شمیره

د تقنینی سند عنوان

د خپریدو نیټه

گڼه

حالت

کتنی

۱
(١٩٧٨/٠٧/٠٦) ١٣٥٧/٠٤/١٥
ملغی  
۲
(١٩٧٨/٠٧/١٣) ١٣٥٧/٠٤/٢٢
ملغی  
۳
(١٩٧٨/٠٧/١٣) ١٣٥٧/٠٤/٢٢
نافذ  
۴
(١٩٧٨/٠٧/١٣) ١٣٥٧/٠٤/٢٢
نافذ  
۵
(١٩٧٨/٠٧/١٣) ١٣٥٧/٠٤/٢٢
ملغی  
۶
(١٩٧٨/٠٧/٢٢) ١٣٥٧/٠٤/٣١
ملغی  
۷
(١٩٧٨/٠٧/٢٢) ١٣٥٧/٠٤/٣١
ملغی  
۸
(١٩٧٨/٠٨/٠٦) ١٣٥٧/٠٥/١٥
ملغی  
۹
(١٩٧٨/٠٨/٠٦) ١٣٥٧/٠٥/١٥
نافذ  
۱۰
(١٩٧٨/٠٨/٠٦) ١٣٥٧/٠٥/١٥
ملغی  
۱۱
(١٩٧٨/٠٨/٢٢) ١٣٥٧/٠٥/٣١
ملغی  
۱۲
(١٩٧٨/٠٩/٠٩) ١٣٥٧/٠٦/١٨
ملغی  
۱۳
(١٩٧٨/٠٩/٠٩) ١٣٥٧/٠٦/١٨
نافذ  
۱۴
(١٩٧٨/٠٩/٠٩) ١٣٥٧/٠٦/١٨
ملغی  
۱۵
(١٩٧٨/٠٩/٠٩) ١٣٥٧/٠٦/١٨
ملغی  
۱۶
(١٩٧٨/٠٩/٢١) ١٣٥٧/٠٦/٣٠
ملغی  
۱۷
(١٩٧٨/٠٩/٢١) ١٣٥٧/٠٦/٣٠
نافذ  
۱۸
(١٩٧٨/٠٩/٢١) ١٣٥٧/٠٦/٣٠
ملغی  
۱۹
(١٩٧٨/١٠/٠٧) ١٣٥٧/٠٧/١٥
ملغی  
۲۰
(١٩٧٨/١٠/٠٧) ١٣٥٧/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱
(١٩٧٨/١٠/٠٧) ١٣٥٧/٠٧/١٥
ملغی  
۲۲
(١٩٧٨/١٠/٠٧) ١٣٥٧/٠٧/١٥
نافذ  
۲۳
(١٩٧٨/١٠/٠٧) ١٣٥٧/٠٧/١٥
ملغی  
۲۴
(١٩٧٨/١٠/١٨) ١٣٥٧/٠٧/٢٦
ملغی  
۲۵
(١٩٧٨/١٠/١٨) ١٣٥٧/٠٧/٢٦
ملغی  
۲۶
(١٩٧٨/١٠/١٨) ١٣٥٧/٠٧/٢٦
ملغی  
۲۷
(١٩٧٨/١٠/٢٢) ١٣٥٧/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۸
(١٩٧٨/١٠/٢٢) ١٣٥٧/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۹
(١٩٧٨/١١/٠٦) ١٣٥٧/٠٨/١٥
ملغی  
۳۰
(١٩٧٨/١١/٠٦) ١٣٥٧/٠٨/١٥
نافذ  
۳۱
(١٩٧٨/١١/٢١) ١٣٥٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۲
(١٩٧٨/١١/٢١) ١٣٥٧/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۳
(١٩٧٨/١١/٢١) ١٣٥٧/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۴
(١٩٧٨/١١/٣٠) ١٣٥٧/٠٩/٠٩
نافذ  
۳۵
(١٩٧٨/١١/٣٠) ١٣٥٧/٠٩/٠٩
نافذ  
۳۶
(١٩٧٨/١٢/٠٦) ١٣٥٧/٠٩/١٥
ملغی  
۳۷
(١٩٧٨/١٢/٢١) ١٣٥٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۸
(١٩٧٨/١٢/٢١) ١٣٥٧/٠٩/٣٠
نافذ دعـرادو او ماشین آلاتـو دسـون د توکـو د لګښـت د مقرری د (۴۸) مادی نوی تعدیـل په ۱۰۲۰ ګڼه رسمی جریده کی
۳۹
(١٩٧٨/١٢/٢١) ١٣٥٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۰
(١٩٧٨/١٢/٢١) ١٣٥٧/٠٩/٣٠
ملغی  
۴۱
(١٩٧٩/٠١/٠٦) ١٣٥٧/١٠/١٦
نافذ  
۴۲
(١٩٧٩/٠١/٢٠) ١٣٥٧/١٠/٣٠
نافذ  
۴۳
(١٩٧٩/٠١/٢٠) ١٣٥٧/١٠/٣٠
ملغی  
۴۴
(١٩٧٩/٠٢/٠٤) ١٣٥٧/١١/١٥
ملغی  
۴۵
(١٩٧٩/٠٢/٠٤) ١٣٥٧/١١/١٥
ملغی  
۴۶
(١٩٧٩/٠٢/٠٤) ١٣٥٧/١١/١٥
نافذ  
۴۷
(١٩٧٩/٠٢/١٩) ١٣٥٧/١١/٣٠
ملغی  
۴۸
(١٩٧٩/٠٢/١٩) ١٣٥٧/١١/٣٠
ملغی  
۴۹
(١٩٧٩/٠٢/١٩) ١٣٥٧/١١/٣٠
نافذ  
۵۰
(١٩٧٩/٠٣/٠٦) ١٣٥٧/١٢/١٥
ملغی  
۵۱
(١٩٧٩/٠٣/٢٠) ١٣٥٧/١٢/٢٩
ملغی  
۵۲
(١٩٧٩/٠٣/٢٠) ١٣٥٧/١٢/٢٩
ملغی  
۵۳
(١٩٧٩/٠٣/٢١) ١٣٥٨/٠١/٠١
ملغی  
۵۴
(١٩٧٩/٠٣/٢١) ١٣٥٨/٠١/٠١
ملغی  
۵۵
(١٩٧٩/٠٣/٢١) ١٣٥٨/٠١/٠١
نافذ  
۵۶
(١٩٧٩/٠٣/٢١) ١٣٥٨/٠١/٠١
ملغی  
۵۷
(١٩٧٩/٠٣/٢٨) ١٣٥٨/٠١/٠٨
ملغی  
۵۸
(١٩٧٩/٠٣/٢٨) ١٣٥٨/٠١/٠٨
ملغی  
۵۹
(١٩٧٩/٠٣/٢٨) ١٣٥٨/٠١/٠٨
نافذ  
۶۰
(١٩٧٩/٠٣/٢٨) ١٣٥٨/٠١/٠٨
ملغی  
۶۱
(١٩٧٩/٠٤/٠٤) ١٣٥٨/٠١/١٥
ملغی  
۶۲
(١٩٧٩/٠٤/٠٤) ١٣٥٨/٠١/١٥
ملغی  
۶۳
(١٩٧٩/٠٤/١٩) ١٣٥٨/٠١/٣٠
ملغی  
۶۴
(١٩٧٩/٠٤/١٩) ١٣٥٨/٠١/٣٠
نافذ د ترانسپورتی عرادو د سون د موادو د لګښت د مقررې د اوولسمی مادی تعدیل، په ۸۶۳ ګڼه رسمی جریده کی
۶۵
(١٩٧٩/٠٥/٠٥) ١٣٥٨/٠٢/١٥
ملغی  
۶۶
(١٩٧٩/٠٥/٠٥) ١٣٥٨/٠٢/١٥
ملغی  
۶۷
(١٩٧٩/٠٥/٢١) ١٣٥٨/٠٢/٣١
ملغی  
۶۸
(١٩٧٩/٠٥/٢١) ١٣٥٨/٠٢/٣١
ملغی  
۶۹
(١٩٧٩/٠٦/٠٦) ١٣٥٨/٠٣/١٦
ملغی  
۷۰
(١٩٧٩/٠٦/٠٦) ١٣٥٨/٠٣/١٦
نافذ  
۷۱
(١٩٧٩/٠٦/٠٦) ١٣٥٨/٠٣/١٦
ملغی  
۷۲
(١٩٧٩/٠٦/٠٦) ١٣٥٨/٠٣/١٦
ملغی  
۷۳
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۷۴
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۷۵
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی

 

۷۶
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۷۷
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۷۸
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۷۹
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۸۰
(١٩٧٩/٠٦/٢١) ١٣٥٨/٠٣/٣١
ملغی  
۸۱
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
ملغی  
۸۲
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
ملغی  
۸۳
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
ملغی  
۸۴
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
نافذ  
۸۵
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
ملغی  
۸۶
(١٩٧٩/٠٧/٠٧) ١٣٥٨/٠٤/١٦
ملغی  
۸۷
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۸۸
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۸۹
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۹۰
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۹۱
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۹۲
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
نافذ  
۹۳
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
نافذ د توريزم د قانون د لومړى او دريمى مادى تعديل، په ۴۳۹ ګڼه رسمی جریده کی
۹۴
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۹۵
(١٩٧٩/٠٧/٢٢) ١٣٥٨/٠٤/٣١
ملغی  
۹۶
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
ملغی  
۹۷
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
ملغی  
۹۸
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
ملغی  
۹۹
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
نافذ  
۱۰۰
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
ملغی  
۱۰۱
(١٩٧٩/٠٨/٠٦) ١٣٥٨/٠٥/١٥
نافذ د دولتى ادارو او تصديو د مالونو د ليلام د قانون د لومړى مادى تعديل، په  ۴۴۰ ګڼه رسمی جریده کی
۱۰۲
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۳
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
نافذ  
۱۰۴
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۵
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
نافذ  
۱۰۶
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۷
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
نافذ  
۱۰۸
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۹
(١٩٧٩/٠٨/٢٢) ١٣٥٨/٠٥/٣١
ملغی  
۱۱۰
(١٩٧٩/٠٩/٠٦) ١٣٥٨/٠٦/١٥
ملغی  
۱۱۱
(١٩٧٩/٠٩/٠٦) ١٣٥٨/٠٦/١٥
نافذ  
۱۱۲
(١٩٧٩/٠٩/٠٦) ١٣٥٨/٠٦/١٥
نافذ  
۱۱۳
(١٩٧٩/٠٩/٠٦) ١٣٥٨/٠٦/١٥
نافذ  
۱۱۴
(١٩٧٩/٠٩/٢٢) ١٣٥٨/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۵
(١٩٧٩/١٠/٠٧) ١٣٥٨/٠٧/١٥
ملغی  
۱۱۶
(١٩٧٩/١٠/٢٢) ١٣٥٨/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۱۷
(١٩٧٩/١٠/٢٢) ١٣٥٨/٠٧/٣٠
نافذ  
۱۱۸
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۱۹
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۲۰
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۲۱
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
نافذ  
۱۲۲
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
ملغی  
۱۲۳
(١٩٧٩/١١/٠٦) ١٣٥٨/٠٨/١٥
نافذ  
۱۲۴
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۲۵
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۲۶
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
نافذ  
۱۲۷
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۲۸
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۲۹
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۰
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۱
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۲
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۳
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۴
(١٩٧٩/١١/٢١) ١٣٥٨/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۵
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۶
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۷
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۸
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۹
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۰
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۱
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۲
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۳
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۴
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۵
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۶
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۷
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۸
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
نافذ  
۱۴۹
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
نافذ  
۱۵۰
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۵۱
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۵۲
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۵۳
(١٩٧٩/١٢/٠٦) ١٣٥٨/٠٩/١٥
ملغی  
۱۵۴
(١٩٧٩/١٢/٢٠) ١٣٥٨/٠٩/٢٩
نافذ  
۱۵۵
(١٩٧٩/١٢/٢٠) ١٣٥٨/٠٩/٢٩
نافذ  
۱۵۶
(١٩٧٩/١٢/٢٠) ١٣٥٨/٠٩/٢٩
نافذ  
۱۵۷
(١٩٧٩/١٢/٢٠) ١٣٥٨/٠٩/٢٩
نافذ  
۱۵۸
(١٩٨٠/٠١/٠٥) ١٣٥٨/١٠/١٥
ملغی  
۱۵۹
(١٩٨٠/٠١/٢٠) ١٣٥٨/١٠/٣٠
ملغی  
۱۶۰
(١٩٨٠/٠٢/٠٤) ١٣٥٨/١١/١٥
ملغی  
۱۶۱
(١٩٨٠/٠٢/١٩) ١٣٥٨/١١/٣٠
ملغی  
۱۶۲
(١٩٨٠/٠٢/١٩) ١٣٥٨/١١/٣٠
ملغی  
۱۶۳
(١٩٨٠/٠٣/٠٥) ١٣٥٨/١٢/١٥
ملغی  
۱۶۴
(١٩٨٠/٠٣/٢٠) ١٣٥٨/١٢/٣٠
ملغی  
۱۶۵
(١٩٨٠/٠٤/٠٥) ١٣٥٩/٠١/١٦
ملغی  
۱۶۶
(١٩٨٠/٠٤/٠٥) ١٣٥٩/٠١/١٦
نافذ  
۱۶۷
(١٩٨٠/٠٤/٢٠) ١٣٥٩/٠١/٣١
ملغی  
۱۶۸
(١٩٨٠/٠٤/٢٠) ١٣٥٩/٠١/٣١
نافذ  
۱۶۹
(١٩٨٠/٠٤/٢٠) ١٣٥٩/٠١/٣١
ملغی  
۱۷۰
(١٩٨٠/٠٤/٢٠) ١٣٥٩/٠١/٣١
نافذ  
۱۷۱
(١٩٨٠/٠٤/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٠١
نافذ  
۱۷۲
(١٩٨٠/٠٤/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٠١
نافذ  
۱۷۳
(١٩٨٠/٠٤/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٠١
نافذ  
۱۷۴
(١٩٨٠/٠٤/٢٧) ١٣٥٩/٠٢/٠٧
ملغی  
۱۷۵
(١٩٨٠/٠٤/٢٧) ١٣٥٩/٠٢/٠٧
ملغی  
۱۷۶
(١٩٨٠/٠٤/٢٧) ١٣٥٩/٠٢/٠٧
ملغی  
۱۷۷
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۷۸
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۷۹
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۰
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۱
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۲
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۳
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۴
(١٩٨٠/٠٥/٠٥) ١٣٥٩/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۵
(١٩٨٠/٠٥/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۶
(١٩٨٠/٠٥/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۷
(١٩٨٠/٠٥/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۸
(١٩٨٠/٠٥/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۹
(١٩٨٠/٠٥/٢١) ١٣٥٩/٠٢/٣١
ملغی  
۱۹۰
(١٩٨٠/٠٦/٠٥) ١٣٥٩/٠٣/١٥
ملغی  
۱۹۱
(١٩٨٠/٠٦/٢١) ١٣٥٩/٠٣/٣١
ملغی  
۱۹۲
(١٩٨٠/٠٦/٢١) ١٣٥٩/٠٣/٣١
ملغی  
۱۹۳
(١٩٨٠/٠٧/٠٦) ١٣٥٩/٠٤/١٥
ملغی  
۱۹۴
(١٩٨٠/٠٧/٢٢) ١٣٥٩/٠٤/٣١
ملغی  
۱۹۵
(١٩٨٠/٠٨/٠٦) ١٣٥٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۶
(١٩٨٠/٠٨/٠٦) ١٣٥٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۷
(١٩٨٠/٠٨/٠٦) ١٣٥٩/٠٥/١٥
نافذ  
۱۹۸
(١٩٨٠/٠٨/٠٦) ١٣٥٩/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۹
(١٩٨٠/٠٨/٢١) ١٣٥٩/٠٥/٣٠
ملغی  
۲۰۰
(١٩٨٠/٠٨/٢١) ١٣٥٩/٠٥/٣٠
ملغی  
۲۰۱
(١٩٨٠/٠٨/٢١) ١٣٥٩/٠٥/٣٠
ملغی  
۲۰۲
(١٩٨٠/٠٨/٢١) ١٣٥٩/٠٥/٣٠
ملغی  
۲۰۳
(١٩٨٠/٠٩/٠٦) ١٣٥٩/٠٦/١٥
ملغی  
۲۰۴
(١٩٨٠/٠٩/٠٦) ١٣٥٩/٠٦/١٥
ملغی  
۲۰۵
(١٩٨٠/٠٩/٠٦) ١٣٥٩/٠٦/١٥
ملغی  
۲۰۶
(١٩٨٠/٠٩/٠٦) ١٣٥٩/٠٦/١٥
ملغی  
۲۰۷
(١٩٨٠/٠٩/١٦) ١٣٥٩/٠٦/٢٥
ملغی  
۲۰۸
(١٩٨٠/٠٩/١٦) ١٣٥٩/٠٦/٢٥
ملغی  
۲۰۹
(١٩٨٠/٠٩/٢٢) ١٣٥٩/٠٦/٣١
ملغی  
۲۱۰
(١٩٨٠/٠٩/٢٢) ١٣٥٩/٠٦/٣١
ملغی  
۲۱۱
(١٩٨٠/٠٩/٢٢) ١٣٥٩/٠٦/٣١
ملغی  
۲۱۲
(١٩٨٠/١٠/٠٧) ١٣٥٩/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۳
(١٩٨٠/١٠/٠٧) ١٣٥٩/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۴
(١٩٨٠/١٠/٠٧) ١٣٥٩/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۵
(١٩٨٠/١٠/٠٧) ١٣٥٩/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۶
(١٩٨٠/١٠/٠٧) ١٣٥٩/٠٧/١٥
نافذ  
۲۱۷
(١٩٨٠/١٠/٢٢) ١٣٥٩/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۸
(١٩٨٠/١١/٠٦) ١٣٥٩/٠٨/١٥
ملغی  
۲۱۹
(١٩٨٠/١١/٢٠) ١٣٥٩/٠٨/٢٩
ملغی  
۲۲۰
(١٩٨٠/١١/٢٠) ١٣٥٩/٠٨/٢٩
ملغی  
۲۲۱
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۲
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۳
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۴
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۵
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۶
(١٩٨٠/١٢/٠٦) ١٣٥٩/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۷
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۲۸
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۲۹
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۰
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
نافذ  
۲۳۱
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۲
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
نافذ  
۲۳۳
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۴
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۵
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۶
(١٩٨٠/١٢/١١) ١٣٥٩/٠٩/٢٠
ملغی  
۲۳۷
(١٩٨٠/١٢/٢١) ١٣٥٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۳۸
(١٩٨٠/١٢/٢١) ١٣٥٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۳۹
(١٩٨٠/١٢/٢١) ١٣٥٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۰
(١٩٨٠/١٢/٢١) ١٣٥٩/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۱
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۲
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۳
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۴
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۵
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۶
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۷
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۸
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۴۹
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۵۰
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۵۱
(١٩٨٠/١٢/٣١) ١٣٥٩/١٠/١٠
ملغی  
۲۵۲
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۳
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۴
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۵
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۶
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
نافذ  
۲۵۷
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۸
(١٩٨١/٠١/٠٥) ١٣٥٩/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۹
(١٩٨١/٠١/١٠) ١٣٥٩/١٠/٢٠
ملغی  
۲۶۰
(١٩٨١/٠١/١٠) ١٣٥٩/١٠/٢٠
ملغی  
۲۶۱
(١٩٨١/٠١/١٠) ١٣٥٩/١٠/٢٠
ملغی  
۲۶۲
(١٩٨١/٠١/٢٠) ١٣٥٩/١٠/٣٠
نافذ  
۲۶۳
(١٩٨١/٠١/٢٠) ١٣٥٩/١٠/٣٠
نافذ  
۲۶۴
(١٩٨١/٠١/٢٩) ١٣٥٩/١١/٠٩
ملغی  
۲۶۵
(١٩٨١/٠١/٢٩) ١٣٥٩/١١/٠٩
نافذ  
۲۶۶
(١٩٨١/٠٢/٠٤) ١٣٥٩/١١/١٥
ملغی  
۲۶۷
(١٩٨١/٠٢/١٩) ١٣٥٩/١١/٣٠
ملغی  
۲۶۸
(١٩٨١/٠٢/١٩) ١٣٥٩/١١/٣٠
ملغی  
۲۶۹
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۰
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۱
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۲
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
نافذ  
۲۷۳
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۴
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۵
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۶
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
نافذ  
۲۷۷
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۸
(١٩٨١/٠٣/٠٥) ١٣٥٩/١٢/١٤
ملغی  
۲۷۹
(١٩٨١/٠٣/١٩) ١٣٥٩/١٢/٢٨
ملغی  
۲۸۰
(١٩٨١/٠٣/١٩) ١٣٥٩/١٢/٢٨
ملغی  
۲۸۱
(١٩٨١/٠٣/١٩) ١٣٥٩/١٢/٢٨
نافذ  
۲۸۲
(١٩٨١/٠٣/١٩) ١٣٥٩/١٢/٢٨
ملغی  
۲۸۳
(١٩٨١/٠٣/١٩) ١٣٥٩/١٢/٢٨
ملغی  
۲۸۴
(١٩٨١/٠٤/٠٤) ١٣٦٠/٠١/١٥
ملغی  
۲۸۵
(١٩٨١/٠٤/٠٤) ١٣٦٠/٠١/١٥
ملغی  
۲۸۶
(١٩٨١/٠٤/٢٠) ١٣٦٠/٠١/٣١
نافذ  
۲۸۷
(١٩٨١/٠٤/٢٠) ١٣٦٠/٠١/٣١
ملغی  
۲۸۸
(١٩٨١/٠٥/٠٥) ١٣٦٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸۹
(١٩٨١/٠٥/٠٥) ١٣٦٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۹۰
(١٩٨١/٠٥/٠٥) ١٣٦٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۹۱
(١٩٨١/٠٥/٠٥) ١٣٦٠/٠٢/١٥
ملغی  
۲۹۲
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۳
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۴
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۵
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۶
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۷
(١٩٨١/٠٥/٢١) ١٣٦٠/٠٢/٣١
نافذ  
۲۹۸
(١٩٨١/٠٦/٠٦) ١٣٦٠/٠٣/١٦
ملغی  
۲۹۹
(١٩٨١/٠٦/٠٦) ١٣٦٠/٠٣/١٦
ملغی  
۳۰۰
(١٩٨١/٠٦/٠٦) ١٣٦٠/٠٣/١٦
ملغی  
۳۰۱
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
نافذ  
۳۰۲
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
ملغی  
۳۰۳
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
نافذ  
۳۰۴
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
نافذ  
۳۰۵
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
نافذ  د واټ ترافیک د ۵۵ مادی د تعدیل طرحه، په ۷۰۵ ګڼه رسمی جریده کی په ۷۰۵ ګنه رسمی جریده کی

د واټ ترافيك د قانون د ٥٥ مادى د تعديل، په ۷۰۵ ګڼه رسمی جریده کی

د جادی د ترافیکو د قانون د لومړی فقری او (۷) مادی تعدیل په ۷۴۷ ګڼه رسمی جریده کی

د لاری د ترافیکو دقانون د ٣٥ مادی تعدیل په ۶۸۳ ګڼه رسمی جریده کی

۳۰۶
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
ملغی  
۳۰۷
(١٩٨١/٠٦/٢١) ١٣٦٠/٠٣/٣١
ملغی  
۳۰۸
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۰۹
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۱۰
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۱۱
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۱۲
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۱۳
(١٩٨١/٠٧/٠٦) ١٣٦٠/٠٤/١٥
ملغی  
۳۱۴
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۱۵
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۱۶
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۱۷
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۱۸
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۱۹
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۲۰
(١٩٨١/٠٧/٢٢) ١٣٦٠/٠٤/٣١
ملغی  
۳۲۱
(١٩٨١/٠٨/٠٦) ١٣٦٠/٠٥/١٥
ملغی  
۳۲۲
(١٩٨١/٠٨/٠٦) ١٣٦٠/٠٥/١٥
نافذ  
۳۲۳
(١٩٨١/٠٨/٠٦) ١٣٦٠/٠٥/١٥
ملغی  
۳۲۴
(١٩٨١/٠٨/٢٢) ١٣٦٠/٠٥/٣١
ملغی  
۳۲۵
(١٩٨١/٠٨/٢٢) ١٣٦٠/٠٥/٣١
نافذ  
۳۲۶
(١٩٨١/٠٨/٢٢) ١٣٦٠/٠٥/٣١
نافذ  
۳۲۷
(١٩٨١/٠٨/٢٢) ١٣٦٠/٠٥/٣١
نافذ  
۳۲۸
(١٩٨١/٠٨/٢٢) ١٣٦٠/٠٥/٣١
ملغی  
۳۲۹
(١٩٨١/٠٩/٠٦) ١٣٦٠/٠٦/١٥
نافذ  
۳۳۰
(١٩٨١/٠٩/٠٦) ١٣٦٠/٠٦/١٥
نافذ  
۳۳۱
(١٩٨١/٠٩/٠٦) ١٣٦٠/٠٦/١٥
ملغی  
۳۳۲
(١٩٨١/٠٩/٠٦) ١٣٦٠/٠٦/١٥
ملغی  
۳۳۳
(١٩٨١/٠٩/٢٢) ١٣٦٠/٠٦/٣١
ملغی  
۳۳۴
(١٩٨١/٠٩/٢٢) ١٣٦٠/٠٦/٣١
نافذ  
۳۳۵
(١٩٨١/٠٩/٢٢) ١٣٦٠/٠٦/٣١
ملغی  
۳۳۶
(١٩٨١/٠٩/٢٢) ١٣٦٠/٠٦/٣١
نافذ  
۳۳۷
(١٩٨١/٠٩/٢٢) ١٣٦٠/٠٦/٣١
ملغی  
۳۳۸
(١٩٨١/١٠/٠٦) ١٣٦٠/٠٧/١٤
ملغی  
۳۳۹
(١٩٨١/١٠/٠٦) ١٣٦٠/٠٧/١٤
ملغی  
۳۴۰
(١٩٨١/١٠/٢٢) ١٣٦٠/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۱
(١٩٨١/١٠/٢٢) ١٣٦٠/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۴۲
(١٩٨١/١٠/٢٢) ١٣٦٠/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۳
(١٩٨١/١٠/٢٢) ١٣٦٠/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۴
(١٩٨١/١٠/٢٢) ١٣٦٠/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۴۵
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۴۶
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۴۷
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۴۸
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۴۹
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۵۰
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
نافذ  
۳۵۱
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
ملغی  
۳۵۲
(١٩٨١/١١/٠٥) ١٣٦٠/٠٨/١٤
نافذ  
۳۵۳
(١٩٨١/١١/٢١) ١٣٦٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۵۴
(١٩٨١/١١/٢١) ١٣٦٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۵۵
(١٩٨١/١١/٢١) ١٣٦٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۵۶
(١٩٨١/١١/٢١) ١٣٦٠/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۵۷
(١٩٨١/١١/٢١) ١٣٦٠/٠٨/٣٠
نافذ  
۳۵۸
(١٩٨١/١١/٢٢) ١٣٦٠/٠٩/٠١
ملغی  
۳۵۹
(١٩٨١/١١/٢٢) ١٣٦٠/٠٩/٠١
نافذ  
۳۶۰
(١٩٨١/١١/٢٢) ١٣٦٠/٠٩/٠١
نافذ  
۳۶۱
(١٩٨١/١٢/٠٦) ١٣٦٠/٠٩/١٥
ملغی  
۳۶۲
(١٩٨١/١٢/٠٦) ١٣٦٠/٠٩/١٥
نافذ  
۳۶۳
(١٩٨١/١٢/٠٦) ١٣٦٠/٠٩/١٥
ملغی  
۳۶۴
(١٩٨١/١٢/٠٦) ١٣٦٠/٠٩/١٥
ملغی  
۳۶۵
(١٩٨١/١٢/٢١) ١٣٦٠/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۶۶
(١٩٨١/١٢/٢١) ١٣٦٠/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۶۷
(١٩٨١/١٢/٢١) ١٣٦٠/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۶۸
(١٩٨١/١٢/٢١) ١٣٦٠/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۶۹
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
نافذ  
۳۷۰
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
نافذ  
۳۷۱
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
نافذ  
۳۷۲
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
ملغی  
۳۷۳
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
ملغی  
۳۷۴
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
ملغی  
۳۷۵
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
ملغی  
۳۷۶
(١٩٨١/١٢/٢٢) ١٣٦٠/١٠/٠١
ملغی  
۳۷۷
(١٩٨٢/٠١/٠٥) ١٣٦٠/١٠/١٥
ملغی  
۳۷۸
(١٩٨٢/٠١/٠٥) ١٣٦٠/١٠/١٥
ملغی  
۳۷۹
(١٩٨٢/٠١/٠٥) ١٣٦٠/١٠/١٥
ملغی  
۳۸۰
(١٩٨٢/٠١/٠٥) ١٣٦٠/١٠/١٥
نافذ  
۳۸۱
(١٩٨٢/٠١/٠٥) ١٣٦٠/١٠/١٥
ملغی  
۳۸۲
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
ملغی  
۳۸۳
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
ملغی  
۳۸۴
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
ملغی  
۳۸۵
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
نافذ  
۳۸۶
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
ملغی  
۳۸۷
(١٩٨٢/٠١/٢٠) ١٣٦٠/١٠/٣٠
نافذ  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩