۰
شمیره

د تقنینی سند عنوان

دخپریدو نیټه

ګڼه

حالت

کتنې

۱
 ١٣٨۵/٠۷/۲١
۹۰۱
نافذ  
۲
 ١٣٨۵/٠۷/۳٠
۹۰۲
نافذ  
۳
 ١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۳
نافذ  
۴
 ١٣٨۵/٠٣/١٠
۹۰۴
نافذ  
۵
 ١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۵
نافذ  
۶
 ١٣٨۵/٠۸/۳٠
۹۰۶
نافذ  
۷
 ١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۷
نافذ  
۸
 ١٣٨۵/٠٣/٢٠
۹۰۸
نافذ  
۹
 ١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۰۹
نافذ  
۱۰
 ١٣٨۵/٠٣/٣١
۹۱۰
نافذ  
۱۱
 ١٣٨۵/۱۱/۰۱
۹۱۱
نافذ  
۱۲
 ١٣٨۵/۱۱/۰٥
۹۱۲
نافذ  
۱۳
 ١٣٨۵/۱۱/۱۰
۹۱۳
نافذ د سهامی او محدود المسولیت شرکتونو د قانون د لسمی مادی تعدیل، په ۱۰۰۲ ګڼه رسمی جریده کی

د سهامی او محدود المسوولیتو شرکتونو قانون، ملغی دی.

۱۴
 ١٣٨۵/۱۱/۱۵
۹۱۴
ملغی  
۱۵
 ١٣٨۵/٠٥/١٠
۹۱۵
نافذ  
۱۶
١٣٨۵/۱۲/۰۵
۹۱۶
نافذ ددرملـواوطبي لـوازمـودتولـیداوتورید دمقـررې دځینـو مـادو تعـدیل اولغو په ۱۲۲۱ ګڼه رسمی جریده کی

د درملو او طبی لوازمو د تولید او تورید د مقررې د پنځلسمې مادې د (۱) فقرې تعدیل، په ۹۶۰ ګڼه رسمی جریده کی

۱۷
١٣٨۵/۱۲/۱۵
۹۱۷
ملغی  
۱۸
١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۸
نافذ  
۱۹
 ١٣٨۵/٠٥/٣١
۹۱۹
نافذ  
۲۰
 ١٣٨۶/٠۱/٣۰
۹۲۰
ملغی  
۲۱
 ١٣٨۶/٠٦/٣١
۹۲۱
نافذ  
۲۲
 ١٣٨۶/٠٧/٠٩
۹۲۲
نافذ  
۲۳
 ١٣٨۶/٠۴/۱۰
۹۲۳
نافذ د محبسونو او توقیف څایونو د قانون د ځینو مادو تعدیل، په ۱۰۶۸، او ۱۳۲۱ ګڼه رسمی جریده کی
۲۴
 ١٣٨۶/٠۴/٢٠
۹۲۴
نافذ  
۲۵
 ١٣٨۶/٠٧/٢٠
۹۲۵
نافذ  
۲۶
 ١٣٨۶/٠٧/٢٠
۹۲۶
نافذ  
۲۷
 ١٣٨۶/٠۶/٠٣
۹۲۷
نافذ د ځمکنیو نقلیه وسایط د جواز سیر د مقرری د نولسمی مادی د (۲) فقری تعدیل، په ۱۰۲۶ ګڼه رسمی جریده کی

د ځمکنیو نقلیه وسایطو د ګرځیدو د جواز (جواز سیر) د مقرری د ځینو مادو ایزاد او تعدیل په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی

د ځکمنیو نقلیه وسایطو د ګرځیدو د جواز (جوازسیر) د مقرری د اووه دیرشمی او اته دیرشمی مادو تعدیل، په ۱۱۳۷ ګڼه رسمی جریده کی

۲۸
 ١٣٨۶/٠٧/٣٠
۹۲۸
نافذ  
۲۹
 ١٣٨۶/٠٧/۱۵
۹۲۹
ملغی نافذ په ۱۳۲۴ ګڼه رسمی جریده کی
۳۰
 ١٣٨۶/٠٨/١٠
۹۳۰
نافذ  
۳۱
١٣٨۶/٠٨/۲۶
۹۳۱
نافذ  
۳۲
١٣٨۶/٠٨/١٠
۹۳۲
نافذ  
۳۳
١٣٨۶/٠٨/٣٠
۹۳۳
نافذ  
۳۴
١٣٨۶/٠۹/۲۶
۹۳۴
نافذ  
۳۵
١٣٨۶/۱۰/۱۵
۹۳۵
نافذ  
۳۶
١٣٨۶/۱۰/۲۵
۹۳۶
نافذ  
۳۷
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۷
نافذ  
۳۸
١٣٨۶/٠٩/٣٠
۹۳۸
نافذ  
۳۹
١٣٨۶/۱۲/۲٠
۹۳۹
نافذ د خصوصی لوړو زده کړو د موسسو د مقرری د موادو په ځینو برخو کی تعدیل او ایزاد، ملغی دی، نافذ په ۱۳۵۲ ګڼه رسمی جریده کی

د ژوند د چاپیریالی اغیزو د ارزونی مقرره، ملغی دی، ۱۲۷۶ ګنه رسمی جریده کی نافذ دی

۴۰
١٣٨۶/١٠/٣٠
۹۴۰
نافذ  
۴۱
١٣٨۶/۱۲/۲۹
۹۴۱
نافذ  
۴۲
١٣٨۷/۰۱/۲۵
۹۴۲
نافذ  
۴۳
١٣٨۷/١١/٢٩
۹۴۳
نافذ  
۴۴
١٣٨۷/۰۲/۱۰
۹۴۴
ملغی  
۴۵
١٣٨۷/۰۲/۱۵
۹۴۵
نافذ د افغانستان برېښنا شرکت د اسـاسنامې د یو دېرشمې ‌مادې ‌د (۲) فقرې د (۵)جزء تعدیل په ۱۲۶۵ ګڼه رسمی جریده کی
۴۶
١٣٨۷/١١/٢٩
۹۴۶
نافذ  
۴۷
١٣٨۷/۰۳/۲۹
۹۴۷
نافذ  
۴۸
١٣٨۷/١٢/٣٠
۹۴۸
نافذ  
۴۹
١٣٨۷/۰۴/۰۳
۹۴۹
نافذ د افغانستان اسلامی جمهوریت د علومو د اکاډمۍ قانون، ملغی دی، نافذ یی په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی

د کوپراتیفــونـو د قانـون د دېرشمـې مـادې د (۱) فقـرې تعـدیــل، په ۱۰۲۰ ګڼه رسمی جریده کی

۵۰
١٣٨۷/٠۴/۱۲
۹۵۰
ملغی نافذ په ۱۳۵۵ ګڼه رسمی جریده کی
۵۱
د ملکی خدمتونو د کارکوونکو قانون --- د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د ځینو موادو تعدیل ، حذف او ایزاد
١٣٨۷/٠۴/۱۶
۹۵۱
نافذ د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څینو موادو تعدیل ُ حذف او ایزاد، په ۹۹۲ ګڼه رسمی جریده کی

د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون پنځمه ګڼه ضمیمه، په ۱۰۷۱ ګڼه رسمی جریده کی

د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د ځینو مادو تعدیل، په ۱۱۸۰ ګڼه رسمی جریده کی

د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د (۲) ګڼی ضمیمی د (۳) فقری تعدیل او د (۴ او ۵) فقرو ایزاد په ۱۲۳۰ کڼه رسمی جریده کی

د ملکي ‌خدمتونو د کارکوونکو د قانون ‌د (۴) مادې ‌د وروستي پراګراف بیا تعدیل او د (۹) مادې ‌تعدیل په ۱۲۷۸ ګڼه رسمی جریده کی  

د ملکي‌ خدمتونو د کارکوونکو د قانون په ځینو مادو کې تعدیل او ایزاد، به ۱۲۹۴ ګڼه رسمی جریده کی

۵۲
١٣٨۷/٠۴/۲۵
۹۵۲
نافذ د انسان د اختطاف او قاچاق پر علیه د مبارزی قانون ، ملغی دی، نافذ په ۱۲۴۴ ګڼه رسمی جریده کی
۵۳
١٣٨۷/٠۴/۳۰
۹۵۳
نافذ  
۵۴
د بیمې قانون --- د افغانستان اسلامی جمهوریت د جمهور رییس فرمانونه
 ١٣٨۷/٠۵/۰۱
۹۵۴
نافذ  
۵۵
 ١٣٨۷/٠۵/۰۳
۹۵۵
نافذ  
۵۶
د مولف، مصنف، هنرمند او محقق د حقوقو د ملاتر (کاپی رایت) قانون--- د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتر قانون
 ١٣٨۷/٠۵/۰۵
۹۵۶
ملغی د مولف، مصنف، هنرمند او محقق د حقوقو د ملاتر (کاپی رایت) قانون ملغی دی، نافذ په ۱۲۳۰ ګڼه رسمی جریده کی

د مخترع او مکتشف د حقوقو د ملاتر قانون ملغی دی او په ۱۲۲۷ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی

۵۷
د تدارکاتو قانون --- د اداری فساد پر علیه د مبارزی د ستراتیژۍ پر تطبیق باندی د څارنی قانون
۱۳۸۷/۰۵/۰۸
۹۵۷
ملغی د تدارکاتو قانون ملغی دی، نافذ په ۱۲۲۳ ګڼه رسمی جریده کی
۵۸
١٣٨۷/٠۵/۱۰
۹۵۸
ملغی په ۱۲۵۴ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۵۹
 ١٣٨۷/٠۵/٣١
۹۵۹
نافذ  
۶۰
 ١٣٨۷/٠۶/۱۶
۹۶۰
نافذ  
۶۱
 ١٣٨۷/٠۶/٣١
۹۶۱
نافذ  
۶۲
 ١٣٨۷/٠۷/٣١
۹۶۲
نافذ  
۶۳
۱۳۸۷/۰۸/۲۹
۹۶۳
نافذ  
۶۴
۱۳۸۷/۰۶/۱۶
۹۶۴
نافذ  
۶۵
۱۳۸۷/۰۹/۱۳
۹۶۵
نافذ په دی جریده کی د حق العبور د محصول قانون، ملغی دی، په ۱۰۹۱ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی

د کرایی او سفریی د مقرری د څوارلسمی مادی د (۱) فقری  بیا تعدیل ملغی دی

دهوایي ډګرونواود ملکي هوایي چلند دتأسیساتودحق الاجرت دمقـررې په ځینـومـادوکـې تعـدیـل ملغی دی

د دولت دتصدیو په قانون کی تعدیل ملغی دی

۶۶
١٣٨۷/٠۹/۱۳
۹۶۶
نافذ د کار د قانون د یوشپیتمی مادی تعدیل په ۱۲۳۰ ګڼه رسمی جریده کی
۶۷
۱۳۸۷/۰۹/۳۰۶
۹۶۷
   
۶۸
۱۳۸۷/۱۰/۱۵
۹۶۸
نافذ د خصوصي هوايي حمل او نقل د موسسو د جوړولو مقرره، ملغی دی، نافذ په ۱۲۶۳ ګڼه رسمی جریده کی

 دخصوصـی هوایي حمل او نقل د مؤسسـو د رامنځتـه کولو په مقرره کې حذف او تعدیـل، په ۱۰۲۰ ګڼه رسمی جریده کی

۶۹
۱۳۸۷/۰۶/۱۶
۹۶۹
نافذ  
۷۰
۱۳۸۷/۱۰/۳۰
۹۷۰
   
۷۱
۱۳۸۷/۱۱/۰۵
۹۷۱
نافذ د تدارکاتو د قانون تعدیل ملغی دی، په ۱۲۲۳ ګڼه رسمی جریده کی قانون نافذ دی
۷۲
۱۳۸۷/۱۱/۲۰
۹۷۲
نافذ په دی جریده کی د كانونو قانون، ملغی دی، په ۱۳۱۵ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی

 د نفت او ګازو(هایدروکاربونونو) د قانون په ځینومادو کې تعدیل او ایزاد په ۱۲۶۵ ګڼه رسمی جریده کی

۷۳
۱۳۸۷/۱۱/۳۰
۹۷۳
نافذ  
۷۴
۱۳۸۷/۱۲/۱۰
۹۷۴
نافذ د افغانستان اسلامی جمهوریت د علومو اکاډمی د قانون (۱) ګڼه ضمیمه، ملغی دی، په ۱۲۵۷ ګڼه رسمی جریده کی نافذ دی
۷۵
۱۳۸۷/۱۱/۱۵
۹۷۵
نافذ  
۷۶
۱۳۸۷/۱۲/۲۸
۹۷۶
نافذ پرعایداتو باندی د مالیاتو د قانون د ځینو مادو تعدیل، په ۱۱۸۱ ګڼه رسمی جریده کی

پرعایداتو باندی دمالیاتو دقانون دیوسلو دوه یمی مادی تعدیل، په ۱۱۱۵ ګڼه رسمی جریده کی

پر عایداتو باندی د مالیاتو د قانون د دوه اویایمی مادی د (۱) فقری تعدیل، په ۱۱۱۸ ګڼه رسمی جریده کی

پرعایداتو د مالیاتو د قانون د اویایمې مادې تعدیل په ۱۲۵۱ ګڼه رسمی جریده کی

پر عایداتو باندی د مالیاتو د قانون په ځینو موادو کی تعدیل او ایزا، په ۱۱۰۳ ګڼه رسمی جریده کی

پرعایداتو باندې د مالیاتو د قانون د ځینومادو تعدیل په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده کی

پرعایداتوباندې دمالیاتو دقانون دځینومادو تعدیل په ۱۲۰۹ ګڼه رسمی جریده کی

۷۷
۱۳۸۷/۱۲/۲۹
۹۷۷
نافذ  
۷۸
۱۳۸۸/۰۱/۲۰
۹۷۸
نافذ د افغانستان په اسلامي جمهوريت كې د بهرنيو اتباعو د مسافرت او استوګنې د قانون تعدیل، ملغی دی

د ا.ا.ج په محاكمو كې د دولتي تعرفې محصول، تعدیل ملغی دی

۷۹
۱۳۸۸/۰۱/۳۱
۹۷۹
نافذ  
۸۰
۱۳۸۸/۰۲/۰۶
۹۸۰
نافذ د اوبو د قـانون په ځینو مادوکې تعدیل په ۱۲۰۶ ګڼه رسمی جریده کی
۸۱
۱۳۸۸/۰۲/۳۱
۹۸۱
نافذ  
۸۲
۱۳۸۸/۰۳/۲۰
۹۸۲
نافذ  
۸۳
د ژنیو په لوظنامو باندی ورزیات شوی تړونونه
۱۳۸۸/۰۳/۲۵
۹۸۳
نافذ  
۸۴
۱۳۸۸/۰۲/۳۱
۹۸۴
نافذ  
۸۵
د خصوصی پانګی اچونی د قانون د یو ویشتمی مادی تعدیل - د ا.ا.ج حکومت او د ترکیی جمهوری حکومت تر منڅ د څمکنی ترانسپورت په اړه نړیوال تړون - د ناملموس فرهنګی میراث د ساتنی لپاره کنوانسیون
۱۳۸۸/۰۴/۱۳
۹۸۵
نافذ  
۸۶
۱۳۸۸/۰۴/۱۵
۹۸۶
نافذ  
۸۷
۱۳۸۸/۰۲/۳۱
۹۸۷
نافذ  
۸۸
۱۳۸۸/۰۵/۰۵
۹۸۸
نافذ  
۸۹
۱۳۸۸/۰۵/۱۰
۹۸۹
نافذ د‌ښځې پر وړاندې ‌د تاو تریخوالي د منع‌ د قانون ‌د ځینو‌ مادو تعدیل، په ۱۲۸۶ ګڼه رسمی جریده کی
۹۰
۱۳۸۸/۰۵/۱۵
۹۹۰
نافذ  
۹۱۱
۱۳۸۸/۰۵/۲۰
۹۹۱
نافذ  
۹۲
د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څینو موادو تعدیل ُ حذف او ایزاد - د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د ذاتی چارو مقرره - د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم مقرره
۱۳۸۸/۰۵/۲۶
۹۹۲
نافذ د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د قانون د څلورمی مادی د وروستی پراګراف بیا تعدیل او د نهمی مادی تعدیل په ۱۲۵۸ ګڼه رسمی جریده کی

د ملکی خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد د حقوقو د تنظیم د مقرری (۱) ګڼه ضمیمه

دملکی خدمتونو د کارکونکو د تقاعد دحقوقو دتنظیم دمقررې د ځینو موادو تعدیل او الغاء، په ۱۱۲۸ ګڼه رسمی جریده کی

۹۳
۱۳۸۸/۰۵/۲۷
۹۹۳
نافذ  
۹۴
۱۳۸۸/۰۶/۰۵
۹۹۴
ملغی نافذ په ۱۰۳۸ ګڼه رسمی جریده کی
۹۵
۱۳۸۸/۰۷/۱۰
۹۹۵
نافذ د سوداګریزو نښو (علامو) د ثبت د قانون په ځینو مادوکې تعدیل، ایزاد اوالغاء، په ۱۱۶۸ ګڼه رسمی جریده کی
۹۶
۱۳۸۸/۰۷/۱۵
۹۹۶
نافذ  
۹۷
۱۳۸۸/۰۶/۲۸
۹۹۷
نافذ  
۹۸
۱۳۸۸/۰۷/۲۵
۹۹۸
نافذ  
۹۹
۱۳۸۸/۰۷/۳۰
۹۹۹
نافذ  
۱۰۰
۱۳۸۸/۰۸/۱۰
۱۰۰۰
نافذ  

د پاڼې د نوی کیدو نېټه : (٢٠۱۵/۰۷/۱۲) ١٣۹۴/۰۴/۲۱