وزارت عدلیه
نظامنامه های افغانستان‏
لست نشریه ها

شماره: ‏١ – ١۰۰‏

 

    نشريه
تعداد صفحات
یاداشتها
Adobe PDF ۱ لايحه تخفيف عبارات القاب   ۱۵  
Adobe PDF ۲ نظامنامه د رخصتی د مامورینو   ۱۶  
Adobe PDF ۳ نظامنامه محکمه شرعیه (تجارتی)   ۲۵  
Adobe PDF ۴ نظامنامه تقاوی تجاریه   ۹  
Adobe PDF ۵ نظامنامه بودیجه عمومی   ۲۵  
Adobe PDF ۶ نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان   ۳۰  
Adobe PDF ۷ نظامنامه فروش املاک سرکاری   ۱۸  
Adobe PDF ۸ نظامنامه وظایف مامورین زراعت مربوطۀ وزارت تجارت   ۱۱  
Adobe PDF ۹ نظامنامه مکاتب خانگی   ۱۷  
Adobe PDF ۱۰ نظامنامه مدیریتهای مامورین وزارت   ۲۲  
Adobe PDF ۱۱ نظامنامه ناقلین به سمت قطغن   ۱۱  
Adobe PDF ۱۲ نظامنامه توقیف خانه ها و محبوس خانه ها   ۱۴  
Adobe PDF ۱۳ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان   ۲۸  
Adobe PDF ۱۴ نظامنامه جزای عمومی   ۹۴  
Adobe PDF ۱۵ نظامنامه رخصتی مامورین   ۱۱  
Adobe PDF ۱۶ نظامنامه مدیریت های مامورین وزارت   ۱۶  
Adobe PDF ۱۷ نظامنامه رخصتی مامورین   ۱۱  
Adobe PDF ۱۸ قانون نامه حاضری   ۲۱  
Adobe PDF ۱۹ نظامنامه اجراآت تصفیه محاسبه ماضیه   ۴۰  
Adobe PDF ۲۰ نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان   ۱۲۷  
Adobe PDF ۲۱ نظامنامه اساسی وزارت جلیله معارف   ۲۰  
Adobe PDF ۲۲ نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مامورین   ۲۰  
Adobe PDF ۲۳ نظامنامه بلدیه   ۵۲  
Adobe PDF ۲۴ نظامنامه تذکره نفوس و اصول پساپورت   ۱۹  
Adobe PDF ۲۵ نظامنامه نکاح، عروسی ختنه سوری   ۱۲  
Adobe PDF ۲۶ نظامنامه مطبوعات   ۱۲  
Adobe PDF ۲۷ لایحه تعلیقات دولت   ۷  
Adobe PDF ۲۸ نظامنامه مقیاسات   ۱۰  
Adobe PDF ۲۹ نظامنامه اخذ رسوم گمرک   ۷۴  
Adobe PDF ۳۰ نظام نامه تعزیه داری   ۹  
Adobe PDF ۳۱ نظامنامه ضمیمه بلدیه   ۱۵  
Adobe PDF ۳۲ نظامنامه توقیفخانه ها و محبوس خانه ها   ۱۰  
Adobe PDF ۳۳ نظام نامه مراسم تعزیه داری   ۹  
Adobe PDF ۳۴ اساسی نظامنامه د لوړ دولت افغانستان   ۲۷  
Adobe PDF ۳۵ نظامنامه مقیاسات   ۱۰  
Adobe PDF ۳۶ اعلان نامه اداره لیلیه   ۱۰  
Adobe PDF ۳۷ نظامنامه مهاجرین   ۲۶  
Adobe PDF ۳۸ تعلیمات تفریق وظایف حکام و مامورین متعلقه آن   ۴۰  
Adobe PDF ۳۹ نظامنامه مدیریت محاسبه وزارت خارجه   ۲۰  
Adobe PDF ۴۰ نظامنامه وظایف مامورین زراعت مربوطه وزارت تجارت   ۱۴  
Adobe PDF ۴۱ نظامنامه تشویقه صنایع دولت علیه افغانستان   ۱۲  
Adobe PDF ۴۲ نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان   ۲۶  
Adobe PDF ۴۳ اساسی نظامنامه لوړ دولت افغانستان ۱۳۸۶   ۳۳  
Adobe PDF ۴۴ نظامنامه نکاح او سنتی   ۱۵  
Adobe PDF ۴۵ نظامنامه لایحه اداره مساکین   ۱۱  
Adobe PDF ۴۶ نظامنامه استعفاء مامورین دولت افغانستان   ۱۰  
Adobe PDF ۴۷ نظامنامه د زراعت د للمی   ۱۲  
Adobe PDF ۴۸ نظامنامه تفریق د وظیفو او کار د حکام او عام مامورین   ۴۹  
Adobe PDF ۴۹ نظامنامه حاضری د مامورین د دولت افغانستان   ۲۱  
Adobe PDF ۵۰ نظامنامه جزای عمومی   ۶۷  
         

© Ministry of Justice of Afghanistan, All rights reserved