شمیره د تقنینی سند عنوان د خپریدو نیټه ګڼه حالت کتنی
۱
(١٩٧٥/٠٥/٢٢) ١٣٥٤/٠٣/٠١
ملغی  
۲
(١٩٧٥/٠٥/٢٢) ١٣٥٤/٠٣/٠١
ملغی  
۳
(١٩٧٥/٠٦/٠٥) ١٣٥٤/٠٣/١٥
ملغی  
۴
(١٩٧٥/٠٦/٠٥) ١٣٥٤/٠٣/١٥
نافذ  
۵
(١٩٧٥/٠٦/١٠) ١٣٥٤/٠٣/٢٠
نافذ  
۶
(١٩٧٥/٠٦/١٠) ١٣٥٤/٠٣/٢٠
نافذ  
۷
(١٩٧٥/٠٦/١٠) ١٣٥٤/٠٣/٢٠
ملغی  
۸
(١٩٧٥/٠٦/١١) ١٣٥٤/٠٣/٢١
نافذ  
۹
(١٩٧٥/٠٦/١١) ١٣٥٤/٠٣/٢١
نافذ  
۱۰
(١٩٧٥/٠٦/١١) ١٣٥٤/٠٣/٢١
ملغی  
۱۱
(١٩٧٥/٠٦/١٢) ١٣٥٤/٠٣/٢٢
ملغی  
۱۲
(١٩٧٥/٠٦/٢١) ١٣٥٤/٠٣/٣١
نافذ  
۱۳
(١٩٧٥/٠٦/٢١) ١٣٥٤/٠٣/٣١
نافذ  
۱۴
(١٩٧٥/٠٦/٢١) ١٣٥٤/٠٣/٣١
ملغی  
۱۵
(١٩٧٥/٠٧/٠١) ١٣٥٤/٠٤/١٠
ملغی  
۱۶
(١٩٧٥/٠٧/٠١) ١٣٥٤/٠٤/١٠
نافذ  
۱۷
(١٩٧٥/٠٧/٠١) ١٣٥٤/٠٤/١٠
ملغی  
۱۸
(١٩٧٥/٠٧/٠١) ١٣٥٤/٠٤/١٠
ملغی  
۱۹
(١٩٧٥/٠٧/٠٢) ١٣٥٤/٠٤/١١
ملغی  
۲۰
(١٩٧٥/٠٧/٠٢) ١٣٥٤/٠٤/١١
ملغی  
۲۱
(١٩٧٥/٠٧/٠٢) ١٣٥٤/٠٤/١١
ملغی  
۲۲
(١٩٧٥/٠٧/٠٦) ١٣٥٤/٠٤/١٥
ملغی  
۲۳
(١٩٧٥/٠٧/٠٦) ١٣٥٤/٠٤/١٥
نافذ  
۲۴
(١٩٧٥/٠٧/٠٦) ١٣٥٤/٠٤/١٥
ملغی  
۲۵
(١٩٧٥/٠٧/٢٢) ١٣٥٤/٠٤/٣١
ملغی  
۲۶
(١٩٧٥/٠٧/٢٢) ١٣٥٤/٠٤/٣١
ملغی  
۲۷
(١٩٧٥/٠٧/٢٧) ١٣٥٤/٠٥/٠٥
ملغی  
۲۸
(١٩٧٥/٠٧/٢٧) ١٣٥٤/٠٥/٠٥
ملغی  
۲۹
(١٩٧٥/٠٧/٢٧) ١٣٥٤/٠٥/٠٥
ملغی  
۳۰
(١٩٧٥/٠٨/٠٦) ١٣٥٤/٠٥/١٥
ملغی  
۳۱
(١٩٧٥/٠٨/٠٦) ١٣٥٤/٠٥/١٥
ملغی  
۳۲
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۳۳
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
نافذ  
۳۴
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۳۵
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
نافذ  
۳۶
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۳۷
(١٩٧٥/٠٨/٢١) ١٣٥٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۳۸
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
ملغی  
۳۹
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
نافذ  
۴۰
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
ملغی  
۴۱
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
نافذ  
۴۲
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
ملغی  
۴۳
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
نافذ  
۴۴
(١٩٧٥/٠٩/٠٦) ١٣٥٤/٠٦/١٥
ملغی  
۴۵
(١٩٧٥/٠٩/٢٢) ١٣٥٤/٠٦/٣١
ملغی  
۴۶
(١٩٧٥/٠٩/٢٢) ١٣٥٤/٠٦/٣١
ملغی  
۴۷
(١٩٧٥/٠٩/٢٢) ١٣٥٤/٠٦/٣١
ملغی  
۴۸
(١٩٧٥/٠٩/٢٢) ١٣٥٤/٠٦/٣١
نافذ  
۴۹
(١٩٧٥/٠٩/٢٢) ١٣٥٤/٠٦/٣١
ملغی  
۵۰
(١٩٧٥/١٠/٠٥) ١٣٥٤/٠٧/١٣
ملغی  
۵۱
(١٩٧٥/١٠/٢٢) ١٣٥٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۲
(١٩٧٥/١٠/٢٢) ١٣٥٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۳
(١٩٧٥/١٠/٢٢) ١٣٥٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۵۴
(١٩٧٥/١١/٠٦) ١٣٥٤/٠٨/١٥
ملغی  
۵۵
(١٩٧٥/١١/٠٦) ١٣٥٤/٠٨/١٥
نافذ  
۵۶
(١٩٧٥/١١/٠٦) ١٣٥٤/٠٨/١٥
نافذ  
۵۷
(١٩٧٥/١١/٠٦) ١٣٥٤/٠٨/١٥
نافذ  
۵۸
(١٩٧٥/١١/٠٦) ١٣٥٤/٠٨/١٥
ملغی  
۵۹
(١٩٧٥/١١/٢٢) ١٣٥٤/٠٩/٠١
نافذ  
۶۰
(١٩٧٥/١١/٢٢) ١٣٥٤/٠٩/٠١
نافذ  
۶۱
(١٩٧٥/١٢/٠٢) ١٣٥٤/٠٩/١١
ملغی  
۶۲
(١٩٧٥/١٢/٠٢) ١٣٥٤/٠٩/١١
ملغی  
۶۳
(١٩٧٥/١٢/٠٦) ١٣٥٤/٠٩/١٥
ملغی  
۶۴
(١٩٧٥/١٢/٢١) ١٣٥٤/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۵
(١٩٧٦/٠١/٠٥) ١٣٥٤/١٠/١٥
ملغی  
۶۶
(١٩٧٦/٠١/٠٥) ١٣٥٤/١٠/١٥
نافذ  
۶۷
(١٩٧٦/٠١/٠٥) ١٣٥٤/١٠/١٥
ملغی  
۶۸
(١٩٧٦/٠١/٢٠) ١٣٥٤/١٠/٣٠
ملغی  
۶۹
(١٩٧٦/٠٢/٠٤) ١٣٥٤/١١/١٥
ملغی  
۷۰
(١٩٧٦/٠٢/٠٤) ١٣٥٤/١١/١٥
ملغی  
۷۱
(١٩٧٦/٠٢/١٩) ١٣٥٤/١١/٣٠
ملغی  
۷۲
(١٩٧٦/٠٢/١٩) ١٣٥٤/١١/٣٠
ملغی  
۷۳
(١٩٧٦/٠٣/٠٦) ١٣٥٤/١٢/١٦
ملغی  
۷۴
(١٩٧٦/٠٣/٠٦) ١٣٥٤/١٢/١٦
ملغی  
۷۵
(١٩٧٦/٠٣/٠٨) ١٣٥٤/١٢/١٨
ملغی  
۷۶
(١٩٧٦/٠٣/٠٨) ١٣٥٤/١٢/١٨
نافذ  
۷۷
(١٩٧٦/٠٣/٠٨) ١٣٥٤/١٢/١٨
ملغی  
۷۸
(١٩٧٦/٠٣/٠٨) ١٣٥٤/١٢/١٨
ملغی  
۷۹
(١٩٧٦/٠٣/٠٨) ١٣٥٤/١٢/١٨
ملغی  
۸۰
(١٩٧٦/٠٣/١٠) ١٣٥٤/١٢/٢٠
ملغی  
۸۱
(١٩٧٦/٠٣/١٠) ١٣٥٤/١٢/٢٠
نافذ  
۸۲
(١٩٧٦/٠٣/١٠) ١٣٥٤/١٢/٢٠
ملغی  
۸۳
(١٩٧٦/٠٣/١٠) ١٣٥٤/١٢/٢٠
نافذ  
۸۴
(١٩٧٦/٠٣/١٠) ١٣٥٤/١٢/٢٠
ملغی  
۸۵
(١٩٧٦/٠٣/٢٠) ١٣٥٤/١٢/٣٠
ملغی  
۸۶
(١٩٧٦/٠٣/٢٠) ١٣٥٤/١٢/٣٠
نافذ  
۸۷
(١٩٧٦/٠٣/٢٠) ١٣٥٤/١٢/٣٠
نافذ  
۸۸
(١٩٧٦/٠٣/٢٠) ١٣٥٤/١٢/٣٠
نافذ  
۸۹
(١٩٧٦/٠٣/٢٠) ١٣٥٤/١٢/٣٠
ملغی  
۹۰
(١٩٧٦/٠٤/٠٤) ١٣٥٥/٠١/١٥
ملغی  
۹۱
(١٩٧٦/٠٤/٠٤) ١٣٥٥/٠١/١٥
نافذ  
۹۲
(١٩٧٦/٠٤/٢٠) ١٣٥٥/٠١/٣١
ملغی  
۹۳
(١٩٧٦/٠٤/٢٠) ١٣٥٥/٠١/٣١
ملغی  
۹۴
(١٩٧٦/٠٤/٢٠) ١٣٥٥/٠١/٣١
ملغی  
۹۵
(١٩٧٦/٠٥/٠٥) ١٣٥٥/٠٢/١٥
ملغی  
۹۶
(١٩٧٦/٠٥/٠٥) ١٣٥٥/٠٢/١٥
نافذ  
۹۷
(١٩٧٦/٠٥/٠٥) ١٣٥٥/٠٢/١٥
ملغی  
۹۸
(١٩٧٦/٠٥/١٢) ١٣٥٥/٠٢/٢٢
ملغی  
۹۹
(١٩٧٦/٠٥/١٢) ١٣٥٥/٠٢/٢٢
نافذ  
۱۰۰
(١٩٧٦/٠٥/٢٠) ١٣٥٥/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۰۱
(١٩٧٦/٠٥/٢٠) ١٣٥٥/٠٢/٣٠
نافذ  
۱۰۲
(١٩٧٦/٠٥/٢٠) ١٣٥٥/٠٢/٣٠
ملغی  
۱۰۳
(١٩٧٦/٠٥/٢٥) ١٣٥٥/٠٣/٠٤
ملغی  
۱۰۴
(١٩٧٦/٠٦/٠٥) ١٣٥٥/٠٣/١٥
ملغی  
۱۰۵
(١٩٧٦/٠٦/٠٥) ١٣٥٥/٠٣/١٥
نافذ  
۱۰۶
(١٩٧٦/٠٦/٠٥) ١٣٥٥/٠٣/١٥
ملغی  
۱۰۷
(١٩٧٦/٠٦/٢١) ١٣٥٥/٠٣/٣١
ملغی  
۱۰۸
(١٩٧٦/٠٧/٠٦) ١٣٥٥/٠٤/١٥
ملغی  
۱۰۹
(١٩٧٦/٠٧/٠٦) ١٣٥٥/٠٤/١٥
نافذ  
۱۱۰
(١٩٧٦/٠٧/٢٢) ١٣٥٥/٠٤/٣١
ملغی  
۱۱۱
(١٩٧٦/٠٧/٢٢) ١٣٥٥/٠٤/٣١
نافذ  
۱۱۲
(١٩٧٦/٠٧/٢٢) ١٣٥٥/٠٤/٣١
ملغی  
۱۱۳
(١٩٧٦/٠٨/٠٧) ١٣٥٥/٠٥/١٦
ملغی  
۱۱۴
(١٩٧٦/٠٨/٠٧) ١٣٥٥/٠٥/١٦
نافذ  
۱۱۵
(١٩٧٦/٠٨/٠٧) ١٣٥٥/٠٥/١٦
ملغی  
۱۱۶
(١٩٧٦/٠٨/١٨) ١٣٥٥/٠٥/٢٧
ملغی  
۱۱۷
(١٩٧٦/٠٨/١٨) ١٣٥٥/٠٥/٢٧
نافذ  
۱۱۸
(١٩٧٦/٠٨/١٨) ١٣٥٥/٠٥/٢٧
ملغی  
۱۱۹
(١٩٧٦/٠٨/٢٢) ١٣٥٥/٠٥/٣١
ملغی  
۱۲۰
(١٩٧٦/٠٨/٢٢) ١٣٥٥/٠٥/٣١
نافذ  
۱۲۱
(١٩٧٦/٠٨/٢٢) ١٣٥٥/٠٥/٣١
ملغی  
۱۲۲
(١٩٧٦/٠٩/٠٦) ١٣٥٥/٠٦/١٥
ملغی  
۱۲۳
(١٩٧٦/٠٩/٠٦) ١٣٥٥/٠٦/١٥
نافذ  
۱۲۴
(١٩٧٦/٠٩/٠٦) ١٣٥٥/٠٦/١٥
ملغی  
۱۲۵
(١٩٧٦/٠٩/٠٨) ١٣٥٥/٠٦/١٧
ملغی  
۱۲۶
(١٩٧٦/٠٩/٠٨) ١٣٥٥/٠٦/١٧
نافذ  
۱۲۷
(١٩٧٦/٠٩/٠٨) ١٣٥٥/٠٦/١٧
ملغی  
۱۲۸
(١٩٧٦/٠٩/١١) ١٣٥٥/٠٦/٢٠
نافذ  
۱۲۹
(١٩٧٦/٠٩/١١) ١٣٥٥/٠٦/٢٠
نافذ د ملى افغان بانك د اساسنامى لومړى ګڼه ضميمه د ملی افغان بانک د اساسنامی د پنځمی مادی تعدیل په ۴۸۷ ګڼه رسمی جریده کی
۱۳۰
(١٩٧٦/٠٩/١١) ١٣٥٥/٠٦/٢٠
نافذ  
۱۳۱
(١٩٧٦/٠٩/١١) ١٣٥٥/٠٦/٢٠
نافذ  
۱۳۲
(١٩٧٦/٠٩/٢٢) ١٣٥٥/٠٦/٣١
نافذ  
۱۳۳
(١٩٧٦/٠٩/٢٢) ١٣٥٥/٠٦/٣١
نافذ  
۱۳۴
(١٩٧٦/١٠/٠٦) ١٣٥٥/٠٧/١٥
نافذ  
۱۳۵
(١٩٧٦/١٠/٠٦) ١٣٥٥/٠٧/١٥
نافذ د جزا د قانون د (۱۶۱ څخه تر ۱۷۱) مادی لغو دی

د جزاء د قانون (۵) ګڼه ضمیمه – د جزاء د قانون (۴) ګڼه ضمیمه په ۱۲۴۴ ګڼه رسمی جریده کی

۱۳۶
(١٩٧٦/١٠/٠٦) ١٣٥٥/٠٧/١٥
نافذ  
۱۳۷
(١٩٧٦/١٠/٠٦) ١٣٥٥/٠٧/١٥
نافذ  
۱۳۸
(١٩٧٦/١٠/٢٣) ١٣٥٥/٠٨/٠١
نافذ  
۱۳۹
(١٩٧٦/١٠/٢٣) ١٣٥٥/٠٨/٠١
نافذ  
۱۴۰
(١٩٧٦/١٠/٢٣) ١٣٥٥/٠٨/٠١
ملغی  
۱۴۱
(١٩٧٦/١١/٠٦) ١٣٥٥/٠٨/١٥
ملغی  
۱۵۲
(١٩٧٦/١١/٠٦) ١٣٥٥/٠٨/١٥
ملغی  
۱۴۳
(١٩٧٦/١١/٠٦) ١٣٥٥/٠٨/١٥
ملغی  
۱۴۴
(١٩٧٦/١١/٠٦) ١٣٥٥/٠٨/١٥
ملغی  
۱۴۵
(١٩٧٦/١١/٢١) ١٣٥٥/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۴۶
(١٩٧٦/١٢/٠٦) ١٣٥٥/٠٩/١٥
نافذ  
۱۴۷
(١٩٧٦/١٢/٠٦) ١٣٥٥/٠٩/١٥
نافذ  
۱۴۸
(١٩٧٦/١٢/٠٦) ١٣٥٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۹
(١٩٧٦/١٢/٢١) ١٣٥٥/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۵۰
(١٩٧٧/٠١/٠٥) ١٣٥٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۱
(١٩٧٧/٠١/٠٥) ١٣٥٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۲
(١٩٧٧/٠١/٠٥) ١٣٥٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۳
(١٩٧٧/٠١/٠٥) ١٣٥٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۴
(١٩٧٧/٠١/٠٥) ١٣٥٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۵
(١٩٧٧/٠١/٢٢) ١٣٥٥/١١/٠٢
ملغی  
۱۵۶
(١٩٧٧/٠١/٢٢) ١٣٥٥/١١/٠٢
ملغی  
۱۵۷
(١٩٧٧/٠١/٢٢) ١٣٥٥/١١/٠٢
ملغی  
۱۵۸
(١٩٧٧/٠٢/٠٥) ١٣٥٥/١١/١٦
ملغی  
۱۵۹
(١٩٧٧/٠٢/٠٥) ١٣٥٥/١١/١٦
ملغی  
۱۶۰
(١٩٧٧/٠٢/٠٥) ١٣٥٥/١١/١٦
ملغی  
۱۶۱
(١٩٧٧/٠٢/٢٢) ١٣٥٥/١٢/٠١
ملغی  
۱۶۲
(١٩٧٧/٠٣/٠٦) ١٣٥٥/١٢/١٥
ملغی  
۱۶۳
(١٩٧٧/٠٣/٢٠) ١٣٥٥/١٢/٢٩
ملغی  
۱۶۴
(١٩٧٧/٠٣/٢٦) ١٣٥٦/٠١/٠٦
ملغی  
۱۶۵
(١٩٧٧/٠٣/٢٦) ١٣٥٦/٠١/٠٦
ملغی  
۱۶۶
(١٩٧٧/٠٣/٢٦) ١٣٥٦/٠١/٠٦
ملغی  
۱۶۷
(١٩٧٧/٠٤/٠٤) ١٣٥٦/٠١/١٥
ملغی  
۱۶۸
(١٩٧٧/٠٤/٠٤) ١٣٥٦/٠١/١٥
ملغی  
۱۶۹
(١٩٧٧/٠٤/١٩) ١٣٥٦/٠١/٣٠
ملغی  
۱۷۰
(١٩٧٧/٠٥/٠٥) ١٣٥٦/٠٢/١٥
ملغی  
۱۷۱
(١٩٧٧/٠٥/٢١) ١٣٥٦/٠٢/٣١
نافذ  
۱۷۲
(١٩٧٧/٠٥/٢١) ١٣٥٦/٠٢/٣١
نافذ  
۱۷۳
(١٩٧٧/٠٦/٠٢) ١٣٥٦/٠٣/١٢
ملغی  
۱۷۴
(١٩٧٧/٠٦/٠٢) ١٣٥٦/٠٣/١٢
ملغی  
۱۷۵
(١٩٧٧/٠٦/٠٥) ١٣٥٦/٠٣/١٥
ملغی  
۱۷۶
(١٩٧٧/٠٦/٠٥) ١٣٥٦/٠٣/١٥
ملغی  
۱۷۷
(١٩٧٧/٠٦/٢١) ١٣٥٦/٠٣/٣١
ملغی  
۱۷۸
(١٩٧٧/٠٦/٢١) ١٣٥٦/٠٣/٣١
ملغی  
۱۷۹
(١٩٧٧/٠٧/٠٦) ١٣٥٦/٠٤/١٥
ملغی  
۱۸۰
(١٩٧٧/٠٧/٠٦) ١٣٥٦/٠٤/١٥
ملغی  
۱۸۱
(١٩٧٧/٠٧/٠٦) ١٣٥٦/٠٤/١٥
ملغی  
۱۸۲
(١٩٧٧/٠٧/١٤) ١٣٥٦/٠٤/٢٣
ملغی  
۱۸۳
(١٩٧٧/٠٧/١٤) ١٣٥٦/٠٤/٢٣
ملغی  
۱۸۴
(١٩٧٧/٠٧/٢١) ١٣٥٦/٠٤/٣٠
ملغی  
۱۸۵
(١٩٧٧/٠٧/٢١) ١٣٥٦/٠٤/٣٠
ملغی  
۱۸۶
(١٩٧٧/٠٧/٢١) ١٣٥٦/٠٤/٣٠
ملغی  
۱۸۷
(١٩٧٧/٠٨/٠٦) ١٣٥٦/٠٥/١٥
ملغی  
۱۸۸
(١٩٧٧/٠٨/٠٦) ١٣٥٦/٠٥/١٥
ملغی  
۱۸۹
(١٩٧٧/٠٨/٠٦) ١٣٥٦/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۰
(١٩٧٧/٠٨/٢٢) ١٣٥٦/٠٥/٣١
ملغی  
۱۹۱
(١٩٧٧/٠٨/٢٢) ١٣٥٦/٠٥/٣١
ملغی  
۱۹۲
(١٩٧٧/٠٩/٠٦) ١٣٥٦/٠٦/١٥
ملغی  
۱۹۳
(١٩٧٧/٠٩/٠٦) ١٣٥٦/٠٦/١٥
ملغی  
۱۹۴
(١٩٧٧/٠٩/٠٨) ١٣٥٦/٠٦/١٧
ملغی  
۱۹۵
(١٩٧٧/٠٩/٠٨) ١٣٥٦/٠٦/١٧
ملغی  
۱۹۶
(١٩٧٧/٠٩/٢٢) ١٣٥٦/٠٦/٣١
نافذ  
۱۹۷
(١٩٧٧/٠٩/٢٢) ١٣٥٦/٠٦/٣١
نافذ  
۱۹۸
(١٩٧٧/٠٩/٢٢) ١٣٥٦/٠٦/٣١
نافذ  
۱۹۹
(١٩٧٧/١٠/٠٨) ١٣٥٦/٠٧/١٦
ملغی  
۲۰۰
(١٩٧٧/١٠/٠٨) ١٣٥٦/٠٧/١٦
ملغی  
۲۰۱
(١٩٧٧/١٠/٠٨) ١٣٥٦/٠٧/١٦
ملغی  
۲۰۲
(١٩٧٧/١٠/١٢) ١٣٥٦/٠٧/٢٠
ملغی  
۲۰۳
(١٩٧٧/١٠/١٢) ١٣٥٦/٠٧/٢٠
ملغی  
۲۰۴
(١٩٧٧/١٠/٢٢) ١٣٥٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۰۵
(١٩٧٧/١٠/٢٢) ١٣٥٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۰۶
(١٩٧٧/١١/٠٦) ١٣٥٦/٠٨/١٥
ملغی  
۲۰۷
(١٩٧٧/١١/٠٦) ١٣٥٦/٠٨/١٥
ملغی  
۲۰۸
(١٩٧٧/١١/١٢) ١٣٥٦/٠٨/٢١
ملغی  
۲۰۹
(١٩٧٧/١١/١٢) ١٣٥٦/٠٨/٢١
ملغی  
۲۱۰
(١٩٧٧/١١/٢٣) ١٣٥٦/٠٩/٠٢
ملغی  
۲۱۱
(١٩٧٧/١٢/٠٦) ١٣٥٦/٠٩/١٥
ملغی  
۲۱۲
(١٩٧٧/١٢/٢٠) ١٣٥٦/٠٩/٢٩
ملغی  
۲۱۳
(١٩٧٧/١٢/٢٠) ١٣٥٦/٠٩/٢٩
ملغی  
۲۱۴
(١٩٧٧/١٢/٢٦) ١٣٥٦/١٠/٠٥
ملغی  
۲۱۵
(١٩٧٧/١٢/٢٦) ١٣٥٦/١٠/٠٥
ملغی  
۲۱۶
(١٩٧٧/١٢/٢٦) ١٣٥٦/١٠/٠٥
ملغی  
۲۱۷
(١٩٧٧/١٢/٢٦) ١٣٥٦/١٠/٠٥
ملغی  
۲۱۸
(١٩٧٧/١٢/٢٦) ١٣٥٦/١٠/٠٥
ملغی  
۲۱۹
(١٩٧٨/٠١/٠٥) ١٣٥٦/١٠/١٥
ملغی  
۲۲۰
(١٩٧٨/٠١/٠٥) ١٣٥٦/١٠/١٥
ملغی  
۲۲۱
(١٩٧٨/٠١/٠٨) ١٣٥٦/١٠/١٨
ملغی  
۲۲۲
(١٩٧٨/٠١/٠٨) ١٣٥٦/١٠/١٨
ملغی  
۲۲۳
(١٩٧٨/٠١/٠٨) ١٣٥٦/١٠/١٨
ملغی  
۲۲۴
(١٩٧٨/٠١/١٤) ١٣٥٦/١٠/٢٤
ملغی  
۲۲۵
(١٩٧٨/٠١/١٤) ١٣٥٦/١٠/٢٤
نافذ  
۲۲۶
(١٩٧٨/٠١/١٤) ١٣٥٦/١٠/٢٤
ملغی  
۲۲۷
(١٩٧٨/٠١/١٩) ١٣٥٦/١٠/٢٩
ملغی  
۲۲۸
(١٩٧٨/٠١/٢٥) ١٣٥٦/١١/٠٥
نافذ  
۲۲۹
(١٩٧٨/٠١/٢٥) ١٣٥٦/١١/٠٥
نافذ  
۲۳۰
(١٩٧٨/٠١/٢٥) ١٣٥٦/١١/٠٥
ملغی  
۲۳۱
(١٩٧٨/٠٢/٠٤) ١٣٥٦/١١/١٥
نافذ  
۲۳۲
(١٩٧٨/٠٢/٠٤) ١٣٥٦/١١/١٥
نافذ  
۲۳۳
(١٩٧٨/٠٢/٠٤) ١٣٥٦/١١/١٥
نافذ  
۲۳۴
(١٩٧٨/٠٢/٠٤) ١٣٥٦/١١/١٥
نافذ  
۲۳۵
(١٩٧٨/٠٢/٠٩) ١٣٥٦/١١/٢٠
نافذ  
۲۳۶
(١٩٧٨/٠٢/٠٩) ١٣٥٦/١١/٢٠
نافذ د مميزو د صداراتو د پراختيا د اساسنامى د پنځه ويشتمي مادى د تعديل، په ۴۱۷ ګڼه رسمی جریده کی
۲۳۷
(١٩٧٨/٠٢/٠٩) ١٣٥٦/١١/٢٠
نافذ  
۲۳۸
(١٩٧٨/٠٢/٠٩) ١٣٥٦/١١/٢٠
ملغی  
۲۳۹
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
نافذ  
۲۴۰
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
نافذ  
۲۴۱
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
نافذ  
۲۴۲
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
نافذ  
۲۴۳
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
نافذ  
۲۴۴
(١٩٧٨/٠٢/١٩) ١٣٥٦/١١/٣٠
ملغی  
۲۴۵
(١٩٧٨/٠٣/٠٦) ١٣٥٦/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۶
(١٩٧٨/٠٣/٠٦) ١٣٥٦/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۷
(١٩٧٨/٠٣/٠٦) ١٣٥٦/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۸
(١٩٧٨/٠٣/٢٠) ١٣٥٦/١٢/٢٩
نافذ  
۲۴۹
(١٩٧٨/٠٣/٢٠) ١٣٥٦/١٢/٢٩
نافذ  
۲۵۰
(١٩٧٨/٠٣/٢٠) ١٣٥٦/١٢/٢٩
ملغی  
۲۵۱
(١٩٧٨/٠٤/٠٤) ١٣٥٧/٠١/١٥
ملغی  
۲۵۲
(١٩٧٨/٠٤/٠٤) ١٣٥٧/٠١/١٥
نافذ  
۲۵۳
(١٩٧٨/٠٤/٠٤) ١٣٥٧/٠١/١٥
ملغی  
۲۵۴
(١٩٧٨/٠٤/٠٤) ١٣٥٧/٠١/١٥
نافذ  
۲۵۵
(١٩٧٨/٠٤/٠٤) ١٣٥٧/٠١/١٥
نافذ  
۲۵۶
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
ملغی  
۲۵۷
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
ملغی  
۲۵۸
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
نافذ  
۲۵۹
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
ملغی  
۲۶۰
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
ملغی  
۲۶۱
(١٩٧٨/٠٤/١٩) ١٣٥٧/٠١/٣٠
ملغی  
۲۶۲
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۳
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۴
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۵
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۶
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۷
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۸
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۶۹
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۷۰
(١٩٧٨/٠٥/٠٦) ١٣٥٧/٠٢/١٦
ملغی  
۲۷۱
(١٩٧٨/٠٥/٢١) ١٣٥٧/٠٢/٣١
ملغی  
۲۷۲
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۳
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۴
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۵
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۶
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۷
(١٩٧٨/٠٥/٢٨) ١٣٥٧/٠٣/٠٧
ملغی  
۲۷۸
(١٩٧٨/٠٦/٠٥) ١٣٥٧/٠٣/١٥
ملغی  
۲۷۹
(١٩٧٨/٠٦/٢١) ١٣٥٧/٠٣/٣١
ملغی  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩