۰

شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

که چیرې ستاسی د ضرورت تقنینی سند په دغی صفحی کې موجود نه وی د کمپیوترHistory مو د Ctrl+Shift+Del دکمو په وهلو سره حذف کړی او له سره دا صفحه باز کړی

۱
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۱۲۰۱
نافذ دشیدوخـوړلـواووړکتـونونودمقـررې دیوولسمې مـادې د(۲)فقـرې دبیاتعدیل اودپنځه څلوېښتمې مادې د(۲)فقرې تعدیل په ۱۲۲۱ ګڼه رسمی جریده کی
۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۲۰۲ نافذ  
۳ د دولتي مقـاماتو د معاش د تنظیم قـانون -- دهغو داوطلبانو چې د غیابت په دلیل د ملي اردو او ملي پولیسو لیکوته له سوق وروسته د خدمت له اجراء څخه پاتې دي د بیا جلب او جذب په هکله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان -- په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لـېږد د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې د ځینو مادو تعدیل، ایزاد او لغو  ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۲۰۳ نافذ دهغو داوطلبانو چې د غیابت په دلیل د ملي اردو او ملي پولیسو لیکوته له سوق وروسته د خدمت له اجراء څخه پاتې دي د بیا جلب او جذب په هکله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان، ملغی دی
۴ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۲۰۴ نافذ  
۵ د وسله والو شخړو په ترڅ کې له فرهنګي مالونو څخه د ملاتړ لپاره د لاهـې د۱۹۵۴ کنوانسیـون ١٣۹۴/۱۲/۱۶ ۱۲۰۵ نافذ  
۶ د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون – د ا.ا.ج د قضائیه قوې د تشکیل او واک د قانون په (۳۸) ماده کې د (۲) جزء تعدیل او د (۵) جزء ‌ایزاد – د اوبو د قـانون په ځینو مادوکې تعدیل – پرعایداتو باندې د مالیاتو د قانون د ځینومادو تعدیل -- دتورنو، محکومینو د استرداد اوعدلي همکارۍ د قـانون د (۴) مادې په (۲) فقره کې ایزاد – د طـبي تخصصي کادرونـو د حقوقو او امتیازونو دمقررې(۱۸) مادې بیا تعدیل  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۲۰۶ نافذ د اوبو د قـانون په ځینو مادوکې تعدیل،ملغی دی
۷ د ټاکنو قانون -- د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون -- د ۱۳۹۴ کال په رسمی جریده کی د خپور شوی تقنینی سندونو فهرست  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۲۰۷ ملغی نافذ په ۱۲۲۶ ګڼه رسمی جریده کی
۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۴/۱۲/۲۹  ۱۲۰۸ نافذ  
۹ پرزیاتي ارزښت دمالیې قانون -- دملکي خدمتونودکارکوونکو دقانون دځینومادوتعدیل -- پرعایداتوباندې دمالیاتو دقانون دځینومادو تعدیل -- دتقنیني سندونودبرابرولواوله پړاوونوڅخه دتېرولودډول دمقررې دشلمې مادې تعدیل ١٣۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲۰۹ نافذ پـراضـافي ارزښـت دمـالیې دقـانون دځینو مـادو تعدیل په  ۱۲۴۴ ګڼه رسمی جریده کی

دتقنیني سندونودبرابرولواوله پړاوونوڅخه دتېرولودډول دمقررې دشلمې مادې تعدیل ملغی دی او په ۱۳۱۳ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی

۱۰  دپیسود و ینځلواو له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون په ځینو مادو کې تعدیل – د افغانستان اسلامي جمهـوریت د علومو اکاډمۍ دقانون د اووه ویشتمې مادې او د (۱) ګڼې ضمیمې د ځینوموادو تعدیل – د حق العبور د محصول د قانون د ځینو مادو تعدیل -- دصوتي (غـږیـزې) ککـړتیا دراټـیټولو او مخنیوي مقرره – د خصوصي موزیمونو مقرره  ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

 

۱۲۱۰ نافذ د افغانستان اسلامي جمهـوریت د علومو اکاډمۍ دقانون د اووه ویشتمې مادې او د (۱) ګڼې ضمیمې د ځینوموادو تعدیل، ملغی دی
۱۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱‍  ۱۲۱۱ نافذ  
۱۲ د اوبو د کیفیت د کنترول او مراقبت مقرره ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۲۱۲ نافذ  
۱۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۲۱۳ نافذ  
۱۴ دافغانستان اسلامي جمهـوریت اودترکیې جمهـوریت ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ اودوستۍ موافقه لیک -- دافغانستان اسلامي جمهوریت اودعـربي متحده اماراتوددولت ترمنځ دمحـکومینو دلېږدپه اړه معاهده -- افغانستان ته دچین دوړیا نظامـې مـرستو دبرابرولـو په هـکله د افغانستان اسلامي جمهـوریت دملـي دفاع وزارت اودچين دخلکـو دجمهوریت دملـي دفاع وزارت ترمنځ موافقـه لیک ١٣۹۵/۰۳/۲۵ ۱۲۱۴ نافذ  
۱۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۳/۳۱ ۱۲۱۵ نافذ  
۱۶ د قانون جوړونې او علمی-حقوقی څیړنو د چارو انستیتوت د علمی کادر د غړو او نورو ورته مسلکی کادرونو د حقوقو قانون ١٣۹۵/۰۴/۲۷ ۱۲۱۶ نافذ  
۱۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۴/۳۰ ۱۲۱۷ نافذ  
۱۸ ّپه افغانستان کی د یونسکو د ملی کمیسیون اساسنامه ١٣۹۵/۰۵/۱۱ ۱۲۱۸ نافذ  
۱۹ دحکومتونو ترمنځ په وچه کې داحاطه شویو بندرونو مـوافقه لیک -- د غـذایې امنیت په چـاروکـې د اسلامـي سازمـان اساسنامـه -- د افغـانستان اسلامي دولت او عربي متحده اماراتود دولت ترمنځ داوږد مهالـو مشارکت او همکاریو سند ١٣۹۵/۰۵/۲۵ ۱۲۱۹ نافذ  
۲۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۵/۳۱ ۱۲۲۰ نافذ  
۲۱ دهېواد د فـاعي او امنیتي ځـواکونو دهغه شمېر منسوبینو چـې په خپل سـریې دنده پرېښې دبیـاجـذب په هـکله د ا.ا.ج د رئیس فرمان – د صنـعتي طـرحـود مـلاتړقـانــون -- دشیدوخـوړلـواووړکتـونونودمقـررې دیوولسمې مـادې د(۲)فقـرې دبیاتعدیل اودپنځه څلوېښتمې مادې د(۲)فقرې تعدیل -- ددرملـواوطبي لـوازمـودتولـیداوتورید دمقـررې دځینـو مـادو تعـدیل اولغو ١٣۹۵/۰۶/۶ ۱۲۲۱ نافذ  
۲۲ د ۱۳۴۳ کال په (۱،۲،۳ او۴) ګڼه رسمي جریده کې خپورشوي د تجارتی محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د خـوراکي توکـو د خـوندیتـوب (مصئونیت) قانون -- د تروریستي جرمونو او د کورني او بهرني امنیت پرخلاف د جـرمونو په هـکله د جزایې اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ١٣۹۵/۰۶/۱۶ ۱۲۲۲ نافذ د تجارتی محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه، ملغی دی
۲۳ د تدارکاتو قانون ١٣۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ د ستندرد جوړونی قانون ١٣۹۵/۰۶/۳۰ ۱۲۲۴ ملغی نافذ په ۱۲۶۴ ګڼه رسمی جریده کی
۲۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۶/۳۱ ۱۲۲۵ نافذ  
۲۶  د ټاکنو قانون ١٣۹۵/۰۷/۰۴  ۱۲۲۶ نافذ د ټاکنو د قانون انګلیسی متن
۲۷ د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتړ قانون -- د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنې) قانون ١٣۹۵/۰۷/۰۷ ۱۲۲۷ ملغی  
۲۸ د افغانی سرې میاشتی د ټولنی (جمعیت هلال احمر افغانی) د چارو د تنظیم قانون -- د تورنو، محکومینو د استرداد او عدلی همکاری د قانون په څلورمه ماده کی د (۲) فقری ایزاد -- د عامه او خصوصی مشارکت قانون ١٣۹۵/۰۷/۱۷ ۱۲۲۸ نافذ د عامه او خصوصی مشارکت قانون، ملغی دی او په ۱۳۲۲ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۲۹ د نباتی ورایتیو د حفاظت (ساتنی) قانون -- د حیوانی روغتیا (وترنری) قانون -- د کرنیزو آفت وژونکو قانون ١٣۹۵/۰۷/۲۰ ۱۲۲۹ نافذ  
۳۰ د مولف، مصنف، هنرمند او محقق (څیړونکی) د حقوقو ملاتړ (کاپی رایت) قانون -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی د (۳) فقری تعدیل او د (۴ او ۵) فقرو ایزاد --د خصوصی پانګی اچونی د قانون د ځینو مادو تعلیق -- د کار د قانون د یوشپیتمی مادی تعدیل ١٣۹۵/۰۷/۲۴ ۱۲۳۰ نافذ  
۳۱ د ملکي هوايي چلند د قانون یوولسمه ماده او د دوولسمې مادې د (۵۱) جزء تعدیل – د برېښنا انـرژۍ د خدمتونو د تنظیم قانون – د بیرغ،ملي نښان اوملي سرود د استـفادې د ډول قانون ١٣۹۵/۰۷/۲۷ ۱۲۳۱ نافذ د ملکي هوايي چلند د قانون یوولسمه ماده او د دوولسمې مادې د (۵۱) جزء تعدیل، ملغی دی
۳۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۷/۲۸ ۱۲۳۲ نافذ  
۳۳ دسوداګریزو او صنعتي اسرارو د ملاتـړقانون -- د کالیود بهرنۍ سوداګرۍ قـانون -- د یو پارچه مدارونو د جوړولو دطرحې د ملاتړ قانون ١٣۹۵/۰۸/۱ ۱۲۳۳ نافذ  
۳۴ له ځینو متعارفو وسلو څخه د ګټې اخیستنې د ممنوعیت یا محدودیت کنوانسیـون -- په وچه،سمندر او هـوا کې دکډوالو د قاچاق پر وړاندې پروتوکول ١٣۹۵/۰۸/۳ ۱۲۳۴ نافذ  
۳۵ د ګمرکونو قانون ١٣۹۵/۰۸/۴ ۱۲۳۵ نافذ  
۳۶ د بین المللی تړونونو او میثاقونو قانون ١٣۹۵/۰۸/۱۸ ۱۲۳۶ نافذ دبین المللی تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی

د بین المللي تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۶۹ ګڼه رسمی جریده کی

۳۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۸/۳۰ ۱۲۳۷ نافذ  
۳۸ د احصائیی د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د معاملو د لارښوونی قانون -- له خطر سره د مخامخ روغتیایی کارکوونکو د امتیاز په مقرره کی ایزاد -- د سیاسی ګوندونو د تاسیس او ثبت د ډول د مقرری د دوولسمی مادی د (۵،۶ او ۷) فقرو تعدیل او د څوارلسمی مادی د (۳) جز، حذف ١٣۹۵/۰۹/۱۵ ۱۲۳۸ نافذ  
۳۹ طبیعي آفتونوپروړاندې دبېړني اقدام په هکله دسارک موافقه لیک -- دافغانستان اسلامي جمهوري حکومت اودترکیې جمهوري حکومت ترمنځ نغدي بلاعوضه مرستې پلي کېدونکی پروتوکول -- دافغانستان اسلامي جمهوري حکومت اوترکیې جمهوري حکومت ترمنځ دمالي نظامي همکاریوموافقه لیک ١٣۹۵/۰۹/۲۸  ۱۲۳۹ نافذ  
۴۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۹/۳۰ ۱۲۴۰ نافذ  
۴۱ له مستهلک څخه د ملاتړ قانون -- د دولتی ملکیتونو د اهدا قانون ١٣۹۵/۱۰/۰۸ ۱۲۴۱ نافذ  
۴۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۰/۳۰ ۱۲۴۲ نافذ  
۴۳ د نباتاتو د ساتنی او قرنطین قانون -- د هستوی انرژی قانون -- د اساسی قانون د تصویب د اوونی په هکله دافغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس فرمان ١٣۹۵/۱۱/۰۲ ۱۲۴۳ نافذ  
۴۴ دانسان له قاچاق او مهاجرانو له قاچاق سره دمبارزې قـانون -- پـراضـافي ارزښـت دمـالیې دقـانون دځینو مـادو تعدیل – د جزاء د قانون (۵) ګڼه ضمیمه – د جزاء د قانون (۴) ګڼه ضمیمه ١٣۹۵/۱۱/۱۰ ۱۲۴۴ نافذ د جزاء د قانون (۵) ګڼه ضمیمه – د جزاء د قانون (۴) ګڼه ضمیمه ملغی دی
۴۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۱/۳۰ ۱۲۴۵ نافذ  
۴۶ د تقنینی سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون ١٣۹۵/۱۲/۱۰ ۱۲۴۶ ملغی نافذ په ۱۳۱۳ ګڼه رسمی جریده کی
۴۷ له بیـن المللي ترهګـرۍ سـره دمبـارزې لپـاره دسلـوک دډول دقواعدودټولګې (مجموعې) داجراء په هکله (پي _۵۹/۲۶) ګڼه پرېکړه لیک -- سـرې میاشتې دبین المللي اسلامي کمېسیون درامنځته کېدوموافقه لیک -- په جنایي مـوضوعګانوکې دمتقـابله ١٣۹۵/۱۲/۱۵ ۱۲۴۷ نافذ  
۴۸ د محکومینو د لېږد د استراسبورګ ‌کنوانسیون -- د +G7 منشور -- د پاریس ‌د سند له‌ ادبی ‌اوهنري آثارو څخه د ملاتړ په ‌هکله ‌د برن‌ کنوانسیون -- د ژوند بڼو پر کنوانسیون‌ د ناګویا د الحاقي‌ پروتوکول -- د افغانستان‌ د اسلامي ‌جمهوریت ‌حکومت او د روسیې‌ فدراسیون ‌حکومت‌ ترمنځ د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوریت ‌سره‌ د تخنیکی‌ نظامي ‌مرستو په هکله هوکړه ‌لیک ١٣۹۵/۱۲/۲۱ ۱۲۴۸ نافذ  
۴۹ د علایمو د بین‌ المللي ‌ثبت‌ په ‌اړه ‌د مادرید ‌د موافقه ‌لیک ‌اړوند پروتوکول -- د اسلامي‌ همکاریو سازمان‌ غړو هېوادونو ترمنځ ‌د اقتصادي،‌ تخنیکي ‌او سوداګریزو همکاریو په‌ هکله‌ عمومي‌ هوکړه لیک (موافقه لیک) -- د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت ‌دمالیې‌ وزارت ‌او د ترکمنستان جمهوریت ‌د مالیې ‌وزارت ‌ترمنځ ‌د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل ‌په اړوند د مالي ‌استخباراتو د راکړې ‌ورکړې (تبادلې) په اړه ‌د همکارۍ ‌د تفاهم ‌یاداښت -- د افغانستان ‌اسلامي ‌جمهوریت ‌او د چین‌ د خلکو ‌جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد‌ معاهده -- د تروریزم، بیلتون‌ غوښتنې‌ او بنسټ‌ پالنې‌ پر وړاندې ‌د همکارۍ په‌ برخه‌ کې ‌د شانګهای ‌د همکاریو ‌د سازمان‌ د تروریستي‌ ضد سیمه ‌ییز جوړښت‌ او د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت د بهرنیوچارو ‌وزارت  ‌ترمنځ پروتوکول ١٣۹۵/۱۲/۲۳  ۱۲۴۹ نافذ  
۵۰ د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوري‌ حکومت ‌او ترکیې جمهوري حکومت ترمنځ د امنیتي همکاریو موافقه لیک -- د اسلامي هېوادونو د مخابراتو د اتحادیې اساسنامه -- د افغانستان اسلامي‌ جمهوریت، هند جمهوریت او ایران اسلامي‌ جمهوریت ترمنځ بین المللي لېږدونې او ترانزیت دهلېز جوړولو موافقه لیک (چابهارموافقه لیک) -- د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت، پاکستان ‌اسلامي جمهوریت او ترکمنستان ترمنځ د تفاهم د یاددښت ‌مسوده -- د سوداګریزو نښو د قانون‌ په‌ هکله ‌دسنګاپور تړون ١٣۹۵/۱۲/۲۵ ۱۲۵۰ نافذ  
۵۱ پرعایداتو د مالیاتو د قانون د اویایمې مادې تعدیل -- دتجارتي‌ محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه – د ولایتي‌شوري‌ګانود څارنې‌ د ډول‌ مقرره -- د۱۳۹۵کال به رسمي جریده کې دخپاره شوي تقنیني سندونو فهرست ١٣۹۵/۱۲/۲۸  ۱۲۵۱ نافذ  
۵۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۲/۳۰ ۱۲۵۲ نافذ  
۵۳ د حجاجو، معتمرینو او زائرینو د چارو د تنظیم مقرره ١٣۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲۵۳ نافذ  
۵۴  د ځمکوالی د چارو د تنظیم قانون ١٣۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲۵۴ نافذ  
۵۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲۵۵ نافذ  
۵۶ د شکنجې د منع قانون -- د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د ځینو مادو تعدیل او حذف -- د مظنونینو او تورنو د استرداد او په حبس‌ د محکومینو د لېږد (انتقال) مقرره -- دنظارت خونودچارو دتنظیم مقرره ١٣۹۶/۲/۲ ۱۲۵۶ نافذ دشکنجې دمنع قانون ملغی دی او په ۱۳۲۱ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۵۷ د ټولنو (جمعیتونو) د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد-- دبین المللی تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د افغانستان د اسلامی جمهوریت د علومو د اکاډمی قانون -- د ځمکنیو نقلیه وسایطو د ګرځیدو د جواز (جواز سیر) د مقرری د ځینو مادو ایزاد او تعدیل ١٣۹۶/۲/۱۲  ۱۲۵۷ نافذ  
۵۸ د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتړ قانون-- د استملاک قانون-- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څلورمی مادی د وروستی پراګراف بیا تعدیل او د نهمی مادی تعدیل ١٣۹۶/۲/۲۰ ۱۲۵۸ نافذ د استملاک د قانون تعدیل په ۱۳۱۵ ګڼه رسمی جریده کی
۵۹ د نفوسود احوالو د ثبتولود قانون دځینو مادو تعدیل -- دمالي‌ محاسبینو قانون -- دمخابراتي‌ خدمتونود تنظیم‌ د قانون د ځینومادو تعدیل ‌او ایزاد -- له‌رقابت (سیالۍ) څخه‌ د ملاتړ د قانون د ځینومـادو ایزاد، تعدیل ‌او حذف ١٣۹۶/۲/۲۳ ۱۲۵۹ نافذ د نفوسود احوالو د ثبتولود قانون دځینو مادو تعدیل ملغی دی
۶۰ د جزا کود ١٣۹۶/۲/۲۵ ۱۲۶۰ نافذ دغه قانون په رسمی جریده کی د خپریدو له نیټی څخه نهه میاشتی وروسته نافذیږی

دجزا د کود په ۹۱۶ ماده‌ کې ایزاد، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی

۶۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۲/۳۱ ۱۲۶۱ نافذ  
۶۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۳/۳۱ ۱۲۶۲ نافذ  
۶۳ د طبی پاتې شونو (زبالو) مقرره -- د ملکی هوایی حمل او نقل موسسو د رامنځته کولو او فعالیت مقرره ١٣۹۶/۴/۲۰ ۱۲۶۳ نافذ  
۶۴ د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون -- د ستندرد جوړونی قانون ١٣۹۶/۴/۲۱ ۱۲۶۴ نافذ د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون قانون په رسمی جریده کی د خپریدو له نیټی څخه شپږ میاشتی وروسته نافذیږی او په نافذیدو یی د ۱۳۹۵ کال په ۱۲۲۷ ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون لغو کیږی
۶۵ د ملکي لوړو زده کړو د قانون د ځینومادو تعدیل،ایزاد او حذف – د نفت او ګازو(هایدروکاربونونو) د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد – د تحصیلي ‌سندونو د ارزونې د مقررې د درېیمې مادې (۲) فقره او د اتلسمې ‌مادې‌ تعديل – د افغانستان برېښنا شرکت د اسـاسنامې د یو دېرشمې ‌مادې ‌د (۲) فقرې د (۵)جزء تعدیل -- د شهیدانو او ورکو شوو د پاتې ‌کسانو د حقوقو او امتیازونو د قانون (۴) ګڼه ضمیمه ١٣۹۶/۴/۲۵ ۱۲۶۵ نافذ د نفت او ګازو(هایدروکاربونونو) د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد ملغی دی
۶۶ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۴/۳۱ ۱۲۶۶ نافذ  
۶۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۵/۳۱ ۱۲۶۷ نافذ  
۶۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۶/۲۹ ۱۲۶۸ نافذ  
۶۹ د پیسو وینځلو اوله جرمونو څخه د را پیدا شووعـوایدو د مخنیوي دقانون په ځینومادو کې تعدیل -- د بین المللي تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- دهـوایي ډګرونو او د ملکي هـوایي چلند د تأسیساتو دحق الاجرت دمقررې دلسمې مادې بیا تعدیل -- د تقنیني سندونو دپړاوونـو دتېرولو، خپرولو او انفاذ د ډول د قانون د اته څلویشتمې مادې تعـدیل -- له هېـواد څخه په بهرکې د نظامي لوړوزده کړو د بورسونو مقرره -- دپلټنې ‌د عالی ‌ادارې د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد -- د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان جمهوریت ترمنځ دتورنو د استرداد موافقـه لیـک ١٣۹۶/۷/۲۵ ۱۲۶۹ نافذ د تقنیني سندونو دپړاوونـو دتېرولو، خپرولو او انفاذ د ډول د قانون د اته څلویشتمې مادې تعـدیل، ملغی دی او دا قانون په ۱۳۱۳ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۷۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۷/۳۰ ۱۲۷۰ نافذ  
۷۱ د جسدونود راټولولو،خپلوانو ته‌ د هغو د سپارلو یا تدفین مقرره -- د شکنجې د منعې قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د هېواد په هوایي قلمروکې د بهرنیو د‌ولتونو‌ د پوځي الوتکواو هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون -- د دولتي‌ مقاماتو او کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون ١٣۹۶/۸/۰۶ ۱۲۷۱ نافذ د هېواد په هوایي قلمروکې د بهرنیو د‌ولتونو‌ د پوځي الوتکواو هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون، ملغی دی او په ۱۲۹۶ ګڼه رسمی جریده کی خپور او نافذ دی  دشکنجې دمنعې قانون(۱)ګڼه ضمیمه ملغی اوجریدې رسمی ۱۳۲۱ شمارې عمومی ته مراجعه وکړی . د دولتي‌ مقاماتو او کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون، ملغی او په ۱۳۲۹ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۷۲ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو قانون ١٣۹۶/۸/۲۰ ۱۲۷۲ نافذ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو د قانون‌ د ځینو مادو د تعدیل، ایزاد او لغو، په ۱۲۹۴ ګڼه رسمی جریده کی
۷۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۸/۳۰ ۱۲۷۳ نافذ  
۷۴ د مخدره‌ توکو د معتادینو د ژغورلو لپاره د اعانې د صندوق اساسنامه -- د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق(څېړونکي) دحقوقو(کاپی ‌رایت) د ملاتړ د بورډ د فعالیت د تنظیم مقرره -- په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د حق الاجرت (فیس) مقرره ١٣۹۶/۹/۰۸ ۱۲۷۴ نافذ  
۷۵ د ټولنو(جمعیتونو) د قانون ‌په‌ ځینومادو کې‌ تعدیل ‌او ایزاد -- د ټولنو،اعتصابونو‌ او تظاهراتو قانون -- د مالدارۍ ‌د چارو د تنظیم ‌قانون ١٣۹۶/۹/۱۵ ۱۲۷۵ نافذ د مالدارۍ ‌د چارو د تنظیم ‌قانون، ملغی دی او په ۱۲۹۶ ګڼه رسمی جریده کی خپور او نافذ دی
۷۶ د ژوند چاپیریالیزو او ټولنیزو اغیزو د ارزونی مقرره ١٣۹۶/۹/۱۸ ۱۲۷۶ نافذ  
۷۷ د نښانونو او مډالونو (علامه) د قانون (۷) ګڼه‌ ضمیمه -- د نښانونو او مډالونو(علامه) د قانون (۸) ګڼه ‌ضمیمه -- د نفتو او ګاز (هایدروکاربنونو) قانون ١٣۹۶/۹/۲۰ ۱۲۷۷ نافذ  
۷۸ دکور او ښارجوړونې‌ قانون -- د طبې‌ شوري‌‌‌ په ‌‌هکله ‌د عامې روغتیا د قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د بېوزلۍ‌ د کمولو، د خدمتونو د وړاندې ‌کولو او د ښاریتوب ‌د مشارکت ‌د عالي شوري‌‌ د رامنځ ‌ته‌ کولو په ‌هکله ‌د افغانستان اسلامي ‌جمهوریت‌ د رئیس‌ فرمان -- د ملکي ‌خدمتونو د کارکوونکو د قانون ‌د (۴) مادې ‌د وروستي پراګراف بیا تعدیل او د (۹) مادې ‌تعدیل ١٣۹۶/۹/۲۷ ۱۲۷۸ نافذ د طبې‌ شوري‌‌‌ په ‌‌هکله ‌د عامې روغتیا د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ملغی دی
۷۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۰۹/۲۹ ۱۲۷۹ نافذ  
۸۰ د اوبو د سرچینو اود آبي‌ تأسیساتو د تل ‌او حریم ‌د مقررې (۱) ګڼه ‌ضمیمه -- د واده‌ د مراسمو قانون -- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت‌ د منعې‌ قانون ١٣۹۶/۱۰/۹ ۱۲۸۰ نافذ  
۸۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۱۰/۳۰ ۱۲۸۱ نافذ  
۸۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۱۱/۳۰ ۱۲۸۲ نافذ  
۸۳ ‌د نفوسو د احوالو د ثبتولو د قانون د ځینو مادو تعدیل – د خصوصي‌ ټولیزو رسنیو د تأسیس او فعالیت ‌د ډول ‌د مقررې ‌‌په‌ ځینو مادو کې ‌تعدیل ‌او ایزاد – د خطي-امتدادي ‌پروژو د استملاک مقرره ١٣۹۶/۱۲/۲ ۱۲۸۳ نافذ  
۸۴  له مخدره توکو او مسکراتو سره د مبارزی قانون ١٣۹۶/۱۲/۵ ۱۲۸۴ نافذ  
۸۵ د تقنینی فرمان د صادرولو قانون -- د ښاری غیر رسمی ملکیتونو د چارو د تنظیم مقرره ١٣۹۶/۱۲/۷ ۱۲۸۵ نافذ  
۸۶ د‌ښځې پر وړاندې ‌د تاو تریخوالي د منع‌ د قانون ‌د ځینو‌ مادو تعدیل -- د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۱) ګڼې‌ ضمیمې‌ د ځینو مادو تعدیل -- دجزا د کود په ۹۱۶ ماده‌ کې ایزاد -- د حبس ‌او حجز د بدیلونو د تطبیق ‌په‌‌ هکله ‌د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۲)‌ ګڼه ضمیمه -- د څارنوالۍ‌ د تشکیل‌ او واک د قانون ‌د ځینو مادو تعدیل ‌او ایزاد ١٣۹۶/۱۲/۱۵ ۱۲۸۶ نافذ  
۸۷ د افغانستان‌ اسلامي‌ جمهوریت ‌او کروشیا جمهوریت ترمنځ‌ د اوږد مهاله هـر اړخیزو همکاریو موافقه ‌لیک – د افغانستان‌ اسلامي‌ جمهوریـت‌ د بهرنیو چـارو وزارت او تاجکستان‌ جمهوریـت‌ دبهرنیو کارونو د وزارت ترمنځ‌ د همکارۍ په اړوند پروتوکول – د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوري ‌دولت ‌او د یونان‌ جمهوري دولت‌ ترمنځ ‌د سیاسي استازولۍ د رامنځته ‌کېدو په هکله موافقه ‌لیک – د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوریت‌ او د هند جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد موافقه ‌لیک – د افغانستان ‌اسلامي ‌جمهوریت ‌او ازبکستان‌ جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد موافقه ‌لیک ١٣۹۶/۱۲/۱۶ ۱۲۸۷ نافذ  
۸۸ د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت ‌د کورنیو چارو وزارت‌ د سرحدي پولیسو د عمومي‌ قوماندانۍ او د چین ‌د خلکو جمهوریت ‌د عامه امنیت‌ د وزارت ‌د کنترول ‌ریاست ‌ترمنځ ‌سرحدي ‌په‌ درې سطحې ‌اړیکو د سیستم ‌د رامنځته‌ کولو پروتوکول -- د انرژۍ (برېښنا) په‌ زمینه ‌کې ‌د همکاریو لپاره‌ د سارک‌ قرارداد (تړون) -- له‌ صنعتي‌ مالکیتونو سره د ملاتړ په هکله د پاریس‌کنوانسیون – د اقلیم‌ د بدلونونو په‌ هکله ‌د ملګرو ملتونو د اډانې ‌د کنوانسیون د پاریس ‌د غړیو د یوویشتم‌ کنفرانس ‌هوکړه ‌لیک – د افغانستان ‌په‌ اسلامي ‌جمهوریت‌ کې‌ د بهرنیو اتباعو د مسافرت او استوګنې (اقامت) د قانون ‌په ‌ځینومادوکې‌ تعدیل ‌او ایزاد ١٣۹۶/۱۲/۱۹ ۱۲۸۸ نافذ  
۸۹ د سوداګرۍ د آسانتیا تړون -- د سیمابو په هکله د میناماتا کنوانسیون -- چاپي آثارو او سرچینو ته د ړندو، لږ لیدونکو او نورو معلولیت لرونکو وګړو د لاسرسي د آسانولو په اړه د مراکش تړون -- د مهاجرت په برخه کې د همکاریو په هکله د ا.ا.ج او سویډن د حکومت تر منځ د تقاهم یاددښت ١٣۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲۸۹ نافذ  
۹۰ د ایکو د وترنرۍ کمېسیون اساسنامه -- د ا.ا.ج. او د ایتالیا جمهوري دولت ترمنځ د هرات څخه تر چشت شریف پورې دختیځ- لویدیځ دهلیز د بیا رغونې لپاره د اسانه پور د ورکړې په باب د پور موافقه لیک -- د ترکمنستان د انرژۍ وزارت پورې اړوند د ترکمن انرګو شرکت او د ا.ا.ج پورې اړوند د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ د برېښنا د پېر او پلور قرارداد -- د اسلامي کنفرانس سازمان د خوندیتوب او امتیازونو په اړه دهمکارۍ موافقه لیک ١٣۹۶/۱۲/۲۱ ۱۲۹۰ نافذ  
۹۱ د ملکي هوایي چلند د اسلامي شوري اساسنامه -- د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندجمهوریت ترمنځ د ابلاغ ، احضاریي ، قضایي سندونو کمېسیونونو، د احکامو او د حکمیت د تصمیمونو ترسره‌ کولو په اړه په مدني او سوداګریزو مسئلو کې د عدلي او قضایي همکاریو هوکړه لیک -- د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او متحده عربي اماراتو د دولت ترمنځ د نشه یي توکو،نشه راوړونکو توکو او د هغو کارېدونکو توکو د ناقانونه سوداګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موافقه لیک -- د آسیا زیربنایي پانګونې بانک اساسنامه ١٣۹۶/۱۲/۲۲ ۱۲۹۱ نافذ  
۹۲ د محدود المسؤولیت شرکتونو‌ قانون ١٣۹۶/۱۲/۲۶ ۱۲۹۲ نافذ  
۹۳ د افلاس قانون ١٣۹۶/۱۲/۲۷ ۱۲۹۳ نافذ  
۹۴ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو د قانون‌ د ځینو مادو د تعدیل، ایزاد او لغو – د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ‌د نامه‌ تعدیل -- د خپلواکو بودجوي واحدونو د ادارو له عنوانونو او نافذو تقنیني سندونو څخه خپلواکې‌ کلمې‌ حذف -- د ملکي‌ خدمتونو د کارکوونکو د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد-- د1396 کال په رسمي ‌جریده‌ کې ‌د خپاره شوي ‌تقنیني ‌سندونو فهرست ١٣۹۶/۱۲/۲۸ ۱۲۹۴ نافذ  
۹۵          
۹۶ د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون (۲) ګڼه ضمیمه -- د مالدارۍ د چارو د تنظیم ‌قانون -- د هیواد په هوایي قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د پوځي‌ الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې ‌د تنظیم ‌قانون ١٣۹۷/۰۱/۰۸ ۱۲۹۶ نافذ  
۹۷ اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون -- د ملکی لوړو زده کړو د قانون د ځینو مادو تعدیل او ایزاد ١٣۹۷/۰۱/۱۱ ۱۲۹۷ نافذ اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون ملغی دی او په ۱۳۵۸ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۹۸ د اداري اجراآتو قانون ١٣۹۷/۰۱/۱۵ ۱۲۹۸ نافذ  
۹۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲۹۹ نافذ  
۱۰۰ د واټ د ترانسپورت د تنظیم قانون -- د ټولنیز ملاتړ قانون ١٣۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۰۰ نافذ  

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۶/۰۴/۱۲) ١٣۹۵/۰۱/۲۴