شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

۱
 ١٣٨١/٠١/٣١
۸۰۱
نافذ  
۲
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۳
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
ملغی  
۴
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۵
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۶
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۷
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
ملغی  
۸
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۹
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۰
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۱
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۲
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۳
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۴
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
ملغی  
۱۵
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
ملغی  
۱۶
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۷
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۸
 ١٣٨١/٠٣/٢٨
۸۰۲
نافذ  
۱۹
 ١٣٨١/٠٦/٢٠
۸۰۳
ملغی  
۲۰
 ١٣٨١/٠٦/٢٠
۸۰۳
ملغی  
۲۱
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
نافذ  
۲۲
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
نافذ  
۲۳
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
نافذ  
۲۴
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
ملغی  
۲۵
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
ملغی  
۲۶
 ١٣٨١/١٠/٢٢
۸۰۴
ملغی  
۲۷
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
ملغی  
۲۸
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۲۹
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۰
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۱
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۲
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۳
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۴
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
ملغی  
۳۵
 ١٣٨١/١٢/٢٢
۸۰۵
نافذ  
۳۶
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
نافذ  
۳۷
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
نافذ  
۳۸
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
ملغی  
۳۹
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
ملغی  
۴۰
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
ملغی  
۴۱
 ١٣٨٢/٠١/٣١
۸۰۶
نافذ  
۴۲
 ١٣٨٢/٠٢/٣١
۸۰۷
نافذ  
۴۳
 ١٣٨٢/٠٢/٣١
۸۰۷
نافذ  
۴۴
 ١٣٨٢/٠٣/٣١
۸۰۸
نافذ  
۴۵
 ١٣٨٢/٠٣/٣١
۸۰۸
نافذ  
۴۶
 ١٣٨٢/٠٣/٣١
۸۰۸
نافذ  
۴۷
 ١٣٨٢/٠٤/٣١
۸۰۹
ملغی  
۴۸
 ١٣٨٢/٠٤/٣١
۸۰۹
ملغی  
۴۹
 ١٣٨٢/٠٤/٣١
۸۰۹
ملغی  
۵۰
 ١٣٨٢/٠٤/٣١
۸۰۹
نافذ  
۵۱
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
نافذ  
۵۲
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
نافذ  
۵۳
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
ملغی  
۵۴
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
ملغی  
۵۵
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
ملغی  
۵۶
 ١٣٨٢/٠٥/٣٠
۸۱۰
نافذ  
۵۷
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
نافذ  
۵۸
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
ملغی  
۵۹
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
ملغی  
۶۰
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
ملغی  
۶۱
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
نافذ  
۶۲
 ١٣٨٢/٠٦/٣١
۸۱۱
نافذ  
۶۳
 ١٣٨٢/٠٧/٢٦
۸۱۲
ملغی  
۶۴
 ١٣٨٢/٠٧/٢٦
۸۱۲
ملغی  
۶۵
 ١٣٨٢/٠٧/٢٦
۸۱۲
ملغی  
۶۶
 ١٣٨٢/٠٧/٢٦
۸۱۲
ملغی  
۶۷
 ١٣٨٢/٠٨/١٣
۸۱۳
ملغی  
۶۸
 ١٣٨٢/٠٨/١٣
۸۱۳
ملغی  
۶۹
 ١٣٨٢/٠٨/١٣
۸۱۳
ملغی  
۷۰
 ١٣٨٢/٠٩/٣٠
۸۱۴
نافذ  
۷۱
 ١٣٨٢/٠٩/٣٠
۸۱۴
ملغی  
۷۲
 ١٣٨٢/٠٩/٣٠
۸۱۴
ملغی  
۷۳
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۴
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۵
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۶
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۷
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۸
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۷۹
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۸۰
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ  
۸۱
 ١٣٨٢/١٠/٠٢
۸۱۵
نافذ دعلمي_څېړنیزو مؤسسو د علمي _څېړنیزو فعالیتونو دحق الزحمې د مقـررې د اووه دېرشمې مـادې د(۳۷) جـزء تعـدیل، په ۱۱۶۲ ګڼه رسمی جریده کی
۸۲
 ١٣٨٢/١٠/١٥
۸۱۶
نافذ  
۸۳
 ١٣٨٢/١٠/١٥
۸۱۶
نافذ  
۸۴
 ١٣٨٢/١٠/١٥
۸۱۶
نافذ  
۸۵
 ١٣٨٢/١٠/٣٠
۸۱۷
نافذ  
۸۶
 ١٣٨٢/١٠/٣٠
۸۱۷
ملغی  
۸۷
 ١٣٨٢/١٠/٣٠
۸۱۷
نافذ  
۸۸
 ١٣٨٢/١١/٠٨
۸۱۸
نافذ  
۸۹
 ١٣٨٢/١١/٠٨
۸۱۸
نافذ  
۹۰
 ١٣٨٢/١١/٠٨
۸۱۸
نافذ  
۹۱
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
ملغی  
۹۲
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
ملغی  
۹۳
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
نافذ  
۹۴
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
نافذ  
۹۵
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
ملغی  
۹۶
 ١٣٨٢/١١/٣٠
۸۱۹
ملغی  
۹۷
 ١٣٨٢/١٢/٠٦
۸۲۰
ملغی  
۹۸
 ١٣٨٢/١٢/٠٦
۸۲۰
ملغی  
۹۹
 ١٣٨٢/١٢/٠٦
۸۲۰
ملغی  
۱۰۰
 ١٣٨٢/١٢/١٢
۸۲۱
نافذ  
۱۰۱
 ١٣٨٢/١٢/١٢
۸۲۱
نافذ  
۱۰۲
 ١٣٨٢/١٢/١٢
۸۲۱
نافذ  
۱۰۳
 ١٣٨٢/١٢/٢٠
۸۲۲
نافذ  
۱۰۴
 ١٣٨٢/١٢/٢٠
۸۲۲
ملغی  
۱۰۵
 ١٣٨٢/١٢/٢٠
۸۲۲
نافذ  
۱۰۶
 ١٣٨٢/١٢/٢٨
۸۲۳
نافذ  
۱۰۷
 ١٣٨٢/١٢/٢٨
۸۲۳
نافذ  
۱۰۸
 ١٣٨٢/١٢/٢٨
۸۲۳
نافذ  
۱۰۹
 ١٣٨٣/٠١/١٥
۸۲۴
ملغی  
۱۱۰
 ١٣٨٣/٠١/١٥
۸۲۴
ملغی  
۱۱۱
 ١٣٨٣/٠١/١٥
۸۲۴
ملغی  
۱۱۲
 ١٣٨٣/٠١/٣١
۸۲۵
نافذ  
۱۱۳
 ١٣٨٣/٠١/٣١
۸۲۵
نافذ  
۱۱۴
 ١٣٨٣/٠٢/١٠
۸۲۶ ملغی  
۱۱۵
 ١٣٨٣/٠٢/١٠
۸۲۶
نافذ  
۱۱۶
 ١٣٨٣/٠٢/١٥
۸۲۷
نافذ  
۱۱۷
 ١٣٨٣/٠٢/١٥
۸۲۷
نافذ  
۱۱۸
 ١٣٨٣/٠٢/٣١
۸۲۷
نافذ  
۱۱۹
 ١٣٨٣/٠٢/٣١
۸۲۸
نافذ  
۱۲۰
 ١٣٨٣/٠٢/٣١
۸۲۸
نافذ  
۱۲۱
 ١٣٨٣/٠٣/١٠
۸۲۹
نافذ  
۱۲۲
 ١٣٨٣/٠٣/١٠
۸۲۹
ملغی  
۱۲۳
 ١٣٨٣/٠٣/١٠
۸۲۹
ملغی  
۱۲۴
 ١٣٨٣/٠٣/٢٠
۸۳۰
نافذ  
۱۲۵
 ١٣٨٣/٠٣/٢٠
۸۳۰
نافذ  
۱۲۶
 ١٣٨٣/٠٣/٢٠
۸۳۰
نافذ  
۱۲۷
 ١٣٨٣/٠٣/٢٠
۸۳۰
نافذ  
۱۲۸
 ١٣٨٣/٠٣/٣١
۸۳۱
نافذ  
۱۲۹
 ١٣٨٣/٠٣/٣١
۸۳۱
نافذ  
۱۳۰
 ١٣٨٣/٠٤/١٥
۸۳۲
نافذ  
۱۳۱
 ١٣٨٣/٠٤/١٥
۸۳۲
نافذ  
۱۳۲
 ١٣٨٣/٠٤/٣١
۸۳۳
نافذ  
۱۳۳
 ١٣٨٣/٠٤/٣١
۸۳۳
نافذ  
۱۳۴
 ١٣٨٣/٠٥/١٠
۸۳۴
نافذ  
۱۳۵
 ١٣٨٣/٠٥/١٠
۸۳۴
نافذ  
۱۳۶
 ١٣٨٣/٠٥/١٠
۸۳۴
نافذ  
۱۳۷
 ١٣٨٣/٠٥/٣١
۸۳۵
نافذ  
۱۳۸
 ١٣٨٣/٠٥/٣١
۸۳۵
نافذ  
۱۳۹
 ١٣٨٣/٠٦/٣١
۸۳۶
نافذ  
۱۴۰
 ١٣٨٣/٠٦/٣١
۸۳۶
نافذ  
۱۴۱
 ١٣٨٣/٠٧/٠٩
۸۳۷
ملغی  
۱۴۲
 ١٣٨٣/٠٧/٠٩
۸۳۷
نافذ  
۱۴۳
 ١٣٨٣/٠٧/٢٠
۸۳۸
نافذ  
۱۴۴
 ١٣٨٣/٠٧/٢٠
۸۳۸
نافذ  
۱۴۵
 ١٣٨٣/٠٧/٢٠
۸۳۸
نافذ  
۱۴۶
 ١٣٨٣/٠٧/٣٠
۸۳۹
ملغی  
۱۴۷
 ١٣٨٣/٠٧/٣٠
۸۳۹
ملغی  
۱۴۸
 ١٣٨٣/٠٧/٣٠
۸۳۹
ملغی  
۱۴۹
 ١٣٨٣/٠٨/١٠
۸۴۰
ملغی  
۱۵۰
 ١٣٨٣/٠٨/١٠
۸۴۰
ملغی  
۱۵۱
 ١٣٨٣/٠٨/١٠
۸۴۰
ملغی  
۱۵۲
 ١٣٨٣/٠٨/٣٠
۸۴۱
ملغی  
۱۵۳
 ١٣٨٣/٠٨/٣٠
۸۴۱
نافذ  
۱۵۴
 ١٣٨٣/٠٩/٣٠
۸۴۲
نافذ  
۱۵۵
 ١٣٨٣/٠٩/٣٠
۸۴۲
نافذ  
۱۵۶
 ١٣٨٣/٠٩/٣٠
۸۴۲
نافذ  
۱۵۷
 ١٣٨٣/٠٩/٣٠
۸۴۲
نافذ  
۱۵۸
 ١٣٨٣/١٠/٣٠
۸۴۳
نافذ  
۱۵۹
 ١٣٨٣/١٠/٣٠
۸۴۳
ملغی  
۱۶۰
 ١٣٨٣/١٠/٣٠
۸۴۳
نافذ  
۱۶۱
 ١٣٨٣/١٠/٣٠
۸۴۳
نافذ  
۱۶۲
 ١٣٨٣/١١/٢٩
۸۴۴
ملغی  
۱۶۳
 ١٣٨٣/١١/٢٩
۸۴۴
نافذ  
۱۶۴
 ١٣٨٣/١١/٢٩
۸۴۴
نافذ  
۱۶۵
 ١٣٨٣/١١/٢٩
۸۴۴
نافذ  
۱۶۶
 ١٣٨٣/١٢/٣٠
۸۴۵
نافذ  
۱۶۷
 ١٣٨٣/١٢/٣٠
۸۴۵
ملغی  
۱۶۸
 ١٣٨٣/١٢/٣٠
۸۴۵
ملغی  
۱۶۹
 ١٣٨٤/٠١/٠٣
۸۴۶
نافذ  
۱۷۰
 ١٣٨٤/٠١/٠٣
۸۴۶
نافذ  
۱۷۱
 ١٣٨٤/٠١/٠٣
۸۴۶
نافذ د اطفالو سرغړونی ته د رسیدګی د قانون د شپږمی مادی تعدیل، په ۱۱۲۸ ګڼه رسمی جریده کی
۱۷۲
 ١٣٨٤/٠١/١٥
۸۴۷
ملغی  
۱۷۳
 ١٣٨٤/٠١/١٥
۸۴۷
ملغی  
۱۷۴
 ١٣٨٤/٠١/١٥
۸۴۷
ملغی  
۱۷۵
 ١٣٨٤/٠١/٢٠
۸۴۸
نافذ  
۱۷۶
 ١٣٨٤/٠١/٢٠
۸۴۸
نافذ  
۱۷۷
 ١٣٨٤/٠١/٢٠
۸۴۸
نافذ  
۱۷۸
 ١٣٨٤/٠١/٢٠
۸۴۸
نافذ  
۱۷۹
 ١٣٨٤/٠١/٣١
۸۴۹
نافذ  
۱۸۰
 ١٣٨٤/٠١/٣١
۸۴۹
نافذ  
۱۸۱
 ١٣٨٤/٠١/٣١
۸۴۹
نافذ  
۱۸۲
 ١٣٨٤/٠١/٣١
۸۴۹
ملغی  
۱۸۳
 ١٣٨٤/٠١/٣١
۸۴۹
نافذ  
۱۸۴
 ١٣٨٤/٠٢/١٠
۸۵۰
ملغی  
۱۸۵
 ١٣٨٤/٠٢/١٠
۸۵۰
ملغی  
۱۸۶
 ١٣٨٤/٠٢/١٠
۸۵۰
ملغی  
۱۸۷
 ١٣٨٤/٠٢/١٠
۸۵۰
ملغی  
۱۸۸
 ١٣٨٤/٠٢/٣١
۸۵۱
ملغی  
۱۸۹
 ١٣٨٤/٠٢/٣١
۸۵۱
ملغی  
۱۹۰
 ١٣٨٤/٠٢/٣١
۸۵۱
ملغی  
۱۹۱
 ١٣٨٤/٠٣/١٠
۸۵۲
ملغی  
۱۹۲
 ١٣٨٤/٠٣/١٠
۸۵۲
ملغی  
۱۹۳
 ١٣٨٤/٠٣/١٠
۸۵۲
ملغی  
۱۹۴
 ١٣٨٤/٠٣/٢١
۸۵۳
نافذ  
۱۹۵
 ١٣٨٤/٠٣/٢١
۸۵۳
نافذ  
۱۹۶
 ١٣٨٤/٠٣/٢٥
۸۵۴
ملغی  
۱۹۷
 ١٣٨٤/٠٣/٢٥
۸۵۴
ملغی  
۱۹۸
 ١٣٨٤/٠٣/٢٥
۸۵۴
نافذ  
۱۹۹
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۴
نافذ  
۲۰۰
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۵
نافذ  
۲۰۱
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۵
نافذ  
۲۰۲
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۵
نافذ  
۲۰۳
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۵
نافذ  
۲۰۴
 ١٣٨٤/٠٣/٣١
۸۵۵
نافذ  
۲۰۵
 ١٣٨٤/٠٤/٠٦
۸۵۶
نافذ  
۲۰۶
 ١٣٨٤/٠٤/٠٦
۸۵۶
نافذ  
۲۰۷
 ١٣٨٤/٠٤/٠٦
۸۵۶
نافذ د مالی چارو او عامه لګښتونو د اداره کولو د قانون د دوه یمی مادی د اووم جز تعدیل، په ۱۰۶۵ ګڼه رسمی جریده کی

د مالی چارو او عامه لګښتونو د اداری د قانون د یوشپیتمی مادی تعدیل، په ۱۰۹۵ ګڼه رسمی جریده کی

۲۰۸
 ١٣٨٤/٠٤/١٥
۸۵۷
نافذ  
۲۰۹
 ١٣٨٤/٠٤/١٥
۸۵۷
نافذ  
۲۱۰
 ١٣٨٤/٠٤/١٥
۸۵۷
نافذ  
۲۱۱
 ١٣٨٤/٠٤/٣٠
۸۵۸
نافذ  
۲۱۲
 ١٣٨٤/٠٤/٣٠
۸۵۸
نافذ  
۲۱۳
 ١٣٨٤/٠٤/٣٠
۸۵۸
نافذ  
۲۱۴
 ١٣٨٤/٠٤/٣٠
۸۵۸
نافذ  
۲۱۵
١٣٨٤/٠٥/٢٠
۸۵۹
ملغی  
۲۱۶
١٣٨٤/٠٥/٢٠
۸۵۹
ملغی  
۲۱۷
 ١٣٨٤/٠٥/٢٠
۸۵۹
ملغی  
۲۱۸
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
نافذ  
۲۱۹
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
نافذ  
۲۲۰
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
نافذ د هوایی ډګرونو او ملکي هوايي چلند د تأسیساتو د حق الاجرت د مقررې د یوولسمې مادې د (۱) فقرې تعدیل، په ۱۱۳۶ ګڼه رسمی جریده کی

دهوایي ډګرونواود ملکي هوایي چلند دتأسیساتودحق الاجرت دمقـررې په ځینـومـادوکـې تعـدیـل

۲۲۱
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
ملغی  
۲۲۲
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
ملغی  
۲۲۳
 ١٣٨٤/٠٥/٣١
۸۶۰
ملغی  
۲۲۴
 ١٣٨٤/٠٦/٢٠
۸۶۱
نافذ  
۲۲۵
 ١٣٨٤/٠٦/٢٠
۸۶۱
نافذ  
۲۲۶
 ١٣٨٤/٠٦/٣١
۸۶۲
نافذ  
۲۲۷
 ١٣٨٤/٠٦/٣١
۸۶۲
ملغی  
۲۲۸
 ١٣٨٤/٠٦/٣١
۸۶۲
ملغی  
۲۲۹
 ١٣٨٤/٠٦/٣١
۸۶۲
ملغی  
۲۳۰
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۱
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۲
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۳
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۴
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۵
 ١٣٨٤/٠٧/١٦
۸۶۳
نافذ  
۲۳۶
 ١٣٨٤/٠٧/٣٠
۸۶۴
نافذ  
۲۳۷
 ١٣٨٤/٠٨/٠٣
۸۶۵
ملغی  
۲۳۸
 ١٣٨٤/٠٨/٠٣
۸۶۵
ملغی  
۲۳۹
 ١٣٨٤/٠٨/٠٣
۸۶۵
ملغی  
۲۴۰
 ١٣٨٤/٠٨/٣٠
۸۶۶
ملغی  
۲۴۱
 ١٣٨٤/٠٨/٣٠
۸۶۶
ملغی  
۲۴۲
 ١٣٨٤/٠٨/٣٠
۸۶۶
ملغی  
۲۴۳
 ١٣٨٤/٠٩/٠٥
۸۶۷
ملغی  
۲۴۴
 ١٣٨٤/٠٩/٠٥
۸۶۷
ملغی  
۲۴۵
 ١٣٨٤/٠٩/٠٥
۸۶۷
ملغی  
۲۴۶
 ١٣٨٤/٠٩/٢٠
۸۶۸
نافذ  
۲۴۷
 ١٣٨٤/٠٩/٢٠
۸۶۸
نافذ  
۲۴۸
 ١٣٨٤/٠٩/٢٠
۸۶۸
نافذ  
۲۴۹
 ١٣٨٤/٠٩/٣٠
۸۶۹
نافذ  
۲۵۰
 ١٣٨٤/٠٩/٣٠
۸۶۹
نافذ  
۲۵۱
 ١٣٨٤/٠٩/٣٠
۸۶۹
نافذ د خصوصی پانګی اچونی د قانون د ځینو مادو تعلیق په ۱۲۳۰ ګڼه رسمی جریده کی

د خصوصی پانګی اچونی د قانون د یو ویشتمی مادی تعدیل، په ۹۸۵ ګڼه رسمی جریده کی

۲۵۲
 ١٣٨٤/١٠/٠٥
۸۷۰
نافذ  
۲۵۳
 ١٣٨٤/١٠/١٥
۸۷۱
ملغی  
۲۵۴
 ١٣٨٤/١٠/١٥
۸۷۱
ملغی  
۲۵۵
 ١٣٨٤/١٠/١٥
۸۷۱
ملغی  
۲۵۶
 ١٣٨٤/١٠/٢٥
۸۷۲
نافذ  
۲۵۷
 ١٣٨٤/١٠/٢٥
۸۷۲
نافذ  
۲۵۸
 ١٣٨٤/١٠/٢٩
۸۷۳
ملغی  
۲۵۹
 ١٣٨٤/١٠/٢٩
۸۷۳
ملغی  
۲۶۰
 ١٣٨٤/١٠/٢٩
۸۷۳
ملغی  
۲۶۱
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۲
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۳
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۴
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
نافذ  
۲۶۵
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۶
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۷
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۸
 ١٣٨٤/١١/٠٥
۸۷۴
ملغی  
۲۶۹
 ١٣٨٤/١١/١٥
۸۷۵
ملغی  
۲۷۰
 ١٣٨٤/١١/١٥
۸۷۵
ملغی  
۲۷۱
 ١٣٨٤/١١/١٥
۸۷۵
ملغی  
۲۷۲
 ١٣٨٤/١١/١٥
۸۷۵
ملغی  
۲۷۳
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۴
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۵
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۶
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۷
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۸
 ١٣٨٤/١١/٢٠
۸۷۶
ملغی  
۲۷۹
 ١٣٨٤/١١/٣٠
۸۷۷
نافذ  
۲۸۰
 ١٣٨٤/١٢/٠٤
۸۷۸
ملغی  
۲۸۱
 ١٣٨٤/١٢/٠٤
۸۷۸
ملغی  
۲۸۲
 ١٣٨٤/١٢/٠٤
۸۷۸
ملغی  
۲۸۳
 ١٣٨٤/١٢/١٠
۸۷۹
نافذ  
۲۸۴
 ١٣٨٤/١٢/٢٠
۸۸۰
ملغی  
۲۸۵
 ١٣٨٤/١٢/٢٠
۸۸۰
ملغی  
۲۸۶
 ١٣٨٤/١٢/٢٠
۸۸۰
ملغی  
۲۸۷
د افغان د ښاری اوبو رسولو او کانالیزاسیون په شرکت باندی د اوبو رسولو او کانالیزاسیون د تصدی د حقوقی شخصیت د بدلولو د کړنلاری په هکله د افغانستان د اسلامی جمهوریت د رئیس ١۱۳۰ ګڼه او ‫ ١٣٨٤/١١/٥ نیټی فرمان
 ١٣٨٤/١٢/٢٠
۸۸۰
نافذ  
۲۸۸
 ١٣٨٤/١٢/٢٩
۸۸۱
نافذ  
۲۸۹
 ١٣٨٤/١٢/٢٩
۸۸۱
ملغی  
۲۹۰
 ١٣٨٤/١٢/٢٩
۸۸۱
نافذ  
۲۹۱
 ١٣٨٤/١٢/٢٩
۸۸۱
نافذ  
۲۹۲
 ١٣٨٥/٠١/١٥
۸۸۲
نافذ  
۲۹۳
 ١٣٨٥/٠١/٣١
۸۸۳
نافذ  
۲۹۴
 ١٣٨٥/٠١/٣١
۸۸۳
نافذ  
۲۹۵
 ١٣٨٥/٠١/٣١
۸۸۳
نافذ  
۲۹۶
 ١٣٨٥/٠١/٣١
۸۸۳
نافذ  
۲۹۷
 ١٣٨٥/٠٢/١٠
۸۸۴
نافذ  
۲۹۸
 ١٣٨٥/٠٢/٢٠
۸۸۵
نافذ  
۲۹۹
 ١٣٨٥/٠٢/٣١
۸۸۶
نافذ  
۳۰۰
 ١٣٨٥/٠٣/١٠
۸۸۷
نافذ  
۳۰۱
 ١٣٨٥/٠٣/٢٠
۸۸۸
نافذ  
۳۰۲
 ١٣٨٥/٠٣/٣١
۸۸۹
نافذ  
۳۰۳
 ١٣٨٥/٠٤/١٠
۸۹۰
نافذ  
۳۰۴
 ١٣٨٥/٠٤/٢٠
۸۹۱
نافذ  
۳۰۵
 ١٣٨٥/٠٤/٣١
۸۹۲
نافذ  
۳۰۶
 ١٣٨٥/٠٥/٠٥
۸۹۳
ملغی  
۳۰۷
 ١٣٨٥/٠٥/٠٥
۸۹۳
نافذ  
۳۰۸
 ١٣٨٥/٠٥/٠٥
۸۹۳
نافذ  
۳۰۹
 ١٣٨٥/٠٥/١٥
۸۹۴
نافذ  
۳۱۰
 ١٣٨٥/٠٥/١٥
۸۹۴
نافذ  
۳۱۱
 ١٣٨٥/٠٥/١٥
۸۹۴
نافذ  
۳۱۲
 ١٣٨٥/٠٥/١٥
۸۹۴
نافذ  
۳۱۳
 ١٣٨٥/٠٥/٣١
۸۹۵
نافذ  
۳۱۴
 ١٣٨٥/٠٦/٠٥
۸۹۶
نافذ  
۳۱۵
 ١٣٨٥/٠٦/٠٥
۸۹۶
نافذ  
۳۱۶
 ١٣٨٥/٠٦/٠٥
۸۹۶
نافذ  
۳۱۷
 ١٣٨٥/٠٦/٠٥
۸۹۶
نافذ  
۳۱۸
 ١٣٨٥/٠٦/٢٠
۸۹۷
نافذ  
۳۱۹
 ١٣٨٥/٠٦/٣٠
۸۹۸
نافذ  
۳۲۰
 ١٣٨٥/٠٧/٠٢
۸۹۹
نافذ  
۳۲۱
 ١٣٨٥/٠٧/٠٥
۹۰۰
نافذ  
۳۲۲
 ١٣٨٥/٠٧/٠٥
۹۰۰
نافذ  
۳۲۳
 ١٣٨٥/٠٧/٠٥
۹۰۰
نافذ  
۳۲۴
 ١٣٨٥/٠٧/٠٥
۹۰۰
نافذ  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠۱۵/۰۷/۲۲) ١٣۹۴/۰۵/۳۱