شمیره

د تقنینی سند عنوان

د خپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنی

۱
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
ملغی  
۲
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
نافذ  
۳
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
ملغی  
۴
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
ملغی  
۵
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
ملغی  
۶
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
نافذ  
۷
(١٩٨٢/٠٢/٠٤) ١٣٦٠/١١/١٥
ملغی  
۸
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۹
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۰
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۱
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۲
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
نافذ  
۱۳
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۴
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۵
(١٩٨٢/٠٢/١٩) ١٣٦٠/١١/٣٠
ملغی  
۱۶
(١٩٨٢/٠٣/٠٦) ١٣٦٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۷
(١٩٨٢/٠٣/٠٦) ١٣٦٠/١٢/١٥
نافذ  
۱۸
(١٩٨٢/٠٣/٠٦) ١٣٦٠/١٢/١٥
ملغی  
۱۹
(١٩٨٢/٠٣/٢٠) ١٣٦٠/١٢/٢٩
ملغی  
۲۰
(١٩٨٢/٠٣/٢٠) ١٣٦٠/١٢/٢٩
ملغی  
۲۱
(١٩٨٢/٠٣/٢٠) ١٣٦٠/١٢/٢٩
ملغی  
۲۲
(١٩٨٢/٠٣/٢٠) ١٣٦٠/١٢/٢٩
ملغی  
۲۳
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۲۴
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۲۵
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۲۶
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۲۷
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
نافذ  
۲۸
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۲۹
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۰
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۱
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۲
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۳
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
نافذ  
۳۴
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۵
(١٩٨٢/٠٤/٠٤) ١٣٦١/٠١/١٥
ملغی  
۳۶
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۳۷
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۳۸
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۳۹
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
نافذ  
۴۰
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۴۱
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۴۲
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۴۳
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
نافذ  
۴۴
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۴۵
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
نافذ  
۴۶
(١٩٨٢/٠٤/٢٠) ١٣٦١/٠١/٣١
ملغی  
۴۷
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۴۸
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۴۹
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۰
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۱
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۲
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۳
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۴
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
   
۵۵
(١٩٨٢/٠٥/٠٥) ١٣٦١/٠٢/١٥
ملغی  
۵۶
(١٩٨٢/٠٥/٢٠) ١٣٦١/٠٢/٣٠
ملغی  
۵۷
(١٩٨٢/٠٥/٢٠) ١٣٦١/٠٢/٣٠
ملغی  
۵۸
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۵۹
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۰
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۱
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۲
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۳
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۴
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۵
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۶
(١٩٨٢/٠٦/٠٥) ١٣٦١/٠٣/١٥
ملغی  
۶۷
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
ملغی  
۶۸
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
ملغی  
۶۹
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
ملغی  
۷۰
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
نافذ  
۷۱
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
ملغی  
۷۲
(١٩٨٢/٠٦/٢١) ١٣٦١/٠٣/٣١
نافذ  
۷۳
(١٩٨٢/٠٧/٠٦) ١٣٦١/٠٤/١٥
ملغی  
۷۴
(١٩٨٢/٠٧/٠٦) ١٣٦١/٠٤/١٥
ملغی  
۷۵
(١٩٨٢/٠٧/٠٦) ١٣٦١/٠٤/١٥
ملغی  
۷۶
(١٩٨٢/٠٧/٠٦) ١٣٦١/٠٤/١٥
ملغی  
۷۷
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۷۸
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۷۹
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۰
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۱
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۲
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۳
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۴
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۵
(١٩٨٢/٠٧/٢٢) ١٣٦١/٠٤/٣١
ملغی  
۸۶
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۸۷
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۸۸
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۸۹
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۹۰
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۹۱
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۹۲
(١٩٨٢/٠٨/٠٦) ١٣٦١/٠٥/١٥
ملغی  
۹۳
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۴
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۵
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۶
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۷
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۸
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۹۹
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۰
(١٩٨٢/٠٨/٢٢) ١٣٦١/٠٥/٣١
ملغی  
۱۰۱
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۲
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۳
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۴
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۵
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۶
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۷
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۰۸
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
نافذ  
۱۰۹
(١٩٨٢/٠٩/٠٦) ١٣٦١/٠٦/١٥
ملغی  
۱۱۰
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
نافذ  
۱۱۱
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
نافذ د دفاع وزارت د سرحدى  مليشايى مفرزو د مقررى  تعديل، په ۵۹۶ ګڼه رسمی جریده کی
۱۱۲
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۳
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۴
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
نافذ  
۱۱۵
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۶
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۷
(١٩٨٢/٠٩/٢٢) ١٣٦١/٠٦/٣١
ملغی  
۱۱۸
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۱۹
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۰
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۱
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۲
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۳
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۴
(١٩٨٢/١٠/٠٧) ١٣٦١/٠٧/١٥
ملغی  
۱۲۵
(١٩٨٢/١٠/٢٢) ١٣٦١/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۲۶
(١٩٨٢/١٠/٢٢) ١٣٦١/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۲۷
(١٩٨٢/١٠/٢٢) ١٣٦١/٠٧/٣٠
ملغی  
۱۲۸
(١٩٨٢/١١/٠٦) ١٣٦١/٠٨/١٥
ملغی  
۱۲۹
(١٩٨٢/١١/٠٦) ١٣٦١/٠٨/١٥
ملغی  
۱۳۰
(١٩٨٢/١١/٢١) ١٣٦١/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۱
(١٩٨٢/١١/٢١) ١٣٦١/٠٨/٣٠
ملغی  
۱۳۲
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۳
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۴
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۵
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۶
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۷
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۸
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۳۹
(١٩٨٢/١٢/٠٦) ١٣٦١/٠٩/١٥
ملغی  
۱۴۰
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۱
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۲
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۳
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۴
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۵
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۶
(١٩٨٢/١٢/٢١) ١٣٦١/٠٩/٣٠
ملغی  
۱۴۷
(١٩٨٣/٠١/٠٥) ١٣٦١/١٠/١٥
ملغی  
۱۴۸
(١٩٨٣/٠١/٠٥) ١٣٦١/١٠/١٥
ملغی  
۱۴۹
(١٩٨٣/٠١/٠٥) ١٣٦١/١٠/١٥
ملغی  
۱۵۰
(١٩٨٣/٠١/٢٠) ١٣٦١/١٠/٣٠
ملغی  
۱۵۱
(١٩٨٣/٠١/٢٠) ١٣٦١/١٠/٣٠
نافذ  
۱۵۲
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
ملغی  
۱۵۳
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
نافذ  
۱۵۴
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
ملغی  
۱۵۵
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
نافذ  
۱۵۶
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
ملغی  
۱۵۷
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
نافذ  
۱۵۸
(١٩٨٣/٠٢/٠٤) ١٣٦١/١١/١٥
ملغی  
۱۵۹
(١٩٨٣/٠٢/١٩) ١٣٦١/١١/٣٠
ملغی  
۱۶۰
(١٩٨٣/٠٢/١٩) ١٣٦١/١١/٣٠
ملغی  
۱۶۱
(١٩٨٣/٠٢/١٩) ١٣٦١/١١/٣٠
ملغی  
۱۶۲
(١٩٨٣/٠٣/٠٦) ١٣٦١/١٢/١٥
ملغی  
۱۶۳
(١٩٨٣/٠٣/٠٦) ١٣٦١/١٢/١٥
نافذ  
۱۶۴
(١٩٨٣/٠٣/٠٦) ١٣٦١/١٢/١٥
نافذ  
۱۶۵
(١٩٨٣/٠٣/٠٦) ١٣٦١/١٢/١٥
نافذ  
۱۶۶
(١٩٨٣/٠٣/٢٠) ١٣٦١/١٢/٢٩
ملغی  
۱۶۷
(١٩٨٣/٠٣/٢٠) ١٣٦١/١٢/٢٩
ملغی  
۱۶۸
(١٩٨٣/٠٣/٢٠) ١٣٦١/١٢/٢٩
ملغی  
۱۶۹
(١٩٨٣/٠٣/٢٠) ١٣٦١/١٢/٢٩
ملغی  
۱۷۰
(١٩٨٣/٠٣/٢٠) ١٣٦١/١٢/٢٩
ملغی  
۱۷۱
(١٩٨٣/٠٤/٠٤) ١٣٦٢/٠١/١٥
ملغی  
۱۷۲
(١٩٨٣/٠٤/٠٤) ١٣٦٢/٠١/١٥
ملغی  
۱۷۳
(١٩٨٣/٠٤/٠٤) ١٣٦٢/٠١/١٥
ملغی  
۱۷۴
(١٩٨٣/٠٤/٠٤) ١٣٦٢/٠١/١٥
ملغی  
۱۷۵
(١٩٨٣/٠٤/٢٠) ١٣٦٢/٠١/٣١
ملغی  
۱۷۶
(١٩٨٣/٠٤/٢٠) ١٣٦٢/٠١/٣١
نافذ  
۱۷۷
(١٩٨٣/٠٤/٢٠) ١٣٦٢/٠١/٣١
نافذ  
۱۷۸
(١٩٨٣/٠٤/٢٠) ١٣٦٢/٠١/٣١
ملغی  
۱۷۹
(١٩٨٣/٠٤/٢٠) ١٣٦٢/٠١/٣١
ملغی  
۱۸۰
(١٩٨٣/٠٥/٠٥) ١٣٦٢/٠٢/١٥
ملغی  
۱۸۱
(١٩٨٣/٠٥/٠٥) ١٣٦٢/٠٢/١٥
ملغی  
۸۱۲
(١٩٨٣/٠٥/٢١) ١٣٦٢/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۳
(١٩٨٣/٠٥/٢١) ١٣٦٢/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۴
(١٩٨٣/٠٥/٢١) ١٣٦٢/٠٢/٣١
ملغی  
۱۸۵
(١٩٨٣/٠٦/٠٥) ١٣٦٢/٠٣/١٥
نافذ  
۱۸۶
(١٩٨٣/٠٦/٠٥) ١٣٦٢/٠٣/١٥
نافذ  
۱۸۷
(١٩٨٣/٠٦/٠٥) ١٣٦٢/٠٣/١٥
ملغی  
۱۸۸
(١٩٨٣/٠٦/٢١) ١٣٦٢/٠٣/٣١
ملغی  
۱۸۹
(١٩٨٣/٠٧/٠٦) ١٣٦٢/٠٤/١٥
ملغی  
۱۹۰
(١٩٨٣/٠٧/٠٦) ١٣٦٢/٠٤/١٥
ملغی  
۱۹۱
(١٩٨٣/٠٧/٠٦) ١٣٦٢/٠٤/١٥
نافذ  
۱۹۲
(١٩٨٣/٠٧/٠٦) ١٣٦٢/٠٤/١٥
نافذ  
۱۹۳
(١٩٨٣/٠٧/٢٢) ١٣٦٢/٠٤/٣١
نافذ  
۱۹۴
(١٩٨٣/٠٧/٢٢) ١٣٦٢/٠٤/٣١
نافذ  
۱۹۵
(١٩٨٣/٠٧/٢٢) ١٣٦٢/٠٤/٣١
ملغی  
۱۹۶
(١٩٨٣/٠٨/٠٦) ١٣٦٢/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۷
(١٩٨٣/٠٨/٠٦) ١٣٦٢/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۸
(١٩٨٣/٠٨/٠٦) ١٣٦٢/٠٥/١٥
ملغی  
۱۹۹
(١٩٨٣/٠٨/٠٦) ١٣٦٢/٠٥/١٥
ملغی  
۲۰۰
(١٩٨٣/٠٨/٠٦) ١٣٦٢/٠٥/١٥
ملغی  
۲۰۱
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
ملغی  
۲۰۲
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
ملغی  
۲۰۳
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
نافذ  
۲۰۴
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
نافذ  
۲۰۵
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
نافذ  
۲۰۶
(١٩٨٣/٠٨/٢٢) ١٣٦٢/٠٥/٣١
ملغی  
۲۰۷
(١٩٨٣/٠٩/٠٦) ١٣٦٢/٠٦/١٥
نافذ  
۲۰۸
(١٩٨٣/٠٩/٠٦) ١٣٦٢/٠٦/١٥
نافذ  
۲۰۹
(١٩٨٣/٠٩/٠٦) ١٣٦٢/٠٦/١٥
ملغی  
۲۱۰
(١٩٨٣/٠٩/٢٢) ١٣٦٢/٠٦/٣١
نافذ  
۲۱۱
(١٩٨٣/٠٩/٢٢) ١٣٦٢/٠٦/٣١
نافذ  
۲۱۲
(١٩٨٣/٠٩/٢٢) ١٣٦٢/٠٦/٣١
ملغی  
۲۱۳
(١٩٨٣/٠٩/٢٢) ١٣٦٢/٠٦/٣١
نافذ  
۲۱۴
(١٩٨٣/٠٩/٢٢) ١٣٦٢/٠٦/٣١
نافذ  
۲۱۵
(١٩٨٣/١٠/٠٧) ١٣٦٢/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۶
(١٩٨٣/١٠/٠٧) ١٣٦٢/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۷
(١٩٨٣/١٠/٠٧) ١٣٦٢/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۸
(١٩٨٣/١٠/٠٧) ١٣٦٢/٠٧/١٥
ملغی  
۲۱۹
(١٩٨٣/١٠/٠٧) ١٣٦٢/٠٧/١٥
ملغی  
۲۲۰
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۲۱
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۲
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۳
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۴
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۵
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۶
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۲۷
(١٩٨٣/١٠/٢٢) ١٣٦٢/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۲۸
(١٩٨٣/١١/٠٦) ١٣٦٢/٠٨/١٥
ملغی  
۲۲۹
(١٩٨٣/١١/٠٦) ١٣٦٢/٠٨/١٥
ملغی  
۲۳۰
(١٩٨٣/١١/٠٦) ١٣٦٢/٠٨/١٥
نافذ  
۲۳۱
(١٩٨٣/١١/٠٦) ١٣٦٢/٠٨/١٥
نافذ  
۲۳۲
(١٩٨٣/١١/٢١) ١٣٦٢/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۳۳
(١٩٨٣/١١/٢١) ١٣٦٢/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۳۴
(١٩٨٣/١١/٢١) ١٣٦٢/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۳۵
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
نافذ  
۲۳۶
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
نافذ  
۲۳۷
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
ملغی  
۲۳۸
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
ملغی  
۲۳۹
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
نافذ  
۲۴۰
(١٩٨٣/١٢/٠٦) ١٣٦٢/٠٩/١٥
ملغی  
۲۴۱
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۲
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۳
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۴
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۵
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۶
(١٩٨٣/١٢/٢١) ١٣٦٢/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۴۷
(١٩٨٤/٠١/٠٦) ١٣٦٢/١٠/١٥
ملغی  
۲۴۸
(١٩٨٤/٠١/٠٦) ١٣٦٢/١٠/١٥
نافذ  
۲۴۹
(١٩٨٤/٠١/٠٦) ١٣٦٢/١٠/١٥
ملغی  
۲۵۰
(١٩٨٤/٠١/٢١) ١٣٦٢/١٠/٣٠
ملغی  
۲۵۱
(١٩٨٤/٠١/٢١) ١٣٦٢/١٠/٣٠
ملغی  
۲۵۲
(١٩٨٤/٠٢/٠٦) ١٣٦٢/١١/١٥
ملغی  
۲۵۳
(١٩٨٤/٠٢/٠٦) ١٣٦٢/١١/١٥
ملغی  
۲۵۴
(١٩٨٤/٠٢/٠٦) ١٣٦٢/١١/١٥
ملغی  
۲۵۵
(١٩٨٤/٠٢/٢١) ١٣٦٢/١١/٣٠
ملغی  
۲۵۶
(١٩٨٤/٠٢/٢١) ١٣٦٢/١١/٣٠
ملغی  
۲۵۷
(١٩٨٤/٠٢/٢١) ١٣٦٢/١١/٣٠
نافذ  
۲۵۸
(١٩٨٤/٠٢/٢١) ١٣٦٢/١١/٣٠
نافذ  
۲۵۹
(١٩٨٤/٠٣/٠٥) ١٣٦٢/١٢/١٥
نافذ  
۲۶۰
(١٩٨٤/٠٣/٠٥) ١٣٦٢/١٢/١٥
نافذ  
۲۶۱
(١٩٨٤/٠٣/٠٥) ١٣٦٢/١٢/١٥
ملغی  
۲۶۲
(١٩٨٤/٠٣/٢٠) ١٣٦٢/١٢/٣٠
ملغی  
۲۶۳
(١٩٨٤/٠٣/٢٠) ١٣٦٢/١٢/٣٠
ملغی  
۲۶۴
(١٩٨٤/٠٣/٢٠) ١٣٦٢/١٢/٣٠
ملغی  
۲۶۵
(١٩٨٤/٠٣/٢٠) ١٣٦٢/١٢/٣٠
ملغی  
۲۶۶
(١٩٨٤/٠٣/٠٨) ١٣٦٢/١٢/١٨
نافذ  
۲۶۷
(١٩٨٤/٠٣/٠٨) ١٣٦٢/١٢/١٨
نافذ  
۲۶۸
(١٩٨٤/٠٣/٠٨) ١٣٦٢/١٢/١٨
ملغی  
۲۶۹
(١٩٨٤/٠٤/٠١) ١٣٦٣/٠١/١٣
ملغی  
۲۷۰
(١٩٨٤/٠٤/٠١) ١٣٦٣/٠١/١٣
ملغی  
۲۷۱
(١٩٨٤/٠٤/٠٣) ١٣٦٣/٠١/١٥
نافذ  
۲۷۲
(١٩٨٤/٠٤/٠٣) ١٣٦٣/٠١/١٥
ملغی  
۲۷۳
(١٩٨٤/٠٤/٠٣) ١٣٦٣/٠١/١٥
نافذ  
۲۷۴
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
نافذ  
۲۷۵
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
نافذ  
۲۷۶
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
ملغی  
۲۷۷
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
ملغی  
۲۷۸
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
ملغی  
۲۷۹
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
ملغی  
۲۸۰
(١٩٨٤/٠٤/١٩) ١٣٦٣/٠١/٣١
ملغی  
۲۸۱
(١٩٨٤/٠٥/٠٤) ١٣٦٣/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸۲
(١٩٨٤/٠٥/٠٤) ١٣٦٣/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸۳
(١٩٨٤/٠٥/٠٤) ١٣٦٣/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸۴
(١٩٨٤/٠٥/٠٤) ١٣٦٣/٠٢/١٥
نافذ  
۲۸۵
(١٩٨٤/٠٥/٠٤) ١٣٦٣/٠٢/١٥
ملغی  
۲۸۶
(١٩٨٤/٠٥/٢٠) ١٣٦٣/٠٢/٣١
نافذ  
۲۸۷
(١٩٨٤/٠٥/٢٠) ١٣٦٣/٠٢/٣١
نافذ  
۲۸۸
(١٩٨٤/٠٥/٢٠) ١٣٦٣/٠٢/٣١
نافذ  
۲۸۹
(١٩٨٤/٠٥/٢٠) ١٣٦٣/٠٢/٣١
نافذ  
۲۹۰
(١٩٨٤/٠٥/٢٠) ١٣٦٣/٠٢/٣١
ملغی  
۲۹۱
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
نافذ  
۲۹۲
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
نافذ  
۲۹۳
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۹۴
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
نافذ  
۲۹۵
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۹۶
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۹۷
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۹۸
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۹۹
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۳۰
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۳۱
(١٩٨٤/٠٦/٠٤) ١٣٦٣/٠٣/١٥
ملغی  
۲۳۲
(١٩٨٤/٠٦/٢٠) ١٣٦٣/٠٣/٣١
نافذ  
۲۳۳
(١٩٨٤/٠٦/٢٠) ١٣٦٣/٠٣/٣١
نافذ  
۲۳۴
(١٩٨٤/٠٦/٢٠) ١٣٦٣/٠٣/٣١
ملغی  
۲۳۵
(١٩٨٤/٠٦/٢٠) ١٣٦٣/٠٣/٣١
ملغی  
۲۳۶
(١٩٨٤/٠٧/٠٥) ١٣٦٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۳۷
(١٩٨٤/٠٧/٠٥) ١٣٦٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۳۸
(١٩٨٤/٠٧/٠٥) ١٣٦٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۳۹
(١٩٨٤/٠٧/٠٥) ١٣٦٣/٠٤/١٥
ملغی  
۲۴۰
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۱
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۲
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۳
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۴
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۵
(١٩٨٤/٠٧/٢١) ١٣٦٣/٠٤/٣١
ملغی  
۲۴۶
(١٩٨٤/٠٨/٠٥) ١٣٦٣/٠٥/١٥
نافذ  
۲۴۷
(١٩٨٤/٠٨/٠٥) ١٣٦٣/٠٥/١٥
نافذ  
۲۴۸
(١٩٨٤/٠٨/٠٥) ١٣٦٣/٠٥/١٥
ملغی  
۲۴۹
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۰
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۱
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
نافذ  
۲۵۲
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۳
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۴
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۵
(١٩٨٤/٠٨/٢١) ١٣٦٣/٠٥/٣١
ملغی  
۲۵۶
(١٩٨٤/٠٩/٠٥) ١٣٦٣/٠٦/١٥
ملغی  
۲۵۷
(١٩٨٤/٠٩/٠٥) ١٣٦٣/٠٦/١٥
ملغی  
۲۵۸
(١٩٨٤/٠٩/٠٥) ١٣٦٣/٠٦/١٥
ملغی  
۲۵۹
(١٩٨٤/٠٩/٢١) ١٣٦٣/٠٦/٣١
نافذ  
۲۶۰
(١٩٨٤/٠٩/٢١) ١٣٦٣/٠٦/٣١
نافذ  
۲۶۱
(١٩٨٤/٠٩/٢١) ١٣٦٣/٠٦/٣١
نافذ  
۲۶۲
(١٩٨٤/٠٩/٢١) ١٣٦٣/٠٦/٣١
ملغی  
۲۶۳
(١٩٨٤/١٠/٠٦) ١٣٦٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۴
(١٩٨٤/١٠/٠٦) ١٣٦٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۵
(١٩٨٤/١٠/٠٦) ١٣٦٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۶
(١٩٨٤/١٠/٠٦) ١٣٦٣/٠٧/١٥
ملغی  
۲۶۷
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۶۸
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۶۹
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
نافذ  
۲۷۰
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۷۱
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۷۲
(١٩٨٤/١٠/٢١) ١٣٦٣/٠٧/٣٠
ملغی  
۲۷۳
(١٩٨٤/١١/٠٥) ١٣٦٣/٠٨/١٥
ملغی  
۲۷۴
(١٩٨٤/١١/٠٥) ١٣٦٣/٠٨/١٥
ملغی  
۲۷۵
(١٩٨٤/١١/٢٠) ١٣٦٣/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۶
(١٩٨٤/١١/٢٠) ١٣٦٣/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۷
(١٩٨٤/١١/٢٠) ١٣٦٣/٠٨/٣٠
ملغی  
۲۷۸
(١٩٨٤/١٢/٠٦) ١٣٦٣/٠٩/١٦
نافذ  
۲۷۹
(١٩٨٤/١٢/٠٦) ١٣٦٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۸۰
(١٩٨٤/١٢/٠٦) ١٣٦٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۸۱
(١٩٨٤/١٢/٠٦) ١٣٦٣/٠٩/١٦
ملغی  
۲۸۲
(١٩٨٤/١٢/٢٠) ١٣٦٣/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۸۳
(١٩٨٤/١٢/٢٠) ١٣٦٣/٠٩/٣٠
نافذ  
۲۸۴
(١٩٨٤/١٢/٢٠) ١٣٦٣/٠٩/٣٠
نافذ  
۲۸۵
(١٩٨٤/١٢/٢٠) ١٣٦٣/٠٩/٣٠
ملغی  
۲۸۶
(١٩٨٥/٠١/٠٤) ١٣٦٣/١٠/١٥
ملغی  
۲۸۷
(١٩٨٥/٠١/٠٤) ١٣٦٣/١٠/١٥
ملغی  
۲۸۸
(١٩٨٥/٠١/١٩) ١٣٦٣/١٠/٣٠
ملغی  
۲۸۹
(١٩٨٥/٠١/١٩) ١٣٦٣/١٠/٣٠
ملغی  
۲۹۰
(١٩٨٥/٠٢/٠٣) ١٣٦٣/١١/١٥
ملغی  
۲۹۱
(١٩٨٥/٠٢/٠٣) ١٣٦٣/١١/١٥
ملغی  
۲۹۲
(١٩٨٥/٠٢/٠٣) ١٣٦٣/١١/١٥
ملغی  
۲۹۳
(١٩٨٥/٠٢/١٨) ١٣٦٣/١١/٣٠
ملغی  
۲۹۴
(١٩٨٥/٠٢/١٨) ١٣٦٣/١١/٣٠
ملغی  
۲۹۵
(١٩٨٥/٠٢/١٨) ١٣٦٣/١١/٣٠
نافذ  
۲۹۶
(١٩٨٥/٠٢/١٨) ١٣٦٣/١١/٣٠
نافذ  
۲۹۷
(١٩٨٥/٠٢/١٨) ١٣٦٣/١١/٣٠
ملغی  
۲۹۸
(١٩٨٥/٠٣/٠٥) ١٣٦٣/١٢/١٥
نافذ  
۲۹۹
(١٩٨٥/٠٣/٠٥) ١٣٦٣/١٢/١٥
نافذ  
۳۰۰
(١٩٨٥/٠٣/٠٥) ١٣٦٣/١٢/١٥
ملغی  
۳۰۱
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
ملغی  
۳۰۲
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
ملغی  
۳۰۳
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
نافذ  
۳۰۴
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
نافذ  
۳۰۵
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
ملغی  
۳۰۶
(١٩٨٥/٠٣/٢٠) ١٣٦٣/١٢/٣٠
ملغی  
۳۰۷
(١٩٨٥/٠٤/٠٤) ١٣٦٤/٠١/١٥
نافذ  
۳۰۸
(١٩٨٥/٠٤/٠٤) ١٣٦٤/٠١/١٥
نافذ  
۳۰۹
(١٩٨٥/٠٤/٠٤) ١٣٦٤/٠١/١٥
ملغی  
۳۱۰
(١٩٨٥/٠٤/٢٠) ١٣٦٤/٠١/٣١
ملغی  
۳۱۱
(١٩٨٥/٠٤/٢٠) ١٣٦٤/٠١/٣١
ملغی  
۳۱۲
(١٩٨٥/٠٤/٢٠) ١٣٦٤/٠١/٣١
ملغی  
۳۱۳
(١٩٨٥/٠٤/٢٠) ١٣٦٤/٠١/٣١
ملغی  
۳۱۴
(١٩٨٥/٠٤/٢٠) ١٣٦٤/٠١/٣١
   
۳۱۵
(١٩٨٥/٠٥/٠٥) ١٣٦٤/٠٢/١٥
ملغی  
۳۱۶
(١٩٨٥/٠٥/٠٥) ١٣٦٤/٠٢/١٥
ملغی  
۳۱۷
(١٩٨٥/٠٥/٠٥) ١٣٦٤/٠٢/١٥
ملغی  
۳۱۸
(١٩٨٥/٠٥/٠٥) ١٣٦٤/٠٢/١٥
ملغی  
۳۱۹
(١٩٨٥/٠٥/٢١) ١٣٦٤/٠٢/٣١
نافذ  
۳۲۰
(١٩٨٥/٠٥/٢١) ١٣٦٤/٠٢/٣١
نافذ  
۳۲۱
(١٩٨٥/٠٥/٢١) ١٣٦٤/٠٢/٣١
ملغی  
۳۲۲
(١٩٨٥/٠٥/٢١) ١٣٦٤/٠٢/٣١
ملغی  
۳۲۳
(١٩٨٥/٠٦/٠٥) ١٣٦٤/٠٣/١٥
نافذ  
۳۲۴
(١٩٨٥/٠٦/٠٥) ١٣٦٤/٠٣/١٥
نافذ  
۳۲۵
(١٩٨٥/٠٦/٠٥) ١٣٦٤/٠٣/١٥
نافذ  
۳۲۶
(١٩٨٥/٠٦/٠٥) ١٣٦٤/٠٣/١٥
نافذ  
۳۲۷
(١٩٨٥/٠٦/٠٥) ١٣٦٤/٠٣/١٥
ملغی  
۳۲۸
(١٩٨٥/٠٦/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٠١
ملغی  
۳۲۹
(١٩٨٥/٠٦/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٠١
ملغی  
۳۳۰
(١٩٨٥/٠٦/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٠١
ملغی  
۳۳۱
(١٩٨٥/٠٧/٠٦) ١٣٦٤/٠٤/١٥
ملغی  
۳۳۲
(١٩٨٥/٠٧/٠٦) ١٣٦٤/٠٤/١٥
ملغی  
۳۳۳
(١٩٨٥/٠٧/٠٦) ١٣٦٤/٠٤/١٥
نافذ  
۳۳۴
(١٩٨٥/٠٧/٠٦) ١٣٦٤/٠٤/١٥
نافذ  
۳۳۵
(١٩٨٥/٠٧/٠٦) ١٣٦٤/٠٤/١٥
ملغی  
۳۳۶
(١٩٨٥/٠٧/٠٩) ١٣٦٤/٠٤/١٨
ملغی  
۳۳۷
(١٩٨٥/٠٧/٠٩) ١٣٦٤/٠٤/١٨
ملغی  
۳۳۸
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
ملغی  
۳۳۹
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
نافذ  
۳۴۰
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
نافذ  
۳۴۱
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
نافذ  
۳۴۲
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
نافذ  
۳۴۳
(١٩٨٥/٠٧/٢٢) ١٣٦٤/٠٤/٣١
ملغی  
۳۴۴
(١٩٨٥/٠٨/٠٦) ١٣٦٤/٠٥/١٥
نافذ  
۳۴۵
(١٩٨٥/٠٨/٠٦) ١٣٦٤/٠٥/١٥
نافذ  
۳۴۶
(١٩٨٥/٠٨/٠٦) ١٣٦٤/٠٥/١٥
نافذ  
۳۴۷
(١٩٨٥/٠٨/٠٦) ١٣٦٤/٠٥/١٥
نافذ  
۳۴۸
(١٩٨٥/٠٨/٠٦) ١٣٦٤/٠٥/١٥
ملغی  
۳۴۹
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
ملغی  
۳۵۰
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
ملغی  
۳۵۱
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
ملغی  
۳۵۲
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
نافذ  
۳۵۳
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
نافذ  
۳۵۴
(١٩٨٥/٠٨/٢٢) ١٣٦٤/٠٥/٣١
ملغی  
۳۵۵
(١٩٨٥/٠٩/٠٦) ١٣٦٤/٠٦/١٥
نافذ  
۳۵۶
(١٩٨٥/٠٩/٠٦) ١٣٦٤/٠٦/١٥
ملغی  
۳۵۷
(١٩٨٥/٠٩/٠٦) ١٣٦٤/٠٦/١٥
ملغی  
۳۵۸
(١٩٨٥/٠٩/٠٦) ١٣٦٤/٠٦/١٥
ملغی  
۳۵۹
(١٩٨٥/٠٩/٢٢) ١٣٦٤/٠٦/٣١
ملغی  
۳۶۰
(١٩٨٥/٠٩/٢٢) ١٣٦٤/٠٦/٣١
ملغی  
۳۶۱
(١٩٨٥/٠٩/٢٢) ١٣٦٤/٠٦/٣١
نافذ  
۳۶۲
(١٩٨٥/٠٩/٢٢) ١٣٦٤/٠٦/٣١
نافذ  
۳۶۳
(١٩٨٥/٠٩/٢٢) ١٣٦٤/٠٦/٣١
ملغی  
۳۶۴
(١٩٨٥/١٠/٠٧) ١٣٦٤/٠٧/١٥
ملغی  
۳۶۵
(١٩٨٥/١٠/٠٧) ١٣٦٤/٠٧/١٥
ملغی  
۳۶۶
(١٩٨٥/١٠/٠٧) ١٣٦٤/٠٧/١٥
ملغی  
۳۶۷
(١٩٨٥/١٠/٠٧) ١٣٦٤/٠٧/١٥
نافذ  
۳۶۸
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۶۹
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۷۰
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۷۱
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۷۲
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۷۳
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
نافذ  
۳۷۴
(١٩٨٥/١٠/٢٢) ١٣٦٤/٠٧/٣٠
ملغی  
۳۷۵
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
نافذ  
۳۷۶
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
ملغی  
۳۷۷
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
نافذ  
۳۷۸
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
نافذ  
۳۷۹
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
نافذ  
۳۸۰
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
نافذ  
۳۸۱
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
ملغی  
۳۸۲
(١٩٨٥/١١/٠٦) ١٣٦٤/٠٨/١٥
ملغی  
۳۸۳
(١٩٨٥/١١/٢١) ١٣٦٤/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۸۴
(١٩٨٥/١١/٢١) ١٣٦٤/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۸۵
(١٩٨٥/١١/٢١) ١٣٦٤/٠٨/٣٠
ملغی  
۳۸۶
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۸۷
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
نافذ  
۳۸۸
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۸۹
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۰
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۱
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۲
(١٩٨٥/١٢/٠٦) ١٣٦٤/٠٩/١٥
ملغی  
۳۹۳
(١٩٨٥/١٢/٢١) ١٣٦٤/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۹۴
(١٩٨٥/١٢/٢١) ١٣٦٤/٠٩/٣٠
نافذ  
۳۹۵
(١٩٨٥/١٢/٢١) ١٣٦٤/٠٩/٣٠
نافذ  
۳۹۶
(١٩٨٥/١٢/٢١) ١٣٦٤/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۹۷
(١٩٨٥/١٢/٢١) ١٣٦٤/٠٩/٣٠
ملغی  
۳۹۸
(١٩٨٦/٠١/٠٥) ١٣٦٤/١٠/١٥
نافذ  
۳۹۹
(١٩٨٦/٠١/٠٥) ١٣٦٤/١٠/١٥
نافذ  
۴۰۰
(١٩٨٦/٠١/٠٥) ١٣٦٤/١٠/١٥
نافذ  
۴۰۱
(١٩٨٦/٠١/٠٥) ١٣٦٤/١٠/١٥
نافذ  
۴۰۲
(١٩٨٦/٠١/٠٥) ١٣٦٤/١٠/١٥
ملغی  
۴۰۳
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
ملغی  
۴۰۴
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
نافذ  
۴۰۵
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
ملغی  
۴۰۶
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
ملغی  
۴۰۷
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
ملغی  
۴۰۸
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
نافذ  
۴۰۹
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
نافذ  
۴۱۰
(١٩٨٦/٠١/١٩) ١٣٦٤/١٠/٢٩
ملغی  
۴۱۱
(١٩٨٦/٠٢/٠٣) ١٣٦٤/١١/١٥
ملغی  
۴۱۲
(١٩٨٦/٠٢/٠٣) ١٣٦٤/١١/١٥
نافذ  
۴۱۳
(١٩٨٦/٠٢/٠٣) ١٣٦٤/١١/١٥
نافذ  
۴۱۴
(١٩٨٦/٠٢/٠٣) ١٣٦٤/١١/١٥
ملغی  

 

د پاڼې د نوې کیدو نیټه: ‏(٢٠٠٦/١١/٢٠) ١٣٨٥/٨/٢٩