۰

شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

که چیرې ستاسی د ضرورت تقنینی سند په دغی صفحی کې موجود نه وی د کمپیوترHistory مو د Ctrl+Shift+Del دکمو په وهلو سره حذف کړی او له سره دا صفحه باز کړی

۱
 ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
۱۲۰۱
نافذ دشیدوخـوړلـواووړکتـونونودمقـررې دیوولسمې مـادې د(۲)فقـرې دبیاتعدیل اودپنځه څلوېښتمې مادې د(۲)فقرې تعدیل په ۱۲۲۱ ګڼه رسمی جریده کی
۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه  ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۲۰۲ نافذ  
۳ د دولتي مقـاماتو د معاش د تنظیم قـانون -- دهغو داوطلبانو چې د غیابت په دلیل د ملي اردو او ملي پولیسو لیکوته له سوق وروسته د خدمت له اجراء څخه پاتې دي د بیا جلب او جذب په هکله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان -- په سرحدي ګمرکونو کې د پیسو، اسعارو او بې نومه معاملې وړ سندونو د لـېږد د کنترول او رپوټ ورکونې د مقررې د ځینو مادو تعدیل، ایزاد او لغو  ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۱۲۰۳ نافذ دهغو داوطلبانو چې د غیابت په دلیل د ملي اردو او ملي پولیسو لیکوته له سوق وروسته د خدمت له اجراء څخه پاتې دي د بیا جلب او جذب په هکله، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د رئیس فرمان، ملغی دی
۴ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ ۱۲۰۴ نافذ  
۵ د وسله والو شخړو په ترڅ کې له فرهنګي مالونو څخه د ملاتړ لپاره د لاهـې د۱۹۵۴ کنوانسیـون ١٣۹۴/۱۲/۱۶ ۱۲۰۵ نافذ  
۶ د مخابراتي خدمتونو د محصول قانون – د ا.ا.ج د قضائیه قوې د تشکیل او واک د قانون په (۳۸) ماده کې د (۲) جزء تعدیل او د (۵) جزء ‌ایزاد – د اوبو د قـانون په ځینو مادوکې تعدیل – پرعایداتو باندې د مالیاتو د قانون د ځینومادو تعدیل -- دتورنو، محکومینو د استرداد اوعدلي همکارۍ د قـانون د (۴) مادې په (۲) فقره کې ایزاد – د طـبي تخصصي کادرونـو د حقوقو او امتیازونو دمقررې(۱۸) مادې بیا تعدیل  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۱۲۰۶ نافذ  
۷ د ټاکنو قانون -- د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تشکیل، دندو او واکونو قانون -- د ۱۳۹۴ کال په رسمی جریده کی د خپور شوی تقنینی سندونو فهرست  ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ ۱۲۰۷ ملغی  
۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۴/۱۲/۲۹  ۱۲۰۸ نافذ  
۹ پرزیاتي ارزښت دمالیې قانون -- دملکي خدمتونودکارکوونکو دقانون دځینومادوتعدیل -- پرعایداتوباندې دمالیاتو دقانون دځینومادو تعدیل -- دتقنیني سندونودبرابرولواوله پړاوونوڅخه دتېرولودډول دمقررې دشلمې مادې تعدیل ١٣۹۵/۰۱/۲۵ ۱۲۰۹ نافذ پـراضـافي ارزښـت دمـالیې دقـانون دځینو مـادو تعدیل په  ۱۲۴۴ ګڼه رسمی جریده کی
۱۰  دپیسود و ینځلواو له جرمونو څخه د راپیدا شوو عوایدو د مخنیوي د قانون په ځینو مادو کې تعدیل – د افغانستان اسلامي جمهـوریت د علومو اکاډمۍ دقانون د اووه ویشتمې مادې او د (۱) ګڼې ضمیمې د ځینوموادو تعدیل – د حق العبور د محصول د قانون د ځینو مادو تعدیل -- دصوتي (غـږیـزې) ککـړتیا دراټـیټولو او مخنیوي مقرره – د خصوصي موزیمونو مقرره  ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

 

۱۲۱۰ نافذ د افغانستان اسلامي جمهـوریت د علومو اکاډمۍ دقانون د اووه ویشتمې مادې او د (۱) ګڼې ضمیمې د ځینوموادو تعدیل، ملغی دی
۱۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱‍  ۱۲۱۱ نافذ  
۱۲ د اوبو د کیفیت د کنترول او مراقبت مقرره ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۱۲۱۲ نافذ  
۱۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۱۲۱۳ نافذ  
۱۴ دافغانستان اسلامي جمهـوریت اودترکیې جمهـوریت ترمنځ د ستراتیژیکې همکارۍ اودوستۍ موافقه لیک -- دافغانستان اسلامي جمهوریت اودعـربي متحده اماراتوددولت ترمنځ دمحـکومینو دلېږدپه اړه معاهده -- افغانستان ته دچین دوړیا نظامـې مـرستو دبرابرولـو په هـکله د افغانستان اسلامي جمهـوریت دملـي دفاع وزارت اودچين دخلکـو دجمهوریت دملـي دفاع وزارت ترمنځ موافقـه لیک ١٣۹۵/۰۳/۲۵ ۱۲۱۴ نافذ  
۱۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۳/۳۱ ۱۲۱۵ نافذ  
۱۶ د قانون جوړونې او علمی-حقوقی څیړنو د چارو انستیتوت د علمی کادر د غړو او نورو ورته مسلکی کادرونو د حقوقو قانون ١٣۹۵/۰۴/۲۷ ۱۲۱۶ نافذ  
۱۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۴/۳۰ ۱۲۱۷ نافذ  
۱۸ ّپه افغانستان کی د یونسکو د ملی کمیسیون اساسنامه ١٣۹۵/۰۵/۱۱ ۱۲۱۸ نافذ  
۱۹ دحکومتونو ترمنځ په وچه کې داحاطه شویو بندرونو مـوافقه لیک -- د غـذایې امنیت په چـاروکـې د اسلامـي سازمـان اساسنامـه -- د افغـانستان اسلامي دولت او عربي متحده اماراتود دولت ترمنځ داوږد مهالـو مشارکت او همکاریو سند ١٣۹۵/۰۵/۲۵ ۱۲۱۹ نافذ  
۲۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۵/۳۱ ۱۲۲۰ نافذ  
۲۱ دهېواد د فـاعي او امنیتي ځـواکونو دهغه شمېر منسوبینو چـې په خپل سـریې دنده پرېښې دبیـاجـذب په هـکله د ا.ا.ج د رئیس فرمان – د صنـعتي طـرحـود مـلاتړقـانــون -- دشیدوخـوړلـواووړکتـونونودمقـررې دیوولسمې مـادې د(۲)فقـرې دبیاتعدیل اودپنځه څلوېښتمې مادې د(۲)فقرې تعدیل -- ددرملـواوطبي لـوازمـودتولـیداوتورید دمقـررې دځینـو مـادو تعـدیل اولغو ١٣۹۵/۰۶/۶ ۱۲۲۱ نافذ  
۲۲ د ۱۳۴۳ کال په (۱،۲،۳ او۴) ګڼه رسمي جریده کې خپورشوي د تجارتی محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د خـوراکي توکـو د خـوندیتـوب (مصئونیت) قانون -- د تروریستي جرمونو او د کورني او بهرني امنیت پرخلاف د جـرمونو په هـکله د جزایې اجراآتو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه ١٣۹۵/۰۶/۱۶ ۱۲۲۲ نافذ  
۲۳ د تدارکاتو قانون ١٣۹۵/۰۶/۲۷ ۱۲۲۳ نافذ  
۲۴ د ستندرد جوړونی قانون ١٣۹۵/۰۶/۳۰ ۱۲۲۴ ملغی  
۲۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۶/۳۱ ۱۲۲۵ نافذ  
۲۶  د ټاکنو قانون ١٣۹۵/۰۷/۰۴  ۱۲۲۶ نافذ د ټاکنو د قانون انګلیسی متن
۲۷ د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتړ قانون -- د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنې) قانون ١٣۹۵/۰۷/۰۷ ۱۲۲۷ نافذ د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتړ قانون، ملغی دی
۲۸ د افغانی سرې میاشتی د ټولنی (جمعیت هلال احمر افغانی) د چارو د تنظیم قانون -- د تورنو، محکومینو د استرداد او عدلی همکاری د قانون په څلورمه ماده کی د (۲) فقری ایزاد -- د عامه او خصوصی مشارکت قانون ١٣۹۵/۰۷/۱۷ ۱۲۲۸ نافذ د عامه او خصوصی مشارکت قانون، ملغی دی
۲۹ د نباتی ورایتیو د حفاظت (ساتنی) قانون -- د حیوانی روغتیا (وترنری) قانون -- د کرنیزو آفت وژونکو قانون ١٣۹۵/۰۷/۲۰ ۱۲۲۹ نافذ  
۳۰ د مولف، مصنف، هنرمند او محقق (څیړونکی) د حقوقو ملاتړ (کاپی رایت) قانون -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی د (۳) فقری تعدیل او د (۴ او ۵) فقرو ایزاد --د خصوصی پانګی اچونی د قانون د ځینو مادو تعلیق -- د کار د قانون د یوشپیتمی مادی تعدیل ١٣۹۵/۰۷/۲۴ ۱۲۳۰ نافذ  
۳۱ د ملکي هوايي چلند د قانون یوولسمه ماده او د دوولسمې مادې د (۵۱) جزء تعدیل – د برېښنا انـرژۍ د خدمتونو د تنظیم قانون – د بیرغ،ملي نښان اوملي سرود د استـفادې د ډول قانون ١٣۹۵/۰۷/۲۷ ۱۲۳۱ نافذ د ملکي هوايي چلند د قانون یوولسمه ماده او د دوولسمې مادې د (۵۱) جزء تعدیل، ملغی دی
۳۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۷/۲۸ ۱۲۳۲ نافذ  
۳۳ دسوداګریزو او صنعتي اسرارو د ملاتـړقانون -- د کالیود بهرنۍ سوداګرۍ قـانون -- د یو پارچه مدارونو د جوړولو دطرحې د ملاتړ قانون ١٣۹۵/۰۸/۱ ۱۲۳۳ نافذ  
۳۴ له ځینو متعارفو وسلو څخه د ګټې اخیستنې د ممنوعیت یا محدودیت کنوانسیـون -- په وچه،سمندر او هـوا کې دکډوالو د قاچاق پر وړاندې پروتوکول ١٣۹۵/۰۸/۳ ۱۲۳۴ نافذ  
۳۵ د ګمرکونو قانون ١٣۹۵/۰۸/۴ ۱۲۳۵ نافذ  
۳۶ د بین المللی تړونونو او میثاقونو قانون ١٣۹۵/۰۸/۱۸ ۱۲۳۶ نافذ دبین المللی تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی

د بین المللي تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۶۹ ګڼه رسمی جریده کی

۳۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۸/۳۰ ۱۲۳۷ نافذ  
۳۸ د احصائیی د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د معاملو د لارښوونی قانون -- له خطر سره د مخامخ روغتیایی کارکوونکو د امتیاز په مقرره کی ایزاد -- د سیاسی ګوندونو د تاسیس او ثبت د ډول د مقرری د دوولسمی مادی د (۵،۶ او ۷) فقرو تعدیل او د څوارلسمی مادی د (۳) جز، حذف ١٣۹۵/۰۹/۱۵ ۱۲۳۸ نافذ  
۳۹ طبیعي آفتونوپروړاندې دبېړني اقدام په هکله دسارک موافقه لیک -- دافغانستان اسلامي جمهوري حکومت اودترکیې جمهوري حکومت ترمنځ نغدي بلاعوضه مرستې پلي کېدونکی پروتوکول -- دافغانستان اسلامي جمهوري حکومت اوترکیې جمهوري حکومت ترمنځ دمالي نظامي همکاریوموافقه لیک ١٣۹۵/۰۹/۲۸  ۱۲۳۹ نافذ  
۴۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۰۹/۳۰ ۱۲۴۰ نافذ  
۴۱ له مستهلک څخه د ملاتړ قانون -- د دولتی ملکیتونو د اهدا قانون ١٣۹۵/۱۰/۰۸ ۱۲۴۱ نافذ  
۴۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۰/۳۰ ۱۲۴۲ نافذ  
۴۳ د نباتاتو د ساتنی او قرنطین قانون -- د هستوی انرژی قانون -- د اساسی قانون د تصویب د اوونی په هکله دافغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس فرمان ١٣۹۵/۱۱/۰۲ ۱۲۴۳ نافذ  
۴۴ دانسان له قاچاق او مهاجرانو له قاچاق سره دمبارزې قـانون -- پـراضـافي ارزښـت دمـالیې دقـانون دځینو مـادو تعدیل – د جزاء د قانون (۵) ګڼه ضمیمه – د جزاء د قانون (۴) ګڼه ضمیمه ١٣۹۵/۱۱/۱۰ ۱۲۴۴ نافذ  
۴۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۱/۳۰ ۱۲۴۵ نافذ  
۴۶ د تقنینی سندونو د خپرولو او انفاذ د ډول قانون ١٣۹۵/۱۲/۱۰ ۱۲۴۶ ملغی  
۴۷ له بیـن المللي ترهګـرۍ سـره دمبـارزې لپـاره دسلـوک دډول دقواعدودټولګې (مجموعې) داجراء په هکله (پي _۵۹/۲۶) ګڼه پرېکړه لیک -- سـرې میاشتې دبین المللي اسلامي کمېسیون درامنځته کېدوموافقه لیک -- په جنایي مـوضوعګانوکې دمتقـابله ١٣۹۵/۱۲/۱۵ ۱۲۴۷ نافذ  
۴۸ د محکومینو د لېږد د استراسبورګ ‌کنوانسیون -- د +G7 منشور -- د پاریس ‌د سند له‌ ادبی ‌اوهنري آثارو څخه د ملاتړ په ‌هکله ‌د برن‌ کنوانسیون -- د ژوند بڼو پر کنوانسیون‌ د ناګویا د الحاقي‌ پروتوکول -- د افغانستان‌ د اسلامي ‌جمهوریت ‌حکومت او د روسیې‌ فدراسیون ‌حکومت‌ ترمنځ د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوریت ‌سره‌ د تخنیکی‌ نظامي ‌مرستو په هکله هوکړه ‌لیک ١٣۹۵/۱۲/۲۱ ۱۲۴۸ نافذ  
۴۹ د علایمو د بین‌ المللي ‌ثبت‌ په ‌اړه ‌د مادرید ‌د موافقه ‌لیک ‌اړوند پروتوکول -- د اسلامي‌ همکاریو سازمان‌ غړو هېوادونو ترمنځ ‌د اقتصادي،‌ تخنیکي ‌او سوداګریزو همکاریو په‌ هکله‌ عمومي‌ هوکړه لیک (موافقه لیک) -- د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت ‌دمالیې‌ وزارت ‌او د ترکمنستان جمهوریت ‌د مالیې ‌وزارت ‌ترمنځ ‌د پیسو سپینولو او د تروریزم د تمویل ‌په اړوند د مالي ‌استخباراتو د راکړې ‌ورکړې (تبادلې) په اړه ‌د همکارۍ ‌د تفاهم ‌یاداښت -- د افغانستان ‌اسلامي ‌جمهوریت ‌او د چین‌ د خلکو ‌جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد‌ معاهده -- د تروریزم، بیلتون‌ غوښتنې‌ او بنسټ‌ پالنې‌ پر وړاندې ‌د همکارۍ په‌ برخه‌ کې ‌د شانګهای ‌د همکاریو ‌د سازمان‌ د تروریستي‌ ضد سیمه ‌ییز جوړښت‌ او د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت د بهرنیوچارو ‌وزارت  ‌ترمنځ پروتوکول ١٣۹۵/۱۲/۲۳  ۱۲۴۹ نافذ  
۵۰ د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوري‌ حکومت ‌او ترکیې جمهوري حکومت ترمنځ د امنیتي همکاریو موافقه لیک -- د اسلامي هېوادونو د مخابراتو د اتحادیې اساسنامه -- د افغانستان اسلامي‌ جمهوریت، هند جمهوریت او ایران اسلامي‌ جمهوریت ترمنځ بین المللي لېږدونې او ترانزیت دهلېز جوړولو موافقه لیک (چابهارموافقه لیک) -- د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت، پاکستان ‌اسلامي جمهوریت او ترکمنستان ترمنځ د تفاهم د یاددښت ‌مسوده -- د سوداګریزو نښو د قانون‌ په‌ هکله ‌دسنګاپور تړون ١٣۹۵/۱۲/۲۵ ۱۲۵۰ نافذ  
۵۱ پرعایداتو د مالیاتو د قانون د اویایمې مادې تعدیل -- دتجارتي‌ محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه – د ولایتي‌شوري‌ګانود څارنې‌ د ډول‌ مقرره -- د۱۳۹۵کال به رسمي جریده کې دخپاره شوي تقنیني سندونو فهرست ١٣۹۵/۱۲/۲۸  ۱۲۵۱ نافذ  
۵۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۵/۱۲/۳۰ ۱۲۵۲ نافذ  
۵۳ د حجاجو، معتمرینو او زائرینو د چارو د تنظیم مقرره ١٣۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲۵۳ نافذ  
۵۴  د ځمکوالی د چارو د تنظیم قانون ١٣۹۶/۰۱/۲۶ ۱۲۵۴ نافذ  
۵۵ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۰۱/۳۰ ۱۲۵۵ نافذ  
۵۶ د شکنجې د منع قانون -- د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د ځینو مادو تعدیل او حذف -- د مظنونینو او تورنو د استرداد او په حبس‌ د محکومینو د لېږد (انتقال) مقرره -- دنظارت خونودچارو دتنظیم مقرره ١٣۹۶/۲/۲ ۱۲۵۶ نافذ دشکنجې دمنع قانون ملغی او جرېدی  رسمی ۱۳۲۱ شمارې عمومی  ته مراجعه وکړی
۵۷ د ټولنو (جمعیتونو) د قانون په ځینو مادو کی تعدیل او ایزاد-- دبین المللی تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د افغانستان د اسلامی جمهوریت د علومو د اکاډمی قانون -- د ځمکنیو نقلیه وسایطو د ګرځیدو د جواز (جواز سیر) د مقرری د ځینو مادو ایزاد او تعدیل ١٣۹۶/۲/۱۲  ۱۲۵۷ نافذ  
۵۸ د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتړ قانون-- د استملاک قانون-- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څلورمی مادی د وروستی پراګراف بیا تعدیل او د نهمی مادی تعدیل ١٣۹۶/۲/۲۰ ۱۲۵۸ نافذ  
۵۹ د نفوسود احوالو د ثبتولود قانون دځینو مادو تعدیل -- دمالي‌ محاسبینو قانون -- دمخابراتي‌ خدمتونود تنظیم‌ د قانون د ځینومادو تعدیل ‌او ایزاد -- له‌رقابت (سیالۍ) څخه‌ د ملاتړ د قانون د ځینومـادو ایزاد، تعدیل ‌او حذف ١٣۹۶/۲/۲۳ ۱۲۵۹ نافذ  
۶۰ د جزا کود ١٣۹۶/۲/۲۵ ۱۲۶۰ نافذ دغه قانون په رسمی جریده کی د خپریدو له نیټی څخه نهه میاشتی وروسته نافذیږی

دجزا د کود په ۹۱۶ ماده‌ کې ایزاد، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی

۶۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۲/۳۱ ۱۲۶۱ نافذ  
۶۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۳/۳۱ ۱۲۶۲ نافذ  
۶۳ د طبی پاتې شونو (زبالو) مقرره -- د ملکی هوایی حمل او نقل موسسو د رامنځته کولو او فعالیت مقرره ١٣۹۶/۴/۲۰ ۱۲۶۳ نافذ  
۶۴ د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون -- د ستندرد جوړونی قانون ١٣۹۶/۴/۲۱ ۱۲۶۴ نافذ د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون قانون په رسمی جریده کی د خپریدو له نیټی څخه شپږ میاشتی وروسته نافذیږی او په نافذیدو یی د ۱۳۹۵ کال په ۱۲۲۷ ګڼه رسمی جریده کی خپور شوی د کورنیو صنایعو د حفاظت (ساتنی) قانون لغو کیږی
۶۵ د ملکي لوړو زده کړو د قانون د ځینومادو تعدیل،ایزاد او حذف – د نفت او ګازو(هایدروکاربونونو) د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد – د تحصیلي ‌سندونو د ارزونې د مقررې د درېیمې مادې (۲) فقره او د اتلسمې ‌مادې‌ تعديل – د افغانستان برېښنا شرکت د اسـاسنامې د یو دېرشمې ‌مادې ‌د (۲) فقرې د (۵)جزء تعدیل -- د شهیدانو او ورکو شوو د پاتې ‌کسانو د حقوقو او امتیازونو د قانون (۴) ګڼه ضمیمه ١٣۹۶/۴/۲۵ ۱۲۶۵ نافذ  
۶۶ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۴/۳۱ ۱۲۶۶ نافذ  
۶۷ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۵/۳۱ ۱۲۶۷ نافذ  
۶۸ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۶/۲۹ ۱۲۶۸ نافذ  
۶۹ د پیسو وینځلو اوله جرمونو څخه د را پیدا شووعـوایدو د مخنیوي دقانون په ځینومادو کې تعدیل -- د بین المللي تړونونو او میثاقونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- دهـوایي ډګرونو او د ملکي هـوایي چلند د تأسیساتو دحق الاجرت دمقررې دلسمې مادې بیا تعدیل -- د تقنیني سندونو دپړاوونـو دتېرولو، خپرولو او انفاذ د ډول د قانون د اته څلویشتمې مادې تعـدیل -- له هېـواد څخه په بهرکې د نظامي لوړوزده کړو د بورسونو مقرره -- دپلټنې ‌د عالی ‌ادارې د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد -- د افغانستان اسلامي جمهوریت او تاجکستان جمهوریت ترمنځ دتورنو د استرداد موافقـه لیـک ١٣۹۶/۷/۲۵ ۱۲۶۹ نافذ د تقنیني سندونو دپړاوونـو دتېرولو، خپرولو او انفاذ د ډول د قانون د اته څلویشتمې مادې تعـدیل، ملغی دی
۷۰ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۷/۳۰ ۱۲۷۰ نافذ  
۷۱ د جسدونود راټولولو،خپلوانو ته‌ د هغو د سپارلو یا تدفین مقرره -- د شکنجې د منعې قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د هېواد په هوایي قلمروکې د بهرنیو د‌ولتونو‌ د پوځي الوتکواو هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون -- د دولتي‌ مقاماتو او کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون ١٣۹۶/۸/۰۶ ۱۲۷۱ نافذ د هېواد په هوایي قلمروکې د بهرنیو د‌ولتونو‌ د پوځي الوتکواو هلیکوپترونو د الوتنې د تنظیم قانون، ملغی دی او په ۱۲۹۶ ګڼه رسمی جریده کی خپور او نافذ دی  دشکنجې دمنعې قانون(۱)ګڼه ضمیمه ملغی اوجریدې رسمی ۱۳۲۱ شمارې عمومی ته مراجعه وکړی . د دولتي‌ مقاماتو او کارکوونکو د شتمنیو د اشاعې او ثبت قانون، ملغی دی
۷۲ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو قانون ١٣۹۶/۸/۲۰ ۱۲۷۲ نافذ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو د قانون‌ د ځینو مادو د تعدیل، ایزاد او لغو، په ۱۲۹۴ ګڼه رسمی جریده کی
۷۳ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۸/۳۰ ۱۲۷۵ نافذ  
۷۴ د مخدره‌ توکو د معتادینو د ژغورلو لپاره د اعانې د صندوق اساسنامه -- د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق(څېړونکي) دحقوقو(کاپی ‌رایت) د ملاتړ د بورډ د فعالیت د تنظیم مقرره -- په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د حق الاجرت (فیس) مقرره ١٣۹۶/۹/۰۸ ۱۲۷۴ نافذ  
۷۵ د ټولنو(جمعیتونو) د قانون ‌په‌ ځینومادو کې‌ تعدیل ‌او ایزاد -- د ټولنو،اعتصابونو‌ او تظاهراتو قانون -- د مالدارۍ ‌د چارو د تنظیم ‌قانون ١٣۹۶/۹/۱۵ ۱۲۷۵ نافذ د مالدارۍ ‌د چارو د تنظیم ‌قانون، ملغی دی او په ۱۲۹۶ ګڼه رسمی جریده کی خپور او نافذ دی
۷۶ د ژوند چاپیریالیزو او ټولنیزو اغیزو د ارزونی مقرره ١٣۹۶/۹/۱۸ ۱۲۷۶ نافذ  
۷۷ د نښانونو او مډالونو (علامه) د قانون (۷) ګڼه‌ ضمیمه -- د نښانونو او مډالونو(علامه) د قانون (۸) ګڼه ‌ضمیمه -- د نفتو او ګاز (هایدروکاربنونو) قانون ١٣۹۶/۹/۲۰ ۱۲۷۷ نافذ  
۷۸ دکور او ښارجوړونې‌ قانون -- د طبې‌ شوري‌‌‌ په ‌‌هکله ‌د عامې روغتیا د قانون (۱) ګڼه ضمیمه -- د بېوزلۍ‌ د کمولو، د خدمتونو د وړاندې ‌کولو او د ښاریتوب ‌د مشارکت ‌د عالي شوري‌‌ د رامنځ ‌ته‌ کولو په ‌هکله ‌د افغانستان اسلامي ‌جمهوریت‌ د رئیس‌ فرمان -- د ملکي ‌خدمتونو د کارکوونکو د قانون ‌د (۴) مادې ‌د وروستي پراګراف بیا تعدیل او د (۹) مادې ‌تعدیل ١٣۹۶/۹/۲۷ ۱۲۷۸ نافذ  
۷۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۰۹/۲۹ ۱۲۷۹ نافذ  
۸۰ د اوبو د سرچینو اود آبي‌ تأسیساتو د تل ‌او حریم ‌د مقررې (۱) ګڼه ‌ضمیمه -- د واده‌ د مراسمو قانون -- د ښځو او ماشومانو د ځورونې او اذیت‌ د منعې‌ قانون ١٣۹۶/۱۰/۹ ۱۲۸۰ نافذ  
۸۱ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۱۰/۳۰ ۱۲۸۱ نافذ  
۸۲ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۶/۱۱/۳۰ ۱۲۸۲ نافذ  
۸۳ ‌د نفوسو د احوالو د ثبتولو د قانون د ځینو مادو تعدیل – د خصوصي‌ ټولیزو رسنیو د تأسیس او فعالیت ‌د ډول ‌د مقررې ‌‌په‌ ځینو مادو کې ‌تعدیل ‌او ایزاد – د خطي-امتدادي ‌پروژو د استملاک مقرره ١٣۹۶/۱۲/۲ ۱۲۸۳ نافذ  
۸۴  له مخدره توکو او مسکراتو سره د مبارزی قانون ١٣۹۶/۱۲/۵ ۱۲۸۴ نافذ  
۸۵ د تقنینی فرمان د صادرولو قانون -- د ښاری غیر رسمی ملکیتونو د چارو د تنظیم مقرره ١٣۹۶/۱۲/۷ ۱۲۸۵ نافذ  
۸۶ د‌ښځې پر وړاندې ‌د تاو تریخوالي د منع‌ د قانون ‌د ځینو‌ مادو تعدیل -- د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۱) ګڼې‌ ضمیمې‌ د ځینو مادو تعدیل -- دجزا د کود په ۹۱۶ ماده‌ کې ایزاد -- د حبس ‌او حجز د بدیلونو د تطبیق ‌په‌‌ هکله ‌د جزایي ‌اجراآتو د قانون (۲)‌ ګڼه ضمیمه -- د څارنوالۍ‌ د تشکیل‌ او واک د قانون ‌د ځینو مادو تعدیل ‌او ایزاد ١٣۹۶/۱۲/۱۵ ۱۲۸۶ نافذ  
۸۷ د افغانستان‌ اسلامي‌ جمهوریت ‌او کروشیا جمهوریت ترمنځ‌ د اوږد مهاله هـر اړخیزو همکاریو موافقه ‌لیک – د افغانستان‌ اسلامي‌ جمهوریـت‌ د بهرنیو چـارو وزارت او تاجکستان‌ جمهوریـت‌ دبهرنیو کارونو د وزارت ترمنځ‌ د همکارۍ په اړوند پروتوکول – د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوري ‌دولت ‌او د یونان‌ جمهوري دولت‌ ترمنځ ‌د سیاسي استازولۍ د رامنځته ‌کېدو په هکله موافقه ‌لیک – د افغانستان‌ اسلامي ‌جمهوریت‌ او د هند جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد موافقه ‌لیک – د افغانستان ‌اسلامي ‌جمهوریت ‌او ازبکستان‌ جمهوریت ترمنځ‌ د مجرمینو د استرداد موافقه ‌لیک ١٣۹۶/۱۲/۱۶ ۱۲۸۷ نافذ  
۸۸ د افغانستان ‌اسلامي‌ جمهوریت ‌د کورنیو چارو وزارت‌ د سرحدي پولیسو د عمومي‌ قوماندانۍ او د چین ‌د خلکو جمهوریت ‌د عامه امنیت‌ د وزارت ‌د کنترول ‌ریاست ‌ترمنځ ‌سرحدي ‌په‌ درې سطحې ‌اړیکو د سیستم ‌د رامنځته‌ کولو پروتوکول -- د انرژۍ (برېښنا) په‌ زمینه ‌کې ‌د همکاریو لپاره‌ د سارک‌ قرارداد (تړون) -- له‌ صنعتي‌ مالکیتونو سره د ملاتړ په هکله د پاریس‌کنوانسیون – د اقلیم‌ د بدلونونو په‌ هکله ‌د ملګرو ملتونو د اډانې ‌د کنوانسیون د پاریس ‌د غړیو د یوویشتم‌ کنفرانس ‌هوکړه ‌لیک – د افغانستان ‌په‌ اسلامي ‌جمهوریت‌ کې‌ د بهرنیو اتباعو د مسافرت او استوګنې (اقامت) د قانون ‌په ‌ځینومادوکې‌ تعدیل ‌او ایزاد ١٣۹۶/۱۲/۱۹ ۱۲۸۸ نافذ  
۸۹ د سوداګرۍ د آسانتیا تړون -- د سیمابو په هکله د میناماتا کنوانسیون -- چاپي آثارو او سرچینو ته د ړندو، لږ لیدونکو او نورو معلولیت لرونکو وګړو د لاسرسي د آسانولو په اړه د مراکش تړون -- د مهاجرت په برخه کې د همکاریو په هکله د ا.ا.ج او سویډن د حکومت تر منځ د تقاهم یاددښت ١٣۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲۸۹ نافذ  
۹۰ د ایکو د وترنرۍ کمېسیون اساسنامه -- د ا.ا.ج. او د ایتالیا جمهوري دولت ترمنځ د هرات څخه تر چشت شریف پورې دختیځ- لویدیځ دهلیز د بیا رغونې لپاره د اسانه پور د ورکړې په باب د پور موافقه لیک -- د ترکمنستان د انرژۍ وزارت پورې اړوند د ترکمن انرګو شرکت او د ا.ا.ج پورې اړوند د افغانستان د برېښنا شرکت ترمنځ د برېښنا د پېر او پلور قرارداد -- د اسلامي کنفرانس سازمان د خوندیتوب او امتیازونو په اړه دهمکارۍ موافقه لیک ١٣۹۶/۱۲/۲۱ ۱۲۹۰ نافذ  
۹۱ د ملکي هوایي چلند د اسلامي شوري اساسنامه -- د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هندجمهوریت ترمنځ د ابلاغ ، احضاریي ، قضایي سندونو کمېسیونونو، د احکامو او د حکمیت د تصمیمونو ترسره‌ کولو په اړه په مدني او سوداګریزو مسئلو کې د عدلي او قضایي همکاریو هوکړه لیک -- د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت او متحده عربي اماراتو د دولت ترمنځ د نشه یي توکو،نشه راوړونکو توکو او د هغو کارېدونکو توکو د ناقانونه سوداګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موافقه لیک -- د آسیا زیربنایي پانګونې بانک اساسنامه ١٣۹۶/۱۲/۲۲ ۱۲۹۱ نافذ  
۹۲ د محدود المسؤولیت شرکتونو‌ قانون ١٣۹۶/۱۲/۲۶ ۱۲۹۲ نافذ  
۹۳ د افلاس قانون ١٣۹۶/۱۲/۲۷ ۱۲۹۳ نافذ  
۹۴ د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو د قانون‌ د ځینو مادو د تعدیل، ایزاد او لغو – د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ‌د نامه‌ تعدیل -- د خپلواکو بودجوي واحدونو د ادارو له عنوانونو او نافذو تقنیني سندونو څخه خپلواکې‌ کلمې‌ حذف -- د ملکي‌ خدمتونو د کارکوونکو د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد-- د1396 کال په رسمي ‌جریده‌ کې ‌د خپاره شوي ‌تقنیني ‌سندونو فهرست ١٣۹۶/۱۲/۲۸ ۱۲۹۴ نافذ  
۹۵          
۹۶ د سوداګریزو محاکماتو د اصولو د قانون (۲) ګڼه ضمیمه -- د مالدارۍ د چارو د تنظیم ‌قانون -- د هیواد په هوایي قلمرو کې د بهرنیو دولتونو د پوځي‌ الوتکو او هلیکوپترونو د الوتنې ‌د تنظیم ‌قانون ١٣۹۷/۰۱/۰۸ ۱۲۹۶ نافذ  
۹۷ اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون -- د ملکی لوړو زده کړو د قانون د ځینو مادو تعدیل او ایزاد ١٣۹۷/۰۱/۱۱ ۱۲۹۷ نافذ  
۹۸ د اداري اجراآتو قانون ١٣۹۷/۰۱/۱۵ ۱۲۹۸ نافذ  
۹۹ د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه ١٣۹۷/۰۱/۲۹ ۱۲۹۹ نافذ  
۱۰۰ د واټ د ترانسپورت د تنظیم قانون -- د ټولنیز ملاتړ قانون ١٣۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۰۰ نافذ  

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۶/۰۴/۱۲) ١٣۹۵/۰۱/۲۴