١٣٤٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۳
(١٩٦٩/٠١/٢٠) ١٣٤٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۴
(١٩٦٩/٠٢/٠٤) ١٣٤٧/١١/١٥
ملغی  
۶۵
(١٩٦٩/٠٢/٠٤) ١٣٤٧/١١/١٥
ملغی  
۶۶
(١٩٦٩/٠٢/٠٤) ١٣٤٧/١١/١٥
ملغی  
۶۷
(١٩٦٩/٠٢/١٩) ١٣٤٧/١١/٣٠
ملغی  
۶۸
(١٩٦٩/٠٢/١٩) ١٣٤٧/١١/٣٠
ملغی  
۶۹
(١٩٦٩/٠٢/١٩) ١٣٤٧/١١/٣٠
ملغی  
۷۰
(١٩٦٩/٠٣/٠٦) ١٣٤٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱
(١٩٦٩/٠٣/٠٦) ١٣٤٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲
(١٩٦٩/٠٣/٢٠) ١٣٤٧/١٢/٢٩
ملغی  
۷۳
(١٩٦٩/٠٣/٢٠) ١٣٤٧/١٢/٢٩
ملغی  
۷۴
(١٩٦٩/٠٤/٠٥) ١٣٤٨/٠١/١٦
ملغی  
۷۵
(١٩٦٩/٠٤/٠٥) ١٣٤٨/٠١/١٦
ملغی  
۷۶
(١٩٦٩/٠٤/٠٥) ١٣٤٨/٠١/١٦
ملغی  
۷۷
(١٩٦٩/٠٤/٢٠) ١٣٤٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۸
(١٩٦٩/٠٤/٢٠) ١٣٤٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۹
(١٩٦٩/٠٤/٢٢) ١٣٤٨/٠٢/٠٢
ملغی  
۸۰
(١٩٦٩/٠٤/٢٢) ١٣٤٨/٠٢/٠٢
ملغی  
۸۱
(١٩٦٩/٠٤/٢٢) ١٣٤٨/٠٢/٠٢
ملغی  
۸۲
(١٩٦٩/٠٤/٢٩) ١٣٤٨/٠٢/٠٩
ملغی  
۸۳
(١٩٦٩/٠٤/٢٩) ١٣٤٨/٠٢/٠٩
ملغی  
۸۴
(١٩٦٩/٠٥/٠٥) ١٣٤٨/٠٢/١٥
ملغی  
۸۵
(١٩٦٩/٠٥/٠٥) ١٣٤٨/٠٢/١٥
ملغی  
۸۶
(١٩٦٩/٠٥/٠٥) ١٣٤٨/٠٢/١٥
ملغی  
۸۷
(١٩٦٩/٠٥/٢١) ١٣٤٨/٠٢/٣١
ملغی  
۸۸
(١٩٦٩/٠٥/٢١) ١٣٤٨/٠٢/٣١
نافذ  
۸۹
(١٩٦٩/٠٥/٢١) ١٣٤٨/٠٢/٣١
نافذ  
۹۰
(١٩٦٩/٠٥/٢١) ١٣٤٨/٠٢/٣١
ملغی  
۹۱
(١٩٦٩/٠٦/٠٥) ١٣٤٨/٠٣/١٥
ملغی  
۹۲
(١٩٦٩/٠٦/٠٥) ١٣٤٨/٠٣/١٥
نافذ  
۹۳
(١٩٦٩/٠٦/٠٥) ١٣٤٨/٠٣/١٥
ملغی  
۹۴
(١٩٦٩/٠٧/٢٢) ١٣٤٨/٠٣/٣١
ملغی  
۹۵
(١٩٦٩/٠٧/٢٢) ١٣٤٨/٠٣/٣١
ملغی  
۹۶
(١٩٦٩/٠٧/٢٢) ١٣٤٨/٠٣/٣١
ملغی  
۹۷
(١٩٦٩/٠٧/٠٦) ١٣٤٨/٠٤/١٥
نافذ  
۹۸
(١٩٦٩/٠٧/٠٦) ١٣٤٨/٠٤/١٥
ملغی  
۹۹
(١٩٦٩/٠٧/٢٢) ١٣٤٨/٠٤/٣١
ملغی  
۱۰۰
(١٩٦٩/٠٧/٢٢) ١٣٤٨/٠٤/٣١
ملغی  
۱۰۱
(١٩٦٩/٠٨/٠٦) ١٣٤٨/٠٥/١٥
ملغی  
۱۰۲
(١٩٦٩/٠٨/٠٦) ١٣٤٨/٠٥/١٥
ملغی  
۱۰۳
(١٩٦٩/٠٨/٠٦) ١٣٤٨/٠٥/١٥
ملغی  
۱۰۴
(١٩٦٩/٠٨/٠٦) ١٣٤٨/٠٥/١٥
ملغی  
۱۰۵
(١٩٦٩/٠٨/٢١) ١٣٤٨/٠٥/٣٠
ملغی  
۱۰۶
(١٩٦٩/٠٩/٠٦) ١٣٤٨/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۷
(١٩٦٩/٠٩/٢٢) ١٣٤٨/٠٦/٣٠
ملغی  
۱۰۸
(١٩٦٩/٠٩/٢٢) ١٣٤٨/٠٦/٣٠
ملغی  
۱۰۹
(١٩٦٩/٠٩/٢٢) ١٣٤٨/٠٦/٣٠
ملغی  
۱۱۰
(١٩٦٩/١٠/٠٥) ١٣٤٨/٠٧/١٣
ملغی  
۱۱۱
(١٩٦٩/١٠/٠٥) ١٣٤٨/٠٧/١٣
ملغی  
۱۱۲
(١٩٦٩/١٠/٢٢) ١٣٤٨/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۱۳
(١٩٦٩/١٠/٢٢) ١٣٤٨/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۱۴
(١٩٦٩/١٠/٢٢) ١٣٤٨/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۱۵
(١٩٦٩/١١/٠٦) ١٣٤٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۱۶
(١٩٦٩/١١/٠٦) ١٣٤٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۱۷
(١٩٦٩/١١/٠٦) ١٣٤٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۱۸
(١٩٦٩/١١/٢٠) ١٣٤٨/٠٨/٢٩
ملغی  
۱۱۹
(١٩٦٩/١٢/٢٧) ١٣٤٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۲۰
١٣٤٨/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۲۱
١٣٤٨/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۲۲
(١٩٧٠/٠١/٠٥) ١٣٤٨/١٠/١٥
ملغی  
۱۲۳
(١٩٧٠/٠١/٢٠) ١٣٤٨/١٠/٣٠
ملغی  
۱۲۴
(١٩٧٠/٠٢/٠٤) ١٣٤٨/١١/١٥
ملغی  
۱۲۵
(١٩٧٠/٠٢/٠٤) ١٣٤٨/١١/١٥
نافذ  
۱۲۶
(١٩٧٠/٠٢/٠٤) ١٣٤٨/١١/١٥
ملغی  
۱۲۷
(١٩٧٠/٠٢/١١) ١٣٤٨/١١/٢٢
ملغی  
۱۲۸
(١٩٧٠/٠٢/١١) ١٣٤٨/١١/٢٢
ملغی  
۱۲۹
(١٩٧٠/٠٢/١١) ١٣٤٨/١١/٢٢
ملغی  
۱۳۰
(١٩٧٠/٠٢/١١) ١٣٤٨/١١/٢٢
نافذ  
۱۳۱
(١٩٧٠/٠٢/١٩) ١٣٤٨/١١/٣٠
ملغی  
۱۳۲
(١٩٧٠/٠٢/١٩) ١٣٤٨/١١/٣٠
ملغی  
۱۳۳
(١٩٧٠/٠٣/٠٧) ١٣٤٨/١٢/١٦
ملغی  
۱۳۴
(١٩٧٠/٠٣/٠٧) ١٣٤٨/١٢/١٦
ملغی  
۱۳۵
(١٩٧٠/٠٣/١٩) ١٣٤٨/١٢/٢٨
ملغی  
۱۳۶
(١٩٧٠/٠٣/١٩) ١٣٤٨/١٢/٢٨
ملغی  
۱۳۷
(١٩٧٠/٠٣/١٩) ١٣٤٨/١٢/٢٨
ملغی  
۱۳۸
(١٩٧٠/٠٤/٠٤) ١٣٤٩/٠١/١٥
ملغی  
۱۳۹
(١٩٧٠/٠٤/٠٤) ١٣٤٩/٠١/١٥
ملغی  
۱۴۰
(١٩٧٠/٠٤/٠٤) ١٣٤٩/٠١/١٥
ملغی  
۱۴۱
(١٩٧٠/٠٤/١٩) ١٣٤٩/٠١/٣٠
ملغی  
۱۴۲
(١٩٧٠/٠٤/١٩) ١٣٤٩/٠١/٣٠
نافذ  
۱۴۳
(١٩٧٠/٠٥/٠٤) ١٣٤٩/٠٢/١٤
ملغی  
۱۴۴
(١٩٧٠/٠٥/٠٤) ١٣٤٩/٠٢/١٤
نافذ  
۱۴۵
(١٩٧٠/٠٥/٠٥) ١٣٤٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۴۶
(١٩٧٠/٠٥/٠٥) ١٣٤٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۴۷
(١٩٧٠/٠٥/٠٥) ١٣٤٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۴۸
(١٩٧٠/٠٥/٠٥) ١٣٤٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۴۹
(١٩٧٠/٠٥/٢٠) ١٣٤٩/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۵۰
(١٩٧٠/٠٥/٢٠) ١٣٤٩/٠٢/٣٠
نافذ  
۱۵۱
(١٩٧٠/٠٥/٢٠) ١٣٤٩/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۵۲
(١٩٧٠/٠٦/٠٦) ١٣٤٩/٠٣/١٦
ملغی  
۱۵۳
(١٩٧٠/٠٦/٠٦) ١٣٤٩/٠٣/١٦
نافذ  
۱۵۴
(١٩٧٠/٠٦/٠٦) ١٣٤٩/٠٣/١٦
ملغی  
۱۵۵
(١٩٧٠/٠٦/٠٦) ١٣٤٩/٠٣/١٦
ملغی  
۱۵۶
(١٩٧٠/٠٦/٢١) ١٣٤٩/٠٣/٣١
ملغی  
۱۵۷
(١٩٧٠/٠٦/٢١) ١٣٤٩/٠٣/٣١
ملغی  
۱۵۸
(١٩٧٠/٠٧/٠٦) ١٣٤٩/٠٤/١٥
ملغی  
۱۵۹
(١٩٧٠/٠٧/٠٦) ١٣٤٩/٠٤/١٥
نافذ  
۱۶۰
(١٩٧٠/٠٧/٠٦) ١٣٤٩/٠٤/١٥
ملغی  
۱۶۱
(١٩٧٠/٠٧/٢٢) ١٣٤٩/٠٤/٣١
ملغی  
۱۶۲
(١٩٧٠/٠٧/٢٢) ١٣٤٩/٠٤/٣١
ملغی  
۱۶۳
(١٩٧٠/٠٧/٢٢) ١٣٤٩/٠٤/٣١
ملغی  
۱۶۴
(١٩٧٠/٠٨/٠٦) ١٣٤٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۶۵
(١٩٧٠/٠٨/٠٦) ١٣٤٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۶۶
(١٩٧٠/٠٨/٠٦) ١٣٤٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۶۷
(١٩٧٠/٠٨/٢٢) ١٣٤٩/٠٥/٣١
ملغی  
۱۶۸
(١٩٧٠/٠٩/٠٦) ١٣٤٩/٠٦/١٥
ملغی  
۱۶۹
(١٩٧٠/٠٩/٠٦) ١٣٤٩/٠٦/١٥
ملغی  
۱۷۰
(١٩٧٠/٠٩/٢٢) ١٣٤٩/٠٦/٣١
ملغی  
۱۷۱
(١٩٧٠/٠٩/٢٢) ١٣٤٩/٠٦/٣١
ملغی  
۱۷۲
(١٩٧٠/٠٩/٢٢) ١٣٤٩/٠٦/٣١
ملغی  
۱۷۳
(١٩٧٠/٠٩/٢٢) ١٣٤٩/٠٦/٣١
ملغی  
۱۷۴
(١٩٧٠/١٠/٠٧) ١٣٤٩/٠٧/١٥
ملغی  
۱۷۵
(١٩٧٠/١٠/٢٢) ١٣٤٩/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۷۶
(١٩٧٠/١٠/٢٢) ١٣٤٩/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۷۷
(١٩٧٠/١٠/٢٢) ١٣٤٩/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۷۸
(١٩٧٠/١١/٠٧) ١٣٤٩/٠٨/١٦
ملغی  
۱۷۹
(١٩٧٠/١١/٠٧) ١٣٤٩/٠٨/١٦
نافذ  
۱۸۰
(١٩٧٠/١١/٠٧) ١٣٤٩/٠٨/١٦
ملغی  
۱۸۱
(١٩٧٠/١١/٢١) ١٣٤٩/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۸۲
(١٩٧٠/١١/٢١) ١٣٤٩/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۸۳
(١٩٧٠/١١/٢١) ١٣٤٩/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۸۴
(١٩٧٠/١١/٢١) ١٣٤٩/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۸۵
(١٩٧٠/١١/٢١) ١٣٤٩/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۸۶
(١٩٧٠/١٢/٠٦) ١٣٤٩/٠٩/١٥
ملغی  
۱۸۷
(١٩٧٠/١٢/٠٦) ١٣٤٩/٠٩/١٥
ملغی  
۱۸۸
(١٩٧٠/١٢/٢١) ١٣٤٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۸۹
(١٩٧٠/١٢/٢١) ١٣٤٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۹۰
(١٩٧١/٠١/٠٥) ١٣٤٩/١٠/١٥
ملغی  
۱۹۱
(١٩٧١/٠١/٠٥) ١٣٤٩/١٠/١٥
ملغی  
۱۹۲
(١٩٧١/٠١/٢٠) ١٣٤٩/١٠/٣٠
ملغی  
۱۹۳
(١٩٧١/٠١/٢٠) ١٣٤٩/١٠/٣٠
ملغی  
۱۹۴
(١٩٧١/٠٢/٠٩) ١٣٤٩/١١/٢٠
ملغی  
۱۹۵
(١٩٧١/٠٢/٠٩) ١٣٤٩/١١/٢٠
ملغی  
۱۹۶
(١٩٧١/٠٣/٠٦) ١٣٤٩/١٢/١٥
ملغی  
۱۹۷
(١٩٧١/٠٣/٠٦) ١٣٤٩/١٢/١٥
ملغی  
۱۹۸
(١٩٧١/٠٣/٠٦) ١٣٤٩/١٢/١٥
ملغی  
۱۹۹
(١٩٧١/٠٣/٠٦) ١٣٤٩/١٢/١٥
ملغی  
۲۰۰
(١٩٧١/٠٣/٠٦) ١٣٤٩/١٢/١٥
ملغی  
۲۰۱
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۲
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۳
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۴
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۵
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۶
(١٩٧١/٠٣/٠٩) ١٣٤٩/١٢/١٨
ملغی  
۲۰۷
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۰۸
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۰۹
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۰
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۱
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۲
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
نافذ  
۲۱۳
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۴
١٣٤٩
ملغی  
۲۱۵
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۶
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۷
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۸
(١٩٧١/٠٣/١٠) ١٣٤٩/١٢/١٩
ملغی  
۲۱۹
(١٩٧١/٠٣/٢٠) ١٣٤٩/١٢/٢٩
ملغی  
۲۲۰
(١٩٧١/٠٣/٢٠) ١٣٤٩/١٢/٢٩
نافذ  
۲۲۱
(١٩٧١/٠٣/٢٠) ١٣٤٩/١٢/٢٩
ملغی  
۲۲۲
(١٩٧١/٠٤/٠٤) ١٣٥٠/٠١/١٥
ملغی  
۲۲۳
(١٩٧١/٠٤/٠٤) ١٣٥٠/٠١/١٥
نافذ  
۲۲۴
(١٩٧١/٠٤/٢٠) ١٣٥٠/٠١/٣١
ملغی  
۲۲۵
(١٩٧١/٠٤/٢٠) ١٣٥٠/٠١/٣١
ملغی  
۲۲۶
(١٩٧١/٠٤/٢٠) ١٣٥٠/٠١/٣١
ملغی  
۲۲۷
(١٩٧١/٠٥/٠٥) ١٣٥٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۲۸
(١٩٧١/٠٥/٠٥) ١٣٥٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۲۹
(١٩٧١/٠٥/٠٥) ١٣٥٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۳۰
(١٩٧١/٠٥/٠٥) ١٣٥٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۳۱
(١٩٧١/٠٥/٠٥) ١٣٥٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۳۲
(١٩٧١/٠٥/٢٠) ١٣٥٠/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۳۳
(١٩٧١/٠٥/٢٠) ١٣٥٠/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۳۴
(١٩٧١/٠٥/٢٠) ١٣٥٠/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۳۵
(١٩٧١/٠٥/٢٠) ١٣٥٠/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۳۶
(١٩٧١/٠٥/٢٠) ١٣٥٠/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۳۷
(١٩٧١/٠٦/٠٥) ١٣٥٠/٠٣/١٥
ملغی  
۲۳۸
(١٩٧١/٠٦/٠٥) ١٣٥٠/٠٣/١٥
ملغی  
۲۳۹
(١٩٧١/٠٦/٠٥) ١٣٥٠/٠٣/١٥
ملغی  
۲۴۰
(١٩٧١/٠٦/٢١) ١٣٥٠/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۴۱
(١٩٧١/٠٦/٢١) ١٣٥٠/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۴۲
(١٩٧١/٠٧/٠٦) ١٣٥٠/٠٤/١٥
ملغی  
۲۴۳
(١٩٧١/٠٧/٠٦) ١٣٥٠/٠٤/١٥
ملغی  
۲۴۴
(١٩٧١/٠٧/٠٦) ١٣٥٠/٠٤/١٥
ملغی  
۲۴۵
(١٩٧١/٠٧/٢١) ١٣٥٠/٠٤/٣٠
ملغی  
۲۴۶
(١٩٧١/٠٧/٢١) ١٣٥٠/٠٤/٣٠
ملغی  
۲۴۷
(١٩٧١/٠٧/٢١) ١٣٥٠/٠٤/٣٠
ملغی  
۲۴۸
(١٩٧١/٠٨/٠٨) ١٣٥٠/٠٥/١٧
ملغی  
۲۴۹
(١٩٧١/٠٨/٠٨) ١٣٥٠/٠٥/١٧
ملغی  
۲۵۰
(١٩٧١/٠٨/٠٨) ١٣٥٠/٠٥/١٧
ملغی  
۲۵۱
(١٩٧١/٠٨/٢٢) ١٣٥٠/٠٥/٣١
نافذ  
۲۵۲
(١٩٧١/٠٨/٢٢) ١٣٥٠/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۳
(١٩٧١/٠٨/٢٢) ١٣٥٠/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۴
(١٩٧١/٠٩/٠٦) ١٣٥٠/٠٦/١٥
ملغی  
۲۵۵
(١٩٧١/٠٩/٠٦) ١٣٥٠/٠٦/١٥
ملغی  
۲۵۶
(١٩٧١/٠٩/٢٢) ١٣٥٠/٠٦/٣١
ملغی  
۲۵۷
(١٩٧١/٠٩/٢٢) ١٣٥٠/٠٦/٣١
نافذ  
۲۵۸
(١٩٧١/٠٩/٢٢) ١٣٥٠/٠٦/٣١
ملغی  
۲۵۹
(١٩٧١/٠٩/٢٢) ١٣٥٠/٠٦/٣١
ملغی  
۲۶۰
(١٩٧١/١٠/٠٧) ١٣٥٠/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۱
(١٩٧١/١٠/٠٧) ١٣٥٠/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۲
(١٩٧١/١٠/٠٧) ١٣٥٠/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۳
(١٩٧١/١٠/٠٧) ١٣٥٠/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۴
(١٩٧١/١٠/٢١) ١٣٥٠/٠٧/٢٩
ملغی  
۲۶۵
(١٩٧١/١٠/٢١) ١٣٥٠/٠٧/٢٩
ملغی  
۲۶۶
(١٩٧١/١٠/٢١) ١٣٥٠/٠٧/٢٩
ملغی  
۲۶۷
(١٩٧١/١١/٠٦) ١٣٥٠/٠٨/١٥
ملغی  
۲۶۸
(١٩٧١/١١/٠٦) ١٣٥٠/٠٨/١٥
ملغی  
۲۶۹
(١٩٧١/١١/٠٦) ١٣٥٠/٠٨/١٥
ملغی  
۲۷۰
(١٩٧١/١١/٢٩) ١٣٥٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۱
(١٩٧١/١١/٢٩) ١٣٥٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۲
(١٩٧١/١١/٢٩) ١٣٥٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۳
(١٩٧١/١١/٢٩) ١٣٥٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۴
(١٩٧١/١٢/٠٦) ١٣٥٠/٠٩/١٥
ملغی  
۲۷۵
(١٩٧١/١٢/٠٦) ١٣٥٠/٠٩/١٥
ملغی  
۲۷۶
(١٩٧١/١٢/٠٦) ١٣٥٠/٠٩/١٥
ملغی  
۲۷۷
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  
۲۷۸
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  
۲۷۹
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  
۲۸۰
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  
۲۸۱
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  
۲۸۲
(١٩٧١/١٢/٢٢) ١٣٥٠/١٠/٠١
ملغی  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩