۰

شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

که چیرې ستاسی د ضرورت تقنینی سند په دغی صفحی کې موجود نه وی د کمپیوترHistory مو د Ctrl+Shift+Del دکمو په وهلو سره حذف کړی او له سره دا صفحه باز کړی

۱
 ۱۳۹۲/۰۱/۱۰
۱۱۰۱
نافذ د طـبي تخصصي کادرونـو د حقوقو او امتیازونو دمقررې(۱۸) مادې بیا تعدیل په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده کی

دپلټنې ‌د عالی ‌ادارې د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد په ۱۲۶۹ ګڼه رسمی جریده کی

۲
د برنامو د تطبیق د تمویل په هکله د ایتالیا د جمهوری دولت او افغانستان اسلامی جمهوری ترمنځ موافقه لیک --- د پاکستان د اسلامی جمهوری دولت، د افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت، د هند جمهوری دولت او ترکمنستان دولت تر منځ د ګازو د نل لیکی د پایپ لاین د موافقه لیک چوکاټ
 ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
۱۱۰۲
نافذ  
۳
 ۱۳۹۲/۰۱/۲۵
۱۱۰۳
نافذ دتورنو، محکومینو د استرداد اوعدلي همکارۍ د قـانون د (۴) مادې په (۲) فقره کې ایزاد په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده کی

د تورنو، محکومینو د استرداد او عدلی همکاری د قانون په څلورمه ماده کی د (۲) فقری ایزاد په ۱۲۲۸ ګڼه رسمی جریده کی

۴
۱۱۰۴
نافذ  
۵
د دیپلوماتیکو او قونسلی کارکوونکو قانون --- د معلوماتی او مخابراتی تکنالوژی د انستتیوت اساسنامه
 ۱۳۹۲/۰۲/۰۴
۱۱۰۵
نافذ  
۶
۱۱۰۶
نافذ  
۷
د افغانستان د ملی ستندرد قانون
 ۱۳۹۲/۰۳/۱۱
۱۱۰۷
ملغی   نافذ په ۱۲۶۴ ګڼه رسمی جریده کی
۸
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۱۰۸
نافذ  
۹
د افغانستان اسلامی جمهوریت د قضائیه قوی د تشکیل او واک قانون
 ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
۱۱۰۹
نافذ   د ا.ا.ج د قضائیه قوې د تشکیل او واک د قانون په (۳۸) ماده کې د (۲) جزء تعدیل او د (۵) جزء ‌ایزاد په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده ک، په ۱۱۱۵ ګڼه رسمی جریده کی

د.ا.اج دقضائیه قوې د تشکیل او واک د قانون د اووه شپیتمې مادې ( ۳) فقرې تعدیل، په ۱۱۲۸ ګڼه رسمی جریده کی

د ا.ا.ج د قضایه قوی د تشکیل او واک د قانون د ځینو مادو تعدیل او حذف، په ۱۱۴۶ کڼه رسمی جریده کی

د ا.ا.ج د قضایه قوی د تشکیل او واک دقانون د ځینو مادو تعدیل او حذفُ

۱۰
د احصایی قانون
 ۱۳۹۲/۰۴/۱۲
۱۱۱۰
نافذ   د احصائیی د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۳۸ ګڼه رسمی جریده کی
۱۱
۱۱۱۱
نافذ  
۱۲
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون -- د ټاکنو قانون
 ۱۳۹۲/۰۵/۱۵
۱۱۱۲
ملغی   نافذ په ۱۲۲۶ ګڼه رسمی جریده کی
۱۳
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۱۱۳
نافذ  
۱۴
د ټولنو (جمعیتونو) قانون --- د خصوصی لوړو زده کړو د موسسو د مقرری د موادو په ځینو برخو کی تعدیل او ایزاد --- د ا.ا.ج له اساسی قانون سره د دیپلوماتیکو او قونسلی کارکوونکو د قانون د (۵) مادی د (۱) جزء او د (۸) مادی د نه مطابقت په هکله ، د ستری محکمی د عالی شوری د ۱۳۹۲/۱/۱۳ نیټی (۲۰) ګڼه مصوبه
 ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
۱۱۱۴
نافذ   د ټولنو (جمعیتونو) د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی

د خصوصی لوړو زده کړو د موسسو د مقرری د موادو په ځینو برخو کی تعدیل او ایزاد، ملغی دی

۱۵
 ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۱۱۵
نافذ  د ا.ا.ج د قضایه قوی د تشکیل او واک دقانون د ځینو مادو تعدیل او حذف ملغی دی
۱۶
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۱۱۶
نافذ  
۱۷
 ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
۱۱۱۷
نافذ د څارنوالۍ‌ د تشکیل‌ او واک د قانون ‌د ځینو مادو تعدیل ‌او ایزاد، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی
۱۸
 ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
۱۱۱۸
نافذ  
۱۹
۱۱۱۹
نافذ  
۲۰
 ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
۱۱۲۰
نافذ  
۲۱
 ۱۳۹۲/۰۸/۰۸
۱۱۲۱
نافذ  
۲۲
۱۱۲۲
نافذ  
۲۳
د پوهنتونونو مالی د خپلواکتوب مقرره -- د بغلان د بوری (شکر) د شرکت اساسنامه
 ۱۳۹۲/۰۹/۲۰
۱۱۲۳
نافذ  
۲۴
۱۱۲۴
نافذ  
۲۵
۱۱۲۵
نافذ  
۲۶
د دولتی مقاماتو د پوځی او ملکی خدمتونو د کارکوونکو د ټاکلو (تعییناتو) په پروسه کی د نفوذ له اعمالولو او واسطه کیدو څخه د مخنیوی په هکله د ا.ا. ج د رییس فرمان -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون پنځمه ګڼه ضمیمه -- د شیدو خوړلو (شیرخوارګاه) ځایونو او وړکتونونو مقرره
۱۱۲۶
نافذ د شیدو خوړلو ځایونو (شیرخوارگاها) او وړکتونو د مقررې د ځینو مادو تعدیل او لغو په ۱۲۰۱ ګڼه رسمی جریده کی
۲۷
 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
۱۱۲۷
نافذ  
۲۸
 ۱۳۹۲/۱۲/۲۶
۱۱۲۸
نافذ  
۲۹
 ۱۳۹۲/۱۲/۲۸
۱۱۲۹
نافذ  
۳۰
د ماشومانو د سرپرستی قانون -- د ځانګړو محکمو د تشکیل او واک قانون
 ۱۳۹۳/۰۱/۲۳
۱۱۳۰
نافذ  
۳۱
 ۱۳۹۳/۱/۳۱
۱۱۳۱
نافذ  
۳۲
د جزایی اجراآتو قانون -- د جزایی اجراآتو د قانون د شپږویشتمی مادی تعدیل
 ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
۱۱۳۲
نافذ د تروریستي جرمونو او د کورني او بهرني امنیت پرخلاف د جـرمونو په هـکله د جزایې اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه په ۱۲۲۲ ګڼه رسمی جریده کی

د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۳۲) ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د تروریستی جرمونو او د کورنی او بهرنی امنیت پرخلاف د جرمونو په اړه د جزایی اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه، په ۱۱۹۰ ګڼه رسمی جریده کی

د جزایی اجراآتو د قانون د شپږویشتمی مادی تعدیل ملغی دی، نافذ په ۱۱۴۶ ګڼه رسمی جریده کی

د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۱) ګڼې‌ ضمیمې‌ د ځینو مادو تعدیل، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی

د حبس ‌او حجز د بدیلونو د تطبیق ‌په‌‌ هکله ‌د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۲)‌ ګڼه ضمیمه، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی

۳۳
د پولیسو ، ملی امنیت او د ورته نظامی تشکیلاتو لرونکو اداراتو د ذاتی چارو قانون
 ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
۱۱۳۳
ملغی نافذ په ۱۲۷۲ ګڼه رسمی جریده کی
۳۴
اساسنامۀ مرکز بین المللی مطالعه،حفظ و باز گردانی ملکیت های فرهنگی -- معاهدۀ دوستی و همکاری میان ج.ا.ا وجمهوری فرانسه -- کنوانسیون سارک راجع به همکاری های محیطی -- موافقتنامۀ همکاری های درازمدت فراگیر میان ج.ا.ا و استرالیا -- موافقتنامۀ در مورد تأسیس اکادمی بین المللی ضد فساد به حیث یک سازمان بین المللی
 ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
۱۱۳۴
نافذ  
۳۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۱۳۵
نافذ  
۳۶
دافغانستان اسلامي جمهوري ریاست فرمان -- د ښاري خدمتونو د محصول د قانون (۴) ګڼه ضمیمه -- د خصوصي روغتیایي مرکزونو د مقررې د ځينو موادو تعدیل او ایزاد -- د هوایی ډګرونو او ملکي هوايي چلند د تأسیساتو د حق الاجرت د مقررې د یوولسمې مادې د (۱) فقرې تعدیل
 ۱۳۹۳/۰۳/۱۴
۱۱۳۶
نافذ دهوایي ډګرونواود ملکي هوایي چلند دتأسیساتودحق الاجرت دمقـررې په ځینـومـادوکـې تعـدیـل
۳۷
د لوړ توناژ باروړونکو نقلیه وسایطو د کنترول مقرره – د سیر او حرکت د مقرری د اتلسمی مادی د (۶) فقری او د منضمه جدول د (۷۵) شمیری الغا – د ځکمنیو نقلیه وسایطو د ګرځیدو د جواز (جوازسیر) د مقرری د اووه دیرشمی او اته دیرشمی مادو تعدیل
 ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
۱۱۳۷
نافذ  
۳۸
د کرایې ، سفریې او جیب خرڅ د چارو د تنظیم مقرره – د ټولنو (جمعیتونو) د تاسیس او ثبت د ډول مقرره
 ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
۱۱۳۸
نافذ  
۳۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۱۱۳۹
نافذ  
۴۰
د سوداګریزی نمایندګی (استازیتوب) قانون – د ښاری خدمتونو د محصول د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی ( د تهجایی محصول) تعدیل – د افغانستان اسلامی جمهوریت د رئیس فرمانونه
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
۱۱۴۰
نافذ  
۴۱
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۴/۳۱
۱۱۴۱
نافذ  
۴۲
دپیسو دوینځلو اوله جرمونوڅخه درا پیدا شوو عوایدو دمخنیوي قانون
 ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
۱۱۴۲
نافذ دپیسود و ینځلواو له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون په ځینو مادو کې تعدیل په ۱۲۰۹ ګڼه رسمی جریده کی

د پیسو وینځلو اوله جرمونو څخه د را پیدا شووعـوایدو د مخنیوي دقانون په ځینومادو کې تعدیل په ۱۲۶۹ کڼه رسمی جریده کی

دپیسودوینځلواوله جـرمونوڅخه دراپیدا شوو عوایدو دمخنیوي دقانون په ځینومـادوکې تعـدیل اوحـذف، په ۱۱۷۰ ګڼه رسمی جریده کی

۴۳
دکانونو قانون
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
۱۱۴۳
ملغی نافذ په ۱۳۱۵ ګڼه رسمی جریده کی
۴۴
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۱۱۴۴
نافذ  
۴۵
له سرحد څخه هاخوا د خطرناکو کثافاتو او چټلیو د لیږد او له منځه وړلو او دهغو د کنټرول په اړه د باسل کنوانسیون
 ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
۱۱۴۵
نافذ  
۴۶
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی قانون-- په نظامی قطعاتو کی د اطفالو (ماشومانو) د استخدام د منع قانون-- د جزایی اجراآتو د قانون د شپږویشتمی مادی تعدیل-- د ا.ا.ج د قضایه قوی د تشکیل او واک د قانون د ځینو مادو تعدیل او حذف
 ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
۱۱۴۶
نافذ په نظامی قطعاتو کی د اطفالو (ماشومانو) د استخدام د منع قانون - ملغی دی او په ۱۱۶۲ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی.

د تروریزم له تمویل څخه دمخنیوي دقانون په ځینو مادوکې تعدیل اوایزاد، په ۱۱۷۰ کڼه رسمی جریده کی

د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد، په ۱۱۸۱ ګڼه رسمی جریده کی

۴۷
دسوداګرۍ د خدمتونو به اړه دسویلي آسیا (سارک) دسیمه ییزو همکاریو د سازمان موافقه لیک -- د اتومي تروریزم د اعمالو د له منځه وړلو لپاره بین المللي کنوانسیون -- د ا.ا.ج او فدرالی المان جمهوریت ترمنځ د دوه اړخيزې همکارۍ موافقه لیک
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
۱۱۴۷
نافذ  
۴۸
په دولتی ادارو کی د بشر د حقوقو د ملاتړ مقرره -- د کتنځایونو (معاینه خانو) مقرره
 ۱۳۹۳/۰۶/۲۶
۱۱۴۸
نافذ  
۴۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
۱۱۴۹
نافذ  
۵۰
دسوداګریزو قراردادونو او د مالونو د خرڅلاو قانون
 ۱۳۹۳/۰۷/۲۸
۱۱۵۰
نافذ  
۵۱
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
۱۱۵۱
نافذ  
۵۲
دننګرهار د وادی کرنیز شرکت اساسنامه -- د ښاری خدمتونو د محصول د قانون د (۱) ګڼی ضمیمی تعدیل
 ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۱۱۵۲
نافذ  
۵۳
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
۱۱۵۳
نافذ  
۵۴
د نفوسو د احوالو د ثبتولو قانون
 ۱۳۹۳/۰۸/۲۹
۱۱۵۴
نافذ د نفوسود احوالو د ثبتولود قانون دځینو مادو تعدیل په ۱۲۵۹ ګڼه رسمی جریده کی

د نفوسو د احوالو د ثبتولو د قانون د ځینو مادو تعدیل، په ۱۲۸۳ ګڼه رسمی جریده کی

۵۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱۱۵۵
نافذ  
۵۶
اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون
 ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
۱۱۵۶
ملغی په ۱۲۹۷ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۵۷
له ۱۳۴۰ هجـري لمریز کال بـرابـره د۱۹۶۱ میلادي کال دمخدره توکو داصلاحي پروتوکول له واحدې معاهدې سره دافغانستان داسلامي جمهوریت الحاق -- دنوې کېدو وړ انـرژۍ نـړیوال آژانس اساسنامه (ایرینا) -- د ا.ا.ج دولت او دبریتانیا شاهي دولت او شمالي ایرلند ترمینځ دبریتانیا شاهي هېواد دوسله والو ځواکونو د افغانستان دملي اردو افسرانو اکادمي ته دپرسونل دچمتوکولو په اړه تفاهم لیک
 ۱۳۹۳/۱۰/۱۵
۱۱۵۷
نافذ  
۵۸
د اقلیم د بدلونونو د کنوانسیون په هکله د کیوتو پروتوکول ۱۹۹۸-۱۳۷۶ هجری لمریز-- وچې ته محـاط د ودې په حال کــې هېوادونو لپاره د یوه نړیوال څېړنیز بنسټ دجوړولو په موخه څو اړخیزه موافقه لیک
 ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
۱۱۵۸
نافذ  
۵۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۱۱۵۹
نافذ  
۶۰
دافغانستان داسلامي جمهوریت اوشمالي اتلانتیک ( ناتو ) دپیمان دسازمان ترمنځ د ناتو ترلارښوونې لاندې دموافقه شوو فعالیتونو په پرمخ بیولوکې دناتودځواکونو او پرسونل دحضور دډول په هکله قـرارداد -- دافغانستان اسلامي جمهوریت او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ دامنیتی اودفـاعي همـکاریو قـرارداد
 ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
۱۱۶۰
نافذ  
۶۱
د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی د اجراآتو د تنظیم مقرره
 ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
۱۱۶۱
نافذ  
۶۲
د تنباکـو او دخانیاتو د کنترول قـانون -- په نظامي قطعاتو کې د اطفالو (ماشومانو) داستخدام دمنع قانون -- د افـغانستان اسلامي جمهوریت د کابینې له وزیرانو څـخه د (۸) تنو او د ملـي امنیت د عمومي رئیس د مقررۍ په هکله د افغانستان اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان -- دعلمي_څېړنیزو مؤسسو د علمي _څېړنیزو فعالیتونو دحق الزحمې د مقـررې د اووه دېرشمې مـادې د(۳۷) جـزء تعـدیل -- د امنیتي تصدۍ د اساسنامې په ځینو موادوکې تعدیل اوایزاد
 ۱۳۹۳/۱۱/۲۸
۱۱۶۲
نافذ د تنباکو او دخانیاتو د کنترول د قانون تعدیل په ۱۳۰۴ ګڼه رسمی جریده کی
۶۳
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۱۶۳
نافذ  
۶۴
د ژوند د ساتنې پروتوکول (کارتاجینا) نایروبی ۲۰۰۰ کال ۱۳۷۹ هـ.ش کال مطابق -- دافغانستان داسلامي جمهوریت او د اندونیزیا د جمهوریت دحکومتـونو ترمنځ دهمکارۍ اودوستـۍ په هـکله مـوافقـه لیـک -- دافغانستان اسلامي جمهوریت اودسعودی عـربستان دشـاهي حـکومت ترمنـځ د هـراړخیزو همـکاریو مـوافقه لیـک
 ۱۳۹۳/۱۲/۱۰
۱۱۶۴
نافذ  
۶۵
دا.ا.ج دولت اودنمارک شاهي دولت ترمنځ داستراتیژیکوهمکاریو موافقـه لیک --دا.ا.ج اوفنلند جمهوریت ترمنځ دهمکارۍ موافقه لیک -- دا.ا.ج اودناروي شاهي دولت ترمنځ د استراتیژیکو همکاریو پرسر موافقه لیـک -- دانسان اوپه خاصه داطفالواوښځوله قاچاق څخه دمخنیوي،کمولو اوتعزیرپه هکله له هېواده بهردسازمان شوو جرمونو پرخلاف دملګرو ملتونوسازمان دالحاقي کنوانسیون پروتوکول دملګروملتونوسازمان کال۲۰۰۰
 ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۱۱۶۵
نافذ  
۶۶
د پاییدونکو عضوي ککړونکو توکو په هکله د استاکهولم کنوانسیون -- په بین المللی سوداګرۍ کی د ځینو خطرناکو کیمیاوی توکو او آفت وژونکو توکو له پاره د مخکینی رضایت د اعلام په هکله د روتردام کنوانسیون
 ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
۱۱۶۶
نافذ  
۶۷
د انرژۍ د تړون معاهده او اړوند سندونه د انرژۍ د نړیوالې همکارۍ له پاره یو قانونی چوکاټ -- د ۱۳۸۸/۴/۱۵ هـ.ش نیټی په (۹۸۶) ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د ټولنیزو رسنیو په قانون کی تعدیل او ایزاد
 ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
۱۱۶۷
نافذ  
۶۸
د وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستۍ د تنظیم قانون -- د کانونو د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد -- د سوداګریزو نښو (علامو) د ثبت د قانون په ځینو مادوکې تعدیل، ایزاد اوالغاء -- د تدارکاتو د قانون د ځینومادو تعدیل او حذف -- د۱۳۹۳ کال په رسمي جریده کې دخپورشوي تقنیني سندونو فهرست
 ۱۳۹۳/۱۲/۲۵
۱۱۶۸
نافذ د وزارتونو او دولتی ادارو د سرپرستی د تنظیم د قانون په پنځمه ماده کی د (۲) فقری ایزاد، په ۱۱۸۱ ګڼه رسمی جریده کی

د تدارکاتو د قانون د ځینومادو تعدیل او حذف، ملغی دی نافذ په ۱۲۲۳ ګڼه رسمی جریده کی

د کانونو د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد، ملغی دی

۶۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
۱۱۶۹
نافذ  
۷۰
د تروریزم له تمویل څخه دمخنیوي دقانون په ځینو مادوکې تعدیل اوایزاد -- دپیسودوینځلواوله جـرمونوڅخه دراپیدا شوو عوایدو دمخنیوي دقانون په ځینومـادوکې تعـدیل اوحـذف -- په سرحـدي ګمرکونوکې دپیسو، اسعارو اوبې نومه معاملې وړ سندونو دلېږددکنترول اورپوټ ورکونې مقرره -- دهوایي ډګرونواود ملکي هوایي چلند دتأسیساتودحق الاجرت دمقـررې په ځینـومـادوکـې تعـدیـل
 ۱۳۹۴/۰۱/۲۵
۱۱۷۰
نافذ په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لـېږد د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې د ځینو مادو تعدیل، ایزاد او لغو په ۱۲۰۳ ګڼه رسمی جریده کی.

دهـوایي ډګرونو او د ملکي هـوایي چلند د تأسیساتو دحق الاجرت دمقررې دلسمې مادې بیا تعدیل په ۱۲۶۹ ګڼه رسمی جریده کی

۷۱
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۱۷۱
نافذ  
۷۲
د غم رازۍ د مراسمو قانون -- له خطر سره د مخامخ روغتیایي کارکوونکو د امتیاز مقرره
 ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۱۱۷۲
نافذ له خطر سره د مخامخ روغتیایی کارکوونکو د امتیاز په مقرره کی ایزاد په ۱۲۳۸ ګڼه رسمی جریده کی
۷۳
داقتصادي همکاریود سازمان د تعلیمي نهاد منشور یا(E C O) -- دوریښمودچنجیودروزنې دنړیوال کمېسیون دجوړولوکنوانسیون -- د دریوهېوادونوترمنځ دسرحدي نښلېدنې دټکي په هکله دافغانستان اسلامي جمهوریت،دچین دخلکوجمهوریت اوتاجکستان جمهوریت ترمنځ موافقه لیک -- د۲۰۱۲ دمی په۱۶منعقدشوي دافغانستان داسلامي جمهوريت اودالمان فدرالي جمهوریت ترمنځ ددوه اړخیزې همکارۍ دموافقه لیک دسریزې په وروستي پاراګراف کې تعدیل
 ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
۱۱۷۳
نافذ  
۷۴
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
نافذ  
۷۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
نافذ  
۷۶
داسلامی همکاریو د سازمان منشور
 ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱۱۷۶
نافذ  
۷۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
نافذ  
۷۸
د تولید د سیمو د جغرافیایی نښو قانون
 ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
۱۱۷۸
نافذ  
۷۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
نافذ  
۸۰
د بریښنا انرژی د خدمتونو د تنظیم قانون -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د ځینو مادو تعدیل
 ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
۱۱۸۰
نافذ د بریښنا انرژی د خدمتونو د تنظیم قانون، ملغی دی او په ۱۲۳۱ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۸۱ دمخابراتی خدمتونو د محصول قانون-- پرعایداتو باندی د مالیاتو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د تروریزم له تمویل څخه د مخنیوی د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد -- د وزارتونو او دولتی ادارو د سرپرستی د تنظیم د قانون په پنځمه ماده کی د (۲) فقری ایزاد  ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۱۱۸۱ نافذ د مخابراتی خدمتونو د محصول قانون، ملغی دی او په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی.
۸۲ د هستوي انرژۍ قانون  ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ ۱۱۸۲ ملغی په ۱۲۴۳ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۸۳   د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه  ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۱۱۸۳  نافذ  
۸۴ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون -- د ۱۳۹۲ هـ.ش کال په (۱۱۱۲) ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د ټاکنو د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد  ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۱۱۸۴ ملغی  
۸۵ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د بهرنیو اتباعو د مسافرت او استوګنې (اقامت)قانون -- د ښځو آزار او ځورولو منع مقرره  ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۱۱۸۵ نافذ د ښځو آزار او ځورولو منع مقرره ، ملغی دی، په ۱۲۸۰ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۸۶ د تدارکاتو قانون  ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۱۱۸۶ ملغی  
۸۷ د حق العبور د محصول د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د گمرکونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د اوبو د سرچینو او د آبی تاسیساتو د تل (بستر) او حریم مقرره  ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۱۸۷ نافذ د اوبو د سرچینو اود آبي‌ تأسیساتو د تل ‌او حریم ‌د مقررې (۱) ګڼه ‌ضمیمه په ۱۲۸۰ ګڼه رسمی جریده کی
۸۸ د قانون جوړونی او علمی- حقوقی څیړنو د چارو انستیتوت د علمی کادر د غړو د حقوقو قانون
 
 ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۱۱۸۸ ملغی  
۸۹ دمعاملو د لارښوونی قانون ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۱۱۸۹ ملغی په ۱۲۳۸ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۹۰ د کرنیزو آفت وژونکو قانون -- د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۳۲) ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د تروریستی جرمونو او د کورنی او بهرنی امنیت پرخلاف د جرمونو په اړه د جزایی اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۱۱۹۰ نافذ د کرنیزو آفت وژونکو قانون، ملغی دی او په ۱۲۲۹ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی

 د ۱۳۹۳ کال په (۱۱۳۲) ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د تروریستی جرمونو او د کورنی او بهرنی امنیت پرخلاف د جرمونو په اړه د جزایی اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ملغی دی

۹۱

د نظامی لوړو زده کړو د موسسو قانون

۱۳۹۴/۰۷/۲۸ ۱۱۹۱ نافذ  
۹۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۱۱۹۲ نافذ  
۹۳ د پاسپورت قانون ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ ۱۱۹۳ نافذ  
۹۴ د وحشی مهاجرو حیواناتو له ډولونو(انواعو) څخه د ساتنی کنوانسیون ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ ۱۱۹۴ نافذ  
۹۵ د ملکی لوړو زده کړو قانون ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ ۱۱۹۵ نافذ د ملکي لوړو زده کړو د قانون د ځینومادو تعدیل،ایزاد او حذف په ۱۲۶۵ ګڼه رسمی جریده کی

د ملکی لوړو زده کړو د قانون د ځینو مادو تعدیل او ایزاد، په ۱۲۹۷ ګڼه رسمی جریده کی

۹۶

د ټولیزو خصوصی رسنیو د تاسیس او فعالیت د ډول مقرره

۱۳۹۴/۰۸/۱۶ ۱۱۹۶ نافذ د خصوصي‌ ټولیزو رسنیو د تأسیس او فعالیت ‌د ډول ‌د مقررې ‌‌په‌ ځینو مادو کې ‌تعدیل ‌او ایزاد، په ۱۲۸۳ ګڼه رسمی جریده کی
۹۷ د افغانستان د بانکداری قانون ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ ۱۱۹۷ نافذ  
۹۸ د مالیاتو د چارو د اداری قانون ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ ۱۱۹۸ نافذ تعدیل په ۱۳۱۰ ګڼه رسمی جریده کی
۹۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ ۱۱۹۹ نافذ  
۱۰۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۱۲۰۰ نافذ  

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۵/۰۷/۰۶) ١٣۹۳/۰۴/۱۵