شمیره د تقنینی سند عنوان د خپریدو نیټه ګڼه حالت کتنی
۱
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۲
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۳
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
نافذ  
۴
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
نافذ د ۱۳۴۳ کال په (۱،۲،۳ او۴) ګڼه رسمي جریده کې خپورشوي د تجارتی محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه په ۱۲۲۱ ګڼه رسمی جریده کی

دتجارتي‌ محاکماتو د اصولو د قانون (۱) ګڼه ضمیمه په ۱۲۵۱ ګڼه رسمی جریده کی

۵
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
نافذ  
۶
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۷
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۸
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۹
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۱۰
(١٩٦٤/٠٣/٠٧) ١٣٤٢/١٢/١٦
ملغی  
۱۱
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۲
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۳
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۴
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
نافذ  
۱۵
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۶
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۷
(١٩٦٤/٠٣/٢٤) ١٣٤٣/٠١/٠٤
ملغی  
۱۸
(١٩٦٤/٠٤/٠٤) ١٣٤٣/٠١/١٥
ملغی  
۱۹
(١٩٦٤/٠٤/٠٤) ١٣٤٣/٠١/١٥
ملغی  
۲۰
(١٩٦٤/٠٤/٠٤) ١٣٤٣/٠١/١٥
نافذ  
۲۱
(١٩٦٤/٠٤/٠٤) ١٣٤٣/٠١/١٥
ملغی  
۲۲
(١٩٦٤/٠٤/٠٤) ١٣٤٣/٠١/١٥
نافذ  
۲۳
(١٩٦٤/٠٤/١٨) ١٣٤٣/٠١/٢٩
ملغی  
۲۴
(١٩٦٤/٠٤/١٨) ١٣٤٣/٠١/٢٩
ملغی  
۲۵
(١٩٦٤/٠٤/١٨) ١٣٤٣/٠١/٢٩
نافذ د تجارتی محاکماتو د اصول د قانون د ٣٢٠ مادې تعدیل ، په ۲۷۳ ګڼه رسمی جریده کی
۲۶
(١٩٦٤/٠٤/١٨) ١٣٤٣/٠١/٢٩
ملغی  
۲۷
(١٩٦٤/٠٥/٠٩) ١٣٤٣/٠٢/١٩
ملغی  
۲۸
(١٩٦٤/٠٥/٠٩) ١٣٤٣/٠٢/١٩
ملغی  
۲۹
(١٩٦٤/٠٥/٠٩) ١٣٤٣/٠٢/١٩
ملغی  
۳۰
(١٩٦٤/٠٥/٠٩) ١٣٤٣/٠٢/١٩
نافذ  
۳۱
(١٩٦٤/٠٥/٠٩) ١٣٤٣/٠٢/١٩
ملغی  
۳۲
(١٩٦٤/٠٥/٣٠) ١٣٤٣/٠٣/٠٩
ملغی  
۳۳
(١٩٦٤/٠٥/٣٠) ١٣٤٣/٠٣/٠٩
ملغی  
۳۴
(١٩٦٤/٠٥/٣٠) ١٣٤٣/٠٣/٠٩
نافذ  
۳۵
(١٩٦٤/٠٦/١٣) ١٣٤٣/٠٣/٢٣
ملغی  
۳۶
(١٩٦٤/٠٦/١٣) ١٣٤٣/٠٣/٢٣
نافذ  
۳۷
(١٩٦٤/٠٧/٠١) ١٣٤٣/٠٤/١٠
ملغی  
۳۸
(١٩٦٤/٠٧/٠١) ١٣٤٣/٠٤/١٠
ملغی  
۳۹
(١٩٦٤/٠٧/٠١) ١٣٤٣/٠٤/١٠
نافذ  
۴۰
(١٩٦٤/٠٧/٢٥) ١٣٤٣/٠٥/٠٣
ملغی  
۴۱
(١٩٦٤/٠٧/٢٥) ١٣٤٣/٠٥/٠٣
نافذ  
۴۲
(١٩٦٤/٠٧/٢٥) ١٣٤٣/٠٥/٠٣
ملغی  
۴۳
(١٩٦٤/٠٧/٢٥) ١٣٤٣/٠٥/٠٣
ملغی  
۴۴
(١٩٦٤/٠٧/٢٥) ١٣٤٣/٠٥/٠٣
نافذ  
۴۵
(١٩٦٤/٠٨/١٥) ١٣٤٣/٠٥/٢٤
ملغی  
۴۶
(١٩٦٤/٠٨/١٥) ١٣٤٣/٠٥/٢٤
ملغی  
۴۷
(١٩٦٤/٠٨/١٥) ١٣٤٣/٠٥/٢٤
نافذ  
۴۸
(١٩٦٤/٠٨/١٥) ١٣٤٣/٠٥/٢٤
نافذ  
۴۹
(١٩٦٤/٠٩/٠٥) ١٣٤٣/٠٦/١٤
ملغی  
۵۰
(١٩٦٤/٠٩/٠٥) ١٣٤٣/٠٦/١٤
ملغی  
۵۱
(١٩٦٤/٠٩/٠٥) ١٣٤٣/٠٦/١٤
ملغی  
۵۲
(١٩٦٤/٠٩/٠٥) ١٣٤٣/٠٦/١٤
نافذ  
۵۳
(١٩٦٤/٠٩/٠٥) ١٣٤٣/٠٧/٠١
نافذ  
۵۴
(١٩٦٤/١٠/٠٣) ١٣٤٣/٠٧/١١
ملغی  
۵۵
(١٩٦٤/١٠/٠٣) ١٣٤٣/٠٧/١١
ملغی  
۵۶
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
ملغی  
۵۷
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
ملغی  
۵۸
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
ملغی  
۵۹
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
ملغی  
۶۰
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
ملغی  
۶۱
(١٩٦٤/١٠/١٧) ١٣٤٣/٠٧/٢٥
نافذ  
۶۲
(١٩٦٤/١٠/٢٤) ١٣٤٣/٠٨/٠٢
ملغی  
۶۳
(١٩٦٤/١٠/٢٤) ١٣٤٣/٠٨/٠٢
ملغی  
۶۴
(١٩٦٤/١٠/٢٤) ١٣٤٣/٠٨/٠٢
نافذ  
۶۵
(١٩٦٤/١٠/٢٤) ١٣٤٣/٠٨/٠٤
ملغی  
۶۶
(١٩٦٤/١١/١٤) ١٣٤٣/٠٨/٢٣
ملغی  
۶۷
(١٩٦٤/١١/١٤) ١٣٤٣/٠٨/٢٣
ملغی  
۶۸
(١٩٦٤/١١/١٤) ١٣٤٣/٠٨/٢٣
ملغی  
۶۹
(١٩٦٤/١١/١٤) ١٣٤٣/٠٨/٢٣
نافذ  
۷۰
(١٩٦٤/١١/١٤) ١٣٤٣/٠٨/٢٧
ملغی  
۷۱
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/٠٩
ملغی  
۷۲
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/٠٩
ملغی  
۷۳
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/٠٩
ملغی  
۷۴
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/٠٩
ملغی  
۷۵
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/٠٩
نافذ  
۷۶
(١٩٦٤/١١/٣٠) ١٣٤٣/٠٩/١٤
نافذ  
۷۷
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۷۸
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۷۹
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۸۰
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۸۱
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۸۲
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
ملغی  
۸۳
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/٠٩/٢٨
نافذ  
۸۴
(١٩٦٤/١١/١٩) ١٣٤٣/١٠/٠٥
نافذ  
۸۵
(١٩٦٥/٠١/٠٩) ١٣٤٣/١٠/١٩
ملغی  
۸۶
(١٩٦٥/٠١/٠٩) ١٣٤٣/١٠/١٩
نافذ  
۸۷
(١٩٦٥/٠١/١٦) ١٣٤٣/١٠/٢٦
نافذ  
۸۸
(١٩٦٥/٠٢/٠٦) ١٣٤٣/١١/١٧
ملغی  
۸۹
(١٩٦٥/٠٢/٠٦) ١٣٤٣/١١/١٧
ملغی  
۹۰
(١٩٦٥/٠٢/٠٦) ١٣٤٣/١١/١٧
ملغی  
۹۱
(١٩٦٥/٠٢/٠٦) ١٣٤٣/١١/١٧
نافذ  
۹۲
(١٩٦٥/٠٢/٠٦) ١٣٤٣/١١/١٧
نافذ  
۹۳
(١٩٦٥/٠٢/٢٠) ١٣٤٣/١٢/٠١
ملغی  
۹۴
(١٩٦٥/٠٢/٢٠) ١٣٤٣/١٢/٠١
نافذ  
۹۵
(١٩٦٥/٠٣/٠٦) ١٣٤٣/١٢/١٥
ملغی  
۹۶
(١٩٦٥/٠٣/٠٦) ١٣٤٣/١٢/١٥
ملغی  
۹۷
(١٩٦٥/٠٣/٠٦) ١٣٤٣/١٢/١٥
ملغی  
۹۸
(١٩٦٥/٠٣/٢٠) ١٣٤٣/١٢/٢٩
ملغی  
۹۹
(١٩٦٥/٠٣/٢٠) ١٣٤٣/١٢/٢٩
نافذ  
۱۰۰
(١٩٦٥/٠٣/٢٠) ١٣٤٣/١٢/٢٩
ملغی  
۱۰۱
(١٩٦٥/٠٤/٠٣) ١٣٤٤/٠١/١٤
ملغی  
۱۰۲
(١٩٦٥/٠٤/٠٣) ١٣٤٤/٠١/١٤
نافذ  
۱۰۳
(١٩٦٥/٠٤/١٠) ١٣٤٤/٠١/٢١
نافذ  
۱۰۴
(١٩٦٥/٠٤/٢٤) ١٣٤٤/٠٢/٠٤
ملغی  
۱۰۵
(١٩٦٥/٠٤/٢٤) ١٣٤٤/٠٢/٠٤
ملغی  
۱۰۶
(١٩٦٥/٠٤/٢٤) ١٣٤٤/٠٢/٠٤
نافذ  
۱۰۷
(١٩٦٥/٠٤/٢٤) ١٣٤٤/٠٢/٠٤
نافذ  
۱۰۸
(١٩٦٥/٠٥/١١) ١٣٤٤/٠٢/٢١
ملغی  
۱۰۹
(١٩٦٥/٠٥/١٣) ١٣٤٤/٠٢/٢٣
ملغی  
۱۱۰
(١٩٦٥/٠٥/١٣) ١٣٤٤/٠٢/٢٣
ملغی  
۱۱۱
(١٩٦٥/٠٥/١٣) ١٣٤٤/٠٢/٢٣
ملغی  
۱۱۲
(١٩٦٥/٠٥/١٩) ١٣٤٤/٠٢/٢٩
ملغی  
۱۱۳
(١٩٦٥/٠٥/٢٦) ١٣٤٤/٠٣/٠٥
ملغی  
۱۱۴
(١٩٦٥/٠٦/١٢) ١٣٤٤/٠٣/٢٢
ملغی  
۱۱۵
(١٩٦٥/٠٦/١٢) ١٣٤٤/٠٣/٢٢
نافذ  
۱۱۶
(١٩٦٥/٠٦/٢١) ١٣٤٤/٠٣/٣١
ملغی  
۱۱۷
(١٩٦٥/٠٦/٢١) ١٣٤٤/٠٣/٣١
نافذ  
۱۱۸
(١٩٦٥/٠٦/٢٦) ١٣٤٤/٠٤/٠٥
ملغی  
۱۱۹
(١٩٦٥/٠٦/٢٦) ١٣٤٤/٠٤/٠٥
ملغی  
۱۲۰
(١٩٦٥/٠٦/٢٦) ١٣٤٤/٠٤/٠٥
ملغی  
۱۲۱
(١٩٦٥/٠٦/٢٧) ١٣٤٤/٠٤/٠٦
ملغی  
۱۲۲
(١٩٦٥/٠٦/٢٧) ١٣٤٤/٠٤/٠٦
ملغی  
۱۲۳
(١٩٦٥/٠٦/٢٧) ١٣٤٤/٠٤/٠٦
ملغی  
۱۲۴
(١٩٦٥/٠٦/٢٧) ١٣٤٤/٠٤/٠٦
ملغی  
۱۲۵
(١٩٦٥/٠٧/١٧) ١٣٤٤/٠٤/٢٦
ملغی  
۱۲۶
(١٩٦٥/٠٧/١٧) ١٣٤٤/٠٤/٢٦
ملغی  
۱۲۷
(١٩٦٥/٠٧/١٧) ١٣٤٤/٠٤/٢٦
نافذ  
۱۲۸
(١٩٦٥/٠٧/٠٧) ١٣٤٤/٠٥/١٦
ملغی  
۱۲۹
(١٩٦٥/٠٧/٠٧) ١٣٤٤/٠٥/١٦
ملغی  
۱۳۰
(١٩٦٥/٠٧/٠٧) ١٣٤٤/٠٥/١٦
نافذ  
۱۳۱
(١٩٦٥/٠٨/٢١) ١٣٤٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۱۳۲
(١٩٦٥/٠٨/٢١) ١٣٤٤/٠٥/٣٠
ملغی  
۱۳۳
(١٩٦٥/٠٨/٢١) ١٣٤٤/٠٥/٣٠
نافذ  
۱۳۴
(١٩٦٥/٠٨/٢١) ١٣٤٤/٠٥/٣٠
نافذ  
۱۳۵
(١٩٦٥/٠٩/٠٨) ١٣٤٤/٠٦/١٧
ملغی  
۱۳۶
(١٩٦٥/١٠/٠١) ١٣٤٤/٠٧/٠٩
ملغی  
۱۳۷
(١٩٦٥/١٠/٠١) ١٣٤٤/٠٧/٠٩
نافذ  
۱۳۸
(١٩٦٥/١٠/١٢) ١٣٤٤/٠٧/٢٠
ملغی  
۱۳۹
(١٩٦٥/١٠/١٢) ١٣٤٤/٠٧/٢٠
ملغی  
۱۴۰
(١٩٦٥/١٠/١٨) ١٣٤٤/٠٧/٢٦
ملغی  
۱۴۱
(١٩٦٥/١٠/١٨) ١٣٤٤/٠٧/٢٦
نافذ  
۱۴۲
(١٩٦٥/١١/٠٦) ١٣٤٤/٠٨/١٥
ملغی  
۱۴۳
(١٩٦٥/١١/٠٦) ١٣٤٤/٠٨/١٥
نافذ  
۱۴۴
(١٩٦٥/١١/٠٦) ١٣٤٤/٠٨/١٥
نافذ  
۱۴۵
(١٩٦٥/١١/٢٠) ١٣٤٤/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۴۶
(١٩٦٥/١١/٢٠) ١٣٤٤/٠٨/٢٩
ملغی  
۱۴۷
(١٩٦٥/١١/٢٠) ١٣٤٤/٠٨/٢٩
نافذ  
۱۴۸
(١٩٦٥/١٢/٠٦) ١٣٤٤/٠٩/١٥
نافذ  
۱۴۹
(١٩٦٥/١٢/٠٦) ١٣٤٤/٠٩/١٥
نافذ  
۱۵۰
(١٩٦٥/١٢/٠٦) ١٣٤٤/٠٩/١٥
نافذ  
۱۵۱
(١٩٦٥/١٢/٢١) ١٣٤٤/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۵۲
(١٩٦٥/١٢/٢١) ١٣٤٤/٠٩/٣٠
نافذ  
۱۵۳
(١٩٦٥/١٢/٢١) ١٣٤٤/٠٩/٣٠
نافذ  
۱۵۴
(١٩٦٦/٠١/٠٥) ١٣٤٤/١٠/١٥
ملغی  
۱۵۵
(١٩٦٦/٠١/٠٥) ١٣٤٤/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۶
(١٩٦٦/٠١/٠٥) ١٣٤٤/١٠/١٥
نافذ  
۱۵۷
(١٩٦٦/٠١/٢٠) ١٣٤٤/١٠/٣٠
ملغی  
۱۵۸
(١٩٦٦/٠١/٢٠) ١٣٤٤/١٠/٣٠
نافذ  
۱۵۹
(١٩٦٦/٠٢/٠٥) ١٣٤٤/١١/١٦
ملغی  
۱۶۰
(١٩٦٦/٠٢/٠٥) ١٣٤٤/١١/١٦
نافذ  
۱۶۱
(١٩٦٦/٠٢/١٠) ١٣٤٤/١١/٢١
ملغی  
۱۶۲
(١٩٦٦/٠٢/٢٦) ١٣٤٤/١٢/٠٧
ملغی  
۱۶۳
(١٩٦٦/٠٢/٢٦) ١٣٤٤/١٢/٠٧
ملغی  
۱۶۴
(١٩٦٦/٠٢/٢٦) ١٣٤٤/١٢/٠٧
نافذ  
۱۶۵
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۶۶
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۶۷
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۶۸
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۶۹
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۷۰
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۷۱
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۷۲
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۷۳
(١٩٦٦/٠٣/١٠) ١٣٤٤/١٢/١٩
ملغی  
۱۷۴
(١٩٦٦/٠٣/١٣) ١٣٤٤/١٢/٢٢
نافذ  
۱۷۵
(١٩٦٦/٠٣/٢٢) ١٣٤٥/٠١/٠٢
ملغی  
۱۷۶
(١٩٦٦/٠٣/٢٢) ١٣٤٥/٠١/٠٢
نافذ  
۱۷۷
(١٩٦٦/٠٣/٢٢) ١٣٤٥/٠١/٠٢
ملغی  
۱۷۸
(١٩٦٦/٠٤/٠٩) ١٣٤٥/٠١/٢٠
ملغی  
۱۷۹
(١٩٦٦/٠٤/٠٩) ١٣٤٥/٠١/٢٠
نافذ  
۱۸۰
(١٩٦٦/٠٤/٢٣) ١٣٤٥/٠٢/٠٣
ملغی  
۱۸۱
(١٩٦٦/٠٤/٢٣) ١٣٤٥/٠٢/٠٣
نافذ  
۱۸۲
(١٩٦٦/٠٥/٠٧) ١٣٤٥/٠٢/١٧
ملغی  
۱۸۳
(١٩٦٦/٠٥/٠٧) ١٣٤٥/٠٢/١٧
نافذ  
۱۸۴
(١٩٦٦/٠٥/٠٨) ١٣٤٥/٠٢/١٨
ملغی  
۱۸۵
(١٩٦٦/٠٥/٢١) ١٣٤٥/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۶
(١٩٦٦/٠٥/٢١) ١٣٤٥/٠٢/٣١
نافذ  
۱۸۷
(١٩٦٦/٠٦/٠٤) ١٣٤٥/٠٣/١٤
نافذ  
۱۸۸
(١٩٦٦/٠٦/١٨) ١٣٤٥/٠٣/٢٨
ملغی  
۱۸۹
(١٩٦٦/٠٦/١٨) ١٣٤٥/٠٣/٢٨
ملغی  
۱۹۰
(١٩٦٦/٠٦/١٨) ١٣٤٥/٠٣/٢٨
نافذ  
۱۹۱
(١٩٦٦/٠٧/٠٩) ١٣٤٥/٠٤/١٨
ملغی  
۱۹۲
(١٩٦٦/٠٧/٠٩) ١٣٤٥/٠٤/١٨
ملغی  
۱۹۳
(١٩٦٦/٠٧/٠٩) ١٣٤٥/٠٤/١٨
نافذ  
۱۹۴
(١٩٦٦/٠٧/٢٣) ١٣٤٥/٠٥/٠١
ملغی  
۱۹۵
(١٩٦٦/٠٧/٢٣) ١٣٤٥/٠٥/٠١
نافذ  
۱۹۶
(١٩٦٦/٠٨/٠٦) ١٣٤٥/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۷
(١٩٦٦/٠٨/٠٦) ١٣٤٥/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۸
(١٩٦٦/٠٨/٠٦) ١٣٤٥/٠٥/١٥
نافذ  
۱۹۹
(١٩٦٦/٠٨/٢٢) ١٣٤٥/٠٥/٣١
ملغی  
۲۰۰
(١٩٦٦/٠٨/٢٢) ١٣٤٥/٠٥/٣١
نافذ  
۲۰۱
(١٩٦٦/٠٩/٠٦) ١٣٤٥/٠٦/١٥
ملغی  
۲۰۲
(١٩٦٦/٠٩/٠٦) ١٣٤٥/٠٦/١٥
نافذ  
۲۰۳
(١٩٦٦/٠٩/٢٢) ١٣٤٥/٠٦/٣١
ملغی  
۲۰۴
(١٩٦٦/٠٩/٢٢) ١٣٤٥/٠٦/٣١
ملغی  
۲۰۵
(١٩٦٦/٠٩/٢٢) ١٣٤٥/٠٦/٣١
نافذ  
۲۰۶
(١٩٦٦/١٠/٠٨) ١٣٤٥/٠٧/١٦
ملغی  
۲۰۷
(١٩٦٦/١٠/٠٨) ١٣٤٥/٠٧/١٦
نافذ  
۲۰۸
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۰۹
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۰
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۱
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۲
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۳
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۱۴
(١٩٦٦/١٠/٢٢) ١٣٤٥/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۱۵
(١٩٦٦/١١/١٥) ١٣٤٥/٠٨/١٤
ملغی  
۲۱۶
(١٩٦٦/١١/١٥) ١٣٤٥/٠٨/١٤
ملغی  
۲۱۷
(١٩٦٦/١١/١٥) ١٣٤٥/٠٨/١٤
نافذ  
۲۱۸
(١٩٦٦/١١/٢٠) ١٣٤٥/٠٨/٢٩
ملغی  
۲۱۹
(١٩٦٦/١١/٢٠) ١٣٤٥/٠٨/٢٩
ملغی  
۲۲۰
(١٩٦٦/١١/٢٠) ١٣٤٥/٠٨/٢٩
نافذ  
۲۲۱
(١٩٦٦/١٢/٠٦) ١٣٤٥/٠٩/١٥
ملغی  
۲۲۲
(١٩٦٦/١٢/٠٦) ١٣٤٥/٠٩/١٥
نافذ  
۲۲۳
(١٩٦٦/١٢/٢١) ١٣٤٥/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۲۴
(١٩٦٦/١٢/٢١) ١٣٤٥/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۲۵
(١٩٦٦/١٢/٢١) ١٣٤٥/٠٩/٣٠
نافذ  
۲۲۶
(١٩٦٧/٠١/٠٧) ١٣٤٥/١٠/١٧
ملغی  
۲۲۷
(١٩٦٧/٠١/٠٧) ١٣٤٥/١٠/١٧
ملغی  
۲۲۸
(١٩٦٧/٠١/٠٧) ١٣٤٥/١٠/١٧
نافذ  
۲۲۹
(١٩٦٧/٠١/٢١) ١٣٤٥/١١/٠١
ملغی  
۲۳۰
(١٩٦٧/٠١/٢١) ١٣٤٥/١١/٠١
ملغی  
۲۳۱
(١٩٦٧/٠١/٢١) ١٣٤٥/١١/٠١
نافذ  
۲۳۲
(١٩٦٧/٠٢/٠٤) ١٣٤٥/١١/١٥
ملغی  
۲۳۳
(١٩٦٧/٠٢/٠٤) ١٣٤٥/١١/١٥
ملغی  
۲۳۴
(١٩٦٧/٠٢/٠٤) ١٣٤٥/١١/١٥
ملغی  
۲۳۵
(١٩٦٧/٠٢/٠٤) ١٣٤٥/١١/١٥
ملغی  
۲۳۶
(١٩٦٧/٠٢/٠٤) ١٣٤٥/١١/١٥
نافذ  
۲۳۷
(١٩٦٧/٠٢/٢٠) ١٣٤٥/١٢/٠١
ملغی  
۲۳۸
(١٩٦٧/٠٢/٢٠) ١٣٤٥/١٢/٠١
ملغی  
۲۳۹
(١٩٦٧/٠٢/٢٠) ١٣٤٥/١٢/٠١
ملغی  
۲۴۰
(١٩٦٧/٠٢/٢٠) ١٣٤٥/١٢/٠١
ملغی  
۲۴۱
(١٩٦٧/٠٢/٢٠) ١٣٤٥/١٢/٠١
نافذ  
۲۴۲
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۳
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۴
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۵
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۶
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۷
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۸
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۴۹
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۵۰
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
ملغی  
۲۵۱
(١٩٦٧/٠٣/٠٦) ١٣٤٥/١٢/١٥
نافذ  
۲۵۲
(١٩٦٧/٠٣/٠٩) ١٣٤٥/١٢/١٨
ملغی  
۲۵۳
(١٩٦٧/٠٣/٠٩) ١٣٤٥/١٢/١٨
ملغی  
۲۵۴
(١٩٦٧/٠٣/١١) ١٣٤٥/١٢/٢٠
ملغی  
۲۵۵
(١٩٦٧/٠٣/١١) ١٣٤٥/١٢/٢٠
ملغی  
۲۵۶
(١٩٦٧/٠٤/٠٥) ١٣٤٦/٠١/١٥
ملغی  
۲۵۷
(١٩٦٧/٠٤/٠٥) ١٣٤٦/٠١/١٥
نافذ  
۲۵۸
(١٩٦٧/٠٤/٢٠) ١٣٤٦/٠١/٣٠
ملغی  
۲۵۹
(١٩٦٧/٠٤/٢٠) ١٣٤٦/٠١/٣٠
نافذ  
۲۶۰
(١٩٦٧/٠٥/٠٦) ١٣٤٦/٠٢/١٥
ملغی  
۲۶۱
(١٩٦٧/٠٥/٠٦) ١٣٤٦/٠٢/١٥
نافذ  
۲۶۲
(١٩٦٧/٠٥/٢١) ١٣٤٦/٠٢/٣٠
نافذ  
۲۶۳
(١٩٦٧/٠٦/٠٦) ١٣٤٦/٠٣/١٥
نافذ  
۲۶۴
(١٩٦٧/٠٦/٢١) ١٣٤٦/٠٣/٣٠
نافذ  
۲۶۵
(١٩٦٧/٠٧/٠٨) ١٣٤٦/٠٤/١٦
نافذ  
۲۶۶
(١٩٦٧/٠٧/٢٢) ١٣٤٦/٠٤/٣٠
نافذ  
۲۶۷
(١٩٦٧/٠٨/٠٧) ١٣٤٦/٠٥/١٥
نافذ  
۲۶۸
(١٩٦٧/٠٨/٢٣) ١٣٤٦/٠٥/٣١
ملغی  
۲۶۹
(١٩٦٧/٠٨/٢٣) ١٣٤٦/٠٥/٣١
نافذ  
۲۷۰
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
ملغی  
۲۷۱
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
ملغی  
۲۷۲
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
نافذ  
۲۷۳
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
ملغی  
۲۷۴
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
ملغی  
۲۷۵
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
ملغی  
۲۷۶
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
نافذ  
۲۷۷
(١٩٦٧/٠٩/٠٩) ١٣٤٦/٠٦/١٧
نافذ  
۲۷۸
(١٩٦٧/٠٩/٢٣) ١٣٤٦/٠٦/٣١
نافذ  
۲۷۹
(١٩٦٧/٠٩/٢٣) ١٣٤٦/٠٦/٣١
نافذ  
۲۸۰
(١٩٦٧/٠٩/٢٣) ١٣٤٦/٠٦/٣١
ملغی  
۲۸۱
(١٩٦٧/١٠/٠٨) ١٣٤٦/٠٧/١٥
ملغی  
۲۸۲
(١٩٦٧/١٠/٠٨) ١٣٤٦/٠٧/١٥
ملغی  
۲۸۳
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۴
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۵
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۶
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۷
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۸
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۸۹
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۹۰
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۹۱
(١٩٦٧/١٠/١١) ١٣٤٦/٠٧/١٨
ملغی  
۲۹۲
(١٩٦٧/١٠/٢٣) ١٣٤٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۹۳
(١٩٦٧/١٠/٢٣) ١٣٤٦/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۹۴
(١٩٦٧/١٠/٢٣) ١٣٤٦/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۹۵
(١٩٦٧/١١/٠٧) ١٣٤٦/٠٨/١٥
ملغی  
۲۹۶
(١٩٦٧/١١/٢٢) ١٣٤٦/٠٨/٣٠
نافذ  
۲۹۷
(١٩٦٧/١١/٢٢) ١٣٤٦/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۹۸
(١٩٦٧/١٢/٠٧) ١٣٤٦/٠٩/١٥
ملغی  
۲۹۹
(١٩٦٧/١٢/٢١) ١٣٤٦/٠٩/٢٩
نافذ  
۳۰۰
(١٩٦٧/١٢/٢١) ١٣٤٦/٠٩/٢٩
ملغی  
۳۰۱
(١٩٦٨/٠١/٠٦) ١٣٤٦/١٠/١٥
نافذ  
۳۰۲
(١٩٦٨/٠١/٠٦) ١٣٤٦/١٠/١٥
ملغی  
۳۰۳
(١٩٦٨/٠١/٢١) ١٣٤٦/١٠/٣٠
نافذ  
۳۰۴
(١٩٦٨/٠١/٢١) ١٣٤٦/١٠/٣٠
ملغی  
۳۰۵
(١٩٦٨/٠٢/٠٥) ١٣٤٦/١١/١٥
نافذ  
۳۰۶
(١٩٦٨/٠٢/٠٥) ١٣٤٦/١١/١٥
ملغی  
۳۰۷
(١٩٦٨/٠٢/٢٠) ١٣٤٦/١١/٣٠
نافذ  
۳۰۸
(١٩٦٨/٠٢/٢٠) ١٣٤٦/١١/٣٠
ملغی  
۳۰۹
(١٩٦٨/٠٣/٠٦) ١٣٤٦/١٢/١٥
ملغی  
۳۱۰
(١٩٦٨/٠٣/٠٦) ١٣٤٦/١٢/١٥
نافذ  
۳۱۱
(١٩٦٨/٠٣/٠٦) ١٣٤٦/١٢/١٥
ملغی  
۳۱۲
(١٩٦٨/٠٣/٠٦) ١٣٤٦/١٢/١٥
ملغی  
۳۱۳
(١٩٦٨/٠٣/٠٦) ١٣٤٦/١٢/١٥
ملغی  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩