۰
شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

۱
 ١٣٨۸/٠۸/۱۶
۱۰۰۱

نافذ

 
۲
د افغانستان د سوداګرئ د واحدی خونی قانون - د سهامی او محدود المسولیت شرکتونو د قانون د لسمی مادی تعدیل
 ١٣٨۸/٠۷/۲٠
۱۰۰۲
ملغی  
۳
 ١٣٨۸/٠۸/۳٠
۱۰۰۳
نافذ  
۴
 ١٣٨۸/٠۹/۲۱
۱۰۰۴
نافذ د عامې روغتیا د قانون د دویمې مادې تعدیل په ۱۲۰۱ ګڼه رسمی جریده کی

د عامی روغتیا د قانون په ځینو مادو کی تعدیل، په ۱۰۹۳ ګڼه رسمی جریده کی

۵
 ١٣٨۸/٠۹/۲۵
۱۰۰۵
نافذ  
۶
 ١٣٨۸/٠۹/۳٠
۱۰۰۶
نافذ  
۷
 ١٣٨۸/۱۰/۱٠
۱۰۰۷
نافذ  
۸
‍په کار کی د شاملیدو یا د استخدام د سن د اقل حد په هکله د ۱۳۷۳ کال (۱۳۸) ګڼه کنوانسیون
 ١٣٨۸/۱۰/۱٠
۱۰۰۸
نافذ  
۹
 ١٣٨۸/۰۱/۱۵
۱۰۰۹
نافذ  
۱۰
(٢٠۱۰/۰۳/۳۰) ١٣٨۸/۱۱/۱۰
۱۰۱۰
نافذ له‌رقابت (سیالۍ) څخه‌ د ملاتړ د قانون د ځینومـادو ایزاد، تعدیل ‌او حذف په ۱۲۵۹ ګڼه رسمی جریده کی
۱۱
 ١٣٨۸/۱۱/۲۹
۱۰۱۱
نافذ  
۱۲
 ١٣٨۸/۱۲/۱۰
۱۰۱۲
ملغی  
۱۳
دځینو قوانینو په موادو کی تعدیل او ایزاد - د مشرانو جرګی د یو ثلث غړو د بشپړتیا په هکله د ا.ا. ج د رییس فرمان - د ۱۳۸۸ کال د رسمی جریدی د تقنینی سندونو فهرست
 ١٣٨۸/۱۲/۲۰
۱۰۱۳
نافذ  
۱۴
 ١٣٨۸/۱۲/۲۹
۱۰۱۴
نافذ  
۱۵
 ١٣٨۹/۰۱/۰۵
۱۰۱۵
نافذ  
۱۶
د افسرانو ، بریدملانواو ساتنمنانو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره
 ١٣٨۹/۰۱/۱۰
۱۰۱۶
ملغی  
۱۷
 ١٣٨۹/۰۱/۱۵
۱۰۱۷
نافذ  
۱۸
۱۰۱۸
نافذ  
۱۹
 ١٣٨۹/۰٢/۵
۱۰۱۹
نافذ  
۲۰
 ١٣٨۹/۰۲/۲۰
۱۰۲۰
نافذ دخصوصـی هوایي حمل او نقل د مؤسسـو د رامنځتـه کولو په مقرره کې حذف او تعدیـل، ملغی دی
۲۱
 ١٣٨۹/۰۲/۲۵
۱۰۲۱
نافذ  
۲۲
۱۰۲۲
نافذ  
۲۳
 ١٣٨۹/۰۳/۰ ۵
۱۰۲۳
نافذ  
۲۴
 ١٣٨۹/۰۳/۱۰
۱۰۲۴
نافذ  
۲۵
د مسکراتو او مخدرو توکو پر علیه د مبارزی او کنترول قانون
 ١٣٨۹/۰۳/۲۴
۱۰۲۵
ملغی  
۲۶
 ١٣٨۹/۰۳/۲۵
۱۰۲۶
نافذ د جیودیزی او کارتوګرافی د عمومی اداری د مقرری (۲) ګڼه ضمیمه ، ملغی دی

د سیاسی ګوندونو د تاسیس او ثبت د ډول د مقرری په نهمه ماده کی د (۲) فقری او په څوارلسمه ماده کی د (۴) جز ایزاد، په ۱۰۷۵ ګڼه رسمی جریده کی

د سیاسی ګوندونو د تاسیس او ثبت د ډول د مقرری د دوولسمی مادی د (۵،۶ او ۷) فقرو تعدیل او د څوارلسمی مادی د (۳) جز، حذف په ۱۲۳۸ ګڼه رسمی جریده کی

۲۷
۱۰۲۷
نافذ  
۲۸
 ١٣٨۹/۰۴/۵
۱۰۲۸
نافذ  
۲۹
 ١٣٨۹/۰۴/۱٠
۱۰۲۹
نافذ  
۳۰
 ١٣٨۹/۰۴/٢٣
۱۰۳۰
نافذ په دی جریده کی د تاکنو د قانون په خینو موادو کی حذف، ایزاد او تعدیل،ملغی دی
۳۱
 ١٣٨۹/۰۴/٢۶
۱۰۳۱
نافذ دمخابراتي‌ خدمتونود تنظیم‌ د قانون د ځینومادو تعدیل ‌او ایزاد په ۱۲۵۹ ګڼه رسمی جریده کی

د مخابراتی خدمتونو دتنظیم دقانون د لسمی مادی تعدیل او په نهه پنځوسمه ماده کی د(۲) فقری ایزاد، په ۱۱۱۵ ګڼه رسمی جریده کی

۳۲
١٣٨۹/۰۴/۳۱
۱۰۳۲
نافذ  
۳۳
 ١٣٨۹/۰۵/۰۴
۱۰۳۳
ملغی  
۳۴
 ١٣٨۹/۰۵/۱۶
۱۰۳۴
نافذ د عسکری محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون ملغی دی
۳۵
 ١٣٨۹/۰۵/٣۰
۱۰۳۵
ملغی  
۳۶
۱۰۳۶
نافذ  
۳۷
د معلولینو د حقوقو او امتیازونو قانون -- د شهیدانو او ورکو شوو د پاتی کسانو د حقوقو او امتیازونو قانون
١٣٨۹/۰۶/۱۵
۱۰۳۷
نافذ د شهیدانو او ورکو شوو د باتی کسانو د حقوقو او امتیازونو د قانون په ځینو موادو کی تعدیل، په ۱۰۹۹ ګڼه رسمی جریده کی

د معلولینو د حقوقو او امتیازونو د قانون په ځینو موادو کی تعدیل او حذف، په ۱۰۹۹ ګڼه رسمی جریده کی

۳۸
د ملی پولیسو د اصلاحاتو د کمیسیون قانون - د افغانستان ملی ستندرد قانون
۱۰۳۸
نافذ د افغانستان ملی ستندرد قانون ملغی دی په ۱۱۰۷ ګڼه جریده کی خپور شوی
۳۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۳۹
نافذ  
۴۰
د پولیسو د ذاتی چارو قانون -- د پست د مقرراتو د ځینو مادو تعدیل
 ١٣۸۹/۰۷/۰۵
۱۰۴۰
نافذ دپولیسو د ذاتی چارو قانون ملغی دی. ۱۱۳۳ ګڼه جریده کی خپور شوی

د پستی مقرراتو د اجورو په (۲) ګڼه جدول کی د درج شوی (۱۳) جز بیا تعدیل، په ۱۰۹۸ ګڼه رسمی جریده کی

۴۱
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۱
نافذ  
۴۲
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۲
نافذ  
۴۳
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۳
نافذ  
۴۴
د ایکاو ( ICAO) میثاق د ملکی هوایی چلند نړیوال سازمان - د ۱۳۸۹ کال د رسمی جریدی د تقنینی سندونو فهرست
۱۰۴۴
نافذ  
۴۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۵
نافذ  
۴۶
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۶
نافذ  
۴۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۴۷
نافذ  
۴۸
د مالګی د آیودی کولو مقرره
 ١٣۹۰/۰۱/۰۶
۱۰۴۸
نافذ  
۴۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۱/۳۱
۱۰۴۹
نافذ  
۵۰
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۵۰
نافذ  
۵۱
د ا.ا.ج دولت د ثلاثه قوا وو د مقاماتو د سلوکی اړیکیو د تنظیم قانون -- د وزارت د سرپرستی قانون -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم د مقرری (۱) ګڼه ضمیمه
 ١٣۹۰/۰۳/۲۱
۱۰۵۱
نافذ په دی جریده کی د وزارت د سرپرستی قانون، ملغی دی.۱۱۶۸ ګڼه جریده کی خپور شوی
۵۲
د ملگرو ملتونو د عمومی مجمع د ۲۰۰۶ میلادی کال د دسامبر د ۱۳ مصوب د معلولیت لرونکو افرادو د حقوقو کنوانسیون -- د کلسټر مهماتو (غنچه ییزو مهماتو) د منع د کنوانسیون د جوړیدو لپاره دیپلوماتیک کنفرانس
 ١٣۹۰/۰۳/۲۵
۱۰۵۲
نافذ  
۵۳
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۳/۳۱
۱۰۵۳
نافذ  
۵۴
د ګاز د نل لیکی (پایپ لاین) د پروژی د تطبیق په اړه د افغانستان ا.ج، پاکستان، ترکمنستان او د هندوستان د بین الحکومتی موافقه لیک
 ١٣۹۰/۰۴/۰۵
۱۰۵۴
نافذ  
۵۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۳/۳۱
۱۰۵۵
نافذ  
۵۶
د کارکوونکو د اضافه کاری د چارو د تنظیم مقرره
١٣۹۰/۰۴/۲۹
۱۰۵۶
نافذ د کارکوونکو د اضافه کاری د چارو د تنظیم د مقرری د شپږمی مادی د (۱) فقری تعدیل، په ۱۰۷۸ ګڼه رسمی جریده کی
۵۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۳/۳۱
۱۰۵۷
نافذ  
۵۸
د ښځو د حمایوی (ملاتړ) مرکزونو مقرره - د بالمقطع کار مقرره
 ١٣۹۰/۰۶/۲۰
۱۰۵۸
نافذ  
۵۹
د سهیلی آسیا د هیوادونو ټولنیز منشور (SAARC ) د سیمه ییزو همکاریو لپاره ټولنیز منشور - د ا.ا.ج او د مونته نګرو ، فیجی او د بوتان د شاهی حکومت تر منڅ رسمی اطلاعیه او د دپلوماتیک اړیکیو د رامنڅته کیدو موافقه لیک
 ١٣۹۰/۰۶/۲۸
۱۰۵۹
نافذ  
۶۰
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۶/۳۰
۱۰۶۰
نافذ  
۶۱
د اطفایی د چارو د تنظیم مقرره
 ١٣۹۰/۰۷/۰۵
۱۰۶۱
نافذ  
۶۲
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۷/۳۰
۱۰۶۲
نافذ  
۶۳
د افغانستان اسلامی جمهوریت او پاکستان اسلامی جمهوریت تر منڅ د ترانزیتی سوداګری موافقه لیک (APTTA)
 ١٣۹۰/۰۸/۱۰
۱۰۶۳
نافذ  
۶۴
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۸/۳۰
۱۰۶۴
نافذ  
۶۵
د مالی چارو او عامه لګښتونو د اداره کولو د قانون د دوه یمی مادی د اووم جز تعدیل -- د امنیتی تصدی اساسانامه
 ١٣۹۰/۰۹/۰۹
۱۰۶۵
نافذ د امنیتي تصدۍ د اساسنامې په ځینو موادوکې تعدیل اوایزاد، په ۱۱۶۲ ګڼه رسمی جریده کی

د امنیتی تصدی د اساسنامی د دویمی مادی (۳) جز تعدیل، په ۱۰۷۳ ګڼه رسمی جریده کی

۶۶
د تحصیلی سندونو د ارزونی مقرره - د شپی لوړو زده کړو مقرره
 ١٣۹۰/۰۹/۱۶
۱۰۶۶
نافذ د شپې لوړو زده کړو د مقررې د پنځلسمې مادې بیا تعدیل په ۱۳۰۲ ګنه رسمی جریده کی

د تحصیلي ‌سندونو د ارزونې د مقررې د درېیمې مادې (۲) فقره او د اتلسمې ‌مادې‌ تعديل په ۱۲۶۵ ګڼه رسمی جریده کی

د شپی لوړو زده کړو د مقرری په پنځلسمه ماده کی تعدیل او ایزاد، په ۱۰۸۶ ګڼه رسمی جریده کی

۶۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۰۹/۳۰
۱۰۶۷
نافذ  
۶۸
د محبسونو او توقیف څایونو د قانون د ځینو مادو تعدیل -- د ا.ا.ج حکومت او د روسیی د فدراتیف حکومت ترمنځ سوداګریزی او اقتصادی همکاری موافقه لیک
 ١٣۹۰/۱۰/۰۵
۱۰۶۸
نافذ  
۶۹
موافقه لیکونه -- تفاهم لیکونه
 ١٣۹۰/۱۰/۲۰
۱۰۶۹
نافذ  
۷۰
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
۱۰۷۰
نافذ  
۷۱
د پولیسو د ذاتی چارو د قانون د ۶ مادی تعدیل -- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون پنځمه ګڼه ضمیمه
 ١٣۹۰/۱۱/۰۵
۱۰۷۱
نافذ  
۷۲
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۱۱/۳۰
۱۰۷۲
نافذ  
۷۳
د آریانا افغان هوایی شرکت اساسنامه - د امنیتی تصدی د اساسنامی د دویمی مادی (۳) جز تعدیل - د ۱۳۹۰ کال د رسمی جریدی د تقنینی سندونو فهرست
 ١٣۹۰/۱۲/۲۳
۱۰۷۳
نافذ د آریانا افغان هوایی شرکت د اساسنامي د ځینو موادو تعدیل، په ۱۱۲۸ ګڼه رسمی جریده کی
۷۴
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۰/۱۲/۲۹
۱۰۷۴
نافذ  
۷۵
د سیاسی ګوندونو د تاسیس او ثبت د ډول د مقرری په نهمه ماده کی د (۲) فقری او په څوارلسمه ماده کی د (۴) جز ایزاد -- د افغانستان د اسلامی جمهوریت او د ترکمنستان تر مینځ د دوستی او همکاری قرارداد
 ١٣۹۱/۰۱/۱۵
۱۰۷۵
نافذ  
۷۶
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۱/۰۱/۳۰
۱۰۷۶
نافذ  
۷۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۱/۰۲/۳۱
۱۰۷۷
نافذ  
۷۸
له ملی شوری سره د حکومت د کاری اړیکیو د تنظیم مقرره -- د افغانستان د اقتصادی پرمختګونو د نندارتون د جوړیدو مقرره -- د کارکوونکو د اضافه کاری د چارو د تنظیم د مقرری د شپږمی مادی د (۱) فقری تعدیل
 ١٣۹۱/۰۳/۰۲
۱۰۷۸
نافذ  
۷۹
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
١٣۹۱/۰۳/۳۱
۱۰۷۹
نافذ  
۸۰
د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهاله استراتیژیکو همکاریو موافقه لیک
 ١٣۹۱/۰۴/۰۶
۱۰۸۰
نافذ  
۸۱
د تقنینی سندونو د برابرولو او له پړاوونو څخه د تیرولو د ډول مقرره
 ١٣۹۱/۰۴/۲۰
۱۰۸۱
ملغی  
۸۲
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۴/۰۳۱
۱۰۸۲
نافذ  
۸۳
د حقوقو د پرمختیا د بین المللی سازمان (IDLO) د تاسیس موافقه لیک -- د افغانستان داسلامی جمهوریت او هند جمهوریت ترمنځ د ستراتیژیکی همکاری موافقه لیک
 ١٣۹۱/۰۵/۰۲
۱۰۸۳
نافذ  
۸۴
د خصوصی روغتیایی مرکزونو مقرره
 ١٣۹۱/۰۵/۲۱
۱۰۸۴
نافذ  د خصوصي روغتیایي مرکزونو د مقررې د ځينو موادو تعدیل او ایزاد، په ۱۱۳۶ ګڼه رسمی جریده کی
۸۵
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۵/۲۵
۱۰۸۵
نافذ  
۸۶
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د ريیس فرمانونه -- د عسکری منسوبینو د تنفیذی حبس د تیرولو د ډول مقرره -- د شپی لوړو زده کړو د مقرری په پنځلسمه ماده کی تعدیل او ایزاد
 ١٣۹۱/۰۶/۱۱
۱۰۸۶
نافذ د شپی لوړو زده کړو د مقرری په پنځلسمه ماده کی تعدیل او ایزاد، ملغی دی
۸۷
د ځنګلونو د چارو د تنظیم قانون -- د ښارجوړونی د چارو وزارت د اجراآتو او فعالیتونو د تنظیم مقرره
 ١٣۹۱/۰۶/۲۰
۱۰۸۷
نافذ  
۸۸
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۵/۲۵
۱۰۸۸
نافذ  
۸۹
له پیښو سره د مبارزی د چمتووالی قانون -- د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور ريیس فرمان
 ١٣۹۱/۰۷/۱۰
۱۰۸۹
نافذ  
۹۰
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۵/۲۵
۱۰۹۰
نافذ  
۹۱
د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونی قانون -- د حق العبور د محصول قانون
 ١٣۹۱/۰۸/۲۲
۱۰۹۱
نافذ د حق العبور د محصول د قانون د ځینو مادو تعدیل په ۱۲۱۰ ګڼه رسمی جریده کی

د حق العبور د محصول د قانون د ځینو مادو تعدیل، په ۱۱۸۷ ګڼه رسمی جریده کی

۹۲
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۸/۱۰
۱۰۹۲
نافذ  
۹۳
د ملکی هوایی چلند قانون - د عامی روغتیا د قانون په ځینو مادو کی تعدیل - د افغانستان په اسلامی جمهوریت کی د محکمو د وروستیو (نهایی) او قطعی حکمونو د تطبیق د تعقیب مقرره
 ١٣۹۱/۰۹/۲۶
۱۰۹۳
نافذ د ملکي هوايي چلند د قانون یوولسمه ماده او د دوولسمې مادې د (۵۱) جزء تعدیل په ۱۲۳۱ ګڼه رسمی جریده کی
۹۴
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۰۹/۲۶
۱۰۹۴
نافذ  
۹۵
د مالی چارو او عامه لګښتونو د اداری د قانون د یوشپیتمی مادی تعدیل - د پوهنی وزارت د ښوونیزو موسسو د تدریسی حق الزحمی مقرره
 ١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۵
نافذ  
۹۶
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۶
نافذ  
۹۷
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۷
نافذ  
۹۸
د احتکار د منع قانون - د هوایی حمل او نقل د موسسو د جوړولو د مقرری تعدیل - د پستی مقرراتو د اجورو په (۲) ګڼه جدول کی د درج شوی (۱۳) جز بیا تعدیل
 ١٣۹۱/۱۲/۱۵
۱۰۹۸
نافذ د هوایی حمل او نقل د موسسو د جوړولو د مقرری تعدیل، ملغی دی
۹۹

د شهیدانو او ورکو شوو د باتی کسانو د حقوقو او امتیازونو د قانون په ځینو موادو کی تعدیل -- د معلولینو د حقوقو او امتیازونو د قانون په ځینو موادو کی تعدیل او حذف . -- د کرنیزی پرمختیا د وجهی صندوق اساسنامه -- د ۱۳۹۱ کال په رسمی جریده کی د خپور شوی تقنینی سندونو فهرست

 ١٣۹۱/۱۰/۲۰
۱۰۹۹
نافذ  
۱۰۰
د تجارتی علامو او نښانونو د ثبت اعلانونه
 ١٣۹۱/۱۲/۳۰
۱۱۰۰

نافذ

 

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۵/۰۷/۱۱) ١٣۹۴/۰۴/۲۰