شمیره د تقنینی سند عنوان د خپریدو نیټه ګڼه حالت کتنی
۱
(١٩٧٢/٠١/٢٠) ١٣٥٠/١٠/٣٠
ملغی  
۲
(١٩٧٢/٠١/٢٠) ١٣٥٠/١٠/٣٠
ملغی  
۳
(١٩٧٢/٠١/٢٠) ١٣٥٠/١٠/٣٠
ملغی  
۴
(١٩٧٢/٠٢/٠٤) ١٣٥٠/١١/١٥
ملغی  
۵
(١٩٧٢/٠٢/٠٤) ١٣٥٠/١١/١٥
ملغی  
۶
(١٩٧٢/٠٢/١٩) ١٣٥٠/١١/٣٠
ملغی  
۷
(١٩٧٢/٠٢/١٩) ١٣٥٠/١١/٣٠
ملغی  
۸
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۹
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۰
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۱
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۲
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۳
(١٩٧٢/٠٣/٠٥) ١٣٥٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۴
(١٩٧٢/٠٣/٢٠) ١٣٥٠/١٢/٣٠
ملغی  
۱۵
(١٩٧٢/٠٣/٢٠) ١٣٥٠/١٢/٣٠
ملغی  
۱۶
(١٩٧٢/٠٣/٢١) ١٣٥١/٠١/٠١
ملغی  
۱۷
(١٩٧٢/٠٣/٢١) ١٣٥١/٠١/٠١
ملغی  
۱۸
(١٩٧٢/٠٣/٢١) ١٣٥١/٠١/٠١
ملغی  
۱۹
(١٩٧٢/٠٣/٢١) ١٣٥١/٠١/٠١
ملغی  
۲۰
(١٩٧٢/٠٤/٠٤) ١٣٥١/٠١/١٥
ملغی  
۲۱
(١٩٧٢/٠٤/٠٤) ١٣٥١/٠١/١٥
ملغی  
۲۲
(١٩٧٢/٠٤/٠٤) ١٣٥١/٠١/١٥
ملغی  
۲۳
(١٩٧٢/٠٤/٠٤) ١٣٥١/٠١/١٥
ملغی  
۲۴
(١٩٧٢/٠٤/٢٠) ١٣٥١/٠١/٣٠
ملغی  
۲۵
(١٩٧٢/٠٤/٢٠) ١٣٥١/٠١/٣٠
ملغی  
۲۶
(١٩٧٢/٠٥/٠٥) ١٣٥١/٠٢/١٥
ملغی  
۲۷
(١٩٧٢/٠٥/٠٥) ١٣٥١/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸
(١٩٧٢/٠٥/٢١) ١٣٥١/٠٢/٣٠
ملغی  
۲۹
(١٩٧٢/٠٥/٢١) ١٣٥١/٠٢/٣٠
ملغی  
۳۰
(١٩٧٢/٠٦/٠٥) ١٣٥١/٠٣/١٥
ملغی  
۳۱
(١٩٧٢/٠٦/٠٥) ١٣٥١/٠٣/١٥
ملغی  
۳۲
(١٩٧٢/٠٦/١٢) ١٣٥١/٠٣/٣١
ملغی  
۳۳
(١٩٧٢/٠٦/١٢) ١٣٥١/٠٣/٣١
ملغی  
۳۴
(١٩٧٢/٠٧/٠٦) ١٣٥١/٠٤/١٥
ملغی  
۳۵
(١٩٧٢/٠٧/٠٦) ١٣٥١/٠٤/١٥
ملغی  
۳۶
(١٩٧٢/٠٧/٢٢) ١٣٥١/٠٤/٣١
ملغی  
۳۷
(١٩٧٢/٠٧/٢٢) ١٣٥١/٠٤/٣١
ملغی  
۳۸
(١٩٧٢/٠٨/٠٦) ١٣٥١/٠٥/١٥
ملغی  
۳۹
(١٩٧٢/٠٨/٠٦) ١٣٥١/٠٥/١٥
ملغی  
۴۰
(١٩٧٢/٠٨/٢٢) ١٣٥١/٠٥/٣١
ملغی  
۴۱
(١٩٧٢/٠٨/٢٢) ١٣٥١/٠٥/٣١
ملغی  
۴۲
(١٩٧٢/٠٩/٠٦) ١٣٥١/٠٦/١٥
ملغی  
۴۲
(١٩٧٢/٠٩/٠٦) ١٣٥١/٠٦/١٥
ملغی  
۴۴
(١٩٧٢/٠٩/٠٦) ١٣٥١/٠٦/١٥
ملغی  
۴۵
(١٩٧٢/٠٩/٠٦) ١٣٥١/٠٦/١٥
ملغی  
۴۶
(١٩٧٢/٠٩/٢١) ١٣٥١/٠٦/٣٠
ملغی  
۴۷
(١٩٧٢/٠٩/٢١) ١٣٥١/٠٦/٣٠
ملغی  
۴۸
(١٩٧٢/١٠/٠٧) ١٣٥١/٠٧/١٥
ملغی  
۴۹
(١٩٧٢/١٠/٠٧) ١٣٥١/٠٧/١٥
ملغی  
۵۰
(١٩٧٢/١٠/١٠) ١٣٥١/٠٧/١٨
ملغی  
۵۱
(١٩٧٢/١٠/١٠) ١٣٥١/٠٧/١٨
ملغی  
۵۲
(١٩٧٢/١٠/١٠) ١٣٥١/٠٧/١٨
ملغی  
۵۳
(١٩٧٢/١٠/٢٢) ١٣٥١/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۴
(١٩٧٢/١٠/٢٢) ١٣٥١/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۵
(١٩٧٢/١٠/٢٢) ١٣٥١/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۶
(١٩٧٢/١١/٠٦) ١٣٥١/٠٨/١٥
ملغی  
۵۷
(١٩٧٢/١١/٠٦) ١٣٥١/٠٨/١٥
ملغی  
۵۸
(١٩٧٢/١١/٠٦) ١٣٥١/٠٨/١٥
ملغی  
۵۹
(١٩٧٢/١١/٢١) ١٣٥١/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۰
(١٩٧٢/١١/٢١) ١٣٥١/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۱
(١٩٧٢/١١/٢٨) ١٣٥١/٠٩/٠٧
ملغی  
۶۲
(١٩٧٢/١١/٢٨) ١٣٥١/٠٩/٠٧
ملغی  
۶۳
(١٩٧٢/١١/٢٨) ١٣٥١/٠٩/٠٧
ملغی  
۶۴
(١٩٧٢/١١/٢٨) ١٣٥١/٠٩/٠٧
ملغی  
۶۵
(١٩٧٢/١٢/٠٦) ١٣٥١/٠٩/١٥
ملغی  
۶۶
(١٩٧٢/١٢/٠٦) ١٣٥١/٠٩/١٥
ملغی  
۶۷
(١٩٧٢/١٢/٠٦) ١٣٥١/٠٩/١٥
ملغی  
۶۸
(١٩٧٢/١٢/٠٦) ١٣٥١/٠٩/١٥
ملغی  
۶۹
(١٩٧٢/١٢/٢١) ١٣٥١/٠٩/٣٠
ملغی  
۷۰
(١٩٧٢/١٢/٢١) ١٣٥١/٠٩/٣٠
ملغی  
۷۱
(١٩٧٣/٠١/٠٥) ١٣٥١/١٠/١٥
ملغی  
۷۲
(١٩٧٣/٠١/٠٥) ١٣٥١/١٠/١٥
ملغی  
۷۳
(١٩٧٣/٠١/٠٥) ١٣٥١/١٠/١٥
ملغی  
۷۴
(١٩٧٣/٠١/٠٥) ١٣٥١/١٠/١٥
ملغی  
۷۵
(١٩٧٣/٠١/٢٠) ١٣٥١/١٠/٣٠
ملغی  
۷۶
(١٩٧٣/٠١/٢٠) ١٣٥١/١٠/٣٠
ملغی  
۷۷
(١٩٧٣/٠٢/٠٤) ١٣٥١/١١/١٥
ملغی  
۷۸
(١٩٧٣/٠٢/٠٤) ١٣٥١/١١/١٥
ملغی  
۷۹
(١٩٧٣/٠٢/١٩) ١٣٥١/١١/٣٠
ملغی  
۸۰
(١٩٧٣/٠٢/١٩) ١٣٥١/١١/٣٠
ملغی  
۸۱
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۲
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۳
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۴
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۵
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۶
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۷
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۸
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۸۹
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۹۰
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۹۱
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۹۲
(١٩٧٣/٠٣/٠٦) ١٣٥١/١٢/١٥
ملغی  
۹۳
(١٩٧٣/٠٣/٢٠) ١٣٥١/١٢/٢٩
ملغی  
۹۴
(١٩٧٣/٠٣/٢٠) ١٣٥١/١٢/٢٩
ملغی  
۹۵
(١٩٧٣/٠٣/٢٠) ١٣٥١/١٢/٢٩
ملغی  
۹۶
(١٩٧٣/٠٣/٢٠) ١٣٥١/١٢/٢٩
ملغی  
۹۷
(١٩٧٣/٠٤/٠٤) ١٣٥٢/٠١/١٥
ملغی  
۹۸
(١٩٧٣/٠٤/٠٤) ١٣٥٢/٠١/١٥
ملغی  
۹۹
(١٩٧٣/٠٤/١٩) ١٣٥٢/٠١/٣٠
ملغی  
۱۰۰
(١٩٧٣/٠٤/١٩) ١٣٥٢/٠١/٣٠
ملغی  
۱۰۱
(١٩٧٣/٠٤/٣٠) ١٣٥٢/٠٢/١٠
ملغی  
۱۰۲
(١٩٧٣/٠٤/٣٠) ١٣٥٢/٠٢/١٠
ملغی  
۱۰۳
(١٩٧٣/٠٤/٣٠) ١٣٥٢/٠٢/١٠
ملغی  
۱۰۴
(١٩٧٣/٠٤/٣٠) ١٣٥٢/٠٢/١٠
ملغی  
۱۰۵
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/١٥
ملغی  
۱۰۶
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/١٥
ملغی  
۱۰۷
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/٢٥
ملغی  
۱۰۸
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/٢٥
ملغی  
۱۰۹
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/٢٥
ملغی  
۱۱۰
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/٢٥
ملغی  
۱۱۱
(١٩٧٣/٠٥/٠٥) ١٣٥٢/٠٢/٢٥
ملغی  
۱۱۲
(١٩٧٣/٠٥/٢١) ١٣٥٢/٠٢/٣١
ملغی  
۱۱۳
(١٩٧٣/٠٦/٠٥) ١٣٥٢/٠٣/١٥
ملغی  
۱۱۴
(١٩٧٣/٠٦/٠٥) ١٣٥٢/٠٣/١٥
ملغی  
۱۱۵
(١٩٧٣/٠٦/١٠) ١٣٥٢/٠٣/٢٠
ملغی  
۱۱۶
(١٩٧٣/٠٦/١٠) ١٣٥٢/٠٣/٢٠
ملغی  
۱۱۷
(١٩٧٣/٠٦/٢١) ١٣٥٢/٠٣/٣١
ملغی  
۱۱۸
(١٩٧٣/٠٦/٢١) ١٣٥٢/٠٣/٣١
ملغی  
۱۱۹
(١٩٧٣/٠٦/٢١) ١٣٥٢/٠٣/٣١
ملغی  
۱۲۰
١٣٥٢
ملغی  
۱۲۱
١٣٥٢
ملغی  
۱۲۲
(١٩٧٣/٠٧/٢١) ١٣٥٢/٠٤/٣٠
ملغی  
۱۲۳
(١٩٧٣/٠٧/٢١) ١٣٥٢/٠٤/٣٠
ملغی  
۱۲۴
(١٩٧٣/٠٧/٢٨) ١٣٥٢/٠٥/٠٦
ملغی  
۱۲۵
(١٩٧٣/٠٧/٢٨) ١٣٥٢/٠٥/٠٦
ملغی  
۱۲۶
(١٩٧٣/٠٧/٢٨) ١٣٥٢/٠٥/٠٦
ملغی  
۱۲۷
(١٩٧٣/٠٧/٢٨) ١٣٥٢/٠٥/٠٦
ملغی  
۱۲۸
(١٩٧٣/٠٨/٠٦) ١٣٥٢/٠٥/١٥
ملغی  
۱۲۹
(١٩٧٣/٠٨/٠٦) ١٣٥٢/٠٥/١٥
ملغی  
۱۳۰
(١٩٧٣/٠٨/١٦) ١٣٥٢/٠٥/٢٥
ملغی  
۱۳۱
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۲
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۳
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۴
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۵
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۶
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۷
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۸
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۳۹
(١٩٧٣/٠٨/٢٢) ١٣٥٢/٠٥/٣١
ملغی  
۱۴۰
(١٩٧٣/٠٨/٢٨) ١٣٥٢/٠٦/٠٦
ملغی  
۱۴۱
(١٩٧٣/٠٨/٢٨) ١٣٥٢/٠٦/٠٦
ملغی  
۱۴۲
(١٩٧٣/٠٨/٢٨) ١٣٥٢/٠٦/٠٦
ملغی  
۱۴۳
(١٩٧٣/٠٩/٠١) ١٣٥٢/٠٦/١٥
ملغی  
۱۴۴
(١٩٧٣/٠٩/٠١) ١٣٥٢/٠٦/١٥
ملغی  
۱۴۵
(١٩٧٣/٠٩/٢٢) ١٣٥٢/٠٦/٣١
ملغی  
۱۴۶
(١٩٧٣/٠٩/٢٢) ١٣٥٢/٠٦/٣١
ملغی  
۱۴۷
(١٩٧٣/١٠/٠٧) ١٣٥٢/٠٧/١٥
ملغی  
۱۴۸
(١٩٧٣/١٠/٠٧) ١٣٥٢/٠٧/١٥
ملغی  
۱۴۹
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۰
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۱
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۲
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۳
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۴
(١٩٧٣/١٠/٢٠) ١٣٥٢/٠٧/٢٨
ملغی  
۱۵۵
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۵۶
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۵۷
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۵۸
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۵۹
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۶۰
(١٩٧٣/١٠/٢٢) ١٣٥٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۶۱
(١٩٧٣/١١/٠٦) ١٣٥٢/٠٨/١٥
ملغی  
۱۶۲
(١٩٧٣/١١/٠٦) ١٣٥٢/٠٨/١٥
ملغی  
۱۶۳
(١٩٧٣/١١/٢١) ١٣٥٢/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۶۴
(١٩٧٣/١١/٢١) ١٣٥٢/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۶۵
(١٩٧٣/١٢/٠٦) ١٣٥٢/٠٩/١٥
ملغی  
۱۶۶
(١٩٧٣/١٢/٠٦) ١٣٥٢/٠٩/١٥
ملغی  
۱۶۷
(١٩٧٣/١٢/٢١) ١٣٥٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۶۸
(١٩٧٣/١٢/٢١) ١٣٥٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۶۹
(١٩٧٤/٠١/٠٦) ١٣٥٢/١٠/١٦
ملغی  
۱۷۰
(١٩٧٤/٠١/٠٦) ١٣٥٢/١٠/١٦
ملغی  
۱۷۱
(١٩٧٤/٠١/١٠) ١٣٥٢/١٠/٢٠
ملغی  
۱۷۲
(١٩٧٤/٠١/١٠) ١٣٥٢/١٠/٢٠
ملغی  
۱۷۳
(١٩٧٤/٠١/١٥) ١٣٥٢/١٠/٢٥
ملغی  
۱۷۴
(١٩٧٤/٠١/١٥) ١٣٥٢/١٠/٢٥
ملغی  
۱۷۵
(١٩٧٤/٠١/١٩) ١٣٥٢/١٠/٢٩
ملغی  
۱۷۶
(١٩٧٤/٠١/١٩) ١٣٥٢/١٠/٢٩
ملغی  
۱۷۷
(١٩٧٤/٠١/٢٠) ١٣٥٢/١٠/٣٠
ملغی  
۱۷۸
(١٩٧٤/٠١/٢٠) ١٣٥٢/١٠/٣٠
ملغی  
۱۷۹
(١٩٧٤/٠٢/٠٤) ١٣٥٢/١١/١٥
نافذ  
۱۸۰
(١٩٧٤/٠٢/٠٤) ١٣٥٢/١١/١٥
نافذ د پست د قانون يوه لمبر ضميمه تعديل ، په ۳۹۴ ګڼه رسمی جریده کی
۱۸۱
(١٩٧٤/٠٢/١٩) ١٣٥٢/١١/٣٠
ملغی  
۱۸۲
(١٩٧٤/٠٣/٠٦) ١٣٥٢/١٢/١٥
ملغی  
۱۸۳
(١٩٧٤/٠٣/٢٠) ١٣٥٢/١٢/٢٩
ملغی  
۱۸۴
(١٩٧٤/٠٣/٢٠) ١٣٥٢/١٢/٢٩
ملغی  
۱۸۵
(١٩٧٤/٠٣/٢٠) ١٣٥٢/١٢/٢٩
ملغی  
۱۸۶
(١٩٧٤/٠٤/٠٤) ١٣٥٣/٠١/١٥
ملغی  
۱۸۷
(١٩٧٤/٠٤/٠٤) ١٣٥٣/٠١/١٥
ملغی  
۱۸۸
(١٩٧٤/٠٤/٠٤) ١٣٥٣/٠١/١٥
ملغی  
۱۸۹
(١٩٧٤/٠٤/٢٠) ١٣٥٣/٠١/٣١
ملغی  
۱۹۰
(١٩٧٤/٠٤/٢٠) ١٣٥٣/٠١/٣١
نافذ  
۱۹۱
(١٩٧٤/٠٥/٠٥) ١٣٥٣/٠٢/١٥
ملغی  
۱۹۲
(١٩٧٤/٠٥/٠٥) ١٣٥٣/٠٢/١٥
ملغی  
۱۹۳
(١٩٧٤/٠٥/٠٥) ١٣٥٣/٠٢/١٥
ملغی  
۱۹۴
(١٩٧٤/٠٥/٠٩) ١٣٥٣/٠٢/١٩
ملغی  
۱۹۵
١٣٥٣
ملغی  
۱۹۶
(١٩٧٤/٠٥/٢٠) ١٣٥٣/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۹۷
(١٩٧٤/٠٥/٢٠) ١٣٥٣/٠٢/٣٠
نافذ  
۱۹۸
(١٩٧٤/٠٥/٢٠) ١٣٥٣/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۹۹
(١٩٧٤/٠٥/٢٠) ١٣٥٣/٠٢/٣٠
نافذ  
۲۰۰
(١٩٧٤/٠٦/٠٥) ١٣٥٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۰۱
(١٩٧٤/٠٦/٠٥) ١٣٥٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۰۲
(١٩٧٤/٠٦/٠٥) ١٣٥٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۰۳
(١٩٧٤/٠٦/٠٥) ١٣٥٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۰۴
(١٩٧٤/٠٦/٠٥) ١٣٥٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۰۵
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۰۶
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۰۷
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۰۸
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۰۹
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۱۰
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۱۱
(١٩٧٤/٠٦/٢٠) ١٣٥٣/٠٣/٣٠
ملغی  
۲۱۲
(١٩٧٤/٠٦/٢٧) ١٣٥٣/٠٤/٠٦
ملغی  
۲۱۳
(١٩٧٤/٠٦/٢٧) ١٣٥٣/٠٤/٠٦
نافذ  
۲۱۴
(١٩٧٤/٠٦/٢٧) ١٣٥٣/٠٤/٠٦
ملغی  
۲۱۵
(١٩٧٤/٠٧/٠٦) ١٣٥٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۱۶
(١٩٧٤/٠٧/٠٦) ١٣٥٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۱۷
(١٩٧٤/٠٧/٠٦) ١٣٥٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۱۸
(١٩٧٤/٠٧/٢٢) ١٣٥٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۱۹
(١٩٧٤/٠٧/٢٢) ١٣٥٣/٠٤/٣١
نافذ  
۲۲۰
(١٩٧٤/٠٧/٢٢) ١٣٥٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۲۱
(١٩٧٤/٠٨/٠٦) ١٣٥٣/٠٥/١٥
ملغی  
۲۲۲
(١٩٧٤/٠٨/٠٦) ١٣٥٣/٠٥/١٥
ملغی  
۲۲۳
(١٩٧٤/٠٨/٠٦) ١٣٥٣/٠٥/١٥
ملغی  
۲۲۴
(١٩٧٤/٠٨/٢٢) ١٣٥٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۲۵
(١٩٧٤/٠٨/٢٢) ١٣٥٣/٠٥/٣١
نافذ  
۲۲۶
(١٩٧٤/٠٨/٢٢) ١٣٥٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۲۷
(١٩٧٤/٠٨/٢٢) ١٣٥٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۲۸
(١٩٧٤/٠٩/٠٧) ١٣٥٣/٠٦/١٦
ملغی  
۲۲۹
(١٩٧٤/٠٩/٠٧) ١٣٥٣/٠٦/١٦
نافذ  
۲۳۰
(١٩٧٤/٠٩/٠٧) ١٣٥٣/٠٦/١٦
نافذ  
۲۳۱
(١٩٧٤/٠٩/٠٧) ١٣٥٣/٠٦/١٦
نافذ  
۲۳۲
(١٩٧٤/٠٩/٢٢) ١٣٥٣/٠٦/٣١
ملغی  
۲۳۳
(١٩٧٤/٠٩/٢٢) ١٣٥٣/٠٦/٣١
ملغی  
۲۳۴
(١٩٧٤/٠٩/٢٢) ١٣٥٣/٠٦/٣١
ملغی  
۲۳۵
(١٩٧٤/١٠/٠٧) ١٣٥٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۳۶
(١٩٧٤/١٠/٠٧) ١٣٥٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۳۷
(١٩٧٤/١٠/٢٢) ١٣٥٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۳۸
(١٩٧٤/١٠/٢٢) ١٣٥٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۳۹
(١٩٧٤/١٠/٢٢) ١٣٥٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۴۰
(١٩٧٤/١٠/٢٢) ١٣٥٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۴۱
(١٩٧٤/١١/٠٦) ١٣٥٣/٠٨/١٥
ملغی  
۲۴۲
(١٩٧٤/١١/٠٦) ١٣٥٣/٠٨/١٥
ملغی  
۲۴۳
(١٩٧٤/١١/٠٦) ١٣٥٣/٠٨/١٥
ملغی  
۲۴۴
(١٩٧٤/١١/٢١) ١٣٥٣/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۴۵
(١٩٧٤/١١/٢٣) ١٣٥٣/٠٩/٠٢
ملغی  
۲۴۶
(١٩٧٤/١١/٢٣) ١٣٥٣/٠٩/٠٢
ملغی  
۲۴۷
(١٩٧٤/١٢/٠٧) ١٣٥٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۴۸
(١٩٧٤/١٢/٠٧) ١٣٥٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۴۹
(١٩٧٤/١٢/٠٧) ١٣٥٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۵۰
(١٩٧٤/١٢/٢١) ١٣٥٣/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۵۱
(١٩٧٤/١٢/٢١) ١٣٥٣/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۵۲
(١٩٧٤/١٢/٢١) ١٣٥٣/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۵۳
(١٩٧٥/٠١/٠٥) ١٣٥٣/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۴
(١٩٧٥/٠١/٠٥) ١٣٥٣/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۵
(١٩٧٥/٠١/٢٠) ١٣٥٣/١٠/٣٠
ملغی  
۲۵۶
(١٩٧٥/٠٢/٠٤) ١٣٥٣/١١/١٥
ملغی  
۲۵۷
(١٩٧٥/٠٢/١٩) ١٣٥٣/١١/٣٠
ملغی  
۲۵۸
(١٩٧٥/٠٣/٠٦) ١٣٥٣/١٢/١٥
ملغی  
۲۵۹
(١٩٧٥/٠٣/٢٠) ١٣٥٣/١٢/٢٩
ملغی  
۲۶۰
(١٩٧٥/٠٤/٠٥) ١٣٥٤/٠١/١٦
ملغی  
۲۶۱
(١٩٧٥/٠٤/٠٥) ١٣٥٤/٠١/١٦
ملغی  
۲۶۲
(١٩٧٥/٠٤/٠٥) ١٣٥٤/٠١/١٦
ملغی  
۲۶۳
(١٩٧٥/٠٤/٠٩) ١٣٥٤/٠١/٢٠
ملغی  
۲۶۴
(١٩٧٥/٠٤/٠٩) ١٣٥٤/٠١/٢٠
نافذ د پست د مقرراتو د ځینو مادو تعدیل، په ۱۰۴۰ ګڼه رسمی جریده کی
۲۶۵
(١٩٧٥/٠٤/٢٠) ١٣٥٤/٠١/٣١
ملغی  
۲۶۶
(١٩٧٥/٠٤/٢٠) ١٣٥٤/٠١/٣١
نافذ  
۲۶۷
(١٩٧٥/٠٤/٢٠) ١٣٥٤/٠١/٣١
ملغی  
۲۶۸
(١٩٧٥/٠٥/٠٥) ١٣٥٤/٠٢/١٥
ملغی  
۲۶۹
(١٩٧٥/٠٥/٠٥) ١٣٥٤/٠٢/١٥
نافذ  
۲۷۰
(١٩٧٥/٠٥/٠٥) ١٣٥٤/٠٢/١٥
ملغی  
۲۷۱
(١٩٧٥/٠٥/٢٠) ١٣٥٤/٠٢/٣٠
نافذ  
۲۷۲
(١٩٧٥/٠٥/٢٠) ١٣٥٤/٠٢/٣٠
نافذ  

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩