۰

شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

که چیرې ستاسی د ضرورت تقنینی سند په دغی صفحی کې موجود نه وی د کمپیوترHistory مو د Ctrl+Shift+Del دکمو په وهلو سره حذف کړی او له سره دا صفحه باز کړی

۱
 ۱۳۹۷/۲/۳۱
۱۳۰۱
نافذ  
۲ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د بهرنیو اتباعو د مسافرت او استوګنې (اقامت) د قانون د ځینو مادو تعدیل او ایزاد -- د شپې لوړو زده کړو د مقررې د پنځلسمې مادې بیا تعدیل -- د کانکور د آزموینو د چارو د تنظیم مقرره  ۱۳۹۷/۳/۲۰ ۱۳۰۲ نافذ د شپې لوړو زده کړو د مقررې د پنځلسمې مادې بیا تعدیل، ملغی دی
۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۳/۳۱   ۱۳۰۳ نافذ  
۴ د بهرنی سیاست د سندونو د آرشیف مقرره -- د تنباکو او دخانیاتو د کنترول د قانون د ځینو مادو تعدیل ١٣۹۷/۴/۰۲ ۱۳۰۴ نافذ  
۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۴/۳۱ ۱۳۰۵ نافذ  
۶ د کار د عالی شوری مقرره --  د ورځنی مزد د کارکوونکو د کار شرایطو مقرره --  له کار څخه د راپیدا شوو اختلافونو د حل مقرره -- د کار د البسی او د ساتنیزو وسایلو د ویش مقرره ١٣۹۷/۵/۲۰ ۱۳۰۶ نافذ  
۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۵/۲۷ ۱۳۰۷ نافذ  
۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۶/۲۸  ۱۳۰۸ نافذ  
۹ ١٣۹۷/۶/۳۱  ۱۳۰۹ نافذ  
۱۰ د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نامه تعدیل – د مالي چارو او عامه لګښتونو د ادارې د قانون د دوه ویشتمې‌ مادې ‌د (۳) فقرې تعدیل – د مالیاتو د چارو د ادارې ‌د قانون ‌په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد – د ننګرهار د‌ وادي ‌د کرنیز ‌شرکت د اساسنامې ‌د‌ ځینومادو تعدیل – د مخابراتي‌ خدمتونو د تنظیم د قانون د ځینومادو تعدیل او ایزاد ١٣۹۷/۷/۱۰ ۱۳۱۰ نافذ  
۱۱ ‌د بین‌المللي ‌جزايي ‌‌محکمې اساسنامه (د روم ‌اساسنامه) د بین ‌المللي‌ جزايي‌ محکمې د تأسیس ‌په ‌اړوند د ملګرو ملتونو سازمان د تام‌ الاختیارو استازو ډېپلوماتیک‌ کنفرانس ١٣۹۷/۷/۱۱ ۱۳۱۱ نافذ  
۱۲ د کار د مراقبت (پلټنې) او لارښوونې مقرره -- د اوسپنې پټلۍ قانون -- د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي‌ چارو قانون د ځینو مادو تعدیل ‌او ایزاد ١٣۹۷/۷/۱۴ ۱۳۱۲ نافذ  
۱۳ د تقنیني سندونو د پړاوونو د تیرولو قانون -- د بدنی روزنی او ورزش قانون -- د طبی شوری په هکله د عامی روغتیا د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ١٣۹۷/۷/۱۶ ۱۳۱۳ نافذ  
۱۴ د اداری فساد د جرمونو له اطلاع ورکوونکو څخه د ملاتړ قانون -- د نظامی جرمونو په هکله د جزا کود (۱) ګڼه ضمیمه -- له اداری فساد سره د مبارزی قانون ١٣۹۷/۷/۱۸ ۱۳۱۴ نافذ  
۱۵ د کانونو قانون ١٣۹۷/۷/۲۱ ۱۳۱۵ نافذ  
۱۶ د ښاروالیو قانون ١٣۹۷/۷/۲۳ ۱۳۱۶ نافذ  
۱۷ د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون (۲) ګڼه‌ ضمیمه – د نفوسو د احوالو د ثبتولو قانون ‌د اتلسمې مادې‌ تعدیل -- دځمکوالۍ‌ د چارو د تنظیم ‌قانون ‌دځینو مادو تعدیل ‌او ایزاد – د رسمي ‌سندونو د ژباړې ‌او تصدیق د چارو قانون ١٣۹۷/۷/۲۵ ۱۳۱۷ نافذ  
۱۸ د ناریه وسلې، مهماتواو د چاودېدونکو توکو د قانون (۱) ګڼه‌ ضمیمه -- د جزایي‌ اجراآتو د قانون‌ په ‌درې سوه او پنځوسمه ماده‌ کې ‌ایزاد -- د جزا د کود په۴۶۱ ماده‌ کې ‌ایزاد -- د جزایي اجراآتو د قانون د (۱) ګڼې‌ ضمیمې د لسمې او دوولسمې موادو تعدیل -- د عسکري‌ محکمو د تشکیل‌ او واک ‌د قانون بیا انفاذ او د عسکري محکمو د فیصلو، قرارونو او نورو اداري اجراآتو اعتبار ١٣۹۷/۷/۲۹ ۱۳۱۸ نافذ  
۱۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۷/۳۰ ۱۳۱۹ نافذ  
۲۰ د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان د تأسیس په هکله دمراکش دموافقه لیک دتعدیل دپروتوکول دمنلوسند -- د سارک د پرمختیایي صندوق د منشور د پنځمې مادې تعدیل -- د ربړونې او د نورو ظالمانه، غیر انساني یا له سپکاوي ډک نورو چلندونو او مجازاتو دمنع کولوکنوانسیون -- د مرکزي آسیا دسیمه ایزو اقتصادي همکاریو د انستیتوت د تأسیس هوکړه لیک --د اقتصادي همکاریو دسازمان دپارلماني مجمع منشور (PAECO) ١٣۹۷/۸/۱  ۱۳۲۰ نافذ  
۲۱ دشکنجې دمنع قانون--دمحبسونو او توقیف خونو دقانون په ځینومادوکې ایزاد اوتعدیل--دراستنېدونکو، کورني بیځایه شوو او دهېواد دامنیتی اودفاعي ځواکونو دشهیدانو دکورنیو لپاره دبیا ادغام اوداستطاعت وړ مسکن د ودانولو لپاره دمناسبې ځمکې د تشخیص اوویش په هکله د ا.ا.ج درییس فرمان--داستملاک قانون په ځینومادوکې تعدیل--دهوایي ډګرونو اوملکي هوایي چلند د تاسیساتو دحق الاجرت دمقررې په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد ١٣۹۷/۸/۹ ۱۳۲۱  نافذ  
۲۲ دعامه اوخصوصي مشارکت قانون--ددولتی شرکتونو قانون ١٣۹۷/۸/۱۵ ۱۳۲۲ نافذ  
۲۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۸/۳۰ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ د ملکي بورسونو د تنظیم مقرره -- د غیرحضوري تعلیماتو مقرره -- د فوق ‌لېسانس (ماسترۍ او دوکتورا) د لوړو زده کړو مقرره -- د غنمو د اوړو او خوراکي غوړیو د بډاینې مقرره ١٣۹۷/۹/۱۴ ۱۲۲۴ نافذ  
۲۵ د ځمکې د پرمختیا د شرکت قانون -- د افغانستان د خوندي سندونو د طبع د دولتي شرکت اساسنامه ١٣۹۷/۹/۱۷ ۱۳۲۵ نافذ  
۲۶ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۹/۲۸ ۱۳۲۶ نافذ  
۲۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۱۰/۳۰ ۱۳۲۷ نافذ  
۲۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ٣۹۷/۱۱/۳۰ ۱۳۲۸ نافذ  
۲۹ د شپې لوړو زده کړو د مقررې د پنځلسمې مادې بیا تعدیل -- د دولتي مقاماتو او کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون -- د ټاکنو د قانون په ځینو مادو کې تعدیل، ایزاد او حذف ١٣۹۷/۱۲/۱ ۱۳۲۹ نافذ  
۳۰ په اسلام کې د طفل د حقوقو میثاق -- دکوربه هېواد هوکړه لیک د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت او بې پولې داکترانو (MSF) -- د دولتي پولو په اوږدو کې د بازرسۍ پوستو په اړه دافغانستان اسلامی جمهوري حکومت او ازبکستان جمهوري حکومت ترمنځ هوکړه لیک ١٣۹۷/۱۲/۵ ۱۳۳۰ نافذ  
۳۱ د مسلکي محاسبینو قانون -- د ګمرکونو د کادر د تنظیم مقرره -- د مدرسو او د مسلکي تعلیماتو د مؤسسو د تدریسي فني کادر د حقوقو او امتیازونو د مقررې د دوه یمې او اتمې مادې تعدیل ١٣۹۷/۱۲/۱۱  ۱۳۳۱ نافذ  
۳۲ د سیاسی او قونسلی نمایندگیو د مالی او اداری چارو د تنظیم مقرره ١٣۹۷/۱۲/۱۵  ۱۳۳۲ نافذ  
۳۳ د ا.ا.ج دولت له یوه لوري او اورپایي ټولنه اوغړي هېوادونه په بل لوري ترمنځ د مشارکت اوپراختیا په اړه دهمکاریو هوکړه لیک -- دنشه یي توکو،رواني داروګانواودهغې په تولید اوپروسس کې داستعمال وړ موادو اوتجهیزاتو د ناقانونه قاچاق سره مبارزې په برخه کې د ا.ا.ج او د ازبکستان جمهوریت دکورنیوچارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ هوکړه لیک -- د ا.ا.ج اومتحده عربی اماراتو حکومت ترمنځ دامنیتي همکاریو په هکله موافقه لیک -- د ایکوغړوهېوادونو ترمنځ له پانګونې څخه ملاتړ اود هڅونې هوکړه لیک -- دا.ا.ج حکومت او ازبکستان جمهوری حکومت ترمنځ داموالوترانزیټ په هکله هوکړه لیک ١٣۹۷/۱۲/۱۸  ۱۳۳۳ نافذ  
۳۴ د طفل‌ د حقوقو د ملاتړ قانون ١٣۹۷/۱۲/۲۰ ۱۳۳۴ نافذ  
۳۵          
۳۶          
۳۷ له آیونایز کوونکو وړانګو څخه د ساتنې مقرره — د ۱۳۹۷ کال په رسمي جریده کې د خپاره شوي تقنیني سندونو فهرست ١٣۹۷/۱۲/۲۸  ۱۳۳۷ نافذ  
۳۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۱۲/۲۹ ۱۳۳۸ نافذ  
۳۹ له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د معاملو دلارښوونې دقانون په‌ ځینو مادوکې تعدیل او ایزاد -- د څارنوالۍ د تشکیل او واک د قانون د (۲۸) مادې د (۳) فقرې ایزاد -- د حقوقو د تحصیل د ډول د قانون د (۶۰) مادې تعدیل -- د دولت دقضایاوو دقانون په ځینو مادو کې ایزاد او تعدیل -- د ټولنو(جمعیتونو) د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد -- په محبسونو کې د محبوسینو لپاره د لیک لوست او حرفوي مهارتونو د زده کړې مقرره ١٣۹۸/۱/۳   ۱۳۳۹ نافذ  
۴۰          
۴۱ دخونود چارو د تنظیم قانون – د ښاروالیود قانون د ځینو مادو تعدیل، ایزاد اولغو – د ملکي هوایي چلند د قانون دځینو مادو تعدیل ١٣۹۸/۱/۱۰  ۱۳۴۱ نافذ  
۴۲ د سیمه اییزو شوري ګانو د چارود تنظیم قانون -- د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون (۳) ګڼه ضمیمه -- د سوداګریزو محاکماتو داصولو د قانون په ځینومادوکې ایزاد ١٣۹۸/۱/۲۵  ۱۳۴۲ نافذ  
۴۳ د محکمود محصول قانون -- په کار پورې د اړوند روغتیایي زیان د خسارې د جبران مقرره -- د قضایي ښوونو (تعلیماتو) مقرره ١٣۹۸/۱/۲۷  ۱۳۴۳ نافذ  
۴۴ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۱/۳۱  ۱۳۴۴ نافذ  
۴۵ د اوسپنې پټلۍ د قانون په ځینو مادوکې تعدیل اوحذف -- د واټ د ترانسپورت د تنظیم قانون د ځینومادو تعدیل اولغو – دنباتاتود ساتنې اوقرنطین مقرره -- دلوړو زده کړومؤسسو د علمي کادر د غړو د معاش او امتیازونو مقرره ١٣۹۸/۱/۲  ۱۳۴۵ نافذ  
۴۶ د سرتېرو د ذاتي چارو قانون -- د نا دولتي ادارو او خصوصي سکتور د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره ١٣۹۸/۲/۱  ۱۳۴۶ نافذ  
۴۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۲/۳۱  ۱۳۴۷ نافذ  
۴۸ د سترې محکمې د دارالافتاء ادارې د اجراآتو او فعالیتونو د تنظیم مقرره – د امنیتي‌ تصدۍ د اساسنامې‌ د نوم تعدیل -- له هېواد څخه بهرته د کارګرانو د استولو د مقررې د ځینو مادو تعدیل، ایزاد او لغو ١٣۹۸/۳/۲۷ ۱۳۴۸ نافذ  
۴۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۳/۳۰  ۱۳۴۹ نافذ  
۵۰ د عدلیې وزارت د دندو د تنظیم مقرره ١٣۹۸/۴/۵  ۱۳۵۰ نافذ  
۵۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۴/۳۱  ۱۳۵۱ نافذ  
۵۲ د خصوصی لوړو زده کړو د موسسو مقرره ١٣۹۸/۵/۱۰  ۱۳۵۲ نافذ  
۵۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۵/۳۱  ۱۳۵۳ نافذ  
۵۴ د نور شیندونکو توکو مقرره -- د واټیز بین المللی لیږد رالیږد د سیستم (TIR System) د تطبیق مقرره ١٣۹۸/۶/۵  ۱۳۵۴ نافذ  
۵۵ د حقوقی مساعدت د تنظیم مقرره ١٣۹۸/۶/۲۴  ۱۳۵۵ نافذ  
۵۶ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۶/۳۱  ۱۳۵۶ نافذ  
۵۷          
۵۸ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون -- د روانی روغتیا مقرره ١٣۹۸/۷/۲۸ ۱۳۵۸ نافذ  
۵۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۷/۳۰ ۱۳۵۹ نافذ  
۶۰          
۶۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۸/۸/۳۰ ۱۳۶۱ نافذ  
۶۲ د تدارکاتو د کادر د تنظیم مقرره ١٣۹۸/۹/۱۰ ۱۳۶۲ نافذ  
۶۳          
۶۴ پر زیاتې ارزښت د مالیې مقرره ١٣۹۸/۱۰/۳ ۱۳۶۴ نافذ  

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۸/۰۶/۱۰) ۱۳۹۷/۰۳/۲۰