وزارت عدلیه
اصولنامه های افغانستان‏
لست نشریه ها

شماره: ‏١ – ١۰۰‏

 

  شماره نشريه
تعداد ورق
یاداشتها
Adobe PDF ۱ اصولنامه حاضري و رخصتي مامورين افغانستان ۱۷    
Adobe PDF ۲ اصول اساسي دولت عليه افغانستان ۲۹    
Adobe PDF ۳ اصولنامه مديريت هاي اوراق افغانستان ۸    
Adobe PDF ۴ اصولنامه گمرکات افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۵ تعرفه گمرکات افغانستان ۲۲    
Adobe PDF ۶ اصولنامه محصول مال مواشی افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۷ اصولنامه خزاین در افغانستان ۲۱    
Adobe PDF ۸ اصولنامه اداره و تشویقیه صنایع ۱۴    
Adobe PDF ۹ اصولنامه اداره و تشویقیه صنایع ۱۶    
Adobe PDF ۱۰ اصولنامه استملاک برای منافع عمومیه ۸    
Adobe PDF ۱۱ اصولنامه نوت های مروجه افغانستان ۱۰    
Adobe PDF ۱۲ اصولنامه تورید رنگهای جوهری در افغانستان ۱۸    
Adobe PDF ۱۳ اصولنامه اموال وبکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرکات افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۱۴ اصولنامه گمرکات افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۱۵ اصولنامه تذکره تابعیت افغانستان ۱۰    
Adobe PDF ۱۶ اصولنامه تلگراف در افغانستان ۳۱    
Adobe PDF ۱۷ اصولنامه دواخانه ها در افغانستان ۲۱    
Adobe PDF ۱۸ اصولنامه اداره مساکین در افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۱۹ اصولنامه مراسم نکاح، عروسی، ختنه سوری در افغانستان ۸    
Adobe PDF ۲۰ اصولنامه کوریری در افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۲۱ اصولنامه خزاین دولت افغانستان ۱۶    
Adobe PDF ۲۲ اصولنامه تعزیه داری در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۲۳ اصولنامه استخدام اتباع خارجه در افغانستان ۸    
Adobe PDF ۲۴ اصولنامه اخذ عسکری افغانستان ۲۲    
Adobe PDF ۲۵ اصولنامه فروش اموال تحویلخانه های دولتی افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۲۶ اصولنامه مدیریت های مامورین افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۲۷ اصولنامه دوایر تحریرات افغانستان ۸    
Adobe PDF ۲۸ اصولنامه فروش اراضی تحت بند والنهار افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۲۹ اصولنامه محصولات بلدیه افغانستان ۱۵    
Adobe PDF ۳۰ اصولنامه صکوکات و تکت های محصولی افغانستان ۱۷    
Adobe PDF ۳۱ اساسنامه د افغانستان بانک ۴۲    
Adobe PDF ۳۲ اصولنامه (کوریری) در افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۳۳ اصولنامه پست افغانستان ۳۳    
Adobe PDF ۳۴ اصولنامه نوت های مروجه افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۳۵ اصولنامه تعلیماتنامه اعطای پاسپورت به اتباع افغانی ۹    
Adobe PDF ۳۶ د نکاح او واده او سنتی اصولنامه په افغانستان کی ۱۰    
Adobe PDF ۳۷ د صنایعو د تشویق اصولنامه په افغانستان کی ۲۲    
Adobe PDF ۳۸ د تعزیه داری د مراسمو اصولنامه په افغانستان کی ۱۴    
Adobe PDF ۳۹ اصولنامه رادیو ۸    
Adobe PDF ۴۰ اصولنامه مدیریت های اوراق در افغانستان ۱۰    
Adobe PDF ۴۱ اصولنامه حاضری و رخضتی مامورین افغانستان ۳۷    
Adobe PDF ۴۲ اصولنامه محصولات بلدیه افغانستان ۲۹    
Adobe PDF ۴۳ اصولنامه دوایر تحریرات افغانستان ۶    
Adobe PDF ۴۴ اصولنامه فروش اموال تحویلخانه های دولتی افغانستان ۱۰    
Adobe PDF ۴۵ اصولنامه توقیف خانه ها و حبس خانه ها در افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۴۶ اصولنامه تقاوی تجاریه در افغانستان ۱۰    
Adobe PDF ۴۷ اصول وظایف داخلی ریاست شورای ملی ۱۹    
Adobe PDF ۴۸ د تعزیه داری د مراسمو اصولنامه په افغانستان کی ۱۵    
Adobe PDF ۴۹ اصولنامه کوریری در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۵۰ اصولنامه دواخانه ها در افغانستان ۲۱    
Adobe PDF ۵۱ اصولنامه تذکره تابعیت افغانستان ۱۱    
Adobe PDF ۵۲ د نکاح او واده او سنتی اصولنامه په افغانستان کی ۱۱    
Adobe PDF ۵۳ اصولنامه محصول مال مواشی افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۵۴ اصولنامه استخدام اتباع خارجه در افغانستان ۹    
Adobe PDF ۵۵ اصولنامه گمرکات افغانستان ۱۷    
Adobe PDF ۵۶ اصولنامه استملاک برای منافع عمومیه در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۵۷ اصولنامه دلالی در افغانستان ۱۸    
Adobe PDF ۵۸ اصولنامه تجارتی در افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۵۹ اصولنامه مطبوعات در افغانستان ۲۰    
Adobe PDF ۶۰ اساسنامه د افغانستان بانک ۴۵    
Adobe PDF ۶۱ اصولنامه تورید رنگهای جوهری در افغانستان ۱۶    
Adobe PDF ۶۲ اصولنامه افلاس و ورشکست در افغانستان ۶۴    
Adobe PDF ۶۳ اصولنامه جزای عسکری ۱۲۵    
Adobe PDF ۶۴ اصولنامه تابعیت در افغانستان ۱۶    
Adobe PDF ۶۵ اصولنامه اطاقهای تجارت ۱۶    
Adobe PDF ۶۶ اصولنامه اداره مساکین در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۶۷ اصولنامه فروش اراضی تحت بند و انهار افغانستان ۱۳    
Adobe PDF ۶۸ اصولنامه ریاست عمومی تفتیش امور اداری حکومت در افغانستان ۱۱    
Adobe PDF ۶۹ اصولنامه پاسپورت افغانستان ۳۱    
Adobe PDF ۷۰ اصولنامه ثبت تجارت در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۷۱ اصولنامه مکلفیت عسکری در افغانستان ۵۴    
Adobe PDF ۷۲ اصول انتخابات وکلای شورای ملی افغانستان ۲۰    
Adobe PDF ۷۳ اصول انتخابات وکلای شورای ملی افغانستان ۱۹    
Adobe PDF ۷۴ اصولنامه مسافرت و اقامت اتباع خارجی در افغانستان ۲۱    
Adobe PDF ۷۵ اصولنامه دفاتر خارجی تجارتی در افغانستان ۱۸    
Adobe PDF ۷۶ اصولنامه مالیات برعایدات در افغانستان ۲۵    
Adobe PDF ۷۷ اصولنامه تشکیل محاکم واصول محاکمه مامورین ملکیه ۳۴    
Adobe PDF ۷۸ اصولنامه تعرفه گمرکات در افغانستان ۲۱    
Adobe PDF ۷۹ اصولنامه اصول تعین میعاد دعاوی ابتدایی و استماع مرافعه و تمیز در دعاوی حقوقی و جزایی در افغانستان ۱۵    
Adobe PDF ۸۰ اصولنامه مدیریت های مامورین در افغانستان ۱۲    
Adobe PDF ۸۱ مافیت اموال و بکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرکات افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۸۲ اصول نامه خزاین دولت در افغانستان ۱۸    
Adobe PDF ۸۳ د صنایعو د تشویق اصولنامه په افغانستان کی ۲۰    
Adobe PDF ۸۴ اصولنامه نوت های مروجه افغانستان ۱۴    
Adobe PDF ۸۵ اصولنامه محصولات بلدیه افغانستان ۲۸    
Adobe PDF ۸۶ اصولنامه پست افغانستان ۳۶    
Adobe PDF ۸۷ اصولنامه تلگراف در افغانستان ۲۵    
Adobe PDF ۸۸ اصولنامه ترافیک در افغانستان ۴۳    
Adobe PDF ۸۹ اصولنامه بلدیه ۴۸    
Adobe PDF ۹۰ اصول اساسی دول علیه افغانستان ۳۴    
Adobe PDF ۹۱ اصولنامه کار و کارگران موسسات صناعتی ملی افغانستان ۴۱    
Adobe PDF ۹۲ د ملی شورا ریاست د علی خریداری په ّباره کی ۱۳    
Adobe PDF ۹۳ د دولتی انحصاراتو د ریاست اساسنامه په افغانستان کی ۱۸    
Adobe PDF ۹۴ اصولنامه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان ۸    
Adobe PDF ۹۵ د ملکی مامورینو د استخدام، ترفیع، تقاعد اصولنامه په افغانستان کی ۳۴    
Adobe PDF ۹۶ د عسکری مکلفیت اصولنامه په افغانستان کی ۳۸    
Adobe PDF ۹۷ د ملکی مامورینو د استخدام، ترفیع، تقاعد اصولنامه په افغانستان کی ۳۴    
Adobe PDF ۹۸ د احتیاط د ظابطانو اصولنامه په افغانستان کی ۲۹    
Adobe PDF ۹۹ د تقاعد د خزینی اصولنامه په افغانستان کی ۸    
Adobe PDF ۱۰۰ د عمومی سر شمیرنی اصولنامه په افغانستان کی ۷    
Adobe PDF ۱۰۱ تشکیلات وزارت صنایع و معادن افغانستان ۲۳    
Adobe PDF ۱۰۲ د هغو محصولونو اصولنامه چی د افغاني قونسلگريو په ذريعه اخيستل كېږي ۲۰    
Adobe PDF ۱۹۳ د غنمو د برابرولو د موسسې اساسنامه ۱۸    
Adobe PDF ۱۰۴ د كرهني او لاسي چارو د بانك اساسنامه په افغانستان كي ۲۴    
Adobe PDF ۱۰۵ د عمومي سر شميرني اصولنامه په افغانستان كي ۷    
Adobe PDF ۱۰۶ د بيرغ اصولنامه په افغانستان كي ۲۲    
Adobe PDF ۱۰۷ د نفوسو د سجل د ثبت اصولنامه ۵    
Adobe PDF ۱۰۸ د ترياكو اصولنامه ۷    
Adobe PDF ۱۰۹ د ارغنداب او كجكي تر بند لاندې د مځكو د ملكيت او د ماليي دتضمين او د اوبو د قيمت د مسايلو اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۱۰ د افغانستان د شاهي دولت د نفوس د نوي تذكرې اصولنامه ۱۷    
Adobe PDF ۱۱۱ د ملكي هوانوردي اصولنامه ۱۵    
Adobe PDF ۱۱۲ د عسكري ترفيع او تقاعد اصولنامه ۶۱    
Adobe PDF ۱۱۳ د افغانستان د شاهي اردو د هوايي او د وچې د قواوو د زده كړيانو وړوكو ظابطانو اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۱۴ د عدلي محكمو اداري اصولنامه ۵۸    
Adobe PDF ۱۱۵ د تجارت اصولنامه ۲۴۶    
Adobe PDF ۱۱۶ په افغانستان كې د ترياك كرلو، تجارت، پلورلو، پيرودلو، وړلو او استعمال منع اصولنامه ۶    
Adobe PDF ۱۱۷ د شاروالي اصولنامه ۶۹    
Adobe PDF ۱۱۸ په افغانستان كې ملكي هوانوردي آسانتياو اصولنامه      
Adobe PDF ۱۱۹ د عسكري ترفيع او تقاعد د اصولنامي (1) او (2) نمبر ضميمه ۱۹    
Adobe PDF ۱۲۰ د ترانسپورتي متخلفينو د جزا اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۲۱ لايحه تصفيه حسابات دولتي و تصدي ۲۸    
Adobe PDF ۱۲۲ د ملكي مامورينو د استخدام ، ترفيع او تقاعد اصولنامه ۶۰    
Adobe PDF ۱۲۳ د عدلي حقوقي محكمو اجراآتو اصولنامه ۵۰    
Adobe PDF ۱۲۴ د عسكري جزا اصولنامه ۱۵۲    
Adobe PDF ۱۲۵ د مامورينو جرايم او د عامو ګټو او امنيت په خلاف د جرايم د جزا اصولنامه ۴۸    
Adobe PDF ۱۲۶ پر عايداتوباندي د مالياتو اصولنامه ۵۷    
Adobe PDF ۱۲۷ په حقوقي او جزايي دعواوو كې د ابتدايي او مرافعي او تميز غوښتلو د نېټې د تعيين اصولنامه په افغانستان كي ۳۰    
Adobe PDF ۱۲۸ د مځکو د احصايي د ترتيب او ثبت او له استحقاق د زياتو مځكو د پلورنې اصولنامه ۴۰    
Adobe PDF ۱۲۹ د ملكي هوانوردي اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۳۰ اصولنامه تحصيل باقيات دولتي ۳۲    
Adobe PDF ۱۳۱ د محاسباتو ديوان د تفتيش اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۳۲ د كجكي او ارغنداب تر بند لاندې مځكو د پاره د قيمت ټاكلو اصولنامه ۱۶    
Adobe PDF ۱۳۳ د ملكي مامورينو صاحب منصبانو، عسكر منسوبينو، د دولت د تصديو او هغو موسسو منسوبينو چه دولت په هغو كې په سلو له پنځوسو نه زياد سهم ولري د شتون د تثبيت اصولنامه ۸    
Adobe PDF ۱۳۴ د عدلي حقوقي محكمو اجراآتو اصولنامه په افغانستان كي ۵۰    
Adobe PDF ۱۳۵ د محكمو د تشكيل او ملكي مامورينو د محاكمي اصولنامه ۲۹    
Adobe PDF ۱۳۶ د عسكري ترفيع او تقاعد اصولنامه په افغانستان كي ۵۷    
Adobe PDF ۱۳۷ د افغانستان د شاهي دولت د نفوسو د نوي تذكرې اصولنامه ۱۸    
Adobe PDF ۱۳۸ د محكمو تشكيل او د ملكي مامورينو د محاكمي اصولنامه ۲۹    
Adobe PDF ۱۳۹ د مسلكي پرسونل دپاره خدمت د مكلفيت اصولنامه ۸    
Adobe PDF ۱۴۰ د ازدواج او نكاح خط د ترتيب اصولنامه ۱۱    
Adobe PDF ۱۴۱ د علما او متخصصينو د مكلفيت اصولنامه ۱۰    
Adobe PDF ۱۴۲ د مستخدمينو او اجيرانو اصولنامه ۲۶    
Adobe PDF ۱۴۳ د بودجې او محاسبې اصولنامه په افغانستان كې ۲۲    
Adobe PDF ۱۴۴ د مځكو احصائي د تريب اوثبت او له استحقاقه د زياتو مځكو د پلورنې اصولنامه په افغانستان كې ۴۰    
Adobe PDF ۱۴۵ د تجارتي نښو اصولنامه په افغانستان كې ۱۲    
Adobe PDF ۱۴۶ د نشانونو او مډالونو اصولنامه په افغانستان كي ۷۸    
         
        [د صفحی پیل]

© Ministry of Justice of Afghanistan, All rights reserved