شمیره

د تقنینی سند عنوان

د خپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنی

۱
 ١٣٦٤/١١/٣٠

نافذ

 
۲
 ١٣٦٤/١١/٣٠
نافذ  
۳
 ١٣٦٤/١١/٣٠
نافذ  
۴
 ١٣٦٤/١١/٣٠
نافذ  
۵
 ١٣٦٤/١١/٣٠
ملغی  
۶
 ١٣٦٤/١٢/١٥
ملغی  
۷
 ١٣٦٤/١٢/١٥
ملغی  
۸
 ١٣٦٤/١٢/١٥
نافذ  
۹
 ١٣٦٤/١٢/١٥
نافذ  
۱۰
 ١٣٦٤/١٢/١٥
ملغی  
۱۱
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
نافذ  
۱۲
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
ملغی  
۱۳
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
ملغی  
۱۴
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
ملغی  
۱۵
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
ملغی  
۱۶
 ١٣٦٤/١٢/٣٠
ملغی  
۱۷
 ١٣٦٥/٠١/١٦
نافذ  
۱۸
 ١٣٦٥/٠١/١٦
ملغی  
۱۹
 ١٣٦٥/٠١/٣١
نافذ  
۲۰
 ١٣٦٥/٠١/٣١
نافذ  
۲۱
 ١٣٦٥/٠١/٣١
نافذ  
۲۲
 ١٣٦٥/٠١/٣١
نافذ  
۲۳
 ١٣٦٥/٠١/٣١
نافذ  
۲۴
 ١٣٦٥/٠١/٣١
ملغی  
۲۵
 ١٣٦٥/٠٢/١٥
ملغی  
۲۶
 ١٣٦٥/٠٢/١٥
ملغی  
۲۷
 ١٣٦٥/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸
 ١٣٦٥/٠٢/٣١
نافذ  
۲۹
 ١٣٦٥/٠٢/٣١
نافذ  
۳۰
 ١٣٦٥/٠٢/٣١
ملغی  
۳۱
 ١٣٦٥/٠٣/١٥
نافذ  
۳۲
 ١٣٦٥/٠٣/١٥
نافذ  
۳۳
١٣٦٥/٠٣/١٥
نافذ  
۳۴
١٣٦٥/٠٣/١٥
نافذ  
۳۵
 ١٣٦٥/٠٣/١٥
ملغی  
۳۶
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۳۷
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۳۸
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۳۹
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۴۰
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۴۱
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۴۲
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۴۳
 ١٣٦٥/٠٣/٣١
ملغی  
۴۴
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۴۵
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۴۶
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۴۷
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۴۸
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
نافذ  
۴۹
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۰
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۱
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۲
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۳
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴
 ١٣٦٥/٠٤/١٥
ملغی  
۵۵
 ١٣٦٥/٠٤/٣١
ملغی  
۵۶
 ١٣٦٥/٠٤/٣١
ملغی  
۵۷
 ١٣٦٥/٠٥/١٥
ملغی  
۵۸
 ١٣٦٥/٠٥/١٥
ملغی  
۵۹
 ١٣٦٥/٠٥/١٥
نافذ  
۶۰
 ١٣٦٥/٠٥/١٥
نافذ  
۶۱
 ١٣٦٥/٠٥/١٥
ملغی  
۶۲
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
ملغی  
۶۳
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۴
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۵
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۶
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۷
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۸
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
نافذ  
۶۹
 ١٣٦٥/٠٥/٢٢
ملغی  
۷۰
 ١٣٦٥/٠٥/٣٠
ملغی  
۷۱
 ١٣٦٥/٠٥/٣٠
ملغی  
۷۲
 ١٣٦٥/٠٥/٣٠
ملغی  
۷۳
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۴
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۵
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۶
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۷
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۸
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۷۹
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۸۰
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
نافذ  
۸۱
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
نافذ  
۸۲
 ١٣٦٥/٠٦/١٥
ملغی  
۸۳
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۸۴
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۸۵
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۸۶
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۸۷
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۸۸
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
نافذ  
۸۹
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
نافذ  
۹۰
 ١٣٦٥/٠٦/٣١
ملغی  
۹۱
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۲
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۳
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۴
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۵
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۶
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
نافذ  
۹۷
 ١٣٦٥/٠٧/١٥
ملغی  
۹۸
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۹۹
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۰۰
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۰۱
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۰۲
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۰۳
 ١٣٦٥/٠٧/٣٠
   
۱۰۴
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۰۵
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۰۶
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۰۷
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۰۸
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۰۹
 ١٣٦٥/٠٨/١٥
نافذ  
۱۱۰
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۱
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۲
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۳
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۴
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۵
 ١٣٦٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۱۶
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۱۷
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۱۸
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۱۹
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۲۰
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
نافذ  
۱۲۱
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
نافذ  
۱۲۲
 ١٣٦٥/٠٩/١٥
ملغی  
۱۲۳
 ١٣٦٥/٠٩/٣٠
نافذ  
۱۲۴
 ١٣٦٥/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۲۵
 ١٣٦٥/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۲۶
 ١٣٦٥/٠٩/٣٠
نافذ  
۱۲۷
 ١٣٦٥/٠٩/٣٠
نافذ  
۱۲۸
 ١٣٦٥/١٠/١٥
ملغی  
۱۲۹
 ١٣٦٥/١٠/١٥
ملغی  
۱۳۰
 ١٣٦٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۳۱
 ١٣٦٥/١٠/١٥
نافذ  
۱۳۲
 ١٣٦٥/١٠/٢٩
ملغی  
۱۳۳
 ١٣٦٥/١٠/٢٩
ملغی  
۱۳۴
 ١٣٦٥/١٠/٢٩
نافذ  
۱۳۵
 ١٣٦٥/١٠/٢٩
نافذ  
۱۳۶
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۳۷
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۳۸
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۳۹
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۴۰
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۴۱
 ١٣٦٥/١١/١٠
نافذ  
۱۴۲
 ١٣٦٥/١١/١٠
نافذ  
۱۴۳
 ١٣٦٥/١١/١٠
ملغی  
۱۴۴
 ١٣٦٥/١١/١٥
ملغی  
۱۴۵
 ١٣٦٥/١١/١٥
ملغی  
۱۴۶
 ١٣٦٥/١١/١٥
ملغی  
۱۴۷
 ١٣٦٥/١١/١٥
ملغی  
۱۴۸
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۴۹
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۵۰
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۵۱
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۵۲
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۵۳
 ١٣٦٥/١١/١٥
نافذ  
۱۵۴
 ١٣٦٥/١١/٣٠
ملغی  
۱۵۵
 ١٣٦٥/١١/٣٠
ملغی  
۱۵۶
 ١٣٦٥/١١/٣٠
ملغی  
۱۵۷
 ١٣٦٥/١١/٣٠
ملغی  
۱۵۸
 ١٣٦٥/١١/٣٠
نافذ  
۱۵۹
 ١٣٦٥/١١/٣٠
نافذ  
۱۶۶
 ١٣٦٥/١٢/١٥
ملغی  
۱۶۷
 ١٣٦٥/١٢/١٥
ملغی  
۱۶۸
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۶۹
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۷۰
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۷۱
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۷۲
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۷۳
 ١٣٦٥/١٢/١٥
نافذ  
۱۷۴
 ١٣٦٥/١٢/١٥
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
ملغی  
۱۷۶
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
ملغی  
۱۷۷
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
ملغی  
۱۷۸
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۷۹
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۰
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۱
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۲
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۳
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۴
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۵
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۶
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۷
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۸
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۸۹
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۹۰
 ١٣٦٥/١٢/٢٠
نافذ  
۱۹۱
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۲
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۳
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۴
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۵
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۶
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۱۹۷
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
ملغی  
۱۹۸
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
ملغی  
۱۹۹
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۲۰۰
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
نافذ  
۲۰۱
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
ملغی  
۲۰۲
 ١٣٦٥/١٢/٢٩
ملغی  
۲۰۳
 ١٣٦٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۰۴
 ١٣٦٦/٠١/١٥
ملغی  
۲۰۵
 ١٣٦٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۰۶
 ١٣٦٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۰۷
 ١٣٦٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۰۸
 ١٣٦٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۰۹
 ١٣٦٦/٠١/١٥
   
۲۱۰
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
نافذ  
۲۱۱
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
نافذ  
۲۱۲
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
نافذ  
۲۱۳
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
ملغی  
۲۱۴
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
ملغی  
۲۱۵
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
ملغی  
۲۱۶
 ١٣٦٦/٠١/٢٥
ملغی  
۲۱۷
 ١٣٦٦/٠١/٢٧
ملغی  
۲۱۸
 ١٣٦٦/٠١/٢٧
ملغی  
۲۱۹
 ١٣٦٦/٠١/٣١
ملغی  
۲۲۰
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۱
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۲
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۳
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۴
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۵
 ١٣٦٦/٠١/٣١
نافذ  
۲۲۶
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
ملغی  
۲۲۷
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
ملغی  
۲۲۸
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
ملغی  
۲۲۹
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۰
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۱
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۲
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۳
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۴
 ١٣٦٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۳۵
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
ملغی  
۲۳۶
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
ملغی  
۲۳۷
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۳۸
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
ملغی  
۲۳۹
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۰
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۱
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۲
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۳
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۴
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
نافذ  
۲۴۵
 ١٣٦٦/٠٢/٣١
ملغی  
۲۴۶
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
ملغی  
۲۴۷
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
ملغی  
۲۴۸
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۴۹
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۰
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۱
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۲
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۳
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۴
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۵
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
نافذ  
۲۵۶
 ١٣٦٦/٠٣/١٤
ملغی  
۲۵۷
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
ملغی  
۲۵۸
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۵۹
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۰
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
ملغی  
۲۶۱
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
ملغی  
۲۶۲
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۳
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۴
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۵
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۶
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۷
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۸
 ١٣٦٦/٠٣/٣١
نافذ  
۲۶۹
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
نافذ  
۲۷۰
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۱
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۲
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۳
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۴
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۵
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۶
 ١٣٦٦/٠٤/١٠
ملغی  
۲۷۷
 ١٣٦٦/٠٤/١٥
نافذ  
۲۷۶
 ١٣٦٦/٠٤/١٥
نافذ  
۲۷۷
 ١٣٦٦/٠٤/١٥
نافذ  
۲۷۸
 ١٣٦٦/٠٤/١٥
نافذ  
۲۷۹
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۰
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۱
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
نافذ  
۲۸۲
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۳
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۴
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۵
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۶
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۷
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۸
 ١٣٦٦/٠٤/٢٥
ملغی  
۲۸۹
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
ملغی  
۲۹۰
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
ملغی  
۲۹۱
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
نافذ  
۲۹۲
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
نافذ  
۲۹۳
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
نافذ  
۲۹۴
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
ملغی  
۲۹۵
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
ملغی  
۲۹۶
 ١٣٦٦/٠٤/٣١
ملغی  
۲۹۷
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
ملغی  
۲۹۸
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۲۹۹
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۰
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۱
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
ملغی  
۳۰۲
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
ملغی  
۳۰۳
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۴
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۵
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۶
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
نافذ  
۳۰۷
 ١٣٦٦/٠٥/١٢
ملغی  
۳۰۸
 ١٣٦٦/٠٥/٣١
ملغی  
۳۰۹
 ١٣٦٦/٠٥/٣١
ملغی  
۳۱۰
 ١٣٦٦/٠٦/٠١
ملغی  
۳۱۱
 ١٣٦٦/٠٦/٠١
ملغی  
۳۱۲
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
نافذ  
۳۱۳
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
نافذ  
۳۱۴
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
ملغی  
۳۱۵
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
ملغی  
۳۱۶
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
ملغی  
۳۱۷
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
نافذ  
۳۱۸
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
نافذ  
۳۱۹
 ١٣٦٦/٠٦/١٥
نافذ  
۳۲۰
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
ملغی  
۳۲۱
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
ملغی  
۳۲۲
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
ملغی  
۳۲۳
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
نافذ  
۳۲۴
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
نافذ  
۳۲۵
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
نافذ  
۳۲۶
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
نافذ  
۳۲۷
 ١٣٦٦/٠٦/٣١
ملغی  
۳۲۸
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۲۹
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۳۰
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۳۱
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۳۲
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۳۳
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
نافذ  
۳۳۴
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
نافذ  
۳۳۵
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
نافذ  
۳۳۶
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
نافذ  
۳۳۷
 ١٣٦٦/٠٧/١٥
ملغی  
۳۳۸
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۳۹
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۰
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۱
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۲
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۳
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۴
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۵
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۶
 ١٣٦٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۷
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۴۸
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۴۹
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۰
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۱
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۲
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۳
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۴
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
نافذ  
۳۵۵
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
نافذ  
۳۵۶
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
نافذ  
۳۵۷
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
نافذ  
۳۵۸
 ١٣٦٦/٠٨/١٦
ملغی  
۳۵۹
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۰
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۱
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۲
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۳
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۴
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۵
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۶
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۷
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۸
 ١٣٦٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۶۹
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۰
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۱
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۲
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۳
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۴
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۵
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۶
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
نافذ  
۳۷۷
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۸
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
ملغی  
۳۷۹
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
نافذ  
۳۸۰
 ١٣٦٦/٠٩/٠١
نافذ  
۳۸۱
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
ملغی  
۳۸۲
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
ملغی  
۳۸۳
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
نافذ  
۳۸۴
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
نافذ  
۳۸۵
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
نافذ  
۳۸۶
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
ملغی  
۳۸۷
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
ملغی  
۳۸۸
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
نافذ  
۳۸۹
 ١٣٦٦/٠٩/٠٢
نافذ  
۳۹۰
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۱
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۲
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۳
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۳۹۴
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۳۹۵
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۳۹۶
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۳۹۷
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۳۹۸
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۹
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۴۰۰
 ١٣٦٦/٠٩/١٥
نافذ  
۴۰۱
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۲
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۳
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۴
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۵
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۶
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۷
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۸
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰۹
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۱۰
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۱۱
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۱۲
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
نافذ  
۴۱۳
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
نافذ  
۴۱۴
 ١٣٦٦/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۱۵
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۱۶
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۱۷
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۱۸
 ١٣٦٦/١٠/١٥
نافذ  
۴۱۹
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۲۰
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۲۱
 ١٣٦٦/١٠/١٥
نافذ  
۴۲۲
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۲۳
 ١٣٦٦/١٠/١٥
نافذ  
۴۲۴
 ١٣٦٦/١٠/١٥
نافذ  
۴۲۵
 ١٣٦٦/١٠/١٥
ملغی  
۴۲۶
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۲۷
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۲۸
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۲۹
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۳۰
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۳۱
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۳۲
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۳
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۴
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۵
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۶
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۷
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
ملغی  
۴۳۸
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۳۹
 ١٣٦٦/١٠/٢٩
نافذ  
۴۴۰
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۱
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۲
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۳
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۴
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۵
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۶
 ١٣٦٦/١١/١٥
نافذ  
۴۴۷
 ١٣٦٦/١١/١٥
نافذ  
۴۴۸
 ١٣٦٦/١١/١٥
ملغی  
۴۴۹
 ١٣٦٦/١١/٣٠
نافذ  
۴۵۰
 ١٣٦٦/١١/٣٠
نافذ د مسلحو قواوو د مکتبی خورد ضابطانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو د قانون د دوه وېشتمې مادې د تعدیل او ایزاد، په ۸۷۴ ګڼه رسمی جریده کی
۴۵۱
 ١٣٦٦/١١/٣٠
ملغی  
۴۵۲
 ١٣٦٦/١١/٣٠
ملغی  
۴۵۳
 ١٣٦٦/١١/٣٠
نافذ  
۴۵۴
 ١٣٦٦/١١/٣٠
نافذ  
۴۵۵
 ١٣٦٦/١١/٣٠
ملغی  
۴۵۶
 ١٣٦٦/١١/٣٠
ملغی  
۴۵۷
 ١٣٦٦/١١/٣٠
ملغی  
۴۵۸
 ١٣٦٦/١٢/١٢
ملغی  
۴۵۹
 ١٣٦٦/١٢/١٦
ملغی  
۴۶۰
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۱
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۲
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۳
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۴
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۵
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۶
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۷
 ١٣٦٦/١٢/١٦
نافذ  
۴۶۸
 ١٣٦٦/١٢/١٦
ملغی  
۴۶۹
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
ملغی  
۴۷۰
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
ملغی  
۴۷۱
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
نافذ  
۴۷۲
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
نافذ  
۴۷۳
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
نافذ  
۴۷۴
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
نافذ  
۴۷۵
 ١٣٦٦/١٢/٣٠
ملغی  
۴۷۶
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۷۷
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۷۸
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۷۹
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۸۰
 ١٣٦٧/٠١/١٥
نافذ  
۴۸۱
 ١٣٦٧/٠١/١٥
نافذ  
۴۸۲
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۸۳
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۸۴
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۸۵
 ١٣٦٧/٠١/١٥
ملغی  
۴۸۶
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۴۸۷
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۴۸۸
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۴۸۹
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۰
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۱
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۲
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۳
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۴
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۵
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۶
 ١٣٦٧/٠١/٣١
نافذ  
۴۹۷
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۴۹۸
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۴۹۹
 ١٣٦٧/٠١/٣١
ملغی  
۵۰۰
 ١٣٦٧/٠٢/١٥
نافذ  
۵۰۱
 ١٣٦٧/٠٢/١٥
نافذ  
۵۰۲
 ١٣٦٧/٠٣/٠١
ملغی  
۵۰۳
 ١٣٦٧/٠٣/٠١
ملغی  
۵۰۴
 ١٣٦٧/٠٣/٠١
ملغی  
۵۰۵
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۰۶
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۰۷
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۰۸
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۰۹
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۱۰
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۱۱
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۱۲
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۱۳
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۱۴
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۱۵
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۱۶
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۱۷
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۱۸
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۱۹
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
نافذ  
۵۲۰
 ١٣٦٧/٠٣/١٥
ملغی  
۵۲۱
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۲
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۳
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۴
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۵
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۶
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۷
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۸
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۲۹
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۰
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۱
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۲
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
نافذ  
۵۳۳
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
نافذ  
۵۳۴
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
نافذ  
۵۳۵
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۶
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۷
١٣٦٧/٠٣/٣١
نافذ  
۵۳۸
 ١٣٦٧/٠٣/٣١
ملغی  
۵۳۹
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۰
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۱
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۲
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۳
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۴
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۵
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۶
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
نافذ  
۵۴۷
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۸
 ١٣٦٧/٠٤/١٥
ملغی  
۵۴۹
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۰
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۱
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۲
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۳
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۴
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۵
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۶
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۷
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۸
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۵۹
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
نافذ  
۵۶۰
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
نافذ  
۵۶۱
 ١٣٦٧/٠٤/٣١
ملغی  
۵۶۲
 ١٣٦٧/٠٥/١٦
ملغی  
۵۶۳
 ١٣٦٧/٠٥/١٦
ملغی  
۵۶۴
 ١٣٦٧/٠٥/١٦
ملغی  
۵۶۵
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۶۶
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۶۷
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۶۸
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۶۹
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
نافذ  
۵۷۰
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
نافذ  
۵۷۱
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۷۲
 ١٣٦٧/٠٥/٣١
ملغی  
۵۷۳
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
ملغی  
۵۷۴
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
ملغی  
۵۷۵
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
ملغی  
۵۷۶
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
نافذ  
۵۷۷
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
نافذ  
۵۷۸
 ١٣٦٧/٠٦/١٥
ملغی  
۵۷۹
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
نافذ  
۵۸۰
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
نافذ  
۵۸۱
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
ملغی  
۵۸۲
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
ملغی  
۵۸۳
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
ملغی  
۵۸۴
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
ملغی  
۵۸۵
 ١٣٦٧/٠٦/٣١
ملغی  
۵۸۶
 ١٣٦٧/٠٧/١٥
ملغی  
۵۸۷
 ١٣٦٧/٠٧/١٥
ملغی  
۵۸۸
 ١٣٦٧/٠٧/١٥
ملغی  
۵۸۹
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۰
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۱
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۲
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۳
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۴
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۵
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
نافذ  
۵۹۶
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
نافذ  
۵۹۷
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
نافذ  
۵۹۸
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۵۹۹
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۰
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۱
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۲
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۳
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۴
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۵
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۶
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۷
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۸
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۰۹
 ١٣٦٧/٠٧/٢٩
ملغی  
۶۱۰
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۱
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۲
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۳
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۴
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۵
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۶
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۷
 ١٣٦٧/٠٨/١٥
ملغی  
۶۱۸
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۱۹
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۰
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۱
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
نافذ  
۶۲۲
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۳
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۴
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۵
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۶
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۷
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۸
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۲۹
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۰
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۱
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۲
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۳
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۴
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۵
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۶
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۷
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۸
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۳۹
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۴۰
 ١٣٦٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۶۴۱
 ١٣٦٧/٠٩/١٥
ملغی  
۶۴۲
 ١٣٦٧/٠٩/١٥
ملغی  
۶۴۳
 ١٣٦٧/٠٩/١٥
نافذ  
۶۴۴
 ١٣٦٧/٠٩/١٥
ملغی  
۶۴۵
 ١٣٦٧/٠٩/١٥
ملغی  
۶۴۶
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۴۷
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۴۸
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۴۹
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۵۰
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۵۱
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
نافذ  
۶۵۲
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۵۳
 ١٣٦٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۶۵۴
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۵۵
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۵۶
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۵۷
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۵۸
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۵۹
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۶۰
 ١٣٦٧/١٠/١٥
نافذ د فلم د واردولو، ښودنې او د سینماګانو د څارنې د مقرری ا د ځینو موادو تعدیل، په ۸۴۴ ګڼه رسمی جریده کی
۶۶۱
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۶۲
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۶۳
 ١٣٦٧/١٠/١٥
ملغی  
۶۶۴
 ١٣٦٧/١٠/٢٠
ملغی  
۶۶۵
 ١٣٦٧/١٠/٢٠
ملغی  
۶۶۶
 ١٣٦٧/١٠/٢٠
ملغی  
۶۶۷
 ١٣٦٧/١٠/٢٠
ملغی  
۶۶۸
 ١٣٦٧/١٠/٢٠
ملغی  
۶۶۹
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۰
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۱
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۲
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۳
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۴
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۷۵
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۷۶
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۷۷
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۸
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۷۹
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۸۰
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۸۱
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۸۲
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۸۳
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۸۴
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۸۵
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۸۶
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
نافذ  
۶۸۹
 ١٣٦٧/١٠/٣٠
ملغی  
۶۹۰
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۱
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۲
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۳
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۴
 ١٣٦٧/١١/١٦
نافذ  
۶۹۵
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۶
 ١٣٦٧/١١/١٦
ملغی  
۶۹۷
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۶۹۸
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۶۹۹
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۷۰۰
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۷۰۱
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۷۰۲
 ١٣٦٧/١١/٣٠
ملغی  
۷۰۳
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۴
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۵
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۶
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۷
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۸
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۰۹
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۰
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۱
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۲
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۳
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۴
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۵
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۶
 ١٣٦٧/١٢/١٥
نافذ  
۷۱۷
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۸
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۱۹
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲۰
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲۱
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲۲
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲۳
 ١٣٦٧/١٢/١٥
ملغی  
۷۲۴
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۲۵
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۲۶
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۲۷
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۲۸
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۲۹
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۳۰
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۳۱
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۳۲
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
نافذ  
۷۳۳
 ١٣٦٧/١٢/٣٠
ملغی  
۷۳۴
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۳۵
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۳۶
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۳۷
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۳۸
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۳۹
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۰
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۱
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۲
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۳
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۴
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۵
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۶
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۷
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۴۸
 ١٣٦٨/٠١/١٥
نافذ  
۷۴۹
 ١٣٦٨/٠١/١٥
نافذ  
۷۵۰
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۵۱
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۵۲
 ١٣٦٨/٠١/١٥
ملغی  
۷۵۳
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۵۴
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۵۵
 ١٣٦٨/٠١/٣١
نافذ  
۷۵۶
 ١٣٦٨/٠١/٣١
نافذ  
۷۵۷
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۵۸
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۵۹
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۶۰
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۶۱
 ١٣٦٨/٠١/٣١
نافذ  
۷۶۲
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۶۳
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۶۴
 ١٣٦٨/٠١/٣١
ملغی  
۷۶۵
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
نافذ  
۷۶۶
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
نافذ  
۷۶۷
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
نافذ  
۷۶۸
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۶۹
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۰
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۱
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
   
۷۹۲
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۳
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۴
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۵
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۶
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۷
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۸
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۷۹۹
 ١٣٦٨/٠٢/١٤
ملغی  
۸۰۰
 ١٣٦٨/٠٢/٢٥
ملغی  
۸۰۱
 ١٣٦٨/٠٢/٢٥
ملغی  
۸۰۲
 ١٣٦٨/٠٢/٢٥
ملغی  
۸۰۳
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
ملغی  
۸۰۴
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
ملغی  
۸۰۵
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
ملغی  
۸۰۶
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
نافذ  
۸۰۷
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
نافذ  
۸۰۸
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
نافذ  
۸۰۹
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
نافذ  
۸۱۰
 ١٣٦٨/٠٢/٣١
ملغی  
۸۱۱
 ١٣٦٨/٠٣/١٥